Milli Edebiyat Test 4

1. "Memleket Hikâyeleri" (I) Anadolu'yu yansıtan ilk hikâyelerdir. Bunu sürgüne gittiği ilk yıllarda yazar. "İstanbul'un İç Yüzü" (II) eserinde Meşrutiyet ile zenginleşen insanlara dikkat çeker. "Karlı Dağdaki Ateş"te (III) Güneydoğu Anadolu'da yaşayan Yezidilerin hayatlarına değinir. "Sürgün" (IV) eserinde Yüzbaşı Hilmi Efendi'ye atılan bir iftira yüzünden Beyrut'a sürgün edilişini ve burada yaşadığı sıkıntıları dile getirir. İstanbul'da sıradan normal bir hayat süren bir aileye sonradan görme bir kızın aileye katılmasıyla ailenin değerlerini alt üst edişini "Bugünün Saraylısı" (V) eserinde anlatır.    

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde "Refik Halit Karay" ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V


2. Aşağıdaki eserlerden hangisi 
"Yakup Kadri Karaosmanoğlu"na ait değildir?

A) Kiralık Konak           

B) Yaban          

C) Ankara          

D) Bir Sürgün            

E) Yolcu Defteri

 

3. Edebiyatımızda "Beş Hececiler" olarak ünlenen kişilerden biridir. Başta şiir olmak üzere tiyatro ve roman türünde pek çok eser vermiş bir edebiyat ve kültür adamıdır. İlk şiirlerinde dil ve duyuş açısından Fecr-i Ati şiirlerinin tesirinde kalır. "Aruza Veda" şiiri sanat hayatında bir dönüm noktası olur. Bu şiirinden sonra hece ile oluşturduğu şiirlerini yayımlayarak "Beş Hececiler"e dâhil olur. Özlem, ölüm, yalnızlık ve sevgi temalarını işleyen pastoral ve lirik şiirlere sahip olan sanatçı şiirlerinde "hüzün" ve "melankoli" gibi bireysel duygularla egzotik sahnelere yer verir. Bunun için "Melankoli Şairi" olarak bilinir. "Cenk Duyguları" adlı eserinde kahramanlık şiirleri yer alır.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yusuf Ziya Ortaç

B) Halit Fahri Ozansoy

C) Orhan Seyfi Orhon

D) Enis Behiç Koryürek

E) Faruk Nafiz Çamlıbel

 

4. Ömer Seyfettin'e ait aşağıdaki eserlerden hangisi farklı türde kaleme alınmıştır?

A) Bahar ve Kelebekler         

B) Yalnız Efe        

C) Beyaz Lale         

D) Diyet         

E) Kaşağı

 

5. İstanbul şehri ile ilgili düşüncelerini düzyazı tarzında yazdığı "Kendi Gök Kubbemiz" (I) eserinde kaleme alır. "Eğil Dağlar" (II) eserinde de İstiklal Savaşı'nı konu edinir. Bir ara Nev-Yunanilik (III) akımının etkisiyle Yunan şiirinin zevkine varır. "Biblos Kadınları" (IV) ve "Sicilya Kızları" (V) bu dönemin ürünleridir.

"Yahya Kemal Beyatlı" ile ilgili yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

6. Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Akif Ersoy'un "Safahat" eserinin bölümlerinden biri değildir?

A) Hatıralar             

B) Asım             

C) Gölgeler             

D) Küfe            

E) Fatih Kürsüsünde

 

7. "Aruz sizin olsun hece bizimdir

    Halkın söylediği Türkçe bizimdir
    Leyl sizin, şeb sizin, gece bizimdir
    Değildir bir mana üç ada muhtaç"

Ziya Gökalp'ın yukarıdaki dörtlüğünü kendilerine ilke kabul eden edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A) Beş Hececiler        

B) Yedi Meşaleciler        

C) Garipçiler        

D) Maviciler         

E) Hisarcılar

 

8. "Yakup Kadri Karaosmanoğlu" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?  

A) Düşünce ve bir teze dayanan eserleriyle Türk edebiyatına tezli roman düşüncesini getiren kişi olarak bilinir.

B) Romanlarında ruhsal çözümlemelerde, karakter yaratma ve dönemin toplumsal gerçekliğini yansıtmada son derece başarılıdır.

C) Yazarlık hayatı boyunca Batı edebiyatı özelliklerine bağlı kalır. Balzac, Flaubert ve Zola'dan etkilenir.

D) Asıl ününü romanları ile sağlayan yazar, bir iki eseri dışında eserlerinde belirli tarihsel dönemleri işler.

E) Eserlerindeki dil ve anlatım oldukça kusurludur.


9. "Falih Rıfkı Atay" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Fikir ve siyaset hayatında Batılılaşma çabaları için büyük gayret göstermiştir.

B) Cumhuriyet Dönemi'nin en etkili gazetecilerinden biri olarak tanındı.

C) "Dünya" gazetesini kurup ölümüne kadar bu gazetenin başyazarlığını yaptı.

D) Tiyatro türünde Türk edebiyatında en fazla eser veren sanatçı olarak bilinir.

E) Eserlerinde kısa cümleleri tercih ederek açık, etkileyici ve anlaşılır bir dil kullandı.


10. Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken

      Söylenmemiş bir masal gibi Anadolu'muz
      Arkadaş biz bu yolda türküler tuttururken
      Sana uğurlar olsun… ayrılıyor yolumuz

İçerik ve biçim özellikleri esas alındığında bu şiir aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir?

A) Faruk Nafiz Çamlıbel

B) Oktay Rıfat Horozcu

C) Ziya Osman Saba

D) Yaşar Nabi Nayır

E) Kenan Hulusi Koray

 

11. "Polemikçi" özelliğiyle tanınmıştır. Bu konuda özellikle Cenap Şahabettin ile girdiği tartışma önemlidir. Bunu, "Milli Edebiyat ve Cenap Bey'le Münakaşalarım" adıyla yayımlamıştır. Cenap Şahabettin, Edebiyat-ı Cedide zevk ve tarzını; o, yerli ve milli olanı savunur. Hece ölçüsü ve yalın bir dille şiirler kaleme alıp hece ölçüsüyle yazdığı şiirlerini "Yeni Mecmua"da yayımlar. Tek şiir kitabı "Geçtiğim Yol" adlı eseridir. Makale ve edebiyat tarihçiliğiyle de ün yapan sanatçı makalelerini "Milli Edebiyat Meselesi ve Cenap Beyle Münakaşalarım" adlı kitapta toplar. Lise düzeyinde çıkardığı ders kitapları da yıllarca okullarda okutulur.

Yukarıda sözü edilen "Milli Edebiyat" dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mehmet Akif Ersoy

B) Yahya Kemal Beyatlı

C) Ali Canip Yöntem

D) Ziya Gökalp

E) Ömer Seyfettin

 

12. "Reşat Nuri Güntekin"e ait aşağıdaki eserlerden hangisi farklı türde kaleme alınmıştır?

A) Kızılcık Dalları  

B) Son Sığınak                                               

C) Gizli El                                                        

D) Dudaktan Kalbe 

E) Sönmüş Yıldızlar

 

13. "Kurtuluş Savaşı" en fazla işlenen konular arasında yer alır. (I) Halkın yaşamı ve sorunları konu olarak işlenmiş bireysel konulara ise eserlerde yer verilmemiştir. (II) Türk milletinin bütün kültürel zenginlikleri eserlerde işlenmeye özen gösterilmiş Türk kültürü ve tarihi el değmemiş bir hazine olarak kabul edilmiştir. (III) Eserlerde, halkın konuştuğu Türkçe esas alınmış yapma dil yerine konuşma dili ve üslubu hâkim kılınmaya çalışılmıştır. (IV) Mizahi üslup oldukça önemsenmiş mizah ve hiciv türünde eserler verilmiştir. (V)

"Milli Edebiyat" dönemi ile ilgili yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V


14.
 Türk edebiyatında tiyatroyla ilgili ilk yazılı eserlerin verilmeye başlandığı II. Meşrutiyet Dönemi'nde yetişmiş ve yalnızca tiyatro alanında eser vermiş iki önemli yazardan birisidir. "Köprülüler" ilk piyesi olup bunu, 1913'te sahneler. "Macun Hokkası", "Yedekçi", "Kaşıkçılar", "Atlı Ases" ve "Demirbaş Şarl" oyunlarını yazar. "Lale Devri" adlı oyunu İstanbul'da ilk kez kadınların tiyatroya gelmesini sağlayan oyun olur. 1919-1924 yılları arasında kaleme aldığı bütün oyunları Osmanlı Operet Heyeti tarafından sahnelenir. "Aynaroz Kadısı" ve "Bir Kavuk Devrildi" oyunları Muhsin Ertuğrul tarafından sinemaya aktarılır.

Yukarıda sözü edilen "Milli Edebiyat" dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ruşen Eşref Ünaydın

B) Musahipzade Celal

C) Ebubekir Hazım Tepeyran

D) Memduh Şevket Esendal

E) Yusuf Akçura

 

15. "Ziya Gökalp" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi  yanlıştır?

A) Biçim açısından halk şiiri nazım şekillerinden yararlanmıştır.

B) Lirizmden uzak didaktik şiirler yazmış masal özellikli şiirler ve manzum destanlar da kaleme almıştır.

C) Halk Edebiyatı'nın karşısına saray edebiyatını koymuştur.

D) Eserlerinde halkın anlayabileceği sade ve anlaşılır bir dil kullanmış sanat ve süsten uzak durmuştur.

E) Makale, destan ve masal türlerinde de eserler kaleme almıştır.


16.
 "Folklor" ve "Halk edebiyatı", sanatını süsleyen önemli unsurlardır. Duygu ve düşünceyi birlikte işleyen realist ve romantik bir şair olup sanatının ilk devrelerinde yani İstanbul'dayken romantizmin; Anadolu'ya açıldıktan sonra realizmin etkisindedir. Şiire aruz ölçüsüyle başlamış aruz ölçüsünü tümüyle terk etmemiştir. "Şarkın Sultanları" ve "Gönülden Gönüle" şiirlerini aruzla yazmıştır. Aşk ve sevda şairi olarak tanınan şairin ayrıca aşk, ayrılık ve gurbet temalarının işlendiği birçok şiiri bestelenmiştir. Şiirin yanında yurt ve ulus sevgisini işlediği ve toplumsal gerçekçiliğin önde olduğu oyunlar da yazmıştır.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yusuf Ziya Ortaç

B) Enis Behiç Koryürek

C) Orhan Seyfi Orhon

D) Faruk Nafiz Çamlıbel

E) Halit Fahri Ozansoy

 

17. Türkçü bir tarih ve bilim görüşünden yola çıkar. (I) Türk tarihini Divan Edebiyatı'ndan başlatıp Türk topluluklarının tarih ve edebiyatlarını inceler. (II) Asıl önemli yanı bilim adamı kimliği olan Mehmet Fuat Köprülü, Divan ve Halk şairleri üzerinde incelemeler yapıp önemli şahsiyetleri edebiyatımıza tanıtır. (III) Türk edebiyatını bilimsel yöntemlerle inceleyen ilk bilim adamıdır. (IV) Edebiyatı, "tarih-eser-şahıs" üçgeninde modern ve bilimsel yöntemlerle işler. (V)

"Mehmet Fuat Köprülü" ile ilgili yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

18. "Sinekli Bakkal" (I) en tanınmış romanıdır. II. Abdülhamit Dönemi'nin toplumsal yaşamının yansıtıldığı eserde yazar roman kahramanı Rabia etrafında toplumdaki değişim sürecini anlatır. "Ateşten Gömlek", (II) Kurtuluş Savaşı sırasında yazılan ilk romandır. Romanda Milli Mücadele yıllarında yaşananları anlatır. İzmir'in işgali sırasında eşi ve çocuğu düşmanlarca öldürülen Ayşe'nin etrafında olaylar gelişir. "Vurun Kahpeye"de (III) idealist bir kimliğe sahip olan öğretmen Aliye'nin Anadolu'daki bir kasabaya gidişini ve burada Milli Mücadele'ye verdiği desteği anlatır. Aliye'nin yaşadığı sıkıntıları eserde ön plana çıkarır. "Handan"da (IV) kahramanların birbirleriyle yazdıkları mektuplar ile gelişen aşk ve psikolojik olayları dile getirir. "Yeni Turan"da (V) İslamcılık düşüncesini ön plana çıkarır.

"Halide Edip Adıvar" ile ilgili yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V  

 

19. Konuşmaları coşku ve heyecan unsurlarıyla doludur. Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunun ilk sahibidir. Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı yarışmasına katılmasını teşvik eden kişi olan sanatçı aynı zamanda İstiklal Marşı'nı TBMM'de okuyan ilk kişi unvanına sahiptir. Şiirlerinde ve nutuklarında oldukça resmi bir üslup takınır. Konuşmalarının birkaçını "Dağ Yolu"; yazılarını da "Günebakan" kitabında derler. Şiir, mizah, öykü türlerinde de eserleri olan sanatçı hep bir hatip olarak tanınır.

Yukarıda sözü edilen "Milli Edebiyat" dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yusuf Akçura

B) Mehmet Emin Yurdakul

C) Ruşen Eşref Ünaydın

D) Hamdullah Suphi Tanrıöver

E) Mehmet Fuat Köprülü

 

20. "Yakup Kadri Karaosmanoğlu"nun aşağıdaki eserlerinden hangisi farklı türde kaleme alınmıştır?

A) Bir Serencam     

B) Hep O Şarkı     

C) Nur Baba     

D) Hüküm Gecesi    

E) Sodom ve Gomore

 

CEVAP ANAHTARI: 1-C 2-E 3-B 4-B 5-A 6-D 7-A 8-E 9-D 10-A 11-C 12-E 13-B 14-B 15-C 16-D 17-B 18-E 19-D 20-A

Ayrıca bakınız
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder