Tanzimat Edebiyatı Test 3

1. "Tahrib-i Harabat" (I) edebiyatımızdaki ilk eleştiri (II) örneğidir. Eserde, Ziya Paşa'nın (III) Harabat'ı (IV) eleştirilir. Namık Kemal, eserinde Ziya Paşa'yı II. Abdülhamit'in (V) gözüne girmek için eski edebiyatın tarafgirliğini yapmakla suçlar.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

2. "Abdülhak Hamit Tarhan"a ait aşağıdaki eserlerden hangisi tiyatro türünde kaleme alınmıştır?

A) Sahra                   

B) Eşber                   

C) Makber                

D) Ölü                  

E) Hacle

 

3. Eleştiri türündeki eser Tanzimat Edebiyatı'nın en başarılı hiciv örneğidir. Ziya Paşa, burada Sadrazam Ali Paşa'nın Girit Savaşı sırasındaki yenilgisini hicveder. Üç bölümden oluşan eser, nazım-nesir karışık olarak kaleme alınır.

"Ziya Paşa"nın yukarıda sözü edilen eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rüya              

B) Terci-i Bent              

C) Harabat           

D) Zafername        

E) Eş'ar-ı Ziya

 

4. Eleştiri (I) türünde Tanzimat II. Dönem Edebiyatı'nda (II) Ziya Paşa (III) ön plana çıkar. "Zemzeme" (IV) adlı eseri bu anlamda önemlidir. Eserin ön sözünde eski edebiyatı ve eski edebiyatın savunucusu Muallim Naci'yi eleştirir. Naci de "Demdeme" (V) adlı eserinde Recaizade Mahmut Ekrem ile yeni edebiyatçıları eleştirir.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

5. Fransız şairlerden çeviriler yaparak Batılı anlamda ilk şiir örneklerini edebiyatımıza kazandırır. Şiirde bütün güzelliğine önem vermiş şiirlerini aruz ölçüsüyle genellikle didaktik bir tarzda yazmıştır. Mustafa Reşit Paşa için yazdığı kasidelerde yer alan konu ve şekil yenilikleri sanatçının Divan Edebiyatı nazım biçimlerinden değişikliğe gittiğini gösterir. Şiirlerini "Müntehabat-ı Eş'ar" eserinde toplar.

Yukarıda sözü edilen Tanzimat Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Mithat Efendi

B) Direktör Ali Bey

C) Şinasi

D) Recaizade Mahmut Ekrem

E) Ziya Paşa

 

6. "Tanzimat Edebiyatı II. Dönem tiyatrosu" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Tiyatroda halkı eğitme amacı ortadan kalkmıştır.

B) Dil oldukça sadedir.

C) Uzun diyalog ve konuşmalara yer verilmiştir.

D) Tiyatrolar, halkı eğitme amacı işlevinden uzaklaşmıştır.

E) Oyunlarda felsefi, İslami ve tarihi konulara ağırlık verilmiştir.

 

7. "Kavaid-i Osmaniye", Ahmet Cevdet Paşa'nın en önemli eseri olarak kabul edilir. (I) Eserde, Hz. Âdem'den başlanarak bütün peygamberler ve İslam tarihi sade bir dille anlatılır. (II) Dört Halife Dönemi, Emevi ve Abbasi devirlerini de içeren eserde II. Murat'a kadar yer alan Osmanlı padişahlarına da yer verilir. (III) Eserde şahısların karakter ve portreleri net bir şekilde çizilir. (IV) "Tarih-i Cevdet" Osmanlı tarihinin 1774-1825 yılları arasını konu edinen sanatçının diğer önemli bir eseridir. (V)

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

8. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Ahmet Mithat Efendi"ye ait değildir?

A) Felatun Beyle Rakım Efendi

B) Hasan Mellah

C) Hüseyin Fellah

D) Nesteren

E) Henüz On Yedi Yaşında

 

9. "Sanat toplum içindir" anlayışına bağlı olan Abdülhak Hamit Tarhan, romantizm akımının etkisinde kalır. (I) Tanzimat devrinin en büyük ve aynı zamanda en verimli şairidir. (II) Şiirde Batılılaşma hareketinin öncülüğünü yapmış yaptığı yeniliklerle Servetifünun şairleri üzerinde etkili olmuştur. (III) Şiirde biçim özellikleri ile köklü değişiklikler yapmış Divan edebiyatının bütün kurallarını yıkmıştır. Divan Edebiyatı'nı bitiren kişi olarak da bilinir. (IV) Hem Doğu hem de Fransız şiirine ait biçimleri kullanmıştır. (V)

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde "Abdülhak Hamit Tarhan" ile ilgili bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

10. Namık Kemal'in yazdığı ve edebiyatımızın önemli yapıtlarından olan "İntibah" ve "Cezmi" için sırasıyla verilen aşağıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

A) İlk realist roman – İlk köy romanı

B) İlk edebi roman – ilk realist roman

C) İlk edebi roman – ilk tarihi roman

D) İlk psikolojik roman –  ilk tarihi roman

E) İlk İlk realist roman – ilk tarihi roman

 

11. Edebiyatımızda ilk yerli roman olarak kabul edilir. Görücü usulü ile evlenme ve trajik sonuçları ile kadın eğitimi eserin konusunu teşkil eder. Evlilik kurumuna ve kadının toplumsal konumuna dikkat çekmek için yazılan eserde aşk çerçevesinde cariyelik ve kölelik ele alınmıştır.

"Şemsettin Sami"nin yukarıda sözü edilen eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kamus-ı Türkî

B) Kamus-ı Alam

C) Kamus-ı Türkî

D) Sergüzeşt

E) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

 

12. "Şinasi" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Şiire, kanun, hak, adalet, eşitlik, medeniyet, akıl gibi yeni kavramlar getiren ilk şairdir.

B) Batılı anlamda ilk tiyatro örneğimiz olan "Şair Evlenmesi"nin yazarıdır.

C) İlk özel gazetemiz olan "Tercüman-ı Ahval"ı çıkarır.

D) Batılı anlamda ilk romanı kaleme alır.

E) Gazetecilik yaşamına ilk kez tefrika ve abone gibi kavramları getirir.

 

13. Roman ve öykü türünde romantizm akımının etkisi ön plana çıkar. (I)  Halka seslenme esas alındığı için "toplum için sanat" anlayışı egemen olur. (II) Konuyu, yaşanmış günlük ve tarihi olaylar oluşturur. Yasak aşklar, görücü usulü evlenmeler, yanlış Batılılaşma en başta gelen konulardır. (III) Olaylar, daha çok Anadolu köy ve kasabalarında geçer. (IV) Olayların birçoğunda rastlantı ve olağanüstü özellikler ön plandadır. (V)

"Tanzimat Edebiyatı I. Döneminin hikâye ve romanı" ile ilgili verilen yukarıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

14. Aşağıdakilerden hangisinde "Muallim Naci" ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) Osmanlıcayı ayrı bir dil olarak görür fakat Türkçeyi Osmanlıcadan ayırmaz. Dilde Türkçülüğün savunucuları arasında yer alır.

B) Abdülhak Hamit Tarhan'ı örnek alan Muallim Naci, Mehmet Akif, Tevfik Fikret ve Yahya Kemal üzerinde oldukça etkili olur.

C) Aruzu Türkçeye kusursuz uygulamış hece ölçüsünü ise hiç kullanmamıştır.

D) Şiirlerinde konuyu genişletmiş tabiat tasvirlerine önem vermiştir.

E) Şiirlerinde gurbet, doğa, yalnızlık, karamsarlık ve milli duyguları işlemiştir.

 

15. "Tanzimat Edebiyatı I. Dönem şiiri" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Şiire düşünceden ziyade duygu hakimdir.

B) Şiirde "toplum için sanat" anlayışı egemen olmuştur.

C) Farklı öz ve içerikler, (Batılı düşünceler) önce Divan Edebiyatı nazım biçimleri olan gazel, kaside, terkibibent, terciibent murabba nazım biçimleriyle sonrasında bu düşünceler yeni nazım biçimleriyle işlenmiştir.

D) Şiirde "beyit" nazım birimi kullanılmıştır.

E) Daha çok tam ve zengin uyak tercih edilmiştir.

 

16. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Direktör Ali Bey"e ait değildir?

A) Kokona Yatıyor

B) Kısas-ı Enbiya

C) Ayyar Hamza

D) Seyahat Jurnalı

E) Lehçetü'l Hakayık

 

17. Nabizade Nazım'ın psikolojik özellikleri ön planda olan eseridir. Eserde, karakterler son derece başarılı bir şekilde tasvir ve tahlil edilmiştir. Eserin ana kahramanı, küçük yaşta annesini kaybettiğinden babası tarafından büyütülür. Sonra babasının kâtiplerinden birisiyle evlenir. Kocasını şiddetle kıskanır. Kocası evde hizmetçi olan Sırrıcemal ile ilgilenir ve başka bir ev tutup onunla yaşamaya başlar. Eserin kahramanı, buna dayanamaz ve Sırrıcemal'e tuzak kurmaya çalışır. İntikam için çok güzel bir Rum kızını kocası Suphi'ye musallat eder. Suphi de Sırrıcemal'i terk eder ve bu Rum kızıyla yaşamaya başlar. Bütün parasını bu yolda tüketir, zor duruma düşer. Suphi, sonunda Rum kızını öldürür ve kendisi de acı ve ıstıraptan hayatını kaybeder.

"Nabızade Nazım"ın yukarıda sözü edilen eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zehra               

B) Sevda           

C) Karabibik         

D)  Heves Ettim               

E) Hâlâ Güzel

 

18. Abdülhak Hamit Tarhan, tiyatro türünde yirmi bir eser ortaya çıkarmıştır. (I) Tiyatro eserlerini oynanmak için değil okunmak için yazmıştır. (II) Tiyatrolarında genellikle uzak ülkelerde geçen konuları işler. (III) Hamit, mutluluğun kaynağını doğada aradığından tiyatrolarında doğa manzaralarının tasvirleri oldukça önemli yer tutar. (IV) Tiyatro oyunlarının tümü komedi şeklindedir. (V)

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde "Abdülhak Hamit Tarhan" ile ilgili bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

19. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Ziya Paşa"ya ait değildir?

A) Şiir ve İnşa       

B) Defter-i Amal      

C) Kıssadan Hisse      

D) Zafername     

E) Terkibibent

 

20. Eserlerinde gerçekçi olduğu ve gözleme yer verdiği görülür. (I) Roman ve öykülerinde halkın içindeki kahramanları kendi dilleri, çevreleri ve günlük yaşantısıyla olduğu gibi realist bir şekilde yansıtır. (II) Roman ve hikâyelerinde yaşadığı döneme göre güçlü bir gözlem gücüne sahiptir. (III) Küçük, önemsiz, şaşırtıcı konu ve olayları ruh çözümlemeleri ile doğal ve günlük konuşma diliyle işler. (IV) Modern tarzda roman türünün kurucularındandır. (V)

"Samipaşazade Sezai" ile ilgili yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V


CEVAP ANAHTARI: 1-E 2-B 3-D 4-C 5-C 6-B 7-A 8-D 9-A 10-C 11-E 12-D 13-C 14-C 15-A 16-B 17-A 18-E 19-C 20-E


Ayrıca bakınız


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder