Milli Edebiyat Test 2

1. Fecriati Edebiyatı ile şiir yazmaya başlar daha sonra Milli Edebiyat akımına katılır. (I) Şairlik ve yazarlık kimliği siyasi kimliğinin önünde olan bir kişi olarak bilinir. (II) Türkçülük ülküsünün en ateşli savunucularından biri olarak kabul edilir. (III) Kurtuluş Savaşı sırasında halkta milli bilinci uyandırmakta söylevleriyle ön plana çıkar. (IV) Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında TBMM'de yaptığı coşkulu konuşmalarından "Milli Hatip" olarak tanındı. (V)

"Hamdullah Suphi Tanrıöver" ile ilgili yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

2. I. "Vatan Şairi" ve "Milli Şair" unvanları ile anılır.

   II. "Sırat-ı Müstakim" ve "Sebilürreşat" dergilerinde edebiyat ve dinle ilgili makale ve şiirler yayımlar.

   III. Bütün şiirlerini aruzla yazar. Aruz ölçüsünü Türkçeye büyük bir başarı ile uygulayan üç kişiden biridir.

   IV. Dini lirizm, şiirlerinde en önemli ve canlı motif olarak yer alır.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ziya Gökalp

B) Mehmet Fuat Köprülü

C) Mehmet Emin Yurdakul

D) Mehmet Akif Ersoy

E) Yahya Kemal Beyatlı


3. Ömer Seyfettin'e ait aşağıdaki hikâyelerden hangisi Osmanlı tarihini işleyen tarih ağırlıklı hikâyelerden biri değildir?

A) Topuz     

B) Başını Vermeyen Şehit     

C) Diyet     

D) Pembe İncili Kaftan     

E) Üç Nasihat

 

4. Milli Edebiyat döneminin önemli gazetecileri arasında yer alır. Yaptığı mülakat ve röportajlar ile tanınır. Kendine özgü bir üslubu vardır. Atatürk'ün yakın çalışma arkadaşlarından olan sanatçı, Atatürk'e derin bir hayranlık besler. Mustafa Kemal Paşa'yı Türk basınında ilk defa tanıtan kişi olarak bilinir. "Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile Mülakat" adlı mülakatı ona büyük bir ün kazandırır. Atatürk ile 1928 yılında yaptığı konuşmaları burada yayımlar. "Diyorlar ki" adlı mülakat türündeki yapıtı diğer önemli bir eseridir. Divan, Tanzimat ve Servetifünun Edebiyatı ile Milli Edebiyat hakkında on sekiz sanatçıyla yaptığı görüşmeleri ve bunlara sorduğu çeşitli soruları bu eserinde yayımlar.

Yukarıda sözü edilen "Milli Edebiyat" sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yusuf Akçura

B) Falih Rıfkı Atay

C) Memduh Şevket Esendal

D) Ruşen Eşref Ünaydın

E) Refik Halit Karay

 

5. "Falih Rıfkı Atay"ın aşağıdaki eserlerinden hangisi farklı bir türde kaleme alınmıştır?

A) Denizaşırı      

B) Çankaya     

C) Zeytindağı   

D) Gezerek Gördüklerim    

E) Ateş ve Güneş

 

6. Şair, yazar, araştırmacı ve siyasetçi kimlikleriyle tanınır. Edebiyat hayatına şiirle başlar. "Yeni Lisan" hareketinin savunucuları arasında yer alır. En büyük hizmeti sayılan bu hareketteki görevi ömrünün sonuna kadar sürdürür. Şiirlerini ilk kez Fecriati topluluğuna katıldığında yazar. Yazın hayatına daha sonra Milli Edebiyat Topluluğu'nda devam eder. Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp ile 1911'de "Genç Kalemler" dergisini çıkarır ve bu derginin başyazarlığını yapar. Yeni Lisan tartışmaları ile ismini duyuran sanatçı dilin sadeleşmesi ve Türk şiirinin millileşmesi için çalışır.

Yukarıda sözü edilen "Milli Edebiyat" sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mehmet Akif Ersoy

B) Mehmet Fuat Köprülü

C) Ali Canip Yöntem

D) Mehmet Emin Yurdakul

E) Yusuf Ziya Ortaç

 

7. "Beş Hececiler" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi  yanlıştır?

A) Şiirlerinde Anadolu'yu ve Anadolu insanını işlemişlerdir.

B) Memleket sevgisi, yurt güzellikleri, yiğitlik ve kahramanlık işledikleri başlıca konulardır.

C) Önceleri aruzla sonra aruzu bırakıp Ziya Gökalp'ın etkisiyle hece ölçüsüne yönelirler.

D) Şiire, I. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele yıllarında başlamışlardır.

E) Dize kümelerinde tamamen dörtlük esasına bağlı kalmışlardır.


8. En önemli romanı olarak bilinir. Reşat Nuri Güntekin bu romanında Anadolu gerçeğini ustaca yansıtır. Eserin asıl konusu aşk olmasına karşın eser, Anadolu'nun birçok kasaba ve köyünde geçen olay örgüsüyle Anadolu'daki sosyal yaşamı başarıyla yansıtır. Eser, önce "İstanbul Kızı" ismiyle oyun olarak yazılır. Dönemin koşullarında sahneye konulma olanağı bulamayınca romana dönüştürülür. Eserde "Feride" önemli bir karakterdir. Farklı yaşam biçimleri, farklı anlayış, gelenek ve görenekler ve toplumsal çatışmalar Feride'nin gündelik hayatı ve duygu dünyasıyla iç içe verilir. Sinema ve televizyona da uyarlanan eser, dili, anlatımı ve duygusal oluşuyla da başarılı eserler arasında yer alır.

Reşat Nuri Güntekin'in yukarıda sözü edilen romanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Damga        

B) Çalıkuşu         

C) Yaprak Dökümü         

D) Kavak yelleri         

E) Acımak

 

9. Aşağıdakilerden hangisi Ziya Gökalp'ın şiir türündeki eserlerinden biri değildir?

A) Türkçülüğün Esasları    

B) Altın Işık   

C) Ergenekon  

D) Yen Hayat   

E) Kızıl Elma             

 

10. "Milli Edebiyat şiiri" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Şiirde, hece ölçüsü ve dörtlük nazım birimi esas alınmıştır.

B) Halk şiirinden ve modern şiirin söyleyiş özelliklerinden yararlanılmıştır.

C) Şiirde biçim ön plana çıkarılmış içerik ikinci plana itilmiştir.

D) Şiirde yalın bir dil kullanılmış halkın konuşma dili esas alınmıştır.

E) Türkçülük, millet, vatan, bayrak, doğa sevgisi şiirlerde en çok işlenen konular olmuştur.

 

11. Milliyetçi halkçı, yenilikçi bir şair olan sanatçı Türkçülük akımının da en büyük temsilcilerinden biridir. "Türk Şairi", "Milli Şair" diye anılır. Milliyetçilik akımının şiir alanında edebiyatımızdaki ilk temsilcisi sayılır. "Türkçe Şiirler" ile başlayan halkçı-milliyetçi çıkışı Milli Edebiyat akımına ortam hazırlar. "Ben bir Türküm; dinim, cinsim uludur." dizesi ile tanınır. Bu dizede Türk milletine olan haykırışı onun hayat felsefesini ortaya koymaktadır. "Anadolu'dan Bir Ses Yahut Cenge Giderken" şiirinde geçen bu dizeyi 1897'deki Türk-Yunan Savaşı sırasında kaleme alır. "Türk" sözünün şiirde sık sık geçmesi de ayrı bir önem arz etmektedir.

Yukarıda sözü edilen "Milli Edebiyat" sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hamdullah Suphi Tanrıöver

B) Mehmet Fuat Köprülü

C) Ruşen Eşref Ünaydın

D) Yusuf Akçura

E) Mehmet Emin Yurdakul

 

12. "Faruk Nafiz Çamlıbel" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Behçet Kemal Çağlar ile Onuncu Yıl Marşı'nın sözlerini yazar.

B) Dili yalın, akıcı ve gösterişsizdir. Dil anlayışında Genç Kalemler dergisinin izinde yürümüştür.

C) Şiirlerinde "Çam Deviren", "Akıllı Ozan", "Kalender" ve "Deli Ozan" gibi takma adlar kullanır.

D) "Tasavvuf", "mistisizm" şiirlerinde önemli oranda yer bulur.

E) Anadolu'yu gördükten sonra yazdığı şiirlerinde "gözlem", şiirlerinin en önemli öğesi olur.

 

13. Türk edebiyatında kadın sanatçıların en önemlilerinden olup en fazla eser veren sanatçılar arasında yer alır. Romanlarında dönemler, kuşaklar ve töreleri konu olarak işleyip bir şekilde Doğu-Batı sentezi yapar. O, benliğimizi koruyarak bir yenileşme dileğindedir. Eserlerinde ayrıca kadının eğitilmesi konusuna ve toplum içindeki konumuna özellikle dikkat çekmiş onların haklarını savunmuştur. Romanlarındaki kahramanlar da genellikle kadın kahramanlardır. Bunlar karakter olarak güçlü, üstün özellikli kadınlardır.

Yukarıda sözü edilen "Milli Edebiyat" sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?


A) Refik Halit Karay

B) Falih Rıfkı Atay

C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

D) Halide Edip Adıvar

E) Reşat Nuri Güntekin

 

14. Roman ve öykü yazarı olarak ön plana çıkar. Kurtuluş Savaşı aleyhine "Aydede" adlı mizah dergisinde yazdığı yazılardan ötürü vatan hainliği ile suçlanır. Bundan ötürü Beyrut ve Halep'te bir süre sürgün hayatı yaşar. "Kalem" ve "Cem" mizah dergilerinde "Kirpi" takma adıyla siyasi mizah yazıları kaleme alır. 1922'de "Aydede" mizah gazetesini çıkarır. Yazarlığa mizah öyküleriyle başlar. Edebiyat hayatına Fecriati ile başlar fakat asıl çalışmaları Milli Edebiyat'la ortaya çıkar. 37 hikâyenin yer aldığı "Gurbet Hikâyeleri" eserini yurt dışındaki sürgün hayatında kaleme alır.

Yukarıda sözü edilen "Milli Edebiyat" sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Falih Rıfkı Atay

B) Memduh Şevket Esendal

C) Ömer Seyfettin

D) Ebubekir Hazım Tepeyran

E) Refik Halit Karay


15. "Ankara" (I) romanında 1934-1954 yılları arasında geçen diplomatik günlerini dile getirir. "Hüküm Gecesi"nde (II) II. Meşrutiyet'ten sonraki parti kavgalarını işler. Olay, roman kahramanı Ahmet Samim'in şahsında gelişir. "Panorama"da (III)  inkılâplarla birlikte politika, toplum ve kültürel hayatı ele alır. İki ciltten oluşan eserde, 1923-1952 yılları arasındaki süreci anlatır. "Politikada 45 Yıl" (IV) eserinde Atatürk, İsmet İnönü ve Demokrat Parti iktidarı dönemini anlatır. 27 Mayıs darbesine de eserinde yer verir. "Hep O Şarkı" ve "Anamın Kitabı" (V) eserlerinde çocukluk dönemi anılarını ve aşklarını anlatır. 

"Yakup Kadri Karaosmanoğlu" ile ilgili yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

16. Halide Edip Adıvar'ın aşağıdaki eserlerinden hangisi farklı bir türde kaleme alınmıştır?

A) Seviye Talip

B) Türk'ün Ateşle İmtihanı

C) Zeyno'nun Oğlu

D) Tatarcık

E) Vurun Kahpeye

 

17. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat'ın dil anlayışı olan "Yeni Lisan'ın ilkeleri" arasında yer almaz?

A) Türkçe kelime köklerinden Türkçe ekler ve kurallar yardımı ile yeni kelime veya terimler ortaya çıkarılmalıdır.

B) Yazı dili ile konuşma dili arasındaki fark ortadan kaldırılmalıdır.

C) İstanbul halkının konuştuğu Türkçe esas alınmalıdır.

D) Bilim dilinde Arapça ve Farsça sözcüklerin kullanılması terk edilmelidir.

E) Halkın diline yerleşmiş yabancı kökenli sözcükler Türkçeleşmiş kabul edilmelidir.

 

18. Yazar, öğretmen ve asker kimlikleriyle ön plana çıkar. Türk edebiyatının önde gelen hikâye yazarlarından olan sanatçı hikâye türünü tamamen bağımsız bir tür haline getirir. 140 civarında hikâye kaleme alır. Türk öykücülüğünde özellikle de olay öykücülüğünde (Maupassant tarzında) edebiyatımıza çok önemli eserler kazandırır. Olay ya da tarzı öykücülüğünün kurucu ismidir. Bu anlamda öyküleri serim, düğüm ve çözüm bölümlerinin olduğu hikâyelerdir. Öykülerinde "kahramanlık" önemli bir konu olarak ele alınır. "İlk Düşen Ak", "Yüksek Ökçeler", "Gizli Mabet", "Bomba" önemli hikâyeleri arasında yer alır.

Yukarıda sözü edilen "Milli Edebiyat" dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ömer Seyfettin

B) Memduh Şevket Esendal

C) Sait Faik Abasıyanık

D) Ebubekir Hazım Tepeyran

E) Refik Halit Karay


19. "Reşat Nuri Güntekin" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Romanlarındaki olaylar çoğunlukla İstanbul'da başlayıp Anadolu'nun değişik yerlerinde devam eder.

B) Yanlış Batılılaşma, batıl inançlar, günlük yaşam, kuşaklar arası anlaşmazlıklar eserlerinde işlediği önemli konulardır.

C) Eleştirilerinde son derece ölçülü davranmıştır.

D) Kahramanların dış görünümünden ziyade psikolojik özelliklerini ön plana çıkarmıştır.

E) Güçlü bir gözlemciliğe ve canlı bir üsluba sahiptir.


20. Yazar, şair, siyasetçi ve diplomat kimlikleriyle ön plana çıkar. Eski Türk şiiri ile çağdaş Batı şiirini kaynaştırarak modern Türk şiirinin temellerini atar. Şiirleri, geçmiş değerleri yansıtır ve kendine özgü özellikler taşır. Sanatçı kişiliğini, Paris'te iken ünlü tarihçi Albert Sorel'in derslerinden aldığı tarih zevkiyle bazı Fransız şairlerinin (Baudlaire, Verlaine) ölçü ve biçim güzelliklerinde bulur. "Açık Deniz", "Endülüs'te Raks", "Mohaç Türküsü", "Ok", "Sessiz Gemi", "Rintlerin Akşamı", "Süleymaniye'de Bayram Sabahı" şiirleriyle tanınır.

Yukarıda sözü edilen "Milli Edebiyat" sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yahya Kemal Beyatlı

B) Halide Edip Adıvar

C) Refik Halit Karay

D) Mehmet Akif Ersoy

E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

 

CEVAP ANAHTARI: 1-B 2-D 3-E 4-D 5-A 6-C 7-E 8-B 9-A 10-C 11-E 12-D 13-D 14-E 15-A 16-B 17-D 18-A 19-C 20-A

Ayrıca bakınız

2 yorum: