Tanzimat Edebiyatı Test 5

1. "Tanzimat Edebiyatı II. Dönem şiiri" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ölüm, yokluk, hiçlik, hayat, ruh, fizik ötesi ve kişisel temalar gibi soyut konular işlenir.

B) Tanzimat I. Dönem şiirinde benimsenen "bütün güzelliği" bu dönemde yerini "parça güzelliği"ne bırakır.

C) Divan şiiri biçimlerinin yanı sıra Batı edebiyatından gelme yeni biçimler de kullanılır.

D) Servetifünun şiirinin ortaya çıkmasına zemin hazırlar.

E) Abdülhak Hamit Tarhan ve Recaizade Mahmut Ekrem yer yer hece ölçüsünü kullanmışlarsa da bu dönem şiirinde aruz ölçüsü kullanılmıştır.

 

2. Ziya Paşa, (I) "Harabat"ın (II) ön sözü olan "Mukaddime-i Harabat"ta (III) Divan Edebiyatı'nın dünyanın en büyük edebiyatı olduğunu söyleyince Namık Kemal (IV) ile araları açılır. Namık Kemal onu "Takip" (V) adlı yapıtında sert bir dille eleştirir.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

3. Namık Kemal, en çok tiyatro türünde eserler ortaya koyar. (I)  "Harzemşah" isimli tiyatro eserinde tiyatro ile ilgili düşüncelerini açıklar, tiyatroyu "en faydalı eğlence" olarak niteler. (II) Tiyatroyu halkın eğitilmesinde bir okul gibi görür. (III) Tiyatrolarda sürekli bir tez işlemeyi amaç edinir. (IV) Realizmin etkilerinin görüldüğü tiyatrolarında sanatçı, Shakespeare, Hugo ve Corneille'e büyük sevgi besler. (V)

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde "Namık Kemal" ile ilgili bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

4. I. İlk makale örneği olan "Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi"ni yazdı.

   II. Noktalama işaretlerini edebiyatımızda kullanan ilk kişidir. İlk kez "Şair Evlenmesi" eserinde kullanır.

   III. Fenelon'dan ilk çeviri roman olan Telemak'ı edebiyatımıza kazandırır.

   IV. Batılı anlamda ilk fabl örneklerini yazan kişidir.

   V.  Atasözleri üzerinde ilk incelemeyi yapan kişi olarak bilinir.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde "Şinasi" ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

5. Aşağıdakilerden hangisi Şemsettin Sami'nin "çeviri" türündeki eseridir?

A) Kamus-ı Fransevi

B) Sefiller

C) Kamus-ı Arabî

D) Gave

E) Besa Yahut Ahde Vefa

 

6. Ahmet Mithat Efendi, çok sayıda esere sahip olduğundan ona, "yazı makinesi" ya da "ilk öğretmen" isimleri verilmiştir. (I) Sanatçının otuz altısı roman olmak üzere iki yüze yakın eseri vardır. (II) Roman, makale, öykü, tiyatro, anı, gezi, tarih, felsefe, hukuk, coğrafya, iktisat, ziraat gibi birçok alanda eserler kaleme almıştır. (III)  Kısacası şiir hariç her alanda eser vermiş birisidir. (IV) İlk eserlerinde romantik özellikler ön plana çıksa da genel anlamda realizm ile bütünleşmiş biridir, denilebilir. (V)

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde "Ahmet Mithat Efendi" ile ilgili bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

7. I. "Cezmi", Türk edebiyatının ilk tarihi romanıdır. Eserde 16. yüzyılda başlayan ve devam eden Osmanlı-İran savaşları anlatılır.

   II. "Gülnihal", Namık Kemal'in ikinci tiyatro yapıtıdır. Sade bir dille kaleme alınan eserde zalim bir padişahın halkına yaptığı zulümler anlatılır.

   III. "Âkif Bey", beş perdeden oluşan bir dramdır. Yunan isyanı sırasında yaşanan Navarin Baskını ve Kırım Savaşı eserin konusunu oluşturur.

   IV. "Zavallı Çocuk", Namık Kemal'in üç perdelik bir oyunu olup eserde aile baskısıyla evlenen gençlerin trajik sonunu konu edinir.

   V. "Karabela" Namık Kemal'in eleştiri türünde kaleme aldığı önemli bir yapıtıdır.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V8.
 I. "Eş'ar-ı Ziya", Hürriyet gazetesinde yayımlanan makale türünde bir eserdir. Makalede Ziya Paşa, Divan şiirini yermiş halk şiirini ise gerçek Türk şiiri görüp övmüştür.

   II. "Rüya", Türk edebiyatında ilk röportaj örneği sayılabilecek şekilde yazılmıştır. Eser, siyasi eleştiri içermektedir.

   III. "Defter-i Amal", Rousseau'nun "İtiraflar" adlı eserinden ilham alınarak kaleme alınmıştır.

   IV. "Terkib-i Bent", Ziya Paşa'nın Bağdatlı Ruhi'nin aynı isimdeki eserine nazire olarak yazılmış toplumsal çarpıklıkları eleştiren şiir şeklinde kaleme alınan eseridir.

   V. "Terci-i Bent", Ziya Paşa'nın şiir şeklinde kaleme aldığı felsefi ve dini konuları içeren eseridir. Eser; insanın faniliği ve gerçek varlığın Allah olduğu tezi üzerinde inşa edilmiştir.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde "Ziya Paşa"nın eserleriyle ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

9. "Tanzimat Edebiyatı I. Dönem hikâye ve romanı" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kişiler çoğunlukla tek boyutludur.

B) Yazarlar, eserlerinin sonunda ibretlik dersler vermekten çekinmişlerdir.

C) Tasvirler, çoğunlukla süs için yapılmıştır.

D) İyiler daima iyi; kötüler ise daima kötüdür.

E) Yazarlar eserlerde kişiliğini gizlememişlerdir.

 

10. Şemsettin Sami'nin yazdığı "Kamus-ı Türki", ilk Türkçe sözlük olarak kabul edilir. (I) Sözlük; Fransızca, İngilizce ve Türkçeden oluşur. (II) 1900'de yayımlanmış olan Kamus-ı Türkî yeni anlayış için önemli bir sözlük olup "Türk" sözcüğünün geçtiği ilk Türkçe sözlüktür. (III) Eserde, sözcüklerin cümledeki kullanımına dair örnekler de yer alır. (IV)  Sanatçı, sözlük çalışmalarından dolayı II. Abdülhamit tarafından İftihar Madalyası'na layık görülmüştür. (V)

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde "Şemsettin Sami" ile ilgili bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

11. I. "Dağarcık", Ahmet Mithat Efendi'nin gazete alanında çıkardığı eseridir.

     II. "Hasan Mellah", "Hüseyin Fellah" romanları Tanzimat Dönemi'nde macera türünde yazılmış ilk romanlar olarak kabul edilir.

     III. "Esrar-Cinayet" romanı, Türk edebiyatında ilk polisiye roman örneği kabul edilir.

     IV. "Jön Türk" romanında 1908 Meşrutiyeti hakkında bilgi verir.

     V. Türk edebiyatının ilk hikâye örneği kabul edilen "Letaif-i Rivayet" eserinin yazarıdır.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde "Ahmet Mithat Efendi" ile ilgili bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

12. Cümleleri kısa ve anlaşılırdır. (I) Düşüncelerini halka ulaştırmayı en önemli ilke olarak görür. (II) Edebiyat ve tiyatroda yani düzyazılarında oldukça sade bir dil kullanır. (III) Her alanda Türkçe kaygısı gütmüş bir sanatçı olarak da bilinir. (IV) Mazmunları ve söz sanatlarını şiir türündeki eserlerinde ön plana çıkarmıştır. (V)

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde  "Şinasi" ile ilgili bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

13. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Abdülhak Hamit Tarhan"a ait değildir?

A) Bunlar Odur

B) Divaneliklerim Yahut Belde

C) Küçük Şeyler

D) Tezer

E) Finten

 

14. "Namık Kemal" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ziya Paşa'nın edebiyat anlayışını eleştirip edebiyatımızda eleştiri çığırını açar.

B) Yaşadığı devrin birçok yenilik yanlısı gazetesinde yazı yazar. Sanatçı çeşitli konularda beş yüz civarında makale de kaleme alır.

C) Heyecanlı ve kavgacı kişiliğinin bir sonucu olarak coşkulu ve hitabetvari üslubuyla dikkat çeker.

D) En çok roman türünde eser kaleme alır.

E) Tanzimat Edebiyatı'nın en gür sesli sanatçısı olarak bilinir.

 

15. I. Halk Edebiyatı nazım biçimlerinden faydalanır.

      II. Eserlerinde sade, açık, anlaşılır bir dil tercih etmiştir.

     III. Halk dilinde kullanılmayan kelimeleri sadece ahenk yaratmak amacıyla seçip kullanmıştır.

     IV. Edebiyat tarihi ve sözlük çalışmalarıyla ilgilenmemiştir.

     V. Hece ölçüsüyle yazdığı şiirleri de mevcuttur.

"Muallim Naci" ile ilgili verilen yukarıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

16. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Samipaşazade Sezai"ye ait değildir?

A) Sergüzeşt          

B) Küçük Şeyler        

C) İclal        

D) Nağme-i Seher      

E) Rümuzu'l Edep

 

17. Mizah edebiyatımızın oluşmasında büyük katkısı olan sanatçı, Teodor Kasap tarafından çıkarılan ilk mizah dergimiz olan "Diyojen"de yazdığı yazılarla tanınmıştır. Bu dergide yayımlanan yazıları mizah edebiyatımızın en güzel örnekleri arasında yer alır. Moliere'den komedi türünde uyarlamalar yapmış asıl ününe ise "Ayyar Hamza" ismindeki adapte oyunuyla kavuşmuştur.

Yukarıda sözü edilen Tanzimat Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Direktör Ali Bey

B) Ahmet Vefik Paşa

C) Yusuf Kâmil Paşa

D) Ahmet Cevdet Paşa

E) Şemsettin Sami

 

18. Türk Edebiyatı'nın en bireysel şairleri arasında yer alır. Batılılaşma hareketinin asıl öncüsü olarak kabul edildiği için Süleyman Nazif tarafından kendisine "Şair-i Azam" unvanı verilir. Tanzimat II. Dönem Edebiyatı'nın en verimli ve üretken kalemi olarak kabul edilir. Modern edebiyatımızın kurucularından olan sanatçı, gençlik yıllarında özellikle elçilik görevinde bulunduğu esnada Doğu ve Batı edebiyatlarına aşina olur. Tanzimat'ı, Meşrutiyet ve Cumhuriyet devirlerini yaşaması ona çok farklı edebi, siyasi devir ve sanatçıyı tanıma fırsatı verir. Edebiyatımızda ilk pastoral şiir olan "Sahra"yı yazmış eserde köy ve kır hayatını övmüştür.

Yukarıda sözü edilen Tanzimat Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Recaizade Mahmut Ekrem

B) Ahmet Mithat Efendi

C) Abdülhak Hamit Tarhan

D) Direktör Ali Bey

E) Nabizade Nazım

 

19. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Nabizade Nazım"a ait değildir?

A) Karabibik         

B) Rümuzu'l Edep         

C) Yadigârlarım         

D) Zehra        

E) Heves Ettim

 

20. 16 dil bilen Ahmet Vefik Paşa Türk dili üzerinde de ciddi çalışmalar yapar. (I) "Lehçe-i Osmanî" adlı sözlüğünde Türkçe sözcükler ile dilimizde kullanılan yabancı sözcükleri ayrı ayrı toplaması Türkçeye verdiği önemi gösterir. (II) Eserde, sözcüklerin farklı ağızlardaki karşılıklarına yer verir. (III) "Şecere-i Türk Çevirisi" adlı sözlükte Osmanlıların Türk milletinin önemli bir parçası olduğunu ilk kez ortaya koyar. (IV) Dil, folklor ve tarih alanlarına ilişkin eserler de kaleme almış olan Ahmet Vefik Paşa, milli temeli esas alan tarih anlayışını savunur. (V)

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

CEVAP ANAHTARI: 1-B 2-E 3-E 4-C 5-B 6-E 7-E 8-A 9-B 10-B 11-A 12-E 13-C 14-D 15-D 16-D 17-A 18-C 19-B 20-D

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder