İsim Tamlamaları Test 1

İSİM TAMLAMALARI TEST-1

1. İsim tamlamaları ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Belirli kurallar dâhilinde en az iki sözcüğün bir araya gelerek oluşturduğu kelime grubuna isim (ad) tamlaması denir.
B) İsim tamlamaları, "tamlayan" ve "tamlanan" olmak üzere iki unsurdan oluşur.
C) Birinci unsura "tamlayan" ikinci unsura da "tamlanan" denir.
D) Tamlayanın almış olduğu eke "ilgi eki" tamlananın almış olduğu eke "iyelik eki" denir.
E) "Tamlayan" unsurunun ilgi "tamlanan" unsurunun da iyelik eki aldığı tamlamalara belirtisiz isim tamlaması denir.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili isim tamlaması yoktur?

A) Adalet evrenin ruhudur.
B) Hafızasız baş, bekçisiz kaleye benzer.
C) Aşkın gelişi, aklın gidişidir.
D) Başarı, cesaretin çocuğudur.
E) Aşk, duyguların şiiridir.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz isim tamlaması vardır?

A) Bencillik dostluğun zehiridir.
B) Çalışma, doğanın anasıdır; mutlak bir dinlenme ölüm demektir.
C) Deney, aklın babası, belleğin anasıdır.
D) En verimli yağmur alın teridir.
E) Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz.

4. Aşağıdakilerden hangisi belirtili isim tamlaması değildir?

A) Benim babam    
B) Senin baban    
C) Bizim babamız    
D) Sizin babanız    
E) Cefakar babam

5. Belirtili isim tamlamalarında tamlayan ile tamlanan arasına başka sözcükler girebilir. Genellikle sıfatlar bazen de miktar zarfları girer.

Aşağıdakilerin hangisinde bunun örneği yoktur?

A) Furkan'ın kırmızı kazağı herkesin dikkatini çekiyordu.
B) Okulumuzun en önemli meselesi motivasyonsuzluktur.
C) Gerçeğin dağlarına umutsuzlukla çıkılmaz.
D) Vatanın sarsılmaz kalesi bu savaşta da sarsılmayacaktır.
E) İnsanın en büyük düşmanı, bizzat kendisidir.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde en az iki belirtili isim tamlaması vardır?

A) İnsanın dostu yoktur, saadetin dostu vardır.
B) Küçük hediyeler dostluk, büyük hediyeler sevgi meydana getirir.
C) İşin güç kısmı, adam olmak değil, adam kalmaktır.
D) Felaketlerin üstünde dimdik oturan insan soylu ve cesurdur.
E) Her şeyin başlangıcı küçüktür.

7. Belirtili isim tamlamalarında bir tamlayan birden fazla tamlanana bağlanabileceği gibi bir tamlanan da birden fazla tamlayana bağlanabilir.

Buna göre aşağıdaki seçeneklerin hangisinde tamlayanı birden fazla olan bir belirtili isim tamlaması vardır?   

A) Okulun öğretmenleri, velileri, öğrencileri oldukça mutluydular.
B) Akıllıların dostları ve düşmanları her zaman fazla olur.
C) Gözlerimizin şekli ve rengi ne olursa olsun gözyaşlarımızın rengi aynıdır.
D) Gariplerin, mazlumların, yetimlerin sesi olmalıyız.
E) Fenalıkların ilki ve en büyüğü, haksızlıkların cezasız kalmasıdır.

8.  I. Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum. 
    II. Bu dağların eskiden aşinasıdır soyum. 
   III. Bekçileri gibiyiz ebanced buraların. 
   IV.  Bu tenha derelerin, bu vahşi kayaların 
    V.  Görmediği gün yoktur sürü peşinde bizi

Yukarıdaki şiirin hangi dizesinde tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş bir isim tamlaması vardır?

A) I           B) II           C) III            D) IV             E) V

9. Ay ışığına batmış
           I
    Karabiber ağaçları 

             II
    Gümüş tozu

          III
    Gecenin ırmağında yüzüyor zambaklar

               IV
    Yaseminler unutulmuş


    Tedirgin gülümser


    Çünkü ayrılmanın vahşi bir tadı var

                             V

Yukarıdaki numaralanmış tamlamalarla ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I. tamlama bir belirtisiz isim tamlamasıdır.
B) II. tamlama bir sıfat tamlamasıdır.
C) III. tamlama bir belirtisiz isim tamlamasıdır.
D) IV. tamlama bir belirtili isim tamlamasıdır.
E) V. tamlama tamlananı sıfat almış bir belirtili isim tamlamasıdır.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı düşmüş bir isim tamlaması vardır?

A) Annesi hiçbir zaman sabahları ona kızmazdı.
B) Ali'nin babası ikindileri her zaman onunla top oynardı.
C) Gözünün içi gibi bakıyordu ona onların yeni komşusu.
D) Çiçeklerin en güzeli henüz bitmemiş olanıdır.
E) Her gülün bir sevdası vardır sanatçının nazarında.

11. "-den" hal eki ilgi ekinin yerine geçerek belirtili isim tamlaması yapabilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde "-den" hal eki belirtili isim tamlaması yapmıştır?

A) Camdan evde oturanlar, başkalarına taş atmamalıdırlar.
B) Gönülden dostlara herkesin her zaman ihtiyacı vardır.
C) Yalanı söküp atmadan gerçeği dikmeye çalışma, tutmaz.
D) Sudan bahanelerle karşımıza bir daha çıkma.
E) Sanatçıya türkülerden birini de benim için seslendir, diyordu.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması yoktur?

A) Ders öğretmeninin başarısı eğitimde en önemli unsurdur.
B) Kimisine göre aşk dünyanın en tatlı mutluluğudur.
C) Annelerin merhametinin sınırı yoktur, derler.
D) Babasının evinin bahçesi kadar güzel bir bahçe bulunmaz buralarda.
E) Aile hayatının güzelliği gibi hiçbir şey yoktur.

13. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde tamlananı birden fazla olan bir isim tamlaması vardır?   

A) Ferdin ve cemiyetin saadeti ancak adaletle mümkündür.
B) En güzel günleri burada birlikte yaşamıştık.
C) Kişilerin duyguları ve düşünceleri bazen sadece kendisini bağlar.
D) Babamın ve annemin kıymetini keşke daha çok bilseydim.
E) Hiçbir zaman yetimlerin ve öksüzlerin hakkını veremeyiz.

14. Şehrin uğultusundan usanmış ruhumuzun
                   I
      Nadir duyabildiği taze bir heyecanla

                                          II
      Karıştım o gün bugün bu zavallı çobanla


      Bingöl yaylalarının mavi dumanlarına,

                               III
      Gönlümü yayla yaptım Bingöl çobanlarına.
            IV                                     V

Yukarıdaki numaralanmış yerlerle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I. tamlama bir belirtili isim tamlamasıdır.                             
B) II. tamlama bir sıfat tamlamasıdır.                          
C) III. tamlama tamlananı sıfat almış bir belirtili isim tamlamasıdır.                          
D) IV. tamlama tamlayanı düşmüş bir belirtili isim tamlamasıdır.                         
E) V. tamlama bir belirtisiz isim tamlamasıdır. 

15. Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı,
                                            I
      Bir dakika araba yerinde durakladı.

      Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar,   

      Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar...  
                    II
      Gidiyordum, gurbeti gönlümle duya duya,    

      Ulukışla yolundan Orta Anadolu'ya.    
                 III
      İlk sevgiye benzeyen ilk acı, ilk ayrılık!    

      Yüreğimin yaktığı ateşle hava ılık,    

      Gök sarı, toprak sarı, çıplak ağaçlar sarı...  
                                              IV
      Arkada zincirlenen yüksek Toros Dağları,  
                                             V
      Önde uzun bir kışın soldurduğu etekler,    

      Sonra dönen dönerken inleyen tekerlekler...

Yukarıdaki numaralanmış yerlerden hangileri isim tamlamasıdır?

A) I ve II     
B) II ve V     
C) III ve V      
D) II ve III      
E) IV ve V

16. Bazı belirtili isim tamlamaları, sıfat tamlamalarında yer alan "tamlayan" ve "tamlanan" unsurlarının yer değiştirmesiyle oluşur. Bu durumlarda bu sözcüklere ilgi ve iyelik ekleri getirilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bunun bir örneği vardır?

A) Akacak mı bir gün suları bahçemizin?
B) Bulunacak mı tabip dermanı dertlerimizin?
C) Öğrencinin yaramazını hiç kimse sevmez.
D) Tatlı dil her kapıyı açan sihirli bir anahtardır.
E) Yurdu savunmanın en ucuz yolu, eğitimdir.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması yoktur?

A) Cennet annelerin ayaklarının altındadır.
B) Doğruluk, insanın kalbinin en gerçek anlatımıdır. 
C) İnsanın en büyük düşmanı, bizzat kendisidir.
D) Cahil birisi için en büyük cezaevi, onun kafasının içidir.
E) Toplumların kurtuluşunun reçetesi gençliktir.

18. Zincirleme isim tamlamalarında bazen tamlayan bazen de tamlanan bir isim tamlamasından oluşabilir.

Aşağıdakilerden hangisinde zincirleme isim tamlamasındaki tamlayan, bir belirtisiz isim tamlamasıdır?

A) İnsanlığın iftihar tablosu her zaman bize yol gösterecektir.
B) Kalbinin iç tarafında önemli bir sorun tespit edilmiş.
C) Okulun beyin takımı hiçbir zaman değişmedi.
D) En çok kuş lokumunun tadını özlemişti.
E) Düzlüğün kır çiçekleri bize farklı şeyleri hatırlattı o mevsimde.

19. Güneş ufkun kenarından
      Yavaş yavaş yükseliyor
      Köyün yüce dağlarından
      Serin nefesler geliyor

Yukarıdaki dörtlükte kaç isim tamlaması vardır?

A) 1                B) 2               C) 3               D) 4                 E) 5

20. Aşağıdakilerden hangisinde belirtisiz isim tamlaması yoktur?

A) Sınıf öğretmeni geç gelen öğrencileri azarladı.
B) Nöbetçi öğrenci ders defterini arıyordu.
C) Ahmet için isim tamlamaları en zor konuydu.
D) Güzel bir yazı her zaman kalıcı olur.
E) Vatan savunması her kişinin en asli görevidir.CEVAP ANAHTARI: 1-E 2-B 3-D 4-E 5-C 6-A 7-D 8-C 9-B 10-A 11-E 12-B 13-C 14-C 15-D 16-C 17-C 18-D 19-B 20-D

Ayrıca bakınız

İsim Tamlamaları Test 1

5 yorum:

 1. 15. soruda meşin kırbaç takısız isim tamlaması gözlerimin önü belirtili isim tamlaması değil mi ? sadece çıplak ağaçlar sıfat tamlaması bu durumda seçeneklerde sorun oluyor.

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Takısız isim tamlaması sınavlarda sorulmuyor. Lütfen sıfat tamlamalarına yoğunlaşalım. Bu konu günümüzde de tartışılmaktadır. Yüksek Toros Dağları sıfat tamlamasıdır. Belirtili isim tamlamalarında bazen sıfat tamlayan ile tamlanan arasına giriyor.

   Sil
 2. 20. soru vatan savunması belirtisiz isim tamlaması neden olmuyor?

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Belirtisiz isim tamlamasıdır. Soruda yoktur diyor. D seçeneğinde sıfat tamlaması var.

   Sil