Bitişik Yazılan Birleşik Kelimeler

Birleşik sözcükler, iki veya daha çok sözcüğün kalıplaşıp kaynaşması sonucu oluşur. Birleşik sözcükler anlamca bir bütün olup tek bir kavramı karşılar. Belirtisiz isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, birleşik fiiller, ikilemeler, kısaltma grupları ve kalıplaşmış çe­kimli fiillerden oluşan ifadeler yeni bir kavramı karşıladıklarında birleşik kelime olur.
 
Örnek

Hanımeli (belirtisiz ad tamlaması biçiminde)

Karaciğer (sıfat tamlaması biçiminde)

Mirasyedi (bir isim, bir çekimli fiil)

Gökdelen (bir isim, bir fiilimsi)

Birkaç (iki sıfat)

Kaptıkaçtı (iki çekimli fiil)

Çıtçıt (ikileme)

Yazabilmek (iki fiil)

 
Birleşik kelimeler, yazılış bakımından bitişik yazılanlar ve ayrı yazılanlar olmak üzere ikiye ayrılır. Birleşik kelimeler aşağıdaki durumlarda bitişik yazılır.
 
1. Ses düşmesine uğrayan birleşik kelimeler bitişik yazılır.
 
Örnek

Kayın+ana > kaynana

Kayın+ata > kaynata

Kahve+altı > kahvaltı

Pazar+ertesi > pazartesi

Güllü+aş > güllaç

Sütlü+aş > sütlaç

Ne+için > niçin

Ne+asıl > nasıl

 
2. Dilimize Arapçadan girmiş azil (azl), emir (emr), hüküm (hükm), keşif (keşf), küfür (küfr), nakil (nakl), zehir (zehr), devir (devr) gibi birtakım kelimeler "etmek, edilmek, olmak, olunmak, eylemek" yardımcı fiilleriyle birleşirken asıllarına uyarak ikinci hecedeki ünlülerini düşürür. Bu birleşik fiiller bitişik yazılır.
 
Örnek

Azil+etmek > azletmek

Devir+etmek > devretmek

Kayıp+olmak > kaybolmak

Nakil+etmek > nakletmek

Sabır+etmek > sabretmek

Zikir+etmek > zikretmek

 
Uyarı: Bu kelimeler ünlüyle başlayan bir yardımcı fiil veya ek almadıkları zaman "azil, defin, emir, hüküm, kayıp, keşif, meyil, nakil, sabır, seyir, zehir, zeyil, zikir" şeklinde söylenir ve yazılır.
 
3. Dilimize Arapçadan girmiş af (afv), his (hiss), ret (redd), zan (zann), zem ( zemm) gibi birtakım kelimeler "etmek, edilmek, olmak, olunmak, eylemek" yardımcı fiilleriyle birleşirken sondaki sesler, asıllarına uyarak veya asıllarının etkisinde kalarak çift sese dönüşür. Bu tür birleşik fiiller bitişik yazılır.
 
Örnek


affetmek, affeylemek, affolunmak, halletmek, hissetmek, hissedilmek, reddetmek zannetmek, zemmetmek

 
Uyarı: İsim kısımları tek başına kullanılmayıp sadece "etmek, olunmak" yardımcı fiilleriyle kalıplaşan birleşik kelimeler bitişik yazılır.
 
Örnek
 
ahzetmek, bahşetmek, hamletmek
 
4. Vurgusu son heceye kaymış birleşik kelimeler bitişik yazılır.
 
Örnek


açıkgöz, anaerkil, babayiğit, düztaban, paragöz, pisboğaz
 
5. Kelimelerden biri veya ikisi, birleşme sırasında benzetme yoluyla anlam değişmesine uğrarsa bu tür birleşik kelimeler bitişik yazılır
 
aslanağzı (bitki), kazayağı (bitki), kuşburnu (bitki), kızılkanat (balık), yeşilbaş (ördek), kedigözü (lâmba), balıksırtı (desen), kazkanadı (oyun), dilberdudağı (tatlı), kadınbudu (köfte), tavukgöğsü (tatlı), kuşyemi (bitki), bülbülyuvası (tatlı), beştaş (oyun), Samanyolu (yıldız kümesi), alinazik (kebap), ayşekadın (fasulye), karafatma (böcek),
 
6. Kurallı birleşik fiilleri oluşturan yeterlilik, sürerlik, yaklaşma ve tezlik fiilleri birleşik yazılır.
 
Örnek
 
yapabilmek, yazadurmak, düşeyazmak, öleyazmak, açıvermek
 
7. "-di /-du / -dü, -tı/ -ti /-tu /-tü" ekleriyle kurulan kalıplaşmış birleşik kelimeler bitişik yazılır.
 
Örnek
 
gecekondu, gündöndü, imambayıldı, serdengeçti
 
8. Her iki ögesi de "-di /-du /-dü, -tı /-ti /-tu /-tü veya -r /-ar /-er" eklerini almış ve kalıplaşmış bulunan birleşik kelimeler bitişik yazılır.
 
Örnek
 
dedikodu, biçerdöver, konargöçer, okuryazar
 
9. Hayvan, bitki, organ ve çeşitli nesne adlarıyla kurulan ve içinde renklerden birinin adı veya "renk" sözü geçmeyen renk adları bitişik yazılır.
 
Örnek
 
fildişi, gülkurusu, kazayağı, vişneçürüğü, yavruağzı
 
Uyarı: Örneklerden sonra "renk" sözü kullanılırsa bu söz ayrı yazılır.
 
Örnek
 
devetüyü rengi, fildişi rengi
 
10. Renk adlarıyla kurulan ve bitki, hayvan veya hastalık türlerinden birini gösteren birleşik kelimeler bitişik yazılır.
 
Örnek
 
akkavak, kızılağaç, sarıçiçek, akbalık, maviküf.


11. Somut olarak yer bildirmeyen "üst", "alt" ve "üzeri" sözlerinin sona getirilmesiyle kurulan birleşik kelimeler bitişik yazılır.
 
Örnek
 
akşamüstü, akşamüzeri, ayaküstü, ayaküzeri, gerçeküstü, olağanüstü, suçüstü, yüzüstü, ayakaltı, bilinçaltı
 
12. İki veya daha çok kelimenin birleşmesinden oluşmuş kişi adları, soyadları ve lâkaplar bitişik yazılır.
 
Örnek
 
Alper, Aydoğdu, Birol, Gülnihal, Tanpınar,
 
13. İki veya daha çok kelimeden oluşmuş Türkçe yer adları bitişik yazılır.
 
Örnek
 
Çanakkale, Gümüşhane, Acıpayam
 
Uyarı: Şehir, kent, köy, mahalle, dağ, tepe, deniz, göl, ırmak, su vb. kelimelerle kurulmuş sıfat tamlaması ve belirtisiz isim tamlaması kalıbındaki yer adlarında birinci kelime tek başına söz konusu yer adını ifade etmezse bu tür yer adları bitişik yazılır.
 
Örnek
 
Akşehir, Eskişehir, Suşehri, Batıkent, Sarıyer, Uludağ, Kocatepe, Akdeniz, Acıgöl, Kızılırmak
 
14. Şahıs adları ve unvanlarından oluşmuş mahalle, meydan, köy vb. yer ve kuruluş adlarındaki unvan grubu; unvan kelimesi sonda ise gelenekleşmiş olarak bitişik yazılır.
 
Örnek
 
Bayrampaşa, Kemalpaşa (ilçesi); Necatibey (Caddesi)
 
15. Ara yönleri belirten kelimeler bitişik yazılır.
 
Örnek
 
güneybatı, güneydoğu, kuzeybatı, kuzeydoğu.
 
16. "baş" sözüyle oluşturulan sıfat tamlamaları bitişik yazılır.
 
Örnek
 
başbakan, başçavuş, başeser, başhekim, başkarakter, başkent, başkomutan, başöğretmen, başrol, başsavcı, başşehir
 
17. Bir topluluğun yöneticisi anlamındaki "başı" sözüyle oluşturulan belirtisiz isim tamlamaları bitişik yazılır.
 
Örnek
 
çeribaşı, elebaşı, mehterbaşı, ustabaşı
 
18. "ağa, bey, efendi, hanım, nine" vb. sözcüklerle kurulan birleşik kelimeler bitişik yazılır.
 
Örnek
 
beyefendi, hanımefendi, hacıağa, kadınnine
 
19. Aşağıda yer alan kelime ve deyimler de gelenekleşmiş ve yaygınlaşmış olarak bitişik yazılır.
 
Örnek
 
akaryakıt, akciğer, akyuvar, alyuvar, anamal, anaokulu, anapara, anayasa, atardamar, atasözü, ayçiçeği, başıboş, bilirkişi, denizaltı, dereotu, gökyüzü, gözyaşı, halkoyu, içgüdü, ikizkenar, ilkbahar, ilkokul, ilköğrenim, ilköğretim, ipucu, kabataslak, kamuoyu, karaciğer, karekök, kartopu, kenarortay, kelaynak, külhanbeyi, önsezi, tekdüze, tereyağı, tıpkıbasım, toplardamar, yarıyıl, yerküre, yeryüzü, yılbaşı, yüzyıl, zeytinyağı
 
20. Belgisiz sıfat ve zamirlerin bazıları gelenekleşmiş olarak bitişik yazılır.
 
Örnek
 
Biraz, birkaç, birçok, hiçbir, herhangi
 
21. "hane, name, zade, zede" kelimeleriyle oluşturulan birleşik kelimeler bitişik yazılır.
 
Örnek
 
çayhane, dershane, eczahane, hastahane, kahvehane, postahane, yatakhane, yemekhane, beyanname, amcazade, depremzede
 
22. "ev" kelimesiyle kurulan birleşik kelimeler bitişik yazılır.
 
Örnek
 
aşevi, bakımevi, basımevi, doğumevi, gözlemevi, huzurevi, orduevi, polisevi, öğretmenevi, yayınevi
 
Uyarı: "Dershane, eczahane, hastahane, pastahane, postahane" gibi sözlerde hane kelimesindeki "h"nin yazılmaması doğru değildir.
 
23. "perver" ve "perest" kelimeleriyle Farsça kurala göre oluşturulan birleşik kelimeler bitişik yazılır.
 
Örnek
 
misafirperver, vatanperver, ateşperest
 
24. Farsça kurala göre oluşturulan isim ve sıfat tamlamaları ile kalıplaşmış diğer ibareler bitişik yazılır.
 
Örnek
 
dârıdünya, ehlibeyt, ehvenişer, gayrimenkul, gayrimeşru, gayrimüslim, gayrisafi, hüsnühat, suiistimal
 
25. Arapça kurala göre oluşturulan tamlamalar ve kalıplaşmış diğer ibareler bitişik yazılır.
 
Örnek
 
şeyhülislâm, tahtelbahir, aleykümselâm, inşallah
 
26. Kanunda bitişik geçen veya bitişik olarak tescil ettirilmiş olan kuruluş adları bitişik yazılır.
 
Örnek
 
İçişleri, Dışişleri, Genelkurmay, Yükseköğretim Kurulu, Açıköğretim Fakültesi
 
27 "oto, tele, matik" ögeleriyle kurulan alıntılar da bitişik yazılır.
 
Örnek
 
otobiyografi, otokritik, telekız, bankamatikYararlanılan Kaynaklar


Türk Dil Kurumu, Noktalama İşaretleri Açıklamalar (tdk.gov.tr)


Ayrıca bakınız

 

"De" Bağlacı ile "-de, -da" Eklerinin Yazımı

"ki" Bağlacı ve Ekinin Yazımı 

"Mi" Soru Ekinin Yazımı

"İle"nin Yazılışı

Mastar Eklerinin Yazılışı

Fiil Çekimi ile İlgili Yazılışlar

Satır Sonuna Sığmayan Sözcüklerin Yazımı

Kesme İşaretinin Kullanıldığı Yerler

Düzeltme İşareti ile İlgili Yazım Kuralları

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimelerin Yazımı

Bitişik Yazılan Birleşik Kelimelerin Yazımı

Ayrı Yazılan Birleşik Kelimelerin Yazımı

Gün, Ay ve Tarih Adlarının Yazımı

Gezegen ve Yıldız Adlarının Yazımı

Dünya Güneş ve Ay Adlarının Yazımı

Deyimlerin Yazımı

Sayıların Yazımı

Ek Fiilin Yazılışı

"Şey" Kelimesinin Yazımı

Pekiştirmeli Sözlerin Yazılışı

İkilemelerin Yazılışı

Alıntı Kelimelerin Yazılışı

Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler

Yazımı En Çok Karıştırılan Sözcükler

 

Yazım Kuralları Test 1

Yazım Kuralları Test 2

Yazım Kuralları Test 3

Yazım Kuralları Test 4

Yazım Kuralları Test 5

Yazım Kuralları Test 6

Yazım Kuralları Test 7

Yazım Kuralları Test 8

Yazım Kuralları Test 9

Yazım Kuralları Test 10

 

Yazım Kuralları Konu Anlatımı


Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı

 

Ana Sayfa

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder