AYT Edebiyat Branş Denemesi 2

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kinayeli söyleyiş" söz konusu değildir?
 
A) Bu okul süper yönetiliyor, musluklar dışında okulda her şey akıyor.
B) Bu çalışmayla öğretmenin gözüne girecek gibi görünüyor.
C) O kadar kaliteli gömlekler satar ki gömlekleri henüz ilk yıkamada rengârenk olur.
D) Onun iyi bir esnaf olduğu beşinci iflasından sonra anlaşıldı.
E) Süper zekiler de yanılabilir ama aptallar asla yanılmaz.
 
 
2. Bazı sanatçılar yaşama ayna tutmakla yetinmez topluma şekil vermeye de çalışır.
 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlede anlatılmak istenene anlamca en yakındır?
 
A) Sanatçının görevi toplumun sorunlarına yönelmektir.
B) Sanatçılar, eserlerini oluştururken bir şekilde toplumdan etkilenirler.
C) Sanatçı, hem toplumun röntgenini çeken hem de topluma yön veren kişidir.
D) Sanatçı, toplumun yaşamına ayna tutarak her şeyi olduğu gibi gün yüzüne çıkarmalıdır.
E) Topluma şekil veren sanatçılar toplumun yaşamına ayna tutan sanatçılardır.
 
 
3. Babam sürekli olarak çok fazla kitap okumam gerektiğini söylerdi. Bu sözleri artık beni etkilemiyordu. Bu sözleri artık kanıksamış, bu sözlerin artık bir tesiri olmuyordu bende. Ne zamanki TEOG sınavına girdim o zaman babamın söylediklerinin ne kadar kıymetli olduğunu anladım ama iş işten geçmişti. Bütün test gruplarında toplamda bir yanlışım olmasına karşın Türkçede altı yanlış yapmıştım.
 
Yukarıdaki metni en güzel özetleyen söz hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
 
A) Bin bilsen de bir bilene danış.
B) Akıl akıldan üstündür.
C) Akla gelmeyen başa gelir.
D) Bir musibet bin nasihatten yeğdir.
E) Ayağa değmedik taş olmaz, başa gelmedik iş olmaz.
 

4. Somut anlamlı sözcükler mecazlaşarak soyut anlam kazanabilir. Bu kelimeler anlamları dışında kullanıldıklarından soyutlaşırlar.
 
Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu duruma örnek gösterilemez?
 
A) Ölüm kara bir trendir, hangi durakta bizi alacak acaba?
B) Oldum olası hep kalpsiz insanlardan uzak durdum.
C) Problemler üzerinde iyice kafa yormadan problemlerin üstesinden gelmek oldukça güçtür.
D) Size en son öğrettiğim yoldan giderseniz bu soruyu da doğru yapacaksınız.
E) Her zaman başımızın üzerinde yeriniz var sizin.


5. Yürü bre Bulgar Dağı
    Hemen dağlar sende m'olur?
    Yaylalı sümbüllü yurtlar
    Büyük evler sende m'olur?
 
Yukarıdaki şiirle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
 
A) Nazım birimi dörtlüktür.
B) Serbest ölçüyle kaleme alınmıştır.
C) Halk edebiyatına ait bir nazım şeklidir.
D) Hece ölçüsünün 8'li kalıbıyla yazılmıştır.
E) "sende m'olur" sözcükleri sözcük halinde redif; "-ler" ekleri de ek hâlinde (çoğul eki) rediftir.
 

6. "Serbest ölçü" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
 
A) Herhangi bir ölçünün kullanılmadığı şiirlerin ölçülerine denir.
B) Cumhuriyetten sonra büyük bir gerileme göstermiştir. 
C) Serbest ölçü ile yazılan şiirlere serbest şiir denir.
D) Serbest şiirler uyaksız şiirlerdir.
E) Serbest şiirlerde konu sınırlaması söz konusu değildir.
 

7. Mehmet Akif Mısır'da iken, yakın dostu Ferit Bey'den hiç mektup alamaz. Ancak Akif'in annesi İstanbul'da vefat edince Ferit Bey'den bir taziye mektubu alır. Mektuba cevap yazan Akif şöyle der: "Yahu senden ses seda çıkması için bizim evden cenaze çıkması mı lazım?" 
 
Mehmet Akif'in verdiği cevap hangi söz sanatı için güzel bir örnektir?
 
A) Mübalağa (Abartma)           
B) Cinas            
C) Tevriye        
D) Tecahül-i Arif       
E) Tariz
 
 
8. Hz Yusuf'un güzelliği; Hz Nuh'un kavminin uğradığı tufan olayı; Hz Musa'nın Firavun ile mücadelesi, Tur Dağı hadisesi, Hz Hızır'la bir yolculuğa çıkması; Hz İsa'nın hastaları iyileştirmesi, ölüleri diriltmesi; Hz İbrahim'in ateşe atılması, Hz. Süleyman'ın yüzüğü, hayvanlarla konuşması, karınca hikâyesi, hüdhüdü; Hz Muhammed'in (SAV) miraca çıkması vb. hadiseler ………. sanatında çok fazla karşımıza çıkar.
 
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi getirilmelidir?
 
A) Tekrir
B) Mübalağa (Abartma)
C) Teşbih (Benzetme)
D) Telmih (Anımsatma)
E) Hüsnütalil (Güzel Nedene Bağlama)
 
 
9.  I. Ergenekon Destanı
    II. Şehname Destanı
    III. Nibelungen Destanı
    IV. Şu Destanı
    V. Türeyiş Destanı
 
Yukarıdaki numaralanmış destanlardan hangileri Türklere ait değildir?
 
A) I ve II                  
B) II ve III               
C) II ve IV            
D) III ve IV              
E) III ve V
 

10. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Kâtip Çelebi"ye ait değildir?
 
A) Mizanü'l Hak
B) Keşfü'z Zünun
C) Tuhfetü'l Harameyn
D) Düsturu'l Amel
E) Takvim-üt-Tevarih
 

11. Siyasi bir görevle yurt dışına gönderilen elçilerin (sefirlerin) gittikleri yerlerle ilgili devrin siyaset ve diplomasisi, bulunduğu şehrin ve ülkenin güncel hayatı ile ilgili yazdıkları kitaplara  denir. Yabancı ülkelere giden bu elçiler izlenimlerini İstanbul'dan başlayarak yazmışlardır. Daha çok Osmanlının Batı'ya açıldığı son dönemiyle ilgili bir türdür. Diğer ülkelerdeki ilmi ve teknik gelişmeleri yansıtması bakımından oldukça önemli eserlerdir. Bu anlamda ülkemizde de birçok ilmi, teknik ve idari yeniliklere sebep olmuşlardır.
 
Yukarıda sözü edilen Divan Edebiyatı nesir türü aşağıdakilerden hangisidir?
 
A) Şehrengiz          
B) Seyahatname        
C) Surname          
D) Sefaretname            
E) Hilye
 

12. "Dört köşeli", "dörtlü" anlamına gelmektedir. Bent adı verilen dört dizelik kıt'alardan oluşan şiir türüdür.  (I) Arap edebiyatından Türk edebiyatına geçmiştir. (II) Aruz ölçüsüyle yazılan murabbaların dili genellikle süslü ve ağırdır. (III) Murabbalarda hemen hemen her konu işlenebilmiştir. Konu açısından bir sınırlama söz konusu değildir. Aşk ve felsefi konular daha fazla işlenmiştir. (IV) Namık Kemal ve Taşlıcalı Yahya edebiyatımızda murabba türünün önemli örneklerini vermişlerdir. (V)
 
"Murabba" türü ile ilgili yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?
 
A) I    B) II     C) III      D) IV     E) V
 
 
13. 16. yüzyıl Divan Edebiyatı'nın önemli şairlerindendir. Mesnevi türünde en özgün şair olarak bilinir. Bu anlamda yaşadığı dönemde Fuzuli'den sonra en büyük mesnevi şairi olarak tanınır. Hamsesi ile de ön plana çıkan sanatçı; hamsesini Kanuni Sultan Süleyman döneminde yazar. Bütün mesnevilerinde Kanuni Sultan Süleyman'ı över. Mesnevi türünde daha öncekiler gibi İran edebiyatına bağlı kalmamış, yerli motifler kullanmıştır. Filistin dolaylarında dolaşırken aldığı ilhamla kaleme aldığı "Yusuf u Züleyha" mesnevisi ile asıl ününe kavuşur. Eserde "Züleyha" aşk ve ihtirasın merkezi; Yusuf, ise nefse hâkimiyetin kuvvetli ve hayali bir tipi olarak geçer.
 
Yukarıda sözü edilen Divan Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
 
A) Necati Bey                  
B) Baki              
C) Taşlıcalı Yahya             
D) Nabi           
E) Zati
 

14. Yunus Emre'nin, Divanı'ndan sonraki ikinci önemli eseridir. Eser, "Nasihat kitabı" anlamına gelir. Mesnevi şeklinde ve arzu ölçüsüyle yazılmış olan eser, 573 beyitten oluşur. 13 beyitlik bir başlangıçtan sonra kısa bir düzyazı vardır. Bunun hemen arkasından destanlar gelir. Eser; su, insan, toprak, ateş, hava ve sonrasında onunla birleşen canın meydana gelişini anlatır.
 
Yunus Emre'ye ait yukarıda sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
 
A) Divan          
B) Risaletü'n Nushiye           
C) Mesnevi          
D) Harname          
E) Garipname
 
 
15. 19. yüzyıl saz şairi olan sanatçı Kayseri'nin Everek (Develi) ilçesinde 1807'de doğmuştur. Asıl adı Mehmet'tir. Sivri yapısıyla ön plana çıkan sanatçı, halk şiirimizin güzel mizah ve hiciv örneklerini verir. Şathiye türünde oldukça başarılıdır. Âşık Edebiyatı'nda taşlama ustası olarak bilinir. Kendi yaşadığı devrin aksak taraflarını, yetersiz yöneticilerini, kaba ve bilgisiz sofuları hatta padişahı bile taşlamalarıyla adeta yerin dibine sokmuştur. Halkın sesi olmaya gayret göstermiş, sivri dili yüzünden İstanbul'dan Develi'ye kaçmak zorunda kalmıştır.

Yukarıda sözü edilen Âşık Tarzı Halk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
 
A) Dertli            
B) Bayburtlu Zihni            
C) Ruhsati              
D) Seyrani          
E) Sümmani
 

16. Namık Kemal, en çok tiyatro türünde eser ortaya koyar. (I)  "Harzemşah" isimli tiyatro eserinde tiyatro ile ilgili düşüncelerini açıklar, tiyatroyu "en faydalı eğlence" olarak niteler. (II) Tiyatroyu halkın eğitilmesinde bir okul gibi görür. (III) Tiyatro türünü çok sevdiğini sık sık dile getiren Namık Kemal, tiyatrolarda sürekli bir tez işlemeyi amaç edinir. (IV) Realizmin etkilerinin görüldüğü tiyatrolarında sanatçı, Shakespeare, Hugo ve Corneille'e büyük sevgi besler. (V)
 
Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde "Namık Kemal" ile ilgili bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) I         B) II          C) III          D) IV      E) V
 
 
17. I. İlk makale örneği olan "Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi"ni yazdı. 
     II. Noktalama işaretlerini edebiyatımızda kullanan ilk kişidir. İlk kez "Şair Evlenmesi" eserinde kullanmıştır.
    III. Fenelon'dan ilk çeviri roman olan Telemak'ı edebiyatımıza kazandırır.
    IV. Batılı anlamda ilk fabl örneklerini yazan kişidir. 
    V.  Atasözleri üzerinde ilk incelemeyi yapan kişi olarak bilinir.
 
Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde "Şinasi" ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I       B) II        C) III      D) IV      E) V
 

18. Hisar dergisinin önemli şairleri arasında yer alır. Anadolu, Anadolu insanının sorunlarını eserlerinde işler. İlk şiirleri henüz lise yıllarında iken çıktı. "Türk Sanatı" dergisinde çıkan bu şiirlerinden sonra şiirleri mahalli gazete ve dergilerde yayımlandı. Özü ve sözüyle Arif Nihat Asya'nın yolunu devam ettiren şairlerden olan sanatçı milli duygular ve manevi değerlere bağlı bir olup, bu değerlerin savunuculuğunu yapar. Geleneksel şiir anlayışının öz ve şekil özelliklerini kendi şiir potasında eriterek kişiliğine kavuşur. "Duvak", "Yalnızlık", "Harman", "Seninle" önemli şiirleri; "Türkistan Türkistan", "Üsküp'ten Kosova'ya", "Sözün Doğrusu" da gezi türündeki önemli eserleri arasında yer alır.
 
Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
 
A) Bekir Sıtkı Erdoğan
B) İlhan Berk
C) İlhan Geçer
D) Mehmet Çınarlı
E) Yavuz Bülent Bakiler
 

19. Bireyin iç dünyasına yönelen modernist yazarlardan olup günümüz Türk hikâyeciliğinin en önemli kişilerindendir. Roman ve hikâyelerinde İstanbul'da yaşanmış hayatı ve burada yaşayanları anlatır. Genç kesimin tutkularını, orta sınıf insanının acılarını, yalnızlıklarını öykülerinde ön plana çıkarır. Hikâye ve romanlarında iç konuşma tekniklerini kullanır. Eserlerini oldukça kolay yazan sanatçı eserlerinde üslup kaygısı gütmez. Deneme, senaryo, edebiyatla ilgili inceleme çalışmalarında bulunan sanatçı makale, röportaj, söyleşi, anı, şiir, fıkra türlerinde eserler kaleme alıp edebiyat araştırmaları ve yayıncılık alanında da önemli çalışmalar yapar. "Dostlukların Son Günü", "Cumartesi Yalnızlığı", "Pastırma Yazı", "Yalancı Şafak"  önemli eserleri arasında yer alır.
 
Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Elif Şafak        
B) Ayşe Kulin        
C) Selim İleri       
D) Adalet Ağaoğlu      
E) Pınar Kür  


20. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Nurullah Ataç"a ait değildir?
 
A) Günlerin Getirdiği
B) Karalama Defteri
C) Sözden Söze 
D) Köçekler
E) Günce
 

21. Halit Ziya Uşaklıgil, edebiyata Fransızca ve İngilizceden küçük birtakım hikâyeler çevirerek başlar. (I) Çeşitli konularda yazı ve makaleler kaleme alır. (II) Daha sonra düzyazı şeklinde şiirler yazıp bunlara "mensur şiir" adını verir. (III) Bütün bu ön hazırlıklardan sonra ilk roman denemelerine başlar. (IV) Romanlarında epik unsurlar ağır basar. (V)
 
"Halit Ziya Uşaklıgil" ile ilgili yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) I        B) II         C) III       D) IV          E) V
 

22. Beş Hececiler içinde "hiciv" türündeki eserleriyle tanınan sanatçı aynı zamanda Türk edebiyatının önemli mizah yazarları arasında yer alır. Ona büyük ün kazandıran ve onunla özdeşleşen eseri de "Akbaba" adındaki mizah dergisidir. Ömrünün sonuna kadar çıkardığı dergide "Çimdik" ve "İzci" takma adlarıyla mizahi yazılar ve şiirler yayımlar. "Meşale" de çıkardığı diğer önemli bir dergi olarak yazın hayatında yer alır. "Kuş Cıvıltıları", "Şairin Duası", "Binnaz", "Kördüğüm", "Portreler" önemli eserleri arasında yer alır.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
 
A) Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Halit Fahri Ozansoy
C) Orhan Seyfi Orhon
D) Yusuf Ziya Ortaç
E) Enis Behiç Koryürek
 
 
23. "Natüralizm" akımı ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
 
A) Natüralizmde Sokak edebiyatta yansıtılmıştır.
B) Yazar eserde kişiliğini gizler, sadece olanları yazar.
C) Natüralistlere göre insanı yönlendiren en önemli şey iradedir.
D) Natüralist yazarların dili yalın, açık ve doğaldır. Natüralizmde üslup kaygısı güdülmez.
E) Natüralistler, sanatı toplumsal sorunların çözümü için bir araç olarak görmüşlerdir.
 
 
24. Toplumcu-gerçekçi anlayışla eser veren yazarlardandır. Türk edebiyatında destanları andıran romanları ve Anadolu kasabalarının ruhunu yansıtan hikâyeleri ile tanınır. Anadolu insanının gelenek, inanç, töre ve adetlerini, köylülerin  maddi sorunlarını, mutsuz ve dertlileri eserlerinde işler. Doğu Anadolu köylüsünün geri kalmışlığını dile getirip Doğu Anadolu'daki feodal toplum yapısına eserleriyle ışık tutar. 18. yüzyılda Osmanlılar ile Ruslara karşı mücadele eden Çerkesler'in yaşam ve geleneklerini bütün ayrıntılarıyla ele alır. "Cemo" romanında Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki ağalık düzenini ve kadın-erkek ilişkisini konu edinir. Eser, yaşanmış bir aşk öyküsü bağlamında gelişir. "Memo" eserinde de Doğu Anadolu insanının dramını yansıtır.
 
Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
 
A) Aka Gündüz    
B) Samim Kocagöz      
C) Abbas Sayar     
B) Kemal Bilbaşar    
E) Yusuf Atılgan
 
 
CEVAP ANAHTARI: 1-B 2-C 3-D 4-A 5-B 6-B 7-E 8-D 9-B 10-C 11-D 12-B 13-C 14-B 15-D 16-E 17-C 18-E 19-C 20-D 21-E 22-D 23-C 24-B
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder