Düzeltme İşareti ile İlgili Yazım Kuralları

1. Yazılışları aynı ancak anlamları ve söylenişleri farklı kelimeleri ayırt etmek için bu işaret kullanılır. Okunuşları uzun olan ünlülerin üzerine konur.

 

Örnek


adem (yokluk), âdem (insan)


adet (sayı), âdet (gelenek, alışkanlık)


alem (bayrak), âlem (dünya, evren)


aşık (eklem kemiği), âşık (vurgun, tutkun)


hala (babanın kız kardeşi), hâlâ (henüz)


hal (sebze, meyve satılan yer), hâl (durum, vaziyet)


rahim (esirgeme), râhim (koruyan, acıyan)


şura (şu yer), şûra (danışma kurulu)

 

2. Arapça ve Farsçadan dilimize giren birtakım kelimelerle özel adlarda bulunan ince "g, k" ünsüzlerinden sonra gelen "a ve u" ünlüleri üzerine konur.

 

Örnek

 

dergâh, gâvur, karargâh, tezgâh, yadigâr, Nigâr; dükkân, hikâye, kâfir, kâğıt, Hakkâri, Kâzım; gülgûn, merzengûş; mahkûm, mezkûr, sükûn, sükût vb.

 

3. Kişi ve yer adlarında ince "-l" ünsüzünden sonra gelen "-a ve -u" ünlüleri de düzeltme işareti ile yazılır.

 

Örnek

 

Halûk, Lâle, Nalân; Balâ, Elâzığ, İslâhiye, Lâdik, Lâpseki, Selânik vb.

 

4. Nispet ekinin, belirtme durumu ve iyelik ekiyle karışmasını önlemek için kullanılır.

 

Örnek

 

(Türk) askeri ve askerî (okul)


(İslam) dini ve dinî (bilgiler)


(fizik) ilmi ve ilmî (tartışmalar)


(Atatürk'ün) resmi ve resmî (kuruluşlar) vb.

 

5. Nispet eki alan kelimelere Türkçe ekler getirildiğinde düzeltme işareti olduğu gibi kalır.

 

Örnek

 

millîleştirmek, millîlik, resmîleştirmek, resmîlik vb.

 

Uyarı: Alfabetik sıralamalarda kısa ünlüler, uzun ünlülerden önce gelir.

 

Örnek

 

"hala" kelimesi "hâlâ" kelimesinden önce gelir.


Yararlanılan Kaynaklar


Türk Dil Kurumu, Noktalama İşaretleri Açıklamalar (tdk.gov.tr)


Ayrıca bakınız

 

"De" Bağlacı ile "-de, -da" Eklerinin Yazımı

"ki" Bağlacı ve Ekinin Yazımı 

"Mi" Soru Ekinin Yazımı

"İle"nin Yazılışı

Mastar Eklerinin Yazılışı

Fiil Çekimi ile İlgili Yazılışlar

Satır Sonuna Sığmayan Sözcüklerin Yazımı

Kesme İşaretinin Kullanıldığı Yerler

Düzeltme İşareti ile İlgili Yazım Kuralları

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimelerin Yazımı

Bitişik Yazılan Birleşik Kelimelerin Yazımı

Ayrı Yazılan Birleşik Kelimelerin Yazımı

Gün, Ay ve Tarih Adlarının Yazımı

Gezegen ve Yıldız Adlarının Yazımı

Dünya Güneş ve Ay Adlarının Yazımı

Deyimlerin Yazımı

Sayıların Yazımı

Ek Fiilin Yazılışı

"Şey" Kelimesinin Yazımı

Pekiştirmeli Sözlerin Yazılışı

İkilemelerin Yazılışı

Alıntı Kelimelerin Yazılışı

Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler

Yazımı En Çok Karıştırılan Sözcükler

 

Yazım Kuralları Test 1

Yazım Kuralları Test 2

Yazım Kuralları Test 3

Yazım Kuralları Test 4

Yazım Kuralları Test 5

Yazım Kuralları Test 6

Yazım Kuralları Test 7

Yazım Kuralları Test 8

Yazım Kuralları Test 9

Yazım Kuralları Test 10

 

Yazım Kuralları Konu Anlatımı


Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı

 

Ana Sayfa
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder