Servetifünun Edebiyatı Test 3

1. Türk edebiyatında Batılı anlamda ilk romanları yazan kişidir. Servetifünun Dönemi'nin en güçlü romancı ve öykücüsüdür. Almanca, Fransızca, İngilizce, İtalyanca, Arapça ve Farsça bilen sanatçı aynı zamanda modern anlamda Türk romanının kurucusudur. Romanları teknik açıdan oldukça güçlüdür. Fransız natüralist ve realistlerin etkisindedir. Özellikle Flaubert, Balzac, Daudet, Goncourt Kardeşler gibi yazarlardan etkilenmiştir. Realizmin bütün ilkelerini eserlerinde başarılı bir şekilde uygulamıştır. "Füruzan" ve "Kâbus" eserleri oyun türündeki önemli eserleri olarak öne çıkar.

Yukarıda sözü edilen Servetifünun sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mehmet Rauf

B) Tevfik Fikret

C) Halit Ziya Uşaklıgil

D) Süleyman Nazif

E) Hüseyin Cahit Yalçın

 

2. Şiire olan ilgisi küçük yaşlarda başlar. İlk şiirini "Saadet" dergisinde yayımlar. İlkin Muallim Naci'nin etkisinde divan tarzında şiirler yazar. Sonrasında ise Dünya edebiyatından Paul Verlaine'den; Türk edebiyatında da Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamit Tarhan'dan etkilenerek Batı tarzı şiire yönelir. "Nesr-i Harp" ve "Nesr-i Sulh" önemli eserleri arasında yer alır.

Yukarıda sözü edilen Servetifünun sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Hikmet Müftüoğlu

B) Süleyman Nazif

C) Tevfik Fikret

D) Cenap Şahabettin

E) Ali Ekrem Bolayır

 

3. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi "Cenap Şahabettin"e ait değildir?

A) Kadın Pençesi

B) Tiryaki Sözler

C) Evrak-ı Eyyam

D) Evrak-ı Leyal

E) Tamat

 

4. Servet-i Fünun dergisi (I) Hüseyin Cahit Yalçın'ın (II) İngilizceden (III) çevirdiği "Edebiyat ve Hukuk" (IV)  makalesinin kışkırtıcı bulunması nedeniyle II. Abdülhamit (V) tarafından kapatılır. Servetifünun Edebiyatı da bu şekilde son bulur.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

5. "Rübabın Cevabı" ve "Doksan Beşe Doğru" şiirleriyle büyük ün kazanan Servetifünun sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cenap Şahabettin

B) Hüseyin Cahit Yalçın

C) Süleyman Nazif

D) Tevfik Fikret

E) Hüseyin Siret Özsever

 

6. Batılılaşmanın yanlış anlaşılmasının oluşturduğu yıkım, İstanbul halkının toplumsal, gelenekçi yaşantısı, aile geçimsizlikleri ile batıl inançlar, alafrangalaşmayı yanlış anlayanların içine düştükleri gülünç durum gibi konuları eserlerinde işlemiştir. Ayrıca Tanzimat ile başlayıp Cumhuriyet sonrasına kadar devam eden bütün toplumsal değişimler eserlerinde yer alır. İstanbul'un bütün kesimlerini edebiyatımıza katmış İstanbul'u bütün canlılığıyla anlatmıştır. Eserleri komik sahnelerle başlayıp dramatik bir sonla bitmiştir. "Kadınlar Vaizi", "Mürebbiye" önemli eserleri arasında yer alır.

Yukarıda sözü edilen sanatçı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Ahmet Rasim

B) Hüseyin Siret Özsever

C) Hüseyin Rahmi Gürpınar

D) Süleyman Nazif

E) Celal Sahir Erozan

 

7. Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Edebiyatı'nın sanatçıları arasında yer almaz?

A) Recaizade Mahmut Ekrem

B) Ahmet Hikmet Müftüoğlu

C) Süleyman Nazif

D) Hüseyin Suat Yalçın

E) Hüseyin Siret Özsever

 

8. Divan Edebiyatı'yla olan bütün bağlarını koparıp, şiirde hem anlam hem de biçim bakımından Fransız şiirini örnek alır. (I) Parnasizm akımının etkisiyle biçime oldukça önem verip kusursuz eserler oluşturmaya çalışır. (II) Şiirlerinde Divan şiirinin müstezat nazım biçimini değiştirerek geliştirdiği "serbest müstezat"ın yanında Batı edebiyatının nazım biçimlerinden olan "sone" ve "terza-rima"yı kullanır. (III) Şiirde "Göz için kafiye"yi esas alır. (IV) Şiirlerinde yabancı sözcük ve söz dizimleri (tamlamalar) çok fazla yer alır. (V)

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde "Tevfik Fikret" ile ilgili bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

9. Servetifünun Dönemi şiiriyle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Şiirde aruz esas ölçü kabul edilir. Sadece Tevfik Fikret, "Şermin" adlı eserini hece ölçüsüyle yazar.

B) Şiir, düzyazıya yaklaştırılır. Cümlenin dize sonunda tamamlanma şartı ortadan kalkar.

C) "Kulak için kafiye" anlayışı esas alınır. Kafiyenin göz için olduğu anlayışı terk edilir.

D) Şairler aydın kesimden ziyade halka seslenmişlerdir.

E) Şiirde beyit bütünlüğü yerine konu bütünlüğü esas alınır. Konu bütünlüğünün sağlanması Türk şiiri için de bir ilk olur.

 

10. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Cenap Şahabettin – Hac Yolunda

B) Halit Ziya Uşaklıgil – Kırk Yıl

C) Süleyman Nazif – Gizli Figanlar

D) Ahmet Hikmet Müftüoğlu – Gönül Hanım

E) Tevfik Fikret – Nesr-i Harp


11. Aşağıdaki eserlerden hangisi 
"Hüseyin Rahmi Gürpınar"a ait değildir?

A) Gulyabani                  

B) Cadı            

C) Hepsinden Acı            

D) Kesik Baş            

E) İffet

 

12. Servetifünun Dönemi Edebiyatı'nın hikâye ve romanı ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kahramanların kişiliklerini açıklamak için sosyal hayat betimlenir. Çevre betimlemeleri eserde süs olmaktan çıkar.

B) Roman konuları, İstanbul ve oranın seçkin tabakasından alınır. Olaylar, İstanbul dışına çıkmaz.

C) Roman, ilk kez bu dönemde sağlam bir dil ve tekniğe kavuşur.

D) Romanlarda olay ve kahramana doğrudan müdahale anlayışı terk edilir. Sanatçılar, eserlerinde kişiliklerini gizler.

E) Romanda klasisizm ve romantizmin etkileri görülür.

 

13. "Ahmet Hikmet Müftüoğlu" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kelime bulmaya ve üsluba aşırı yoğunlaştığı için konuları kaçıran özelliğiyle ön plana çıkar.

B) "İkdam" ve "Servet-i Fünun" dergilerinde yazdığı hikâyelerini ve nesirlerini "Haristan ve Gülistan" isimli eserinde toplar.

C) "Çağlayanlar", makalelerini topladığı eseridir.

D) "Çağlayanlar"da Türk kültürünün özelliklerini ve milli değerleri ön plana çıkarır.

E) Hikâye ve roman türünün yanı sıra makale, mo¬nolog türlerinde de önemli eserlere imza atar.

 

14. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Servetifünun Edebiyatı'na ait değildir?

A) Celal Sahir Erozan

B) Hüseyin Siret Özsever

C) Süleyman Nazif

D) Nabızade Nazım

E) Ali Ekrem Bolayır

 

15. Fıkra (I) türünün Türk edebiyatındaki ilk önemli ustası olan Hüseyin Rahmi Gürpınar, (II) "Şehir Mektupları"nda (III) II. Abdülhamit devrinin (IV) İstanbul'unu, (V) etkili bir gözlem yeteneği ile sağlam, sade, etkileyici bir üslupla dile getirmiştir

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

16. Bu edebiyat dönemiyle Türk edebiyatı hem anlayış hem içerik hem de biçim açısından Batılı bir kimliğe bürünür. "Sanat sanat içindir." anlayışı benimsenir. Tevfik Fikret, kısmen bu anlayışın dışında kalır. Sanatçılar, devrin ağır şartlarının da etkisiyle eserlerinde toplumsal konulara yer vermezler. Platonik aşk, yalnızlık, doğa, hayal-hakikat çatışması, bireysellik, ölüm, üzüntü, karamsarlık, hayal kırıklıkları ve hayal en çok işlenen konular olur.

Yukarıdaki parçada Türk edebiyatının hangi döneminden bahsedilmektedir?

A) Fecriati Edebiyatı

B) Servetifünun Edebiyatı

C) Milli Edebiyat

D) Tanzimat Edebiyatı

E) Cumhuriyet Edebiyatı

 

17. Süleyman Nazif, bir fikir adamı gibi değil his ve heyecanına göre hareket eden bir sanatçıdır. (I) 1908'den sonra sosyal konulara yönelip milli duyguları işlemeye başlar. (II) Devletin ve milletin karşı karşıya kaldığı felaketlere adeta isyan edip vatan ve millet sevgisini içeren eserler kaleme alır. (III) Bu devirde özgürlük, vatan ve adalet konularını ön plana çıkarır. (IV) Osmanlıcılıktan "Batıcılık" fikrine yönelir. (V)

"Süleyman Nazif" ile ilgili yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

18. "Kırık Hayatlar", (I) Halit Ziya Uşaklıgil'in (II) yoksul ailelerin dramını anlattığı hikâye (III) türündeki eseridir. Edebiyatımızda mensur şiir (IV) türünün ilk örneklerini vermiştir. Türk edebiyatında anı (V) türünde en çok eser vermiş yazarlar arasında yer alır.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

19. "Hüseyin Cahit Yalçın" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kullandığı dil diğer Servetifünun sanatçılarına göre oldukça yalın ve doğaldır.

B) Anlatımında süsten uzak kalmayı tercih etmiş halk ağzını önemsemiştir.

C) Öykülerinde İstanbul'da yaşayan azınlıkları, seçkin kişileri, zengin ailelerin yaşamlarını anlatır.

D) Hikâyelerinde tasvir ve ruh çözümlemelerini önemsememiştir.

E) Daha çok eleştiri (tenkit) türündeki yazılarıyla tanınır.

 

20. Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Rauf'un "roman" türündeki yapıtlarından biri değildir?

A) Eylül            

B) Ferday-ı Garam            

C) Cidal             

D) Serap           

E) Genç Kız Kalbi

 

CEVAP ANAHTARI: 1-C 2-D 3-A 4-C 5-D 6-C 7-A 8-D 9-D 10-E 11-C 12-E 13-C 14-D 15-B 16-B 17-E 18-C 19-D 20-C

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder