Servetifünun Edebiyatı Test 4

1. Halit Ziya Uşaklıgil, edebiyata Fransızca ve İngilizceden küçük birtakım hikâyeler çevirerek başlar. (I) Çeşitli konularda yazı ve makaleler kaleme alır. (II) Daha sonra düzyazı şeklinde şiirler yazar (III)  Bunlara "mensur şiir" adını verir. (IV) Romanlarında epik unsurlar ağır basar. (V)

"Halit Ziya Uşaklıgil" ile ilgili yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V


2. Cenap Şahabettin, hece ölçüsüne hep karşı durmuş, onu küçümsemiş, hece ölçüsünü "parmak hesabı" (I) olarak nitelendirmiş ve hece ölçüsünün bir nazım ölçüsü olamayacağı görüşünü savunmuştur. Kafiye konusunda da "Kafiye göz içindir." (II) anlayışını benimsemiştir. "Serbest müstezat" (III) nazım biçimini geliştirerek başarıyla kullanmıştır. Ayrıca "sone" (IV) nazım biçimini de başarıyla kullanan şairler arasında yer alır. Şiirlerinde "betimleme" (V) de oldukça önemli bir unsur olarak öne çıkar.

"Cenap Şahabettin" ile ilgili yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

3. Aşağıdakilerden hangisinde "Tevfik Fikret" ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) Şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanan Fikret, aynı zamanda aruzla Türkçeyi en iyi bağdaştıran üç şairden biridir.

B) Çocuklar için kaleme aldığı "Ferda" eserinde hece veznini kullanır.

C) Eserlerindeki dil, konuşma bölümlerinde sade; tasvirlerde ise oldukça ağırdır.

D) Divan şiirinin dize ve beyit anlayışını yıkmış anlamı birkaç dizeye yayarak genişletmiştir.

E) "Balıkçılar" şiirinde olduğu gibi nazmı nesre yaklaştırmıştır.

 

4. Bu dönem edebiyatının sanatçıları genellikle genç sanatçılar olup Fransızca bilen kişilerdir. Sanatçılar, Fransız edebiyatının biçim ve anlatımından etkilenmiş kişilerdir. Yaşları birbirine yakın olan bu sanatçılar daha çok orta hali ailelerde yetişmişlerdir. Doğu edebiyatı ve kültüründen oldukça uzak durmuş Doğulu gibi yaşamayı kabul etmeyen bu kişiler II. Abdülhamit'in baskıcı yönetimi nedeniyle İstanbul'dan uzaklaşmak istemiş Yeni Zelanda'ya gidip oraya yerleşmek hayaliyle kendilerini avutmaya çalışmışlardır. Sanatçılar, baskıcı yönetimden siyasetten uzak kalmışlardır.

Yukarıda sözü edilen sanatçılar Türk edebiyatının hangi dönemine ait sanatçılardır?

A) Servetifünun Edebiyatı

B) Fecriati Edebiyatı

C) Milli Edebiyat

D) Tanzimat Edebiyatı

E) Cumhuriyet Edebiyatı

 

5. Servetifünun Edebiyatı'yla Türk şiiri biçim bakımından yenilenir. (I) Fransız şiirinden "sone", "terzarima" ve "serbest müstezat" alınır. (II) Divan Edebiyatı nazım biçimlerinden "serbest müstezat" hariç diğer nazım biçimleri terk edilir. Ayrıca bütünüyle kendilerinin oluşturdukları nazım biçimleri kullanılır. (III) Servetifünun şiiri, natüralizm ve empresyonizm akımlarının etkisi altında gelişir. (IV) Şiire resim ve musiki girer. (V)

"Servetifünun Dönemi şiiri" ile ilgili yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

6. Halit Ziya Uşaklıgil'in dili, süslü, sanatlı ve ağırdır. (I) Arapça ve Farsça sözcük ve tamlamalara sıkça rastlanır. (II) Eserlerinde Fransız cümle yapısı hâkimdir. (III) Anlatımı tekdüzelikten kurtarmak için eksiltili ve devrik cümleleri tercih edip oldukça uzun cümleler kurar. (IV) Hikâyelerinde romanlarına nispeten daha ağır bir dil kullanır. (V)

"Halit Ziya Uşaklıgil" ile ilgili yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

7. Romanlarda sosyal konulardan uzak durulmuş bireysel aşklar, hayal kırıklıkları, hayal-hakikat çatışması, Batılılaşma, karamsarlık ve bunalımlı ruh halleri gibi konular işlenmiştir. (I) Türk romanı bu dönemde olay ağırlıklı bir anlatımdan karakter sentezleyici bir anlatıma geçmiştir. (II) Servetifünun romanında temel karakterler, baba-kız ve ana-oğuldur. (III) Romanlarda sosyal çevre aile ortamı ile sınırlanmıştır. Bütün olay örgüsü aile üzerinden gerçekleşmiştir. (IV) Romanlarda sade bir dil ve anlatım esas alınmış süslü anlatımdan uzak durulmuştur. (V)

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde "Servetifünun Edebiyatı" ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

8. Asıl mesleği doktorluk olan sanatçı, Servetifünun Edebiyatı'nın önemli şairlerinden biridir. Hem şiir hem de düzyazı türünde eserleri vardır. Şairliği ile bilinir. Sembolizmden etkilenen sanatçı sembolizm akımının Türk edebiyatındaki öncülerindendir. Hatta Türk şiirine sembolizmi ve parnasizmi sokan şair olarak bilinir. Şiirde müziğe ve biçim güzelliğine önem vermiş iç ahengi de oldukça önemsemiştir. Bu da sanatçının ne denli sembolizm akımının etkisinde kaldığını göstermektedir.

Yukarıda sözü edilen Servetifünun sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ali Ekrem Bolayır

B) Tevfik Fikret

C) Cenap Şahabettin

D) Ahmet Hikmet Müftüoğlu

E) Hüseyin Suut Yalçın9. Aşağıdaki eserlerden hangisi 
"Hüseyin Rahmi Gürpınar"a ait değildir?

A) Nimetşinas           

B) Sefile           

C) Metres          

D) Sevda Peşinde           

E) Efsuncu Baba

 

10. Şiire eski gelenekle başlar. Bu dönem kaleme aldığı şiirlerinde "Nazmî" mahlasını kullanır. Sanat hayatı ikiye ayrılır. İlk başlarda "sanat için sanat" anlayışına bağlı kalır. Bu dönem şiirlerinin konusunu aşk, doğa, yoksulluk, acıma ve günlük yaşamda karşılaşılan bazı küçük olaylar oluşturur. Yani bireysel konulara yönelir. Bu konuları karamsar bir bakış açısıyla işler. "Ömr-i Muhayyel" şiiri bu döneme örnek gösterilebilir. 1901'den sonra Servetifünun topluluğunun dağılmasıyla "sanat toplum içindir" anlayışına yönelir ve eserlerinde toplumsal konulara yer verir.

Yukarıda sözü edilen Servetifünun sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ali Ekrem Bolayır

B) Recaizade Mahmut Ekrem

C) Cenap Şahabettin

D) Tevfik Fikret

E) Suut Kemal Yetkin

 

11. "Servetifünun Edebiyatı'nın hikâye ve romanı" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Hikâyede Çehov tekniğinden yararlanılmıştır.

B) Sanatçılar, Fransız sanatçılarını örnek almışlardır. Emile Zola, Balzac, Flaubert bu anlamda ön plana çıkan kişilerdir.

C) İlk psikolojik roman olan "Eylül" bu dönemde yazılır.

D) Batılı anlamda Türk romanı Servetifünun Dönemi'yle başlar.

E) Servetifünun yazarları için sanat, araç değil amaçtır.

 

12. Servetifünun Edebiyatı (I) temsilcilerinden olan Ahmet Hikmet Müftüoğlu, (II) 1908'de "Türk Derneği"nin, (III) 1911'de "Türk Yurdu Derneği"nin (IV) kurucu üyesi olur. Ayrıca "Ülkü Ocakları"nın (V) da kurucuları arasında yer alır.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

13. Aşağıdaki eserden hangisi "Tevfik Fikret"e ait değildir?

A) Haluk'un Defteri

B) Tamat

C) Rübab-ı Şikeste

D) Tarih-i Kadim

E) Şermin

 

14. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Hüseyin Cahit Yalçın"a ait değildir?

A) Hayat-ı Muhayyel

B) Malta Adası'nda

C) Suriye Mektupları

D) Nadide

E) Hayal İçinde

 

15. "Hac Yolunda" ve "Avrupa Mektupları" Cenap Şahabettin'in hangi türde kaleme aldığı yapıtlarıdır?

A) Gezi Yazısı               

B) Şiir                 

C) Tiyatro             

D) Özdeyiş                

E) Makale

 

16. Romanlarındaki kahramanlar daha çok 19. yüzyıl İstanbul'unun canlı, renkli kişilikli her kesim ve sınıftan yer alan külhanbeyler, fahişeler, züppeler, mahalle kadınları, esnaf, imam, memur gibi kişilerdir. Eserlerinde Anadolu yer almamıştır. Yazar, seçtiği kahramanları yaşadıkları çevrede ve o çevrenin şartları ve konuşma şekliyle canlandırmış onları ustaca konuşturmuştur. İnsanların bütün kusurlarını, günahlarını açık açık eserlerinde işlemiştir. Bu anlamda romanlarındaki tipler aşırı ihtiraslı, batıl inançlı, cahil, şöhret düşkünü, züppe, alafranga özentili ve sapık kişilerdir. Bunların hepsinin ortak tarafı gülünç olmalarıdır. "Şık" romanı onun tanınmasını sağlayan romanıdır.

Yukarıda sözü edilen Servetifünun sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hüseyin Siret Özsever

B) Ahmet Rasim

C) Celal Sahir Erozan

D) Süleyman Nazif

E) Hüseyin Rahmi Gürpınar

 

17. "Halit Ziya Uşaklıgil"e ait aşağıdaki eserlerden hangisinin türü yanlış belirtilmiştir?

A) Füruzan: Tiyatro

B) Sanata Dair: Mensur şiir

C) Saray ve Ötesi: Anı

D) Hepsinden Acı: Hikâye

E) Mai ve Siyah: Roman

 

18. Servetifünun sanatçılarından "Süleyman Nazif" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İyi bir hatip olan Süleyman Nazif, yapıtlarında ağır ve süslü bir dil kullanmıştır.

B) Eserlerinde son derece coşkulu ve yiğitçe bir söyleyiş göze çarpar. 

C) Sanatçı, Osmanlıcanın ve aruz kalıplarının şiir sanatını zenginleştirdiğini savunmuştur.

D) Şiirlerinde ilkin hece ölçüsünü kullanmış sonra aruz ölçüsüne yönelmiştir.

E) "Daüssıla" ismindeki şiirinde milli duyguları ve ıstırapları anlatmıştır.

 

19. Eserlerinde kışları konakta yazları Boğaziçi'nde ve Adalar'da oturan oldukça varlıklı ailelerin hayatını konu alır. (I) Romantik duygular, hayaller, hüzün, karamsarlık, kişilerin iç dünyası ve romantik aşklar üzerinde durduğu önemli konular olarak öne çıkar. (II) Eserlerinde toplumsal konulara ve sosyal yaşama pek yer vermez. (III) Ruh çözümlemeleri ve psikolojik tahlillerde oldukça başarılı olan Mehmet Rauf, çevre ve kişi betimlemelerine ise pek önem vermemiştir. (IV) Eserlerinde kahraman sayısı oldukça fazladır. (V)

"Mehmet Rauf" ile ilgili yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

20. "Ahmet Rasim" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Eserlerinde kısa cümlelerle canlı bir anlatımı seçmiş yalın ve akıcı bir söyleyişi benimsemiştir.

B) Argo ve güncel deyimler eserlerinde çok fazla yer alır.

C) Romanları teknik açıdan oldukça güçlüdür.

D) İstanbul Türkçesinin bütün inceliklerine eserlerinde rastlanır.

E) Eserlerini bir sohbet havası içinde yazmaya çalışmış eserlerinde konuşma dilini kullanmıştır.


CEVAP ANAHTARI: 1-E 2-B 3-B 4-A 5-D 6-E 7-E 8-C 9-B 10-D 11-A 12-E 13-B 14-C 15-A 16-E 17-B 18-D 19-E 20-C

Ayrıca bakınızHiç yorum yok:

Yorum Gönder