Sıfat Tamlamaları Test 3

 

1. Aşağıdakilerden hangisinde sıfat tamlaması yoktur?

A) Ağır bulutlar gibi, ağır yürekler de suları akıtınca rahatlar. 

B) Akıllı adam hem kitapları hem de doğrudan doğruya hayatı okur. 

C) Alkış, zayıfların amacı ve sonudur.

D) Aşırılık, gerçek mutluluğu getirmez. 

E) Bahçıvan, bir gül için dikenlerin kölesi olur.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde en az iki sıfat tamlaması yoktur?

A) Başarı, her şeyi temizleyen altın yaldızlı bir alevdir.

B) Başarı, sıkı çalışma ve iyi dinlenmenin birleşimidir. 

C) Başarı tatlıdır ama çoğunlukla ter kokar.

D) Başsız bir kalabalıktan, hiçbir hayır gelmez.

E) Bekleyebilen için her şey iyi bir netice verebilir. 

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem niteleme hem de belirtme sıfatı alan bir sıfat tamlaması vardır?

A) Bencil adam can sıkıntısından kurtulamaz. 

B) Beyaz saç aklın değil yaşın işaretidir. 

C) Bir adamda azim olmazsa bilgisi ölüdür.

D) Bilgisiz bir kimse, savaş davuluna benzer. Sesi çok, içi boştur.

E) Bir baba, yüz evlada bakar da yüz evlat bir babaya bakamaz.

 

4. Şair, şiirde hedef kitlede (I) farklı duygular (II) uyandırmayı amaçlar. Bunun için çağrışımı ön plana çıkarır. Böylece kelimelerin gerçek anlamından ziyade mecaz ve yan anlamlarına başvurur. Şiirsel işlev denilen bu anlatımda coşku, çağrışım ön plana çıkar. Günlük hayatta kullanılan dile yeni anlamlar (III) yüklenmesiyle şiir dili (IV) oluşur. Şiir dili tamamen kurmaca, sanatlı bir dil (V) olup yoğun anlamlar barındırır.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerden hangisi sıfat tamlaması değildir?

A) I        B) II       C) III      D) IV       E) V

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur?

A) Deneyim, katı ve acımasız bir öğretmendir.

B) Dağın tepesine hangi yoldan çıkarsan çık manzara aynıdır.

C) Çocukların nasihatten çok, iyi örneğe ihtiyaçları vardır.

D) Çocuğun kalbini bana veriniz, ondan her şey yaparız.

E) Biri sana kötülük ederse unut ama sen birine kötülük yaparsan unutma.

 

6. Sanat ve edebiyat, düşünce sitemleri (I) ve toplumsal yapıya göre şekillenir. Sanat ve edebiyat alanındaki ortak sistemlere (II) akım denir. Akımlar, bir şekilde toplumsal gelişme (III) ve değişmelerin ürünüdür. Akımlar, edebi eserler (IV) üzerinde özellikle de roman, hikâye, şiir ve öyküde belirgin izler (V) bırakmıştır.

Yukarıdaki numaralanmış tamlamalardan hangisi sıfat tamlaması değildir?

A) I        B) II       C) III      D) IV       E) V

 

7. Anılarda kişisel bakış açısı yani öznellik söz konusu olduğundan anılara tarihi belgeler olarak bakılamaz. Anılar kaleme alınırken duygusallıktan ve abartılı anlatımdan (I) kaçınılmalı gerçekçi bir yaklaşım (II) sergilenmelidir. Kişisel yargı (III) ve yorumlar ölçülü olmalıdır. Anı türü tarihçiler için de önemli bir kaynaktır. (IV) Özellikle devlet okullarında (V) mesleki hayatında başarıya ulaşmış ve tanınmış kişiler anılarını kaleme almışlardır.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerden hangisi sıfat tamlaması değildir?

A) I        B) II       C) III      D) IV       E) V

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem niteleme hem de belirtme sıfatı alan bir sıfat tamlaması yoktur?

A) Deneyimler, en iyi öğretmenlerdir yalnız okul masrafları biraz çoktur.

B) Doğru düşünce, büyük bir icat kadar önemlidir.

C) Dünya; tuzlu bir sudur, içtikçe susuzluğun artar. 

D) En büyük cezaevi, cahil bir insanın kafasının içidir.

E) Geriye bir tek arzum kaldı; iyi bir mezar taşı kitabesi.

 

9. Durum öykülerinde (I) serim, düğüm ve çözüm bölümleri (II) bulunmaz. Duygu, tahlil ve gözlemin ön plana çıktığı durum öykülerinde merak öğesi (III) ikinci planda (IV) kalır. Öyküdeki durumun akışı bir şekilde okuyucunun hayal gücüne bırakılır. Çehov tarzı (V) da denilen durum öykülerinde yaşamdan bir kesit veya bir durum anlatılır.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerden hangisi sıfat tamlamasıdır?

A) I        B) II       C) III      D) IV       E) V

 

10. Aşağıdaki sıfat tamlamalarından hangisinin tamlayanı niteleme sıfatı değildir?

A) Güzel sanatlar, insanın kafasının, kalbinin birlikte çalıştığı şeylerdir.

B) Hafızasız baş, bekçisiz kaleye benzer. 

C) Hakiki hürriyet, yüksek fikirlere esaret olmaktır.

D) Kedi, rüyasına yağlı kuyruk görür.

E) Her gölge, eninde sonunda ışığın çocuğudur.

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur?

A) Doğru ve namuslu insan, hakkını görevi ile ölçen insandır.

B) Yaşam bir serüvendir, hazır bir reçete değil.

C) Yıllar, bütün omuzlara aynı ağırlıkla çökmez.

D) Başarı yolun sonu değil yokluğun kendisidir.

E) Yöneticiler işleri doğru yapar, liderler doğru işleri yapar.

 

12. Tanzimat Edebiyatı, bir edebi akımdır. Batılı tarzda ilk ürünler bu dönemde verilir.

Yukarıdaki cümlelerde kaç tane sıfat tamlaması vardır?

A) 2       B) 3      C) 4      D) 5      E) 6

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması vardır?

A) Şövalyelik çağı geçti, insanlık çağı geldi.

B) Tadını çıkarmayı bilirsen hayat hazinelerle doludur. 

C) Taşı delen suyun kuvveti değil damlaların sürekliliğidir.

D) Tavuk, yalnız alıştığı yerde yumurtlar.

E) Yarı aydınlar, bilgisizlerden daha tehlikelidir.

 

14. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde birden fazla sıfat tamlaması yoktur?

A) Davetsiz misafir iki kişiye kadar kabul edilir, fazlası çekilmez. 

B) Doğru ırmak, eğri yataklar içinde akar.

C) Fakir insan, bazı şeylerden mahrumdur. Cimri ise her şeyden mahrumdur. 

D) Gerçek arkadaşlık sıhhat gibidir, değeri ancak o yok olduktan sonra anlaşılır. 

E) Eskimiş fikirler paslanmış çivilere benzer, onları söküp atmak güçtür.

 

15. Milli Edebiyatta şiirde, hece ölçüsü (I) ve dörtlük nazım birimi esas alınır. Beş Hececiler, (II)  hece ölçüsünün yayılma ve yerleşme aşamasında önemli rol oynarlar. "Halka Doğru" ilkesiyle ulusal kaynaklara (III) dönüş başlar. Şiirde yalın bir dil (IV) kullanılır. Halkın konuşma dili esas alınır. Sanatlı söyleyiş (V) ikinci plana atılır.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerden hangisi sıfat tamlaması değildir?

A) I        B) II       C) III      D) IV       E) V

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur?

A) Kır çiçekleri kokmaz ve hemencecik de solar.

B) Kim büyük fikirler için yaşıyorsa kendisini unutmalıdır. 

C) Nezaket hiçten gelir fakat her şeyi satın alır.

D) Resim, sözcüksüz şiirdir.

E) Şahsiyetsiz adam, toplumun dolgu maddesidir.

 

17. Bekleyebilen için her şey iyi bir netice verebilir.

Yukarıdaki cümledeki altı çizili sıfat tamlamasına benzer bir sıfat tamlaması hangi seçenekte vardır? 

A) Bilginler meclisinde sükût bilgisizlerin en güzel süsüdür.

B) Bir devlet adamının kalbi, kafasının içinde olmalıdır.

C) Bir başarıdan bir satır, bir başarısızlıktan bir kitap öğrenebilirsin. 

D) Bıçak isteyen yara için akıllı bir hekim sihirli nağmeler söyleyemez.

E) Bilgisiz fazilet; zayıf ve faydasızdır. Faziletsiz bilgi ise tehlikeli ve dehşetlidir. 

 

18. Romantizmin bir ürünü olan tarihi roman, (I)  tarihi dönemleri ve tarihte yer edinmiş ünlü kişileri (II) konu edinir. Kahramanlar düşsel kişiler (III) olsa da anlatılanlar tarihsel gerçeklere çoğu kez uygundur. Yazar, hayal gücüyle (IV) tarihsel gerçekliği okuyucunun ilgisini çekecek duruma getirir. Tarihi romanlarda yazar, olayın yaşandığı zamanı, dönemin sosyal özellikler (V) ve kültürel özelliklerini, coğrafi özelliklerini de iyi bilmek zorundadır.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerden hangisi sıfat tamlaması değildir?

A) I        B) II       C) III      D) IV       E) V

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur?

A) Bozuk saatler bile günde iki defa gerçeği söyler.

B) Bu adam hala öğreniyor, ne zaman bilecek?

C) Bir öksürük, bir de yoksulluk gizlenemez.

D) Bütünündeki güzelliği yaratan, ayrıntılardaki zenginliklerdir.

E) Cehalet, gönüllü talihsizliktir. 

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur?

A) Bulutlar kuruyup kıtlık olsa da yine yıl harmansız olmaz. 

B) Lider, sabırla öğretir, sabırsız yönetici, lider değildir. 

C) Merhamet, her zaman intikamdan daha asildir. 

D) Mimarlık, donmuş musikidir.

E) Nefsini yenen bütün âlemi hükmü altına alır.

 

CEVAP ANAHTARI: 1-C 2-C 3-D 4-D 5-E 6-A 7-E 8-A 9-D 10-E 11-D 12-C 13-E 14-D 15-A 16-A 17-D 18-D 19-C 20-A

 

Ayrıca bakınız

İsim Tamlamaları Test 1

TYT Türkçe Branş Denemesi 1


Sıfat Tamlamaları Konu Anlatımı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder