Edebi Sanatlar Test 3

1. Aşağıdakilerden hangisinde "pekiştirilmiş benzetme (benzetme edatı olmayan teşbih)" vardır?

A) Salın da gel selvi boylum salın da.

B) Türk askeri aslan kuvvetindedir.

C) Çocuğa buz gibi su verirsen elbet hastalanır.

D) Cennet gibi ülke istiyorsan çalışacaksın.

E) Taş misali yüreklere hiçbir şey tesir etmez.

 

2. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde "intak (konuşturma)" yoktur?

A) Dal bir gün dedi ki tomurcuğuna:

    "İçimde kanayan yara gibisin."

B) Akıl ersin, ermesin sevdama 

    Senden yanayım, dedi yeşeren dal senden yana

C) Bana sırdaş oldu şu karşı dağlar,

    Belli ki yüreği yaralı dağlar.

D) Adam elini uzattı; tam onu koparacağı sırada, mor menekşe:

    "Bana dokunma!" diye bağırdı.

E) Kulağının dibinde haykırdı fırtına:

    Isınmak istiyorsan toprağı çek sırtına.

 

3. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde "kinaye" yoktur?

A) Yalnız taş duvar olmaz.

B) İp inceldiği yerden kopar.

C) Boş çuval dik durmaz.

D) Bir kanatla kuş uçmaz.

E) Acele işe şeytan karışır.


4. 
Tahir Efendi bana kelp demiş

    İltifatı bu sözde zahirdir,
    Maliki mezhebim benim zira
    İtikadımca kelp tahirdir.

Yukarıdaki dizelerde öne çıkan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevriye

B) Kinaye

C) Teşbih (benzetme)

D) İntak (konuşturma)

E) Teşhis (kişileştirme)

 

5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde "cinas" yoktur?

A) Kısmetindir gezdiren yer yer seni

    Arşa çıksa akıbet yer yer seni

B) Ey kimsesizler el veriniz kimsesizlere
    Onlardır ancak el verecek kimse sizlere. 

C) Bir güzel şûha dedim ki iki gözün sürmelidir,
    Dedi vallahi seni Hind'e kadar sürmelidir.

D) Niçin kondun a bülbül kapımdaki asmaya,
    Ben yârimden ayrılmam götürseler asmaya. 

E) Artık demir almak günü gelmişse zamandan

    Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.

 

6. "Yürüyordum, ağlıyordu ırmaklar."

Bu dizede en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kapalı istiare          

B) Açık istiare           

C) İntak            

D) Tenasüp           

E) Tevriye

 

7. Aşağıdaki dizelerin hangisinde "tezat" sanatı yoktur?

A) Neden böyle düşman görünürsünüz
    Yıllar yılı dost bildiğim aynalar

B) Gülmek ol gonceye münasiptir

    Ağlamak bu dil-i hazine gerek

C) Ne siyâh eylemiş bu nâsiyeyi

    Saçımı bembeyaz eden bahtım 

D) Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler 

    Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler

E) Meyhâne mukassi görünür taşradan ammâ,
    Bir başka ferah başka letâfet var içinde.

 

8. Üç parmak noksan öç ölçersen kile

    Tatlı söz konuşma bir kimse ile

    Dört kuruşa sekiz kuruş et hile 

    Hilekârlık hoş sanattır usanma

Yukarıdaki dizelerde öne çıkan edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tariz           

B) Tevriye         

C) İstiare        

D) Terdit (Şaşırtma)      

E) Mübalağa (Abartma)


9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde 
"mübalağa (abartma)" sanatına  başvurulmamıştır?

 A) Görürsem evladım seni daim şan

     Başım göğe değer belki o zaman

B) Sevgiliden ayrı düştü garip ah!

    İğne deliğinden geçer oldu vah!

C) Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak; 
    Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak.
 

D) Söyle nâz uykusuna varmış o yâr ey Bâki,
    Ki cihan halki figan eylese bidâr olmaz.

E) Oturmuş derdime dert mi katarsın
    Âlem sele gitti gözüm yaşından


10. 
Gökyüzünde İsa ile

      Tur Dağı’nda Musa ile
      Elindeki asa ile
      Çağırayım Mevla’m seni

Yukarıdaki dörtlükteki en belirgin edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teşhis (Kişileştirme)

B) Telmih (Hatırlatma)

C) İntak (Konuşturma)

D) Hüsnütalil (Güzel Nedene Bağlama)

E) İstifham (Soru Sorma)

 

11. Aşağıdakilerin hangisinde "aliterasyon" ön planda değildir?

A) Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: İlerle 

    Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle

B) Neysen sen, nefes sen, neylersin neyi

    Neyzensen, nefessen, neylersin neyi

C) Dest bûsı arzûsiyle ölürsem dostlar

    Kûze eylen toprağım sunun anınla yâre su"  

D) Dağlar ağarırken konuşurduk tepelerde,

    Sen nerde o fecrin ağaran dağları nerde!

E) Bana düşmez can vermek, yumuşak bir kucakta; 
    Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum! 12.
 Dişin mi ağrıyor?

      Çek kurtul.

      Başın mı ağrıyor?

      Bir çeyreğe iki aspirin.

      Verem misin?

      Üzülme, onun da çâresi var,

      Ölür gidersin…

Yukarıdaki metinde en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nida (Seslenme)

B) Tedric (Dereceleme)

C) Tecahül-i Arif

D) Terdit (Şaşırtma)

E) Mübalağa (Abartma)


13. 
Şiirde, aynı ünlü seslerin tekrar edilmesine ……….. denir. Ses tekrarı bir veya birkaç dizede olabilir. Şiirde peş peşe gelen dizelerin içinde ünsüz seslerin tekrar edilmesine  ………. denir.

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

A) Aliterasyon, asonans

B) Asonans, aliterasyon

C) Asonans, akis (yansıma)

D) Aliterasyon, akis (yansıma)

E) Asonans, Leffüneşr


14. Aşağıdakilerden hangisinde 
"leffüneşr (toplama-yayma)" sanatına örnek yoktur?

A) Ben bir sedefim, sen nisan bulutu, 

    Ver damlaları, al yuvarlak inciyi.

B) Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabib

    Sunma derman kim helakim zehr-i dermanındadır

C) Ne ağır imtihandır, başındaki, Sakarya! 
    Binbir başlı kartalı nasıl taşır kanarya?
 

D) İçimde kor donar, buzlar çözülür

    Yağan ateş midir, kar mıdır bilmem.

E) Sakın bir söz söyleme... Yüzüme bakma sakın

    Sesini duyan olur, sana göz koyan olur

 

15. Akşam yine akşam, yine akşam

      Bir sırma kemerdir suya baksam

Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi daha belirgindir? 

A) Tenasüp (uygunluk)

B) Hüsnütalil (Güzel Nedene Bağlama)

C) Mübalağa (Abartma)

D) Tekrir (Yineleme)

E) Terdit (Şaşırtma)


16. 
Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden,

      Birçok seneler geçti; dönen yok seferinden.

Yukarıdaki dizelerdeki en belirgin söz sanatı hangi seçenekte verilmiştir?

A) Hüsn-i talil (güzel bir nedene bağlama)      

B) Tevriye       

C) Tekrir (Yenileme)    

D) Telmih (hatırlatma)

E) İstifham (Soru Sorma)

 

17. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal!  

Yukarıdaki dizede yer alan edebi sanatlar hangi seçenekte verilmiştir?

A) Teşhis – cinas

B) Cinas – kinaye

C) Tevriye – cinas

D) Mecaz-ı mürsel – tecahül-i arif

E) Mecaz-ı mürsel – teşhis

 

18. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde "ad aktarması (mecaz-ı mürsel)"  yoktur?

A) Üniversitedeki kürsüsüne dönmeye karar vermişti.

B) Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserleri gittikçe daha çok okuyucu bulmaktadır.

C) Başbakan, acil koduyla Ankara'ya iniş yaptı.

D) Gökten bu yıl sürekli bereket yağıyor.

E) Bir bardak içince ikicisini de istedi annesinden.

 

19. Ne vakit Maçka'dan geçsem

      Limanda hep gemiler olurdu
      Ağaçlar kuş gibi gülerdi

Yukarıdaki dizelerde öne çıkan edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A) İntak (konuşturma)

B) Mecaz-ı mürsel (ad aktarması)

C) Teşhis (kişileştirme)

D) Teşbih (benzetme)

E) Hüsni talil


20. 
"İstiare (eğretileme)" sanatıyla ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Teşbihin temel öğelerinden ya "benzeyen" ya da "benzetilen"in yer aldığı edebi sanattır.

B) Benzerliğe dayalı bir edebi sanat olan istiarede söz gerçek anlamının dışında kullanılır.

C) Benzetmenin temel unsurlarından olan yalnızca "kendisine benzetilen" ile yapılan istiareye açık istiare denir.

D) Açık istiarede güçsüz unsur yazılıp güçlü unsur dışarıda bırakılır.

E) Teşbihin temel unsurlarından yalnızca "benzeyen" öğesinin kullanılarak yapılan istiareye kapalı istiare denir.

 

CEVAP ANAHTARI: 1-B 2-C 3-E 4-A 5-E 6-A 7-D 8-A 9-C 10-B 11-E 12-D 13-B 14-C 15-D 16-A 17-E 18-B 19-C 20-D

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder