Neşati (?-1674)

17. yüzyıl Divan Edebiyatı'nda Naili ile birlikte "Sebkihindi" akımının önemli temsilcilerinden olan Neşati'nin yaşamıyla ilgili elimizde yeterli bilgi bulunmamaktadır. Edirne'de doğan Neşati, Gelibolu Mevlevihanesi'nde Şeyhi Ağazade Mehmet Efendi'nin dervişi olur. 1670'te ise Edirne Mevlevihanesi'nde dört yıl kadar görev yapar.

Neşati, 1674'te Edirne'de vefat etmiş Edirne Mevlevihanesi avlusuna gömülmüştür.


Edebi Kişiliği

  • Neşati'de Nef'i ve Urfi'nin etkileri bariz bir şekilde görülür.
  • Gazel nazım şekliyle ön plana çıkar. Gazel, en başarılı olduğu tür olur. Gazellerinde özellikle üslubunun yalınlığı göze çarpar.  
  • Kaside türünde de yazılar kaleme alır. Kasidelerinde Nef'i'nin etkisi görülür. Sultan IV. Murat ve Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa için kasideler yazar.
  • Şiirlerini içten, duygu yüklü âşıkane bir tarzda kaleme alır.
  • Divan sahibidir. Divanı, Sadettin Nüzhet Ergün tarafından yayımlanır.
  • Neşati'nin ayrıca 187 beyitlik Hilye-i Enbiya ile 144 beyitten oluşan Şehrengiz'i vardır.

 

Eserleri

Divan

Hilye

Edirne Şehrengizi

 
Neşati'nin Şiirlerinden Örnekler
Örnek     
Gitdin ammâ ki kodun hasret ile cânı bile
İstemem sensiz olan sohbet-i yârânı bile

Devr-i meclis bana girdâb-ı belâdır sensiz
Mey-i zehrâb-ı sitem sâgâr-ı gerdânı bile

Bağa sensiz bakamam çeşmîme âteş görünür
Gül-i handânı değil serv-i hırâmânı bile

Sineden derd ile bir âh edeyin kim dönsün
Aksine çarh-ı felek mihr-i dırahşanı bile

Hâr-i firkatinle Neşâtî-i hazînin vâ-hayf
Dâmen-i ülfeti çâk oldu giribânı bile

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder