Servetifünun Edebiyatı Test 1

1. 1898-1900 yılları arasında kaleme alınan eser, Türk edebiyatının en başarılı ilk büyük romanı kabul edilir. Uşaklıgil, bu eserinde alafranga özentili yaşayan bir ailenin yasak bir aşk sonucunda çöküşünü anlatır. Eserde, gerçekçi bir yaklaşımla olayın psikolojik nedenleri ön plana çıkarılır. Betimleme ve ruh tahlilleri oldukça başarılı olan eser,  sağlam kurgusu ve tekniğiyle de ön plana çıkar. "Bihter" ve "Behlül" eserde ön plana çıkan kahramanlardır.

Halit Ziya Uşaklıgil'in yukarıda sözü edilen eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kırk Yıl

B) Aşk-ı Memnu

C) Mai ve Siyah

D) Nesl-i Ahir

E) Kırık Hayatlar

 

2. Tevfik Fikret'in çocuklar için kaleme aldığı şiir türündeki ünlü eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şermin              

B) Ferda          

C) Hasta Çocuk          

D) Balıkçılar         

E) Rübab-ı Şikeste

 

3. Servetifünun Edebiyatı'nın yazı hayatında yer almasına rağmen topluluğa dâhil olmamış bağımsız hareket etmiş bir sanatçıdır. Servetifünun Dönemi'nde yaşamasına karşın Ahmet Mithat Efendi'nin halk için roman yazma geleneğini devam ettirmiştir. Romanlarını "toplum için sanat" anlayışıyla kaleme almıştır. Romanlarında okuru eğlendirerek eğitmeyi amaçladığı için mizahi bir üslup ile sosyal eleştiriye yer verir. Romanları töre romanı özelliği taşıyıp romanlarında yazıldığı dönemdeki toplum yaşamını bütün canlılığıyla anlatır. "Şık", "Şıpsevdi" önemli romanları olarak ön plana çıkar.

Yukarıda sözü edilen sanatçı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 

A) Hüseyin Rahmi Gürpınar

B) Ahmet Rasim

C) Halit Ziya Uşaklıgil

D) Celal Sahir Erozan

E) Ali Ekrem Bolayır

 

4. Şiirde anlaşılmayı ikinci plana atar. (I) Şiirde yaygın olmayan "havf-ı siyah" (siyah korku), "saat-i semenfam" (yasemin renkli saatler) "lerze-i rûşen" (parlak titreyiş) gibi alışılmamış bağdaştırmalara başvurur. (II) Bütün şiirlerini hece ile yazmış ahenk ve müzikaliteyi ön planda tutmuştur. (III) Şiirlerinde çok zengin bir lirizm ve geniş hayal gücü göze çarpar. (IV) Şiiri, "nesir musikisi" olarak tanımlamış heceleri bile müzik düzeyinde uyumlu kullanmaya dikkat etmiştir. (V)

"Cenap Şahabettin" ile ilgili yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) I      B) II      C) III      D) IV     E) V 


5. Aşağıdaki eserlerden hangisi 
"Ahmet Rasim"e ait değildir?

A) Şehir Mektupları

B) Şehit Muharir Bu Ya

C) Gülüp Ağladıklarım

D) Niçin Aldatırlarmış

E) Eşkal-i Zaman

 

6. Diplomat olarak görev yaparken aynı zamanda edebiyatla uğraşan biri olarak öne çıkar. Edebi hayatını iki dönemde incelemek gerekir. İlkin 1896'da Servet-i Fünun dergisinde yayımladığı bir hikâye ile bu gruba dâhil olur. Bu dönemde Servetifünun topluluğu içinde yer almış, sanatlı ve süslü bir anlatımla daha çok bireysel konuları işlemiştir. Sonrasında bu toplulukla bağlarını kopararak edebi hayatının ikinci aşamasını başlatır. Bu dönemde Türkçülük akımını benimser. Milli duyguları güçlü olan sanatçı 1908'den sonra başlayan Türkçülük hareketinin kurucuları arasında yer alır. "Çağlayanlar" ve "Gönül Hanım" eserleriyle ön plana çıkar.

Yukarıda sözü edilen Servetifünun sanatçısı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Hüseyin Suat Yalçın

B) Ahmet Hikmet Müftüoğlu

C) Hüseyin Siret Özsever

D) Celal Sahir Erozan

E) Ali Ekrem Bolayır

 

7. I. Servetifünun şiirinde yapmacık, anlaşılamayan ağır bir dil ortaya çıkmış Arapça ve Farsça kelime ve tamlamalara çok fazla başvurulmuştur.

   II. Şiire resim ve musiki girer. Doğa betimlemeleri yapılır.

   III. İngilizce cümle kuruluşuna bağlı kalınır.

   IV. "Mensur şiir" geliştirilir. Halit Ziya Uşaklıgil mensur şiirin ilk örneğini yazar.

   V. Şiirde yeni bir üslup ve söz varlığı oluşturma gayreti içine girilir. Şiirde alışılmamış bağdaştırmalara yer verilir.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde Servetifünun şiiriyle ilgili bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) I      B) II      C) III     D) IV     E) V 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi "Süleyman Nazif"e ait eserlerden biri değildir?

A) Gizli Figanlar

B) Malta Geceleri

C) Firak-ı Irak

D) Batarya ile Ateş

E) Edebi Hatıralar

 

9. Servetifünun neslinin en güçlü, en büyük şairi olan sanatçı, Türk edebiyatının da büyük şairlerinden biridir. Devrimci ve idealist fikirleriyle Mustafa Kemal başta olmak üzere dönemin pek çok aydını üzerinde önemli etkiler oluşturur. Türk edebiyatının Batılılaşma yolunda aldığı mesafede büyük pay sahibidir. Recaizade Mahmut Ekrem'in etkisiyle eski şiirin etkisinden kurtulup Batı şiirine yönelir. Batı şiirine yönelme düşüncesi onu Fransız şiiriyle tanıştırır. Özellikle François Coppe'den etkilenerek kendi şiirini oluşturmaya çalışır.

Yukarıda sözü edilen Servetifünun sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevfik Fikret

B) Ahmet Hikmet Müftüoğlu

C) Cenap Şahabettin

D) Ali Ekrem Bolayır

E) Halit Ziya Uşaklıgil

 

10. Halkı eserleriyle eğitmek istediğinden eserlerinde hem konuşma diline başvurmuş hem de sade bir dil kullanmıştır. (I) Sadece tasvir ve olay öykülemelerinde dili yer yer ağırlaşmıştır. (II) Romanlarında örf, adet, gelenek ve görenekleri önemsememiştir. (III) Canlı anlatımı, ustaca diyalogları ile herkesin anlayabileceği eserler oluşturmuştur. (IV) Romanlarının akışına doğrudan müdahale etmesi, olayla ilgisi olmayan gereksiz ayrıntılara girmesi romanlarını teknik açıdan kusurlu kılmıştır. (V)

"Hüseyin Rahmi Gürpınar" ile ilgili yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) I       B) II      C) III       D) IV      E) V 

 

11. Servetifünun Edebiyatı, (I) Türk edebiyatının 1860'tan (II) günümüze dek süren Batılılaşma (III) hareketinin bir devamıdır. Başlangıçta fen ağırlıklı çıkan Servet-i Fünun Dergisi  (IV)  Ahmet Mithat Efendi'nin (V) tavsiyesi üzerine edebiyat dergisi haline gelir.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) I       B) II      C) III      D) IV      E) V

 

12. "Halit Ziya Uşaklıgil"e ait aşağıdaki eserlerden hangisi farklı türde kaleme alınmıştır?

A) Bir Şi'ri Hayal

B) Solgun Demet

C) Kırk Yıl

D) Bir Hikâye-i Sevda

E) Aşka Dair

 

13. Hayatını kalemi ile kazanan sanatçı, kendine özgü bir tarzla eserler kaleme alan ve geniş bir okuyucu kitlesi olan Türk edebiyatının önemli sanatçılarındandır. Servet-i Fünun dergisinde bir süre yazılar kaleme alan ve romanlarını yayımlayan sanatçı, edebiyattaki Batılılaşmaya karşı çıktığı ve Servetifünuncuları eleştirdiği için Edebiyat-ı Cedide çizgisindeki kişilerle uyuşmaz ve bu çizgiden ayrılır. Sonrasında hiçbir edebi topluluğa katılmayarak sanat hayatını bağımsız bir çizgide sürdürüp dönemin bütün siyasi ve edebiyat tartışmalarının dışında kalır. "Gecelerim", "Ömr-i Edebi" önemli eserleridir.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hüseyin Rahmi Gürpınar

B) Ahmet Rasim

C) Hüseyin Cahit Yalçın

D) Hüseyin Siret Özsever

E) Celal Sahir Erozan


14. Aşağıdaki eserlerden hangisi 
"Mehmet Rauf"a ait değildir?

A) Bir Aşkın Tarihi          

B) Son Emel          

C) Pençe        

D) Küçük Beyler       

E) Siyah İnciler

 

15. Farklı ve ince hayalleri dile getirmek için Arapça ve Farsçadan yeni sözcükler kullanmış bu da onun şiir dilini iyice ağırlaştırmıştır. (I) Şiir dilinin herkesin anlayacağından farklı olması gerektiğini savunmuştur. (II) Şiirleri, dil bilgisi kurallarına uymada son derece başarılıdır. (III) Şiirde nükte, söz oyunları ve zekâ gösterişlerine oldukça önem vermiştir. (IV) Birçok dizesi halk arasında atasözü gibi kullanılmaktadır. (V)

"Cenap Şahabettin" ile ilgili yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I     B) II     C) III     D) IV     E) V 

 

16. "……………", Tevfik Fikret'in tepki toplayan şiirlerindendir. Bu şiirde Fikret'in büyük bir inanç zaafı içinde olduğu görülür. Şiirde, geleneksel, tarihten gelen değerlere karşı olumsuz bir bakış söz konusudur. Bu şiirinde din kurumu ve tarih eleştirildiği için Mehmet Akif Ersoy ile Tevfik Fikret önemli bir tartışmanın içerisine girerler. Tevfik Fikret Akif'i "Molla Sırat"; Akif de Tevfik Fikret’i "Zangoç" olarak eleştirir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki eserlerden hangisi getirilmelidir?

A) Doksanbeşe Doğru         

B) Tarih-i Kadim         

C) Sis         

D) Han-ı Yağma        

E) Şermin

 

17. Hüseyin Cahit Yalçın, "Sanat için sanat" anlayışına bağlıdır. (I) Edebiyatın amacını sanat olarak görmüş edebiyatın bir araç değil amaç olduğu görüşünü savunmuştur. (II) Eserlerinde Rumları ve azınlıkları konu edinir. (III) İstanbul dışına pek çıkmamış, eserlerinde yerli ve orta sınıfa çok az yer vermiş çoğunlukla Batıya özenen aydın ve zengin tipleri işlemiştir. (IV)  Sanatçı, daha çok romantizm akımının etkisinde kalmıştır. (V)

"Hüseyin Cahit Yalçın" ile ilgili yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) I       B) II      C) III      D) IV      E) V 

 

18. Servetifünun Edebiyatı'nın Halit Ziya Uşaklıgil'den sonra roman alanındaki ikinci büyük ismidir. (I) Mehmet Rauf'un edebi şahsiyeti, Fransız edebiyatının natüralist ve realist yazarlarının üstat diye seslendiği Halit Ziya'nın tesiri altında şekillenmiştir. (II) Sanatçı, roman ve öykülerinde kendi hayatından kesitler sunmuş eserlerinde yer alan kahramanlar vasıtasıyla duygu ve düşüncelerini anlatmıştır. (III) Psikolojik roman türünde oldukça başarılı olan Mehmet Rauf, Türk edebiyatının ilk psikolojik romanı olan "Eylül"ün de yazarıdır. (IV) Yazar, "Son Yıldız" romanıyla sanat hayatının doruğuna çıkmıştır. (V)

"Mehmet Rauf" ile ilgili yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I       B) II      C) III      D) IV      E) V

 

19. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Halit Ziya Uşaklıgil"e ait değildir?

A) Ferdi ve Şürekası  

B) Bir Yazın Tarihi

C) Mezardan Sesler

D) Son Yıldız

E) Kırık Hayatlar


20. "Şıpsevdi", "Şık", "Mürebbiye" ve "Metres"te Batılılaşmanın yanlış anlaşılmasını kaleme alır.(I) "Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç", "İffet", "Sevda Peşinde", "Tesadüf", "Nimetşinas" eserlerinde köklü aile yapısındaki çözülüşü ve eski ile yeni düşünce çatışmalarını konu edinir.(II) Eserlerinin çoğunu "roman" türünde kaleme almıştır. (III) Eserlerinde "romantizm" akımının etkileri ön plandadır.  (IV) "Gülyabani", "Cadı", "Muhabbet Tılsımı" ve "Efsuncu Baba" eserlerinde eski İstanbul yaşamının geleneklerini yansıtır. (V)

"Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın eserleri" ile ilgili yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I       B) II      C) III      D) IV      E) V

 

CEVAP ANAHTARI: 1-B 2-A 3-A 4-C 5-D 6-B 7-C 8-E 9-A 10-C 11-E 12-C 13-B 14-D 15-C 16-B 17-E 18-B 19-D 20-D

Ayrıca bakınız




Hiç yorum yok:

Yorum Gönder