Tanzimat Edebiyatı Test 4

1. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi "Tasvir-i Efkâr" gazetesinin kurucusudur?

A) Namık Kemal

B) Şinasi

C) Ziya Paşa

D) Ahmet Mithat Efendi

E) Ahmet Cevdet Paşa

 

2. Tanzimat Edebiyatı'nın bütün özelliklerini üzerinde taşıyan kişidir. Edebiyat yaşamı iki bölüme ayrılır: "Şiir ve İnşa" makalesinde, eski edebiyatı yerdiği dönem ve "Harabat" antolojisi ile bu düşüncelerinden vazgeçtiği dönem. Hayatının tamamı gelenekler ve yenilikler ikilemi çerçevesinde geçmiş eserlerine de bunu yansıtmıştır. "Şiir ve İnşa"nın ön sözünde yer alan makalede divan şiirini ağır bir dille eleştirip halk şiirini över ve onun bizim gerçek şiirimiz olduğu tezini işler. Sanatçının genel anlamda eski edebiyata daha yakın olduğu eserlerinden anlaşılır.

Yukarıda sözü edilen Tanzimat Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Mithat Efendi

B) Ziya Paşa

C) Şinasi

D) Namık Kemal

E) Direktör Ali Bey

 

3. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Abdülhak Hamit Tarhan"a ait değildir?

A) Macera-yı Aşk         

B) Sabr ü Sebat         

C) İçli Kız        

D) Duhter-i Hindu          

E) Tartüf

 

4. Divan Edebiyatı'na karşı Batı edebiyatı savunulur. Nesirde (düzyazıda) realizm ve natüralizmin şiirde ise romantizmin etkileri görülür. Kölelik ve cariyelik romanlarda sıkça işlenen konular arasına girer. İlk realist romanlarımız olan "Araba Sevdası", "Sergüzeşt" bu dönemde yazılır. Abdülhak Hamit Tarhan, tiyatro türüyle ön plana çıkar.

Yukarıdaki metinde Türk edebiyatının hangi döneminden bahsedilmektedir? 

A) Servetifünun

B) Tanzimat I. Dönem

C) Tanzimat II. Dönem

D) Cumhuriyet

E) Fecriati

 

5. "Tercüman-ı Hakikat", (I)  Tanzimat Edebiyatı (II) Dönemi'nde Ahmet Mithat Efendi'nin (III) çıkardığı en önemli dergidir. (IV) Birçok şair ve yazar yazılarını burada yayımlar. Osmanlı basın dünyasının (V) en uzun ve en etkili yayın organlarından biridir.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

6. "Tanzimat Edebiyatı II. Dönem hikâye ve romanı" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bu dönem hikâye ve romanında aydın tabakaya seslenilmiştir.

B) Eserlerde bireysel konular işlenmiştir.

C) Eserler, "toplum için sanat" anlayışıyla yazılmıştır.

D) Esaret ve kölelik kavramları acıklı bir şekilde roman ve hikâyelerde tanıtılmıştır.

E) Betimlemeler, gerçekçidir. Karakter psikolojisi betimlemeleri yapılmıştır.

 

7. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Ahmet Vefik Paşa"ya ait değildir?

A) Zor Nikah        

B) Mecelle        

C) Tabib-i Aşk       

D) Zoraki Tabip       

E) Kadınlar Mektebi

 

8. "Vatan Şairi", "Hürriyet Şairi" unvanlarıyla anılan Namık Kemal, şiir türünde önemli eserler ortaya koyar. (I) Şiirlerinde Şinasi'den etkilenen şair, Türk şiirini Divan şiirinin etkisinden kurtarmak için çalışır. (II) Şiirleri biçim bakımından eski, içerik bakımından ise yenidir. (III) Milli ve mücadeleci kimliğinin ön plana çıktığı şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmış hece ölçüsünü ise hiç kullanmamıştır. (IV) "Vatan Mersiyesi", "Vaveyla" en önemli şiirleri arasında yer alır. (V)

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde "Namık Kemal" ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

9. Tanzimat Edebiyatı'nın aşağıdaki sanatçılarından hangisi çeviri tiyatrolarıyla ön plana çıkmıştır?

A) Ahmet Vefik Paşa

B) Ahmet Cevdet Paşa

C) Namık Kemal

D) Direktör Ali Bey

E) İbrahim Şinasi Efendi

 

10. Dönemin başarılı devlet adamlarından ve zenginlerinden olan sanatçı, dürüst ve fedakâr birisi olarak bilinir. Sanatçılığından ziyade devlet adamlığı vasfı ile ön plana çıkar.  Tanzimat I. Dönem sanatçısı olan yazarın edebiyatçı olarak tanınmasını sağlayan hiç kuşkusuz Fenelon'dan çevirdiği "Telemak" adlı eseridir. Eser, edebiyatımızda ilk çeviri roman özelliği taşır. Farsça, Arapça ve Fransızcayı iyi bilen sanatçı, şiir ve nesir türünde mektuplar da kaleme almıştır.

Yukarıda sözü edilen Tanzimat Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Cevdet Paşa

B) Ahmet Vefik Paşa

C) Ahmet Mithat Efendi

D) Şemsettin Sami

E) Yusuf Kâmil Paşa

 

11. I. Takvim-i Vakayi: Devletin 1831'de çıkardığı ilk resmi Türkçe gazetedir.

      II. Ceride-i Havadis: İngiliz Churchill tarafından 1840'te çıkarılan ilk yarı resmi Türkçe gazetedir.

      III. Tercüman-ı Ahval: İbrahim Şinasi Efendi ile Agâh Efendi'nin 1860'te çıkardıkları ilk özel Türkçe gazetedir.

      IV. Tasvir-i Efkâr: Ziya Paşa'nın 1862'de tek başına çıkardığı ikinci özel gazetedir. 1865'ten itibaren Namık Kemal gazeteyi çıkarmaya başlar.

       V. Hürriyet: 1869'da Namık Kemal ve Ziya Paşa tarafından Londra'da çıkarılır.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

12. Tanzimat Edebiyatı, bir kültür ve siyasi hareketin sonucu olarak ortaya çıkmış bir edebi akımdır. (I) Tanzimat Fermanı'nın 1839'da ilan edilmesi Tanzimat Edebiyatı'na zemin hazırlar. (II) Mustafa Reşit Paşa tarafından ilan edilen Gülhane Hattı Hümayunu ile siyasi, edebi ve toplumsal alanda Batı'ya yönelme başlar. (III) Tanzimat Edebiyatı, Avrupai anlamda Türk edebiyatının ilk devresidir. (IV) İbrahim Şinasi Efendi ile Agâh Efendi'nin birlikte çıkardıkları "Tasvir-i Efkâr" gazetesi bu edebiyatın başlangıcı olarak kabul edilir. (V)

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

13. Edebiyatımızın ilk tezli (deneysel) romanı "Zehra"yı kaleme alır. (I) Şiirlerinde ölüm, tabiat, Tanrı gibi temalar üzerinde durur. (II) Doğa, bunların içerisinde ilk sırada yer alır. (III) Nazım, gördüğü şeyleri kendi duygularına uygun bir şekilde yorumlar. (IV) "Heves Ettim" ismini verdiği şiirleri en başarılı olduğu tür olarak ön plana çıkar. (V)

"Nabizade Nazım" ile ilgili yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

14. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Edebiyatı I. Dönemi'nin özelliklerden biri değildir?

A) Sanatçılar "sanat toplum içindir" anlayışına bağlı kalmıştır. 

B) Bu dönem sanatçıları devlet adamı sıfatı taşırlar.

C) Batı'ya yönelme başlar özellikle Fransız edebiyatı örnek alınır.

D) Dilde sadeleşme çabaları başlatılır, bu konuda büyük başarılara imza atılır.

E) Adalet, medeniyet, hak, millet, vatan, hürriyet gibi kavramlar edebiyatımıza girer.

 

15. "Celalettin Harzemşah"ta, Harzemşahlar Devleti ve İslam birliği düşüncesi işlenir. (I) Eserde, Celâleddin Harzemşah'ın hayatı, kahramanlıkları ve Moğollara karşı verdiği mücadele anlatılır. (II) Namık Kemal'in en çok sevdiği bu oyunu 15 perdeden oluşan en uzun oyunudur. (III) Eser, okunmak için değil sahnelenmek için kaleme alınmıştır. (IV) Eserdeki üslup oldukça ağırdır. (V)

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde Namık Kemal'in "Celalettin Harzemşah" eseriyle ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

16. Şinasi, 1860'da (I)  Agâh Efendi (II) ile çıkardığı Tercüman-ı Ahval (III) gazetesi ile Tanzimat Edebiyatı'nı başlatır. 1862'de (IV) ikinci özel gazetemiz olan Hürriyet (V) gazetesini tek başına çıkarır.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

17. Tanzimat Edebiyatı I. Dönemi'nde yayıncı, gazeteci kimliğiyle ön plana çıkar. Tanzimat Dönemi'nde halk için roman anlayışını başlatan yazardır. Halk yazarı olarak bilinen sanatçı bütün eserlerini halkın konuşma zevkini artırmak amacıyla yazar. Yani "sanat toplum içindir" anlayışına bağlıdır. En büyük arzusu okuyan bir toplum oluşturmak olan sanatçı; tarih, sanat, anı, bilim ve coğrafya alanındaki bilgileri romanlarına aktararak halka bilgi vermeyi amaç edinir. Eserlerinde özellikle Avrupa'nın bilim ve sanayi alanındaki ilerlemesini över. Osmanlı toplumunun ahlaki değerlerinin korunması gerektiğine de vurgu yapar.

Yukarıda sözü edilen Tanzimat Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Mithat Efendi

B) Ahmet Vefik Paşa

C) Abdülhak Hamit Tarhan

D) Direktör Ali Bey

E) Ali Ekrem Bolayır

 

18. "Ziya Paşa" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Dilde sadeleşmeyi savunmuş olmasına karşın eserlerinde Arapça ve Farsça sözcük ve tamlamalarla yüklü ağır bir dil kullanmıştır.

B) Eski edebiyatta sürekli karşı çıkmış bunu da eserlerinde işlemiştir.

C) Halk arasında özdeyiş olarak kullanılan sözleri vardır.

D) Birçok makale ve şiirde, haksızlığa, zulme, geriliğe, çalıp çırpmaya karşı çok sert bir dil kullanır.

E) Hece ölçüsüyle kaleme aldığı birkaç türkü hariç bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazar.

 

19. "Abdülhak Hamit Tarhan" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Dize ve uyak konusunda kural tanımamış bu konuda oldukça özgür davranmıştır.

B) Şiirleri dil bakımından oldukça kusurludur.

C) Didaktik şiir tarzını edebiyatımızda işleyen en önemli kişi olarak bilinir.

D) Şiirlerinin çoğunda aruz veznini çok azında hece ölçüsünü kullanmıştır.

E) Dili, hem ağır hem de dağınık ve savruktur.

 

20.  "Ömer'in Çocukluğu", (I) Muallim Naci'nin çocuklar için kaleme aldığı yapıtıdır. "İstilahat-ı Edebiyye", (II) Muallim Naci'nin sözlük tarzında yazdığı eseridir. "Fürüzan", (III) Muallim Naci'nin gerek konu gerekse şekil yönünden eski tarzda yazılan şiirlerini kapsar. "Ateşpâre" (IV) Naci'nin İstanbul'da yayımlanan ilk şiir kitabıdır. Muallim Naci'nin yeni teknikle yazdığı şiirlerini içerir. "Demdeme", (V) Naci'nin eleştiri türündeki eseridir. Recaizade'nin Naci'yi küçük düşürücü yazılarına karşın çok sert bir üslupla kaleme alınmış cevap niteliğindeki eleştiri türündeki yapıtıdır.

"Muallim Naci" ile ilgili yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

CEVAP ANAHTARI: 1-A 2-B 3-E 4-C 5-D 6-C 7-B 8-D 9-A 10-E 11-D 12-E 13-E 14-D 15-D 16-E 17-A 18-B 19-C 20-A

Ayrıca bakınız
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder