Edebi Sanatlar Test 2

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "tam teşbih" yoktur?

A) O, cehennem kadar sıcak bir şehirde yaşamak zorunda değiliz, diyordu.

B) Durmuş bir saat gibiydi durup geçmeyen zaman.

C) Atlılar geçmişti rüzgâr misali akan coşkun nehirden.

D) Toplumun Eyüp gibi sabırlı şahsiyetlere ihtiyacı var.

E) Cennet gibi bahçede oturmuş sohbet ediyorlardı.


2.
 Çukurova bayramlığın giyerken 
    Çıplaklığın üzerinden soyarken 
    Şubat ayı kış yelini kovarken 
    Cennet dense sana yakışır dağlar

Yukarıdaki dizelerde öne çıkan edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teşhis (kişileştirme)

B) Mecaz-ı mürsel (ad aktarması)

C) İntak (konuşturma)

D) Teşbih (benzetme)

E) Kinaye


3.  
I.  Gözü kara biri olarak tanınır.

     II. Gökyüzü yas tutmuş körpeciklere.

    III. Bu güzel oyundan sonra stat saatlerce takımını ayakta alkışladı.

    IV. İnci dişler yakışmaz mı gül yüze. 

Yukarıdaki numaralanmış yerlerde aşağıdaki edebi sanatlardan hangisinin örneği yoktur?

A) Kinaye

B) Teşhis (kişileştirme)

C) Mecaz-ı mürsel (ad aktarması)

D) Teşbih (benzetme)

E) İntak (konuşturma)

 

4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde "cinas" sanatına örnek yoktur?

A) Her nefeste eyledik yüz bin günah
    Bir günaha etmedik hiç bir gün ah.

B) Kısmetindir gezdiren yer yer seni

    Arşa çıksa akıbet yer yer seni

C) Zülfü sünbül haddi gül cânâneden düştüm cüdâ
    Kimse bilmez âh bir kim cânâ neden düştüm cüdâ

D) O çay ağır akar, yorgun mu bilmem,

    Mehtabı hasta mı, solgun mu bilmem.

E) Her nefeste eyledik yüz bin günah
    Bir günaha etmedik hiç bir gün ah.

 

5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde "tariz" sanatına örnek yoktur?

A) Bir yetim görünce döktür dişini,

    Bozmaya çabala halkın işini,
    Günde yüz adamın vur kır dişini,
    Bir yaralı sarmak için yeltenme.

B) Tahir Efendi bana kelp demiş

    İltifatı bu sözde zahirdir,
    Maliki mezhebim benim zira
    İtikadımca kelp tahirdir.

C) Aferin oğlum Ahmet,

    Bu yolda devam et!
    Herifoğlu Sen Mişel'de koyuvermiş sakalı
    Neylesin bizim köyü,
    Nitsin Mahmut Makal'ı. 

D) Bir nasihatim var zamana uygun

    Tut sözümü yattıkça yat uyanma
    Meşhur bir kelam var: "Sen kazan, sen ye."
    El için yok yere ateşe yanma

E) Her nere gidersen eyle talanı

    Öyle yap ki ağlatasın güleni
    Bir saatte söyle yüz bin yalanı
    El bir doğru söz söylerse inanma

 

6. Gün doğumundan gün batımına kızardı bahçe

    Bir bir leylâk nergis lâle ve sümbül düştü

Yukarıdaki dizelerde öne çıkan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mübalağa (abartma)        

B) Tariz         

C) Tevriye      

D) Tenasüp (uygunluk)     

E) Kinaye

 

7. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor

    Bir hilâl uğruna ya Rab ne güneşler batıyor

Bu dizelerde en belirgin iki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mecaz-ı mürsel, açık istiare

B) Açık istiare, benzetme

C) Kapalı istiare, mecaz-ı mürsel

D) Kişileştirme, mecaz-ı mürsel

E) İntak, açık istiare

 

8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde "mübalağa (abartma)" sanatına başvurulmamıştır?

A) Merkez-i hâke atsalar bizi

    Kürre-i arzı patlatır çıkarız

B) Ölüm indirmede gökler, ölü püskürtmede yer 
    O ne müthiş tipidir; savrulur enkaz-ı beşer

C) Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli:
    Değmesin ma'bedimin göğsüne na-mahrem eli;

D) Bir gün doludizgin boşanan atlarımızla,
    Yerden yedi kat Arş'a kanatlandık o hızla.

E) Sıladan ayrıyım, gözümde yaşlar,
    Sel olup taşacak bir gün derinden.

 

9. Ne sabahı göreyim, ne sabah görüneyim

    Gündüzler size kalsın, verin karanlıkları
    Islak bir yorgan gibi, sımsıkı bürüneyim
    Örtün, üstüme örtün, serin karanlıkları

Yukarıdaki dörtlükteki en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mübalağa (abartma)

B) Tezat

C) Telmih (hatırlatma)

D) Teşhis (kişileştirme)

E) İntak (konuşturma)

 

10. Salındı bahçeye girdi

      Çiçekler selâma durdu
      Mor menekşe boyun eğdi
      Gül kızardı hicabından

Yukarıdaki dizelerdeki en belirgin söz sanatı hangi seçenekte verilmiştir?

A) Tezat       

B) Tevriye       

C) Tekrir (Yenileme)    

D) Telmih (hatırlatma)

E) Hüsn-i talil (güzel bir nedene bağlama)


11. Aşağıdakilerden hangisinde 
"akis (yansıma)" sanatı yoktur?

A) Dîdem ruhunu gözler / gözler ruhunu dîdem

    Kıblem alalı kaşın / kaşın olalı kıblem

B) Cennet gibidir rûyun / rûyun cennet gibidir

    Âdem doyamaz sana / sana doyamaz Âdem

C) Cihânda âdem olan bî-gam olmaz

    Anunçün bî-gam olan âdem olmaz 

D) Koyun verdi kuzu verdi süt verdi

    Yemek verdi ekmek verdi et verdi 

E) Gamzen ciğerim deldi / deldi ciğerim gamzen,

    Bilmem nic’olur halım / Halim nic'olur bilmem.

 

12. Yanımızdakilerle Çukurova'ya yaklaşıyorduk. (I) Baharla beraber gelen o müthiş güzel yerden bahsediyorum. (II) Çukurova, yine göz kamaştırıyordu güzelliğiyle. (III) Beyaz bir at gibi süslü ve nazenindi bu mevsimde. (IV) Binlerce insanın rüyasına giren o müthiş coğrafya da neydi Allah'ım! (V)

Yukarıdaki metindeki numaralanmış yerlerin hangisinde "teşbih (benzetme)" vardır?

A) I      B) II     C) III      D) IV      E) V


13.
 Ben güzel günlerin şairiyim

      Saadetten alıyorum ilhamımı
      Kızlara çeyizlerinden bahsediyorum
      Mahpuslara affı umumiden…
      Çocuklara müjdeler veriyorum
      Babası cephede kalan çocuklara…
      Fakat güç oluyor bu işler
      Güç oluyor yalan söylemek…

Yukarıdaki dizelerde en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?    

A) Terdit (Şaşırtma)

B) Tecahül-i Arif

C) Nida (Seslenme)

D) Mübalağa (Abartma)

E) Hüsnütalil (Güzel Nedene Bağlama)


14. Aşağıdaki dizelerin hangisinde 
"telmih (hatırlatma)" yoktur?

A) Dövdükçe tavlanan demir er geç kılıçlaşır

    Her kın filizlenip, Ali'den Zülfikar açar

B) Hırçın yel, uslu dal kapışırlar yalın kılıç

    Rüstem bitirse bir savaş, İsfendiyar açar

C) Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda

    Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şühedâ

D) Ey dost senin yoluna canım vereyim Mevla

    Aşkını komayayın od'a gireyim Mevla

E) Oğlunun gelecek halini anladı, 
    Yakub, Yusuf'a rüyayı yorumladı.
 

 

15. Hani o, bırakıp giderken seni  
      Bu öksüz tavrını takmayacaktın?
      Alnına koyarken veda busemi  
      Yüzüme bu türlü bakmayacaktın?

Yukarıdaki dizelerdeki en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hüsnütalil (Güzel Nedene Bağlama)

B) Mecaz-ı Mürsel (Ad Aktarması)

C) Tedric (Dereceleme)

D) İstifham (Soru Sorma)

E) Mübalağa (Abartma)

 

16. Bu eller miydi masallar arasından
      Rüyalara uzattığım bu eller miydi?
      Arzu dolu, yaşamak dolu,
      Bu eller miydi resimleri tutarken uyuyan.

Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi daha belirgindir?

A) Mübalağa (Abartma)

B) Terdit (Şaşırtma)

C) Tedric (Dereceleme)

D) Tecahül-i Arif

E) Hüsnütalil (Güzel Nedene Bağlama)


17. Ey benim sarı tanburam,
      Sen ne için inilersin,
      İçim oyuk derdim büyük,
      Ben onun'çün inilerim.

Yukarıdaki dizelerde öne çıkan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mecaz-ı Mürsel (Ad Aktarması)

B) Kinaye 

C) İntak (Konuşturma) 

D) Teşbih (Benzetme)     

E) Terdit (Şaşırtma)

 

18. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde "ad aktarması (mecaz-ı mürsel)" yoktur?

A) Ülkenin ileri gelen kalemleri yeni yeni projeler peşindeydiler.

B) Eve haber vermeden evin yolunu tutmuşlar.

C) Bankadaki en son masada işini halletmeye çalışıyordu.

D) Olanlardan sonra Batı da Doğu da bize sırtını çevirmiş durumda.

E) Stat, en küçük bir depremde yerle bir olacağa benziyor.


19. 
Bana düşmez can vermek, yumuşak bir kucakta;

      Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum!
      Aman, sabah olmasın, bu karanlık sokakta;
      Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum!

Yukarıdaki altı çizili dizede öne çıkan söz sanatı hangisidir?

A) Teşhis (Kişileştirme)

B) İntak (Konuşturma)

C) Kinaye

D) Telmih (Hatırlatma)

E) İstiare (Eğretileme)

 

20. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde "teşbih (benzetme)" yoktur?

A) Yârin dudağından getirilmiş

    Bir katre alevdir bu karanfil

B) Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik

    Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik

C) Yolcuyum bir kuru yaprak misali

     Rüzgârın önüne atılmışım ben

D) Küçük bir çeşmeyim yurdumun

    Unutulmuş bir dağında

E) Gonca dehenli sevgilim gel gayrı

    Gönül özge eğleşemez bil gayrı

CEVAP ANAHTARI: 1-E 2-A 3-E 4-D 5-B 6-D 7-A 8-C 9-B 10-E 11-D 12-D 13-A 14-C 15-D 16-D 17-B 18-E 19-A 20-D

Ayrıca bakınız
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder