Neşati

NEŞATİ (?-1674)

17. yüzyıl Divan Edebiyatı'nda Naili ile birlikte "Sebkihindi" akımının önemli temsilcilerinden olan Neşati'nin yaşamıyla ilgili elimizde yeterli bilgi bulunmamaktadır. Edirne'de doğan Neşati, Gelibolu Mevlevihanesi'nde Şeyhi Ağazade Mehmet Efendi'nin dervişi olur. 1670'te ise Edirne Mevlevihanesi'nde dört yıl kadar görev yapar.

Neşati, 1674'te Edirne'de vefat etmiş Edirne Mevlevihanesi avlusuna gömülmüştür.

Edebi Kişiliği

  • Neşati'de Nef'i ve Urfi'nin etkileri bariz bir şekilde görülür.
  • Gazel nazım şekliyle ön plana çıkar. Gazel, en başarılı olduğu tür olur. Gazellerinde özellikle üslubunun yalınlığı göze çarpar.  
  • Kaside türünde de yazılar kaleme alır. Kasidelerinde Nef'i'nin etkisi görülür. Sultan IV. Murat ve Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa için kasideler yazar.
  • Şiirlerini içten, duygu yüklü âşıkane bir tarzda kaleme alır.
  • Divan sahibidir. Divanı, Sadettin Nüzhet Ergün tarafından yayımlanır.
  • Neşati'nin ayrıca 187 beyitlik Hilye-i Enbiya ile 144 beyitten oluşan Şehrengiz'i vardır.


Eserleri
Divan
Hilye
Edirne Şehrengizi

Neşati'nin Şiirlerinden Örnekler

Örnek 1     
Gitdin ammâ ki kodun hasret ile cânı bile
İstemem sensiz olan sohbet-i yârânı bile

Devr-i meclis bana girdâb-ı belâdır sensiz
Mey-i zehrâb-ı sitem sâgâr-ı gerdânı bile

Bağa sensiz bakamam çeşmîme âteş görünür
Gül-i handânı değil serv-i hırâmânı bile

Sineden derd ile bir âh edeyin kim dönsün
Aksine çarh-ı felek mihr-i dırahşanı bile

Hâr-i firkatinle Neşâtî-i hazînin vâ-hayf
Dâmen-i ülfeti çâk oldu giribânı bile

Örnek 2

Bî-safâ-yı aşk olup bî-derd-i yâr olmak da güç
Bir sitem-ger âfetin cevriyle zâr olmak da güç

Evc-i istiğnâda pervâz etmedikçe mürg-i dil
Pâybend-i aşk ile âşüftekâr olmak da güç

Bir nigâh-ı gamzeye takat getürmezken gönül
Günde bin tîr-i cefâya sînedâr olmak da güç

Va'de-i ferdasına gâhî ederdim i'timâd
Hayret-âlûd-i belâ-yi intizâr olmak da güç

Gerçi yok takat Neşâtî seyr-i dîdâr etmeğe

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme