Milli Edebiyat Test 3

1. Tanzimatla başlayan kuşaklar arası farklılıkları, aile sarsıntılarını, alafrangalığı "Kiralık Konak" (I) eserinde işler. Eserde Naim Efendi'nin şahsında olaylar gelişir. "Sodom ve Gomore"de (II) İstanbul'un işgali sırasında düşmanla işbirliğine giren her türlü ulusal duygudan yoksun çevreleri ve toplumdaki ahlak bozukluklarını işler. "Hep O Şarkı" (III) romanında Abdülmecit dönemi yaşantısından bahseder. "Nur Baba"da (IV) Bektaşi tekkelerindeki yozlaşmayı ve bunların toplumda sebep olduğu yıkımı anlatır. "Bir Sürgün"de (V) II. Abdülhamit devrinde Paris'e kaçan Jön Türkleri konu edinir. Jön Türklerin ezilişi eserde ön plana çıkar.

"Yakup Kadri Karaosmanoğlu" ile ilgili yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

2. Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında "Beş Hececiler" olarak adlandırılan topluluk içerisinde yer alan kişilerden biri değildir?

A) Orhan Seyfi Orhon

B) Ziya Osman Saba

C) Yusuf Ziya Ortaç

D) Enis Behiç Koryürek

E) Halit Fahri Ozansoy

 

3. Öğrencilik döneminde şiirle ilgilenmeye başlayan sanatçı ilk şiirlerini aruz ölçüsüyle yazar. Bunları "Fırtına ve Kar" adlı kitabında bir araya getirerek "Hıyaban" dergisinde yayımlar. Daha sonra hece ölçüsüyle şiirler yazmaya başlayan sanatçı bu şiirlerini "Gönülden Sesler" ismiyle yayımlar. Bu eserinde, hece ölçüsüyle yazılmış aşk ve sevgi şiirleri yer alır. Ziya Gökalp'in telkin ve uyarılarıyla halk diline ve heceye yönelir. Kurtuluş Savaşı döneminde "Aydede" dergisinde mizah yazarlığı yapar. Kendisinin çıkardığı "Çınaraltı" dergisiyle de adeta özdeşleşir. "Peri Kızı ve Çoban Hikâyesi" kitabında sosyal olayları yergili bir üslupla dile getirdiği şiirlerini toplar. 

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halit Fahri Ozansoy

B) Yusuf Ziya Ortaç

C) Enis Behiç Koryürek

D) Faruk Nafiz Çamlıbel

E) Orhan Seyfi Orhon


4. Aşağıdaki eserlerden hangi "Halide Edip Adıvar"a ait değildir?

A) Acımak      

B) Yolpalas Cinayeti      

C) Kalp ağrısı    

D) Raik'in Annesi   

E) Harap Mabetler


5. Tanzimat Edebiyatı'ndan sonra gelen şairler arasında hece ölçüsünü onun kadar güzel kullanan ikinci bir şahsa rastlanmaz. (I)  Birçok şiiri bestelenir. (II)  Mizahi özellikli şiirleri ve taşlamaları da vardır. (III) Bektaşi tekkesine bağlı olduğu için bu anlamda birkaç şiir de kaleme alır. (IV) Şiirlerinde günlük konuşma diline yer vermemiştir. (V)

"Rıza Tevfik Bölükbaşı" ile ilgili yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V


6. Hikâyelerinde Osmanlı tarihi, çocukluk anıları, günlük hayat, halk inançları ve askerlik anılarını işler. (I) Hikâyelerinde bireysel mutluluğu toplumsal mutluluğa tercih eder. (II)  Hikâyelerinin konularını çoğunlukla gerçek yaşamdan alır. (III) Hikâyelerinde tamamen realizmin etkisinde olduğu için gözleme önem verir. (IV) Öyküleri çoğunlukla beklenmedik bir sonla biter (V)

"Ömer Seyfettin" ile ilgili yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V


7. Şiirlerinde Anadolu ve memleket sevgisini anlatmış memleket edebiyatının felsefesini ortaya koymuştur. (I) "Sanat" şiiri Anadolu'yu ve onun sanat anlayışını tarif edecek güzelliktedir. (II) Bu şiir, memleketçi şiirin ilk bilinçli bildirisi kabul edilir. (III) Bu şiir yine sanatçının toplumsal konulardan bireysel konulara yöneldiğini gösteren şiiridir. (IV) Şiirde milli ve yerli sanatımız Batı'nın sanat zevkinden üstün görülmüş, Batı'yı taklit eden sanatçılar eleştirilmiştir. (V)

"Faruk Nafiz Çamlıbel" ile ilgili yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V8. "Yahya Kemal Beyatlı" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Divan şiirini, Batı şiirindeki bütünlük anlayışı ile işleyip Divan şiirine çağdaş bir yorum getirir.

B) "Ok" şiiri hariç bütün şiirlerini aruz vezni ile yazar. "Ok" şiirinde de hece veznini kullanır.

C) Nazmı nesre yakınlaştırır. Şiiri ve düzyazıyı aynı görür.

D) Osmanlı'ya olan hayranlığı şiirlerinde açıkça görülür. Öyle ki şiirlerinin ana temalarından biri Osmanlı tarihi ve medeniyetidir.

E) Aruz veznini başarılı bir şekilde kullanır. Bu ölçü ile eski nazım biçimleri ve yeni konuları başarıyla işler.


9. "Küçük Paşa" isimli romanıyla tanınır. Eser, gerçekçi bir köy romanıdır. Eserde, orta Anadolu'da bir köyde geçen bir köylü kadının hayat hikâyesi anlatılır. Anadolu köyü nesnel ve gerçek çizgilerle tasvir edilir. Anadolu'nun ücra bir köşesinden İstanbul'daki bir konağa getirilen bir çocuğun başından geçenler anlatılır. Nabizade Nazım'ın Karabibik eserinden sonra köy konusunu ayrıntılarıyla ele alan önemli bir eserdir. Eserde köy yaşamı üzerinden II. Abdülhamit Dönemi'ne ait sosyal eleştiriler de yer alır. Yarım asır süren devlet adamlığı zamanındaki gözlemlerinin bir kısmını "Eski Şeyler" adı altında toplar. Anı türünde kaleme aldığı "Savaş Anıları", "Zalimane Bir İdam Hükmü" diğer önemli yapıtları arasında yer alır.

Yukarıda sözü edilen "Milli Edebiyat" sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ebubekir Hazım Tepeyran

B) Musahipzade Celal

C) Ruşen Eşref Ünaydın

D) Yusuf Akçura

E) Memduh Şevket Esendal

 

10. "Refik Halit Karay" ile ilgili aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) Aile kavramını romanlarında önemsememiştir.

B) Realizm akımının etkisi altında kalmıştır.

C) Eserlerinde kişileri kendi sosyal çevreleri içinde ele almış konuşma dilini eserlerine hâkim kılmıştır.

D) Romanlarında orta okuyucu kitlesine seslenmiştir.

E) Tasvir ve gözlem gücünde son derece başarılı olan sanatçı eserlerde olay ve karakterleri ayrıntılı olarak işlemiştir.


11. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Mehmet Emin Yurdakul"a ait değildir?

A) Tan Sesleri   

B) Bozkurtların Ölümü    

C) Turan'a Doğru    

D) Ey Türk Uyan    

E) Türk Sazı

 

12. Otobiyografik karakterli romanda 1930'lu yılların Ankara'sında bir kesit yer alır. Eserin ana kahramanı bazıları karanlık olmak üzere birçok iş çevirir. En son bir apartman dairesi alır ve dokuz odasını kiraya vererek geçimini sağlamaya çalışır. Dairede ikamet edenler de Türkiye'nin değişik şehirlerinden gelen şahıslar oluşturur. Apartmanda adeta küçük bir Türkiye fotoğrafı ortaya çıkar. Romanın sonunda eserin ana kahramanı ölür ve mekânın tamamen terk edilmesiyle de olay sona erer.

"Memduh Şevket Esendal"ın  yukarıda sözü edilen eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A) İhtiyar Çilingir

B) Temiz Sevgiler

C) Ayyaşlı ve Kiracıları

D) Ev Ona Yakıştı

E) Hava Parası


13. Turancılık idealinin savunucusu olan sanatçı bunu nihai bir hedef olarak gösterir.  (I) Genç Kalemler dergisinde yayımladığı "Turan" şiirinde bütün Türklerin bir arada yaşadığı bir vatan düşüncesini benimser, zamanla bu düşüncesinden vazgeçer. (II) Sosyoloji biliminin Türkiye'de yerleşmesinde önemli katkılar sunar, Türk sosyolojisinin kurucusu kabul edilir. (III) Sanatçı kimliğinden ziyade düşünür kimliğiyle tanınır. (IV) Yapıtlarında "Sanat için sanat" anlayışını benimser. (V)

"Ziya Gökalp" ile ilgili yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

14. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Faruk Nafiz Çamlıbel"e ait değildir

A) Şarkın Sultanları      

B) Han Duvarları      

C) Otlakçı      

D) Gönülden Gönüle      

E) Canavar

 

15. 1908'de edebiyat dünyamızda yerini alır ve bağımsız olarak sanat hayatına devam eder. "İslamcılık" akımının temsilcisidir. Dini yönü ağır basan bir edebiyat tarzını benimser. Eserlerinde İslam'ın nasıl algılanması gerektiği hususu üzerinde durur. İslamcı, milliyetçi ve halkçı düşünceleri kaleme alır. Cemiyetin (toplumun) nihai kurtuluşunun dine sarılmakla olacağını savunup ahlakî ve öğretici şiirler yazar. "Nasihat" şiirlerinde çok önemli bir unsur olarak yer alır. Manzum hikâye türünde ustalaşır. Hikâyelerinde halkın dert ve sıkıntılarını anlatır. "Küfe", "Seyfi Baba", "Mahalle Kahvesi" manzum hikâye tarzında öne çıkan eserleri arasında yer alır.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Necip Fazıl Kısakürek

B) Mehmet Fuat Köprülü

C) Ahmet Hamdi Tanpınar

D) Mehmet Akif Ersoy

E) Yahya Kemal Beyatlı

 

16. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat'ın dil anlayışı olan "Yeni Lisan" hareketinin ilkeleri arasında yer almaz?

D) Arapça ve Farsça sözcükler Türkçe söylenişlerine göre yazılmalıdır.

B) Türkçede tam olarak karşılıkları bulunan yabancı sözcükler kullanılmamalıdır.

C) Yerini Türkçe sözcüklere bırakmış eski Türkçe sözcükler yeniden diriltilmelidir.

D) Uzak Türk şiveleri ile yerel ağızların sözcükleri Türkiye Türkçesinde bulundurulmamalıdır.

E) Yeni sözcük ve terimlere ihtiyaç duyulduğunda Türkçe kök ve eklerden, Türkçenin kurallarıyla türetilmelidir.


17. "Yaprak Dökümü"nde (I) Batılılaşmanın Türk aile yapısı üzerindeki olumsuz etkisinden bahseder. Kendi halinde bir aileye sahip olan Ali Rıza Bey'in çocukları Leyla ve Necla'nın eğlenceye olan düşkünlükleri aileyi maddi açıdan zor durumda bırakmasını konu edinir. "Yeşil Gece"de (II) dini istismar eden kişilerin eleştirisini romanlaştırır. Medrese öğrenimi gören idealist Şahin Bey'in çevresinde yer alan çirkinlikler karşısında inancını kaybetmesi, Sarova'da softalarla çatışmasını konu edinir. "Miskinler Tekkesi"nde, (III) zengin ve soylu bir ailenin çocuğu olan birinin dilenecek duruma düşmesi anlatılır. "Dudaktan Kalbe" (IV) eserinde, gerçek sevgiyi anlamamış bir gencin düştüğü bunalımı anlatır. "Damga" (V) romanında ise Zehra isminde bir öğretmenin geçmişte yaşadıklarının meslek hayatına etkisini anlatır.

"Reşat Nuri Güntekin" ile ilgili yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V


18. Romanları içerik ve dönem açısından üç döneme ayrılır. İlk dönem romanlarında aşk ve kadın psikolojisini işler. "Seviye Talip", "Handan" eserleri buna örnek verilebilir. Bu romanlardaki kahramanlar genellikle güçlü ve kültürlü kadınlardır. Kahramanların ruhsal durumlarını başarıyla çözümler. İkinci döneminde toplumsal sorunlara inip töre romanları kaleme almaya başlar. "Sinekli Bakkal", "Tatarcık" gibi. Üçüncü ve aynı zamanda son döneminde ise ona asıl ününü kazandıran konu olan "Kurtuluş Savaşı"nı işler. Bu eserlerinde milli duygular ön plana çıkar. "Ateşten Gömlek", "Vurun Kahpeye" eserleri bu dönemin ürünleri olarak ön plana çıkar.

Yukarıda sözü edilen "Milli Edebiyat" sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Reşat Nuri Güntekin

B) Halide Edip Adıvar

C) Refik Halit Karay

D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

E) Falih Rıfkı Atay19. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun  "Okun Ucundan" ve "Erenlerin Bağından" eserleri hangi türde yazılmıştır?

A) Roman                 

B) Öykü                

C) Mensur Şiir              

D) Anı               

E) Oyun  


20. Yazar olarak ön plana çıkar. Yazarlığa "Tanin" gazetesinde başlar. "Akşam", "Hâkimiyet-i Milliye", "Milliyet" ve Dünya gazetelerinde yazarlığı sürdürür. Atatürk'e olan yakınlığı ile bilinir. Edebiyatımızda Atatürk'ü en iyi tanıtan kişi olarak ve Atatürk'ü yakından tanıtan anılarıyla hatırlanır. "Atatürk’ün Bana Anlattıkları" ismindeki anı türündeki eserinde Atatürk'ün bizzat ağzından anılarını anlatır. Makale, gezi, fıkra ve anılarıyla Atatürk'ün devrimlerini tanıtmayı ve korumayı amaçlar.

Yukarıda sözü edilen "Milli Edebiyat" sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Falih Rıfkı Atay

B) Mehmet Emin Yurdakul

C) Refik Halit Karay

D) Ziya Gökalp

E) Memduh Şevket Esendal

 


CEVAP ANAHTARI: 1-C 2-B 3-E 4-A 5-E 6-B 7-D 8-C 9-A 10-A 11-B 12-C 13-E 14-C 15-D 16-C 17-E 18-B 19-C 20-A

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder