İsim Tamlamaları Test 5

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir isim tamlaması yoktur?

A) Dalın ucuna gitmekten korkma, meyve oradadır.

B) Davranış, herkesin kendi imajını sergilediği bir aynadır. 

C) Deha, gayret ve sabrın çocuğudur.

D) Davetsiz misafir iki kişiye kadar kabul edilir, fazlası çekilmez. 

E) Dehanın ilk ve en büyük şartı, hakikati sevmektir. 

 

2. Ziya Gökalp, dili kültürün temel öğesi (I) sayar. O, bu görüşünde haklıdır. Çünkü dil, duygu ve düşüncenin adeta kabıdır. (II) Bir ulusun bütün duygu ve düşünce hazinesi, dil kabına (III) veya ka­lıbına dökülür ve bu dil kabı ile yerden yere, kuşaktan kuşağa aktarılır. Yazı, dilin sesini (IV) kay­deden bir araç olarak dilin bir parçasıdır (V) fakat kültür söz ile de bir ulus arasına yayılır.

Yukarıdaki metinde geçen altı çizili tamlamalardan hangisi farklı bir isim tamlamasıdır?

A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir isim tamlaması vardır?

A) Dil yarası, ok yarasından daha şiddetlidir. 

B) En verimli yağmur alın teridir.

C) Düğünün provası olur, ama evliliğin provası yoktur. 

D) Dünyada tek korkulacak şey, can sıkıntısıdır.

E) Düşünme sanatı, yazma sanatı gibi bir de okuma sanatı vardır. 

 

4. Dil kültürün temeli (I) olduğuna göre, bir ulusun dil ile ifade ettiği sözlü, yazılı her şey kül­tür kavramına (II) girer. Sabahtan akşama kadar evde, sokakta, çarşıda, iş yerinde (III) konuşan halk, far­kında olmadan dil tarlasını (IV) eker, biçer. Dilin duygu ve düşünce ile dolmasının nedeni, günlük yaşama (V) çok yakın olmasıdır.

Yukarıdaki cümlelerdeki numaralanmış altı çizili tamlamalardan hangisi isim tamlaması değildir?

A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir isim tamlaması yoktur?

A) Doğanın muazzam kitabının dili matematiktir.

B) Dolu kırar geçirir ama yağmur kiraz çiçekleri açtırır.

C) Dostların kalbini kırmakla düşmanların arzularına hizmet etmiş olursun.

D) Duyabileceğimiz en güzel duygu, bilinmeyen karşısındaki heyecandır. 

E) Dua ordusu, cephede savaşan askerden daha kuvvetlidir.

 

6. Denemeler, öznel yazılardır. Denemede duygu ve düşünceler bilimsel yazılardaki tek düzeyli, resmi anlatımla değil; sanatsal, samimi, renkli, akıcı bir üslupla dile getirilir. Deneme yazarlığı, akıcı bir anlatımı gerektirir.

Yukarıdaki metinde kaç isim tamlaması vardır?

A) 1  B) 2   C) 3   D) 4   E) 5

 

7. Haber yazıları, (I) bir işitmeyle veya görülmeyle bir anda ortaya çıkan yazılardır. Haber yazılarında edebi bir değer (II) ve kalıcılık amaçlanmaz. Röportaj ise belirli bir birikim, saha çalışması (III) gerektirir. Bir edebi tür olan röportaj yazılarının ömrü asırlarca devam edebilir. Röportajda insanların yaşayış tarzı ve gelenekleri de önemlidir. Röportajda yazarın kişisel görüşleri (IV) yorum ve değerlendirme kısmında (V) yer alır. Habere göre daha geniş yazılardır.

Yukarıdaki metinde geçen altı çizili tamlamalardan hangisi isim tamlaması değildir?

A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması vardır?

A) Kavak ağacının yaprakları her tarafı sarmıştı.

B) Yolculuğun son durağında yaşadığı sorunları belli ki unutmamıştı.

C) Bilgili kişilerin genç hafızalarına bunları kazıtmak gerekir.

D) Her güzel gülün dikenli bir yönü vardır.

E) Göz bozukluğu gördüklerimizi sınırlar, vizyon bozukluğu ise yaptıklarımızı.

 

9. Modernizm, aydınlanmanın ilkelerini (I) esas almıştır. Evrensel ve nesnel bilgiye (II) ulaşmada akıl ve deney yolu (III) önemlidir. Modernizm, tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişin bir yansımasıdır. Eğitim seviyesindeki ilerleme, iletişimdeki değişim ve gelişmeler, ulaşım araçlarındaki iyileşmeler modernizmin diğer önemli dayanaklarıdır. (IV) Modernizmde din olgusu (V) sosyal hayatta yer almaz.

Yukarıdaki cümlelerdeki numaralanmış altı çizili tamlamalardan hangisi isim tamlaması değildir?

A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir isim tamlaması yoktur?

A) Başsız bir kalabalıktan, hiçbir hayır gelmez. 

B) Felaket, dost sayısını sıfıra indirir. 

C) Fırsat, insanın kapısını iki kere çalmaz.

D) Fenalıkların ilki ve en büyüğü, haksızlıkların cezasız kalmasıdır. 

E) Fırsatların sayısı, onları görecek insan sayısından çok daha fazladır.

 

11. Roman türü (I) realizmle büyük bir gelişme göstermiştir. Realist roman, gerçeği olduğu gibi aktarır. Ünlü realist yazar (II) Standhal'e göre roman; uzun bir yol üzerinde gezdirilen bir aynadır. "İşte böyle, bayım! Roman büyük bir yolun üstünde gezdirilen bir aynadır. Kah göklerin maviliğini (III) yansıtır kah yolun çukurlarında (IV) biriken çamuru; sonra da kalkar, torbasında ayna taşıyan adamı ahlaksızlıkla suçlandırırsınız! Aynası, çamuru gösteriyor diye, aynayı suçlandırıyorsunuz! Asıl çamurlu büyük yolu, en çok da suyun birikmesine, çamur olmasına yol açan bayındırlık müfettişi (V) suçlandırılmalı." Bu cümle realist romanın sınırlarını da belirler.

Yukarıdaki metinde geçen altı çizili tamlamalardan hangisi isim tamlaması değildir?

A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

 

12. Söyleşi, gazete ve dergi yazıları (I) içerisinde yer alır. Söyleşi, her konuda yazılabilir. Söyleşi de herkesi ilgilendiren konular ele alınır. Konuları daha çok günlük sanat olayları oluşturur. Ayrıntılara girilmeyen sohbet türünde (II) anlatım kısa kesilir. Yazar, kişisel düşüncelerini ön plana çıkardığından bu türde öznellik ön plandadır. Giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden (III) oluşan bu plan makale türündeki plana yakın bir plandır. Söyleşide daha çok devrik cümleler (IV) tercih edilir. Söyleşi türünde yazarın amacı (V) okuyucuyu düşündürmek değildir. Bu özelliğiyle denemeden ayrılır.

Yukarıdaki metinde geçen altı çizili tamlamalardan hangisi isim tamlaması değildir?

A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir isim tamlaması vardır?

A) Evin kıymeti, ancak akşam olunca anlaşılır.

B) Gök gürültüsü iyidir ve görkemlidir ancak işi bitiren yıldırımdır. 

C) Fazilet insanın içini, zenginlik ise odasını süsler. 

D) Gerçeğin dağlarına umutsuzlukla çıkılmaz. 

E) Hareketlerimin hepsini büyük oyunculardan çaldım.

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir isim tamlaması yoktur?

A) Deney bir gözlüktür, onun sayesinde daha iyi görürüz. 

B) Demokrasinin üç temel öğesi; seçim, özgürlük ve bağımsız yargıdır.

C) Demokrasilerde Demoklas’in kılıcı yoktur.

D) Bencil insan tek başına kalmış meyvesiz bir ağaç gibi kurur gider.

E) Deney, aklın babası, belleğin anasıdır. 

 

15. Şeker tüketimi (I) ve diş çürükleri (II) oransal olarak paralel hareket etmektedir. Bakterilerin dişin mine tabakasını aşındırarak zedelenmesi sonucu oluşan diş çürükleri şekerin tüketim şeklinin bir sonucudur. Ağzımızda farklı pek çok bakteri (III) yaşar. Basit şekerlerle beslenen zararlı bakteriler şekeri aside dönüştürerek asidik bir ortamın oluşmasına neden olur. Bu da başta da belirttiğimiz gibi asitlerin, diş minesinin üst tabakasında (IV) bulunan dişlerimizin korumasını sağlayan mineralleri çözmesi sonucu diş çürüklerinin ortaya çıkmasına neden olur. Bunun neticesinde (V) önemli sağlık sorunları olabilir.

Yukarıdaki cümlelerdeki numaralanmış altı çizili tamlamalardan hangisi isim tamlaması değildir?

A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

 

16. Makalede mecazlı, süslü, dolambaçlı anlatımdan kaçınılır. Ciddi, ağırbaşlı, yalın, pürüzsüz, açık ve anlaşılır anlatım esas alınır. Makalelerde somut özellikler ön plandadır. Makaleler, düşünsel bir planla kaleme alınır. Makaleler, yazıldıktan sonra bir araya getirilip makale kitapları halinde yayımlanabilir. Makaleler, konunun uzmanları tarafından kaleme alınır.

Yukarıdaki metinde kaç isim tamlaması vardır?

A) 1   B) 2  C) 3   D) 4   E) 5

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir isim tamlaması yoktur?

A) Hataların en büyüğü, bunların hiçbirinin farkına varmamaktır.

B) Hayat, ölümlülere zahmetsiz hiçbir şey vermez. 

C) Hatıralar; kocayan dimağların koltuk değneğidir.

D) Hayal gücü, bilgiden daha önemlidir.

E) Hayatı sönüklükten kurtaran hayatın küçük güçlükleridir. 

 

18. Türk tiyatrosunu (I) geleneksel ve modern tiyatro diye iki başlıkta incelemek gerekir. Geleneksel tiyatro Tanzimat dönemine (II) kadar devam eden tiyatrodur. Meddah, karagöz ve orta oyunu (III) bu anlamda ön plana çıkar. Bunlar her açıdan çağdaş tiyatrodan (IV) farklıdırlar. Taklit, perde üzerine yansıtma geleneksel tiyatromuzda ana unsurlardır. Batılı anlamda tiyatro Tanzimat Dönemi'yle edebiyatımıza girmiştir. Bu dönemde daha çok komedi türünde (V) eserler verilmiş ve oynanmıştır.

Yukarıdaki metinde geçen altı çizili tamlamalardan hangisi isim tamlaması değildir?

A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir isim tamlaması yoktur?

A) Aklın üç ilkesi iyi düşünmek, iyi söylemek, iyi yapmaktır. 

B) Deneyimler, en iyi öğretmenlerdir yalnız okul masrafları biraz çoktur.

C) Dinlemeyi öğrenin, bazı fırsatlar kapıyı hafif tıklatır.

D) Deve kendi hörgücünü değil komşusunun hörgücünü görür.

E) Devlet adamı koyunu kırkar; siyasetçi koyun derisini yüzer. 

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması yoktur?

A) Bahçe duvarının telleri paslanmaya yüz tutmuştu.

B) Sınıf öğretmeninin hayali, bir an gerçek olmak üzereydi.

C) Futbol sahasının çimleri artık oynanmaya müsait değildi.

D) Otobüs duraklarının ışıkları nedense dün akşam yanmıyordu.

E) Hayatımın en mühim prensibi, kimseye hiçbir şekilde adaletsiz davranmamaktır.

 

CEVAP ANAHTARI

1)D 2)C 3)C 4)E 5)D 6)A 7)B 8)A 9)B 10)A 11)B 12)D 13)B 14)D 15)C 16)B 17)B 18)D 19)C 20)E


Ayrıca bakınız

İsim Tamlamaları Test 1

 

 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder