Servetifünun Edebiyatı Test 2

1. Mehmet Rauf'un en bilinen eseri, Türk edebiyatının da ilk psikolojik romanıdır. Eserde yasak aşk işlenir. Suat Hanım ile Süreyya Bey mesut bir çift olmalarına karşın bunların aile dostu olan Necip ile Suat Hanım arasında başlayan yasak ilişki eserde konu edinilir. Mehmet Rauf, psikolojik tahliller açısından başarılı bir eser olan bu romanını, Fransız edebiyatında psikolojik roman türünde oldukça başarılı olan Pal Bourget'in etkisi altında kaleme alır. Eser, sade, akıcı bir dil ve anlatımla oluşturulmuştur.

"Mehmet Rauf"un yukarıda sözü edilen eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Serap                  

B) Eylül                 

C) Cidal                  

D) Pençe                

E) Son Emel

 

2. Halit Ziya Uşaklıgil'in bu romanında "Ahmet Cemil" tipi Servetifünun sanatçısını temsil eden romantik bir kişiliktir. Batılı anlamda ilk realist roman olan eser, aynı zamanda bir hayal kırıklığı romanıdır. Eserde, Halit Ziya Uşaklıgil, Edebiyatıcedide hareketiyle eski ile yeni edebiyatçılar arasındaki zihniyet mücadelesini anlatır.

"Halit Ziya Uşaklıgil"in yukarıda sözü edilen eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mai ve Siyah

B) Aşk-ı Memnu

C) Kırk Yıl

D) Ferdi ve Şürekası

E) Kırık Hayatlar

 

3. Türk gazeteci, yazar, çevirmen, siyaset adamı olan sanatçı, önceleri roman ve hikâyeci olarak ün yapmış sonrasında siyasi yazarlığa yönelmiştir. Servetifünun dergisinin Tevfik Fikret'ten sonraki yazı işleri müdürlüğü görevini üstlenir. Doğu kültürüne karşı Batı kültürünü savunan makaleleriyle tanınır. Meşrutiyet'in ilanından sonra siyasi makaleler yazmış Milli Mücadele sonrası gerçekleştirilen bazı devrimlere karşı çıktığı için yargılanıp sürgüne gönderilmiştir. Fransızcadan çevirerek yayımladığı "Edebiyat ve Hukuk" adlı makalesi Servetifünun dergisinin kapatılmasına dolayısıyla topluluğun dağılmasına yol açmıştır.

Yukarıda sözü edilen Servetifünun sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hüseyin Siret Özsever

B) Hüseyin Suat Yalçın

C) Hüseyin Cahit Yalçın

D) Celal Sahir Erozan

E) Süleyman Nazif

 

4. "Sanat sanat içindir" anlayışının etkisinde kalan sanatçı eserlerinde sosyal konulara hiç değinmemiştir. Bireysel şiiri tercih etmiş şiirlerinde genellikle aşk ve doğa konularını işlemiştir. Şiirleri, ölümünden sonra kitaplaştırılmıştır. Doğa ile ilgili şiirleri kişilerin iç dünyası ile dış dünyasının güzel bir sentezidir. Servetifünun şiirinde tabiatı en güzel işleyen şair olarak da bilinir. "Körebe" ve "Yalan" önemli tiyatro eserleri arasında yer alır.

Yukarıda sözü edilen Servetifünun sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hüseyin Suut Yalçın

B) Cenap Şahabettin

C) Tevfik Fikret

D) Ahmet Hikmet Müftüoğlu

E) Ali Ekrem Bolayır

 

5. "Gönül Hanım", Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun tek romanıdır. (I) "Gönül Hanım" edebiyatımızda tezli romanlar içerisinde değerlendirilir. (II) Türkçülük, burada siyasi bir ideoloji olarak sunulur. (III) Eser, Tercüman-ı Ahval gazetesinde tefrika edilir. (IV) Yazar, burada Kafkaslarda Ruslara esir düşen bir Türk subayı ile Gönül ismindeki Tatar kızının aşkını anlatır. (V)

"Gönül Hanım" romanı ile ilgili yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V 

 

6. Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir sanatçıya aittir?

A) İki Hödüğün Seyahati

B) Muhabbet Tılsımı

C) Falaka

D) Kadın Erkekleşince

E) Kaynanam Nasıl Kudurdu

 

7. "Balıkçılar", (I) günlük hayattaki yoksulluğu anlatan manzum hikâye şeklinde kaleme alınmış bir şiirdir. "Ferda", (II)  Fikret'in gençlere seslendiği şiiridir. Fikret, burada geleceği, gençliğe emanet eder. Tevfik Fikret, İttihat ve Terakki'ye gösterdiği tepkiyi "Doksan Beşe Doğru" (III) şiirinde işler. İttihat ve Terakki Meclis-i Mebusan'ı kapatınca bu şiirini kaleme alır. "Hasta Çocuk" (IV) şiirinde felsefi konuları ön plana çıkarır. "Haluk'un Defteri"nde (V) Türk gençliğine seslenir. Bu mesajı da oğlu Haluk'un üzerinden verir. 

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde "Tevfik Fikret" ile ilgili bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

8. Servetifünun Edebiyatı'nın şair ve yazarlarındandır. Servetifünun topluluğuna katıldıktan sonra bireysel konuları işlemiş; 1908'den sonra ise toplumsal konulara yönelmiştir. Bu dönemde sanat anlayışında değişiklik yaşanmış ve "toplum için sanat" anlayışını benimsemiştir. Doğu ve Batı edebiyatlarına hâkim olan sanatçı daha çok Tanzimat Edebiyatı'nın etkisinde kalmıştır. Hem şiir hem de düzyazı alanında Namık Kemal'in etkisi belirgin bir şekilde görülür. Yergi, nükte ve fıkralarını bir araya getirerek kitaplaştırmış özellikle yergi türünde ustalaşmıştır. Ayrıca Mehmet Akif Ersoy, Fuzuli ve Namık Kemal gibi inceleme kitapları da kaleme almıştır. "Çal Çoban Çal" adlı makalesi oldukça önemlidir.

Yukarıda sözü edilen Servetifünun sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hüseyin Siret Özsever

B) Süleyman Nazif

C) Ali Ekrem Bolayır

D) Hüseyin Suat Yalçın

E) Celal Sahir Erozan

 

9. Servetifünun Edebiyatı'na giden yolda genç sanatçılar Recaizade Mahmut Ekrem'in etrafında toplanırlar. (I) Servetifünun Edebiyatı da 1896'da Servetifünun dergisi etrafında toplanan Recaizade Mahmut Ekrem'in etkisindeki genç edebiyatçıların oluşturduğu bir edebiyattır. (II) Recaizade Mahmut Ekrem'in Galatasaray Lisesi'nden öğrencisi olan Tevfik Fikret'in Servet-i Fünun dergisinin yazı işleri müdürlüğüne getirilmesiyle Servetifünun Edebiyatı başlar. (III) Tevfik Fikret, Recaizade Mahmut Ekrem'le girdiği tartışma nedeniyle dergiden ayrılır. (IV) Onun yerine de Hüseyin Cahit geçer. (V)

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V


10. Aşağıdaki yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Tevfik Fikret – Sis

B) Cenap Şahabettin – William Shakespeare

C) Halit Ziya Uşaklıgil – İzmir Hikâyeleri

D) Mehmet Rauf – Ferdâ-yı Garâm

E) Ahmet Hikmet Müftüoğlu – Beyaz Gölgeler

 

11. Ahmet Rasim, halkı eğitmeyi, aydınlatmayı amaçlayan bir sanatçıdır. (I) İstanbul'un günlük yaşantısını anlatan makale, fıkra ve anılarıyla tanınır. (I) Adını ilkin fıkraları ile duyurmuş fıkralarında kendine has mizahi bir üslupla okurla buluşmuştur. (III) Eski İstanbul'un geceleri, ramazan günleri, gelenek ve görenekleri, çarşı ve sokakları eserlerinde önemli yer tutar. (IV) Dönemin Anadolu hayatını bütün ayrıntılarıyla fıkra ve sohbet türündeki yapıtlarıyla dile getirir. (V)

"Ahmet Rasim" ile ilgili yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

12. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Halit Ziya Uşaklıgil"e ait değildir?

A) İhtizar           

B) Bir Acı Hikâye       

C) Nemide        

D) Bir Ölünün Defteri         

E) Nesl-i Ahir

 

13. Cenap Şahabettin'in en ünlü şiiridir. Cenap Şahabettin, bu şiirinde kar ve kışı tasvir eder.  Türk edebiyatında kışı anlatan ve tasvir eden en önemli şiirlerden biridir. Cenap Şahabettin şiirde kar yağışının bıraktığı izlenimlerden söz etmiş karın yağışını okuyucuya hissettirmiştir.

"Cenap Şahabettin"in yukarıda sözü edilen şiiri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yakazat-ı Leyliye

B) Elhan-ı Şita

C) Körebe

D) Tamat

E) Evrak-ı Leyal

 

14. Türk edebiyatında natüralizmin temsilcilerinden olan sanatçı, Emile Zola'dan etkilenerek deneysel tarzda roman yazma uğraşı içine girer. "Mürebbiye", "Hayattan Sayfalar", "Ben Deli miyim?" romanları bu özellikleri yansıtır. Sokağı, sokağın dilini edebiyatımıza taşıyan ilk sanatçı olarak kabul edilir. Çok güçlü bir gözlem gücüne sahip olan sanatçı, eserlerinde gözlem ve çevre betimlemelerine çok büyük önem verir. Natüralizm akımının etkisiyle kahramanların yaşadıkları çevrenin bütün özelliklerini eserlerinde yansıtır. "Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç", "Tesadüf" önemli eserleri arasında yer alır.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ahmet Rasim

B) Hüseyin Rahmi Gürpınar

C) Halit Ziya Uşaklıgil

D) Süleyman Nazif

E) Hüseyin Suat Yalçın

 

15. Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Dönemi edebiyatçıları arasında yer almaz?

A) Abdülhak Hamit Tarhan   

B) Tevfik Fikret

C) Cenap Şahabettin

D) Halit Ziya Uşaklıgil

E) Mehmet Rauf

 

16. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde "Halit Ziya Uşaklıgil" ile ilgili bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) Uşaklıgil, kahramanların iç ve dış dünyalarını anlatırken elinden geldiğince nesnel davranır.

B) Romanları, genellikle ölüm veya hayal kırıklığı ile son bulur.

C) Gözlemci bakış açısını başarılı bir şekilde uygulamış romanlarında kişileri yetiştikleri çevreye göre konuşturmuştur.

D) Eserlerinde toplumsal konuları ön plana çıkarmıştır.

E) Romanlarının konusunu aydınlar oluşturur ve romanlarında sadece İstanbul çevresi yer alır.

 

17. "Servetifünun tiyatrosu" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Devrin siyasi şartlarından tiyatrolar sahnelemediği için tiyatroda Tanzimat Edebiyatı'na göre ciddi bir gerileme görülür.

B) Evlenme, boşanma gibi kadınların medeni haklarıyla ilgili konular ele alınmıştır.

C) Tiyatrolar, genellikle Fransız sanatçılar tarafından oynanmıştır.

D) Sahnelerde Türk kadını henüz yer almamıştır.

E) Oynanan oyunlar çeviri yahut adaptedir.

 

18. Şiir, "Tanin" gazetesinin ilk sayısında yayımlanır. Tevfik Fikret, bu şiirde İstanbul'a nefretini dile getirip İstanbul'u "fahişe bir kadın"a benzetir. II. Abdülhamit rejiminin hüküm sürdüğü dönemin İstanbul'una duyulan nefretin dile getirildiği bir şiir olarak ön plana çıkar. Tevfik Fikret, İstanbul'dan hareketle dönemin çürümüşlük ve kokuşmuşluğunu dile getirir.

Tevfik Fikret'le özdeşleşen ve yukarıda sözü edilen şiir hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Tamat

B) Tarih-i Kadim

C) Sis

D) Rübab-ı Şikeste

E) Şermin

 

19. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Mehmet Rauf"a ait değildir?

A) Eşkal-i Zaman       

B) Böğürtlen        

C) Karanfil ve Yasemin      

D) Define     

E) Kan Damlası


20. Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Dönemi'nin bağımsız sanatçıları arasında yer alır?

A) Ahmet Hikmet Müftüoğlu

B) Süleyman Nazif

C) Ahmet Şuayp

D) Hüseyin Rahmi Gürpınar

E) Ali Ekrem Bolayır

 

CEVAP ANAHTARI: 1-B 2-A 3-C 4-B 5-D 6-C 7-D 8-B 9-D 10-E 11-E 12-A 13-B 14-B 15-A 16-D 17-C 18-C 19-A 20-D

Ayrıca bakınız


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder