İsimden Fiil Yapım Ekleri Nelerdir? Örnekler

İsim kök veya gövdelerine gelerek yeni fiiller türeten eklere isimden fiil yapım ekleri denir. İsim fiil yapım eklerini alan sözcükler fiil gövdesini oluşturur.

Başlıca İsimden Fiil Yapım Ekleri
 
-al, -el: azal-, düzel-, daral-, boşal-, çoğal-, körel-
 
-la, -le: avla-, izle-, işle-, başla-, sula-, suçla-, terle-, taşla-, özetle-
 
-l: doğrul-, alçal- (alçak), kısal-, incel- sivril-, durul-, eksil-
 
-sa, -se: susa-, garipse-, önemse-
 
-ımsa, -imse: benimse-, kötümse-, azımsa-, özümse-
 
-a, -e: boşa-, kana-, oyna- (oyun-a), benze- (beniz-e)
 
-leş, -laş: beyazlaş-, şakalaş-, dertleş-, çocuklaş-, taşlaş-
 
-lan, -len: evlen-, izlen-, içlen-, hoşlan-, seslen-, yaşlan-
 
-ar, -er: karar- (kara-ar), yeşer- (yeşil-er), ağar-(ak-ar)                
 
-da, -de: ışılda-, fısılda-, gürülde-, hışırda-, horulda-, çıtırda-

-at: yönet-, gözet-
 
-kır: haykır-, sümkür-, fışkır
 
-Ik: 
birik-, gözük-, gecik-, acık-

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder