Milli Edebiyat Test 5

1. Romanda aydın-köylü ilişkisi anlatılır. (I) Eser, tezli roman özelliği gösterir. (II) Yazarın en başarılı romanı sayılsa da romanda Türk köylüsünü cahil ve düşmanla işbirliği yapan kişiler olarak göstermesi birçok çevreden tepki almasına neden olur. (III) Romandaki tez, roman kahramanı Faik Bey'in şahsında işlenir. (IV) Romanda dolaylı olarak Kurtuluş Savaş'ından da bahsedilir. (V)

Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun "Yaban" romanı ile ilgili yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

2. Refik Halit Karay, (I) Suriye ve Filistin'de bulunduğu sürede I. Dünya savaşı ile ilgili hatıralarını 1918'de yayımladığı "Ateş ve Güneş" (II) kitabında topladı. İzmir'in Yunanlılardan kurtarılmasından sonra Mustafa Kemal'in dostluk ve güvenini kazanıp bu dönemle ilgili anılarını "Atatürk'ün Bana Anlattıkları" (III) ve "Çankaya" (IV) adlı kitaplarında yayımlar. Osmanlı saltanatının son günlerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk günlerine kadarki zaman dilimini de "Zeytindağı" (V) eserinde işler.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V


3. "Mehmet Emin Yurdakul" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Şiirlerinde coşku, ulusal duygular, kahramanlık ve öğreticilik ön plandadır.

B) Şiirde faydalı olanı değil güzel, sanatsal olanı aramıştır.

C) "Sone" ve "serbest müstezat" şeklini sık sık kullanmıştır.

D) Şiirlerinde durağı kullanmamış Türk şiirinde durağı kaldıran şair olarak tanınmıştır.

E) Hece ölçüsünü sanat hayatının başından itibaren kullanmıştır. Hece ölçüsünde de yenilik yapmış on altılı ve on dokuzlu hece kalıplarını kullanmıştır.


4. "Musahipzade Celal" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Sadece tiyatro türünde eserler kaleme almış bir sanatçıdır.

B) Eserlerinin konusunu günlük hayat ve Osmanlı tarihi oluşturur.

C) Oyunları, gözlem ve tarihi ayrıntılar açısından oldukça başarılıdır.

D) Oyunlarında sosyal tenkide büyük yer verir. Osmanlı toplumunda yozlaşan değerleri hicveder.

E) Oyunları dil ve teknik açıdan oldukça güçlü oyunlardır.


5. "Milli Edebiyat dönemi tiyatrosu" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bu devir oyunları teknik açıdan oldukça başarılı oyunlardır.

B) Tiyatro, bu dönemde Darülbedayi'nin (Güzel Sanatlar Okulu) kurulmasıyla kurumsallaşır.

C) İlk kez tiyatroda Müslüman kadın oyuncular da sahneye çıkmaya başlar.

D) "Türkçülük" ideolojisi tiyatroda daha fazla öne çıkar.

E) Afife Jale, sahneye çıkan ilk kadın oyuncudur.

 

6. Beş Hececiler içinde "hiciv" türündeki eserleriyle tanınan sanatçı aynı zamanda Türk edebiyatının önemli mizah yazarları arasında yer alır. Ona büyük ün kazandıran ve onunla özdeşleşen eseri de "Akbaba" adındaki mizah dergisidir. Ömrünün sonuna kadar çıkardığı dergide "Çimdik" ve "İzci" takma adlarıyla mizahi yazılar ve şiirler yayımlar. "Meşale" de çıkardığı diğer önemli bir dergi olarak yazın hayatında yer alır. "Kuş Cıvıltıları", "Şairin Duası", "Binnaz", "Kördüğüm", "Portreler" önemli eserleri arasında yer alır.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Faruk Nafiz Çamlıbel

B) Halit Fahri Ozansoy

C) Orhan Seyfi Orhon

D) Yusuf Ziya Ortaç

E) Enis Behiç Koryürek

 

7. "Mehmet Akif Ersoy" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır

A) Sembolizm akımının etkisindedir. Şiirde anlamı ikinci plana atar.

B) Şiir yazmaya Baytar Mektebinde öğrenci olduğu yıllarda başlar.

C) Şiirlerini yedi kitaptan oluşan "Safahat" eserinde bir araya getirir.

D) İstiklal Marşı'nı Safahat'a koymaz. Nedenini de "Çünkü ben onu milletimin kalbine gömdüm." şeklinde açıklar.

E) Tevfik Fikret'le münakaşa halindedir. Tevfik Fikret'i "zangoçluk"la suçlar. Fikret’in "Haluk"una karşı "Asım" eserini kaleme alır.8. "Faruk Nafiz Çamlıbel"e ait aşağıdaki eserlerden hangisi farklı türde kaleme alınmıştır?

A) Özyurt               

B) Zindan Duvarları

C) Suda Halkalar

D) Bir Ömür Böyle Geçti

E) Heyecan ve Sükûn


9. Milli Edebiyat akımının fikir adamı olan sanatçı eserleriyle Türk milliyetçiliğinin sınırlarını belirler. Halka ve milli kaynaklara yönelip Türk mitolojisi ve masallardan faydalanma yoluna giderek bunları zamanla şiirleştirir. Türkçülük akımını sistemleştirip bunu yapıtlarında işler. "Türkçülüğün Esasları" ismindeki eserinde Türkçülük ve milliyetçilik hareketinin ilkelerini sistemli bir şekilde açıklar. Türkçü düşüncelerini yakın ve uzak olmak üzere iki ideale bağlar. Yakın idealde Türkler arasındaki kültür birliğini sağlamak gerektiğini savunur. Uzak ideali ise Turan ülküsüdür.

Yukarıda sözü edilen "Milli Edebiyat" dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mehmet Emin Yurdakul

B) Mehmet Fuat Köprülü

C) Yahya Kemal Beyatlı

D) Mehmet Akif Ersoy

E) Ziya Gökalp


10. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Refik Halit Karay"a ait değildir?

A) Kirpinin Dedikleri

B) Guguklu Saat

C) Taymis Kıyıları

D) Kadınlar Tekkesi

E) Gurbet Hikâyeleri

 

11. Edebiyat tarihimize Beş Hececiler olarak geçmiş edebi topluluğun şairlerindendir. (I) Eserlerinde milli şuur, Türkçülük ve milliyetçilik gibi milli konularla bireysel duyguları işlemiştir. (II) Aruz vezni ile sanat hayatına başlamış hece ölçüsü ile devam etmiştir. (III)  Aşk, eserlerinde en çok işlediği konudur. Aşkı, romantik ve melankolik bir havada işlemiştir. Bu anlamda kadın, onun eserlerinin en vazgeçilmez ilham kaynağı olmuştur. (IV) "Akından Akına", "Yanardağı", "Âşıklar Yolu" önemli eserleri arasında yer alır. (V)

"Orhan Seyfi Orhon" ile ilgili yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V


12. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'na ait aşağıdaki eserlerden hangisi "anı" türünde kaleme alınmamıştır?

A) Zoraki Diplomat

B) Politikada Kırk Beş Yıl

C) Anamın Kitabı

D) Rahmet

E) Vatan Yolunda

 

13. Hece ölçüsü ile serbest müstezat yazmaya girişirler. Hecenin daha çok 11'li kalıbını kullandılar. (I) Sadeliği, milliliği ve gösterişten uzak kalmayı tercih ettiler. (II) Sadece şiir alanında eser üretmişlerdir. (III) Serbest şiirin önem kazanmasıyla hece, eski değerinden uzaklaşmış, bunların sanat anlayışı da eski işlevini yitirmiştir. (IV) En çok koşma tipinde şiir yazmış, semai, türkü ve mani tipinde de başarılı örnekler vermişlerdir. (V)

"Beş Hececiler" ile ilgili yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

14. "Yolpalas Cinayeti"nde (I)  1900'lü yılların İstanbul'una dair gözlemler yer alır. "Türk'ün Ateşle İmtihanı"nda (II) I. Dünya Savaşı'ndan Cumhuriyet'in ilan edilmesi arasındaki geçen sürede yaşadığı anılarını anlatır. "Mor Salkımlı Ev"de (III) çocukluk günlerinden başlayarak otuz altı yaşına kadarki hayatını konu edinir. Tatarcık"ta, (IV)  fakir bir köyün fakir insanlarını anlatır. Yazar, eserde Batı kültürüyle Doğu geleneklerini şeklen birleştiren kadın tipini ön plana çıkarır. Lale'nin şahsında imparatorluk Türkiye'sinden Cumhuriyet devrine geçişte eski-yeni çatışmalarını ve yeninin zaferine vurgu yapar. "Seviye Talip"te (V) Kurtuluş Savaşı'nı işler.

"Halide Edip Adıvar" ile ilgili yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V


15. Şair, yazar ve öğretmen kimlikleriyle ön plana çıkar. Yazın hayatına şiirle ve henüz çocuk denecek bir yaşta başladı. İlk şiiri olan "Saat"i 1914 yılında "Çocuk Dünyası" adlı bir dergide yayımladı. Tıp öğrenimine bir süre devam ettikten sonra mezun olmadan oradan ayrıldı. Sonra gazeteciliğe başladı 1922'de Kayseri Lisesi'ne edebiyat öğretmeni olarak atandı. Kayseri iline olan yolculuğunu "Han Duvarları" adlı şiirinde anlattı. 1924'te "Çoban Çeşmesi", 1928'de "Suda Halkalar" isimli kitaplarını yayımladı. 1928'de Milli Eğitim Bakanı'nın oluşturduğu Şark Hayeti'nde yer alıp Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Trabzon ve Erzurum'u gezdi. Bu gezi onun edebi yaşamında bir dönüm noktası haline geldi. Böylece memleket şiirleri yazmaya yöneldi.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Enis Behiç Koryürek

B) Faruk Nafiz Çamlıbel

C) Orhan Seyfi Orhon

D) Yusuf Ziya Ortaç

E) Halit Fahri Ozansoy


16. "Ömer Seyfettin" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Öyküleri, ölümünden sonra Ziya Gökalp tarafından bir araya getirilmiştir.

B) Hikâye kahramanlarında psikolojik açıdan bir derinlik yoktur. Ruh çözümlemelerine önem vermemiştir.

C) Milli bir edebiyat oluşturabilmek için milli bir dil oluşturmanın şart olduğunu belirtir.

D) Edebiyatsız edebiyat yapmayı amaçladığından dili sade, açık, anlaşılır ve süsten uzaktır.

E) Bütün amacı milli bilinci güçlendirmek ve toplumsal yaşamın aksayan taraflarını göz önüne sermektir.

 

17. Anadolu'nun birçok yerini gezmiş olması gözlemlerindeki başarısını artırmıştır. (I) Eserlerindeki kahramanlar genellikle tek boyutludur. (II) Sayısız insan tipinin olduğu eserlerinde çoğunlukla kadın kahramanlara yer vermiştir. (III) Olay kahramanları çevreyle birlikte verilmiştir. (IV) Canlı, yalın, akıcı ve halkın kullandığı dile yakın bir üslubu vardır. (V)

"Reşat Nuri Güntekin" ile ilgili yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

18. "Türkçe ağzımda annemin sütüdür." diyerek şiirlerinde konuşulan Türkçeyi başarıyla yansıtır. Gazel, şarkı, rubai başta olmak üzere Divan edebiyatı nazım biçimlerini kullanır. Epik şiir türünde de eserler verir. "Akıncı" ve "Mohaç Türküsü" şiirlerinde kahramanlık konusunu işler. "Dergâh" dergisini yazın hayatımıza kazandırır. Türk tarihi, vatan, musiki, rüya, sevgi, hatıra, İstanbul, aşk, ölüm, din, sonsuzluk, tabiat, ruh şiirlerindeki temaları oluşturur.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mehmet Emin Yurdakul

B) Halit Fahri Ozansoy

C) Ziya Gökalp

D) Mehmet Akif Ersoy

E) Yahya Kemal Beyatlı

 

19. "Milli Edebiyat dönemi hikâye ve romanı" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Sosyal meselelere dönüş yaşanmış eserlerde her kesimden insanın sorunları dile getirilmiştir.

B) Dil oldukça sadedir. Konuşma dili tercih edilmiştir.

C) "Memleket edebiyatı çığırı" ile köy ve taşra hayatını anlatan ilk örnekler verilmeye başlanmıştır.

D) Türk tarihi ile ilgili konulara eserlerde fazla yer verilmemiştir.

E) Teknik oldukça gelişmiş teknik anlamda Batı'yla eşdeğerde eserler kaleme alınmıştır.


20. Şair kimliğiyle ön plana çıkar. Edebi hayatına Servetifünuncuların etkisiyle aruz vezni ile başlasa da Ziya Gökalp ile tanıştıktan sonra heceye yönelir. Aruzla başladığı ilk dönem şiirlerinin konusunu aşk kavramı oluşturur. Ona ün kazandıran asıl şiirleri, ulusal duyguları yansıtan kahramanlık (epik) şiirleridir. Türk denizciliğini şiirlerinde önemli bir unsur olarak işler. Hatta Türk denizciliğini şiire sokan şair olarak bilinir. "Gemiciler" şiirinde, bu çok açık bir şekilde görülür. Burada Türk denizcilik tarihini anlatır. "Miras", "Güneşin Ölümü", "Varidat-ı Süleyman" önemli eserleri arasında yer alır.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Faruk Nafiz Çamlıbel

B) Halit Fahri Ozansoy

C) Enis Behiç Koryürek

D) Orhan Seyfi Orhon

E) Yusuf Ziya Ortaç


CEVAP ANAHTARI: 1-D 2-A 3-B 4-E 5-A 6-D 7-A 8-A 9-E 10-C 11-E 12-D 13-C 14-E 15-B 16-A 17-C 18-E 19-D 20-C

Ayrıca bakınız


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder