Yapım ve Çekim Ekleri Test 3

1. Eklerle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bir sözcük birden fazla yapım eki veya çekim eki alabilir.

B) "-sal" eki hem isimden isim yapım eki hem de fiilden isim yapım eki olarak kullanılır.

C) Türkçede ekler yazılışça ve görevce aynı olmak zorundadır.

D) "-imse" eki hem isimden fiil yapım eki hem de fiilden fiil yapım eki olarak kullanılır.

E) Türkçede yapım eki veya ekleri önce; çekim eki veya ekleri sonra gelir. Bunun çok az istisnası vardır.

 

2. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerdeki eklerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bitmez hayallerle yaşamak zordur. (sıfat-fiil eki-yapım eki)

B) Bitmez bu sorunlar hiçbir zaman. (geniş zaman olumsuzu-çekim eki)

C) Çalar saat en büyük yardımcımızdır çoğu zaman. (sıfat-fiil eki-yapım eki)

D) Orada sabahtan akşama müzik çalar. (geniş zaman kipi-çekim eki)

E) Yanmış yürekler dokunaklı olur. (öğrenilen geçmiş zaman kipi-çekim eki) 

 

3.  Bir yer var, biliyorum
                            I
     Her şeyi söylemek mümkün; 
                      II
     Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum
        III                             IV

     Anlatamıyorum  
                V            

Yukarıdaki dizelerde geçen altı çizili sözcüklerin almış oldukları eklerle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I. sözcükte bildirme kipiyle birlikte I. tekil şahıs eki vardır.

B) II. sözcük fiilden isim yapım eki almıştır.

C) III. sözcük isimden isim yapım eki almıştır.

D) IV. sözcük hem şimdiki zaman kipi hem de I. tekil şahıs eki almıştır.

E) V. sözcük dilek-şart kipinden birini almıştır.

 

4. "-ecek, -acak" eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir işlevde kullanılmıştır?

A) Görülecek hesabı varmış onunla meğer.

B) Olmayacak duaya amin denilmez.

C) Bizim için gelecek günler bugünden daha iyi olabilir.

D) Okula gidecek diye evden erken ayrıldı.

E) Akacak kan damarda durmaz.

 

5. Bencil kişilikler, gündelik yaşamı ölü sevgilere benzetir.

Yukarıdaki cümlede en az bir yapım eki almış kaç sözcük vardır?

A) 3       B) 4       C) 5      D) 6       E) 7

 

6. Fiil kök veya gövdelerine gelerek isim türeten eklere fiilden isim yapım ekleri denir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilden isim yapım eki almış bir sözcük yoktur?

A) Bana yağmuru anlatma, yağ.

B) Sabır suskunluk değil işitilmeyen bir feryattır.

C) Yüzünü güneşe çeviren insan gölge görmez.

D) Çok şey bilmek insanı kurtarmaz; şeytan da bir âlimdi.

E) Biz güle başka bir şey deseydik o yine güzel olacaktı.

 

7.  Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek, 
          I                    II
     Bizim diyarımız da bir bir baharı saklar! 

                   III
     Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek 

             IV

     İncinir düz caddede dağda gezen ayaklar 
                                                V                            

Yukarıdaki dörtlükte geçen altı çizili sözcüklerin almış oldukları eklerle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I. sözcük çekim eki almıştır.

B) II. sözcük hem yapım eki hem de çekim eki almıştır.

C) III. sözcük iyelik eki (tamlanan eki) almıştır.

D) IV. sözcük hem I. çoğul iyelik eki hem de uzaklaşma hal eki almıştır.

E) V. sözcük fiilden isim yapım eklerinden olan sıfat-fiil ekini almıştır.


8. Aşağıdaki seçeneklerin hangisindeki sözcük kök ve eklerine yanlış ayrılmıştır?

A) Yazılıdan: Yaz-ı-l-ı-dan

B) Gezicileri: Gez-i-ci-ler-i

C) Yaşamsal: Yaş-a-m-sal

D) Oynadılar: Oyun-a-dı-lar

E) Umutsuzluk: Umut-suz-luk


9.
 Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler
                       I              II              III

    Bilmez ki, giden sevgililer dönmeyecekler. 
                                 IV              V                              

Yukarıdaki dizelerdeki altı çizili sözcüklerle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I. sözcük hem yapım eki hem de çekim eki almıştır.

B) II. sözcük fiilden isim yapım eklerinden olan sıfat-fiil ekini almıştır.

C) III. sözcük hem yapım eki hem de çekim eki almıştır.

D) IV. sözcük en az iki tane yapım eki almıştır.

E) V. sözcük en az üç tane çekim eki almıştır.


10. Aşağıdaki cümlelerden hangisindeki altı çizili sözcük ötekilerden farklı bir yapım eki almıştır?

A) Bir giyim mağazasında yeniden işe başlamış.

B) Bugün yine içim kan ağlıyor maalesef.

C) Ben genellikle seçim zamanında söylenenlere mesafeli yaklaşırım.

D) Doğalgaz bakım sözleşmesini daha yeni imzaladık.

E) Hiçbir bilim adamı insanlığın faydasına olmayan bir şeyle vakit geçirmez.

 

11. Eklendiği sözcüklere çokluk anlamı katan varlıkların birden fazla olduklarını belirten eklere çokluk ekleri denir. Çokluk eki geldiği sözcüğe sayıca çokluk dışında farklı anlamlar da kazandırabilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu ekin sözcüğe kattığı anlam yanlış verilmiştir?

A) Akşamları ders çalışırım. ("Her" anlamı katmıştır.)

B) Seksen yaşlarında biri yaşar bu kasabada. ("Yaklaşık, tahmin" anlamı katmıştır.)

C) Mustafalar bize gelecekler. ("Aile" anlamında "-gil" ekinin yerine kullanılmıştır.)

D) Ateşler içinde bir o yana bir bu yana kıvranıyordu. ("Abartma" anlamı katmıştır.)

E) Almanlar çalışkan insanları temsil eder. ("Dil" anlamındadır.)

 

12. Al kanlı safkan atla hızlıca ilerlediler.

Yukarıdaki cümlede geçen altı çizili sözcüğün kök ve eklere ayrılması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) İl-eri-le-di-ler

B) İler-le-di-ler

C) İlerle-di-ler

D) İleri-le-di-ler

E) İle-ri-le-di-ler

 

13. Camdan (I) evlerde (II) oturanlar (III) başkalarına (IV) taş  atmamalıdırlar. (V)

Yukarıdaki parçada geçen numaralanmış sözcüklerden hangisi sadece yapım eki almıştır?

A) I       B) II       C) III      D) IV      E) V


14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikiden fazla yapım eki almış en az iki sözcük vardır?

A) Kendi kendinin mutluluğuna engel olmak yolunda insan fevkalade beceriklidir.

B) İki şey aklın eksikliğini gösterir: Konuşulacak yerde susmak, susulacak yerde konuşmak.

C) Herkes evinin önünü süpürürse sokaklar tertemiz olur.

D) Bir kere sevdaya tutulmaya gör; ateşlere yandığının resmidir.

E) Uykusuzluk, sevgisizliği beraberinde getirir. 


15.  
Günümüzde (I) örtülü (II) kişiler yaşamın (III) her alanında (IV)  görev almaktalar. (V)

Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangi ikisi birden fazla yapım eki almıştır?

A) I ve II             

B) I ve III       

C) II ve III     

D) III ve IV       

E) IV ve V


16.
 Türkçe bazı ekler yazılışça aynı olmalarına karşın görevce farklıdır.

Buna göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisindeki "-in" ekinin açıklaması yanlış olarak verilmiştir?

A) Senin hasretin kor etmiş yüreğimi anlaşılan. (tamlanan eki)

B) Köyde herkes bu mevsimde ekin ekerdi. (Fiilden isim yapım eki)

C) Evin direği yıkılmıştı bu olaydan sonra. (tamlayan eki)

D) Gözlerin zaten çok şey anlatmıyor mu Leyla? (tamlayan eki)

E) Nedir acaba derdin ne oldu gönül? (tamlanan eki)

 

17. Okulda (I) eğitim (II)  öğrencinin (III) ilgisi (IV) ile olur. (V)

Yukarıdaki parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi hem yapım eki hem de çekim eki almıştır?

A) I ve II             

B) III ve IV       

C) II ve III          

D) IV ve V     

E) I ve III

 

18. Doğu (I) Anadolu'nun kar ile örtülü (II) dağlarında çobanlar sürü (III)  peşine giderek günlük (IV) hayatlarını (V) idame eder.

Yukarıdaki altı çizili sözcüklerle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I. sözcük "doğ-" fiilinden türemiş, fiilden isim yapım ekini almıştır.

B) II. sözcük en az iki yapım eki almıştır.

C) III. sözcük herhangi bir yapım veya çekim eki almamıştır.

D) IV. sözcük isimden isim yapım eki almıştır.

E) V. sözcük birden fazla çekim eki almıştır.


19. Eklerle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) "-ler, -lar " eki hem çokluk eki hem de üçüncü çoğul şahıs eki olarak kullanılır.

B) "-me, -ma" eki isim fiil eki olduğu zaman çekim ekidir.

C) "-dan, -den" eki hem sıfat (yapım eki) yapan ek hem de uzaklaşma hâl eki (çekim eki) olarak kullanılır.

D) "-de, -da" eki hem yapım eki hem de çekim eki olarak kullanılabilmektedir. Sıfat yapan "-de, -da" eki yapım eki; hâl eki olan "-de, - da" eki de çekim ekidir.

E) "-i" sesi hem belirtme hal eki hem iyelik eki hem de fiilden isim yapım eki olarak kullanılır. 


20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla yapım eki almış en az iki sözcük vardır?

A) Yarın bambaşka bir insan olacağım diyorsun. Niçin bugünden başlamıyorsun?

B) Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet, sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir.

C) Susmayı bilmek söylemeyi bilmekten daha nazif bir meziyettir.

D) Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.

E) Bilgelik saygılı dimağlarda oluşur.


CEVAP ANAHTARI: 1-C 2-E 3-E 4-D 5-E 6-E 7-A 8-E 9-A 10-B 11-E 12-D 13-A 14-E 15-C 16-D 17-E 18-C 19-B 20-E

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder