Milli Edebiyat Test 1

1. Milli Edebiyat akımını, 1921'de (I) Selanik'te çıkan "Genç Kalemler" (II) dergisi etrafında toplanan, Ömer Seyfettin, (III) Ali Canip Yöntem (IV) ve Ziya Gökalp (V) başlatır.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

2.  I.  Milli Edebiyat döneminin roman, hikâye ve mizah yazarıdır.

    II. "Memleketçi yazarlar" arasında yer alır.

    III. "Kirpi" takma adını kullanarak mizahi yazılar yazar.

    IV. Aşk, kadın ve serüven eserlerinde işlenen ağırlıklı konuları oluşturur.

      V. Sürgün olarak gittiği Anadolu coğrafyasında farklı kesimlerden insanları canlandırdığı "Memleket Hikâyeleri" eseri ile ön plana çıkar.

Yukarıda sözü edilen "Milli Edebiyat" sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Falih Rıfkı Atay

B) Ömer Seyfettin

C) Refik Halit Karay

D) Ebubekir Hazım Tepeyran

E) Memduh Şevket Esendal


3. "Yahya Kemal Beyatlı"ya ait aşağıdaki eserlerden hangisi farklı türde kaleme alınmıştır?

A) Aziz İstanbul

B) Kendi Gök Kubbemiz

C) Edebiyata Dair

D) Eğil Dağlar

E) Tarih Muhasebeleri

 

4. Türk şair, filozof ve devlet adamıdır. Mehmet Emin Yurdakul'un etkisiyle heceye yönelmiş Milli Edebiyat hareketine katılmıştır. Gerek yaşadığı hadiseler gerekse gurbetin ruhunda oluşturduğu hüzün ile çoğu şiirlerinde bezginlik, kötümserlik ve hüzün hâkim olmuştur. Hece ölçüsü ve Halk Edebiyatı nazım şekillerini kullanarak başarılı şiirler yazmıştır. En çok koşma nazım şeklini kullanmıştır. Etkileyici, duygu yüklü, ahenkli ve samimi bir üslupla şiirlerini oluşturmuştur. "Samimiyet ve içtenlik" şiirinin en önemli özellikleri olarak öne çıkar. Şiirlerini "Serab-ı Ömrüm" adlı kitapta toplayıp bastırmıştır.

Yukarıda sözü edilen "Milli Edebiyat" dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yusuf Akçura

B) Musahipzade Celal

C) Yusuf Ziya Ortaç

D) Rıza Tevfik Bölükbaşı

E) Halit Fahri Ozansoy

 

5. "Yüksek Ökçeler" (I) hikâyesinde Hatice Hanım karakteriyle Batı hayranlığını eleştirir. "Bomba", "Beyaz Lale" (II) hikâyelerinde Balkan Savaşlarını, sınırda yer alan bölgeleri işler. "Falaka", "Kaşağı" (III) hikâyelerinde çocukluk zamanlarına değinir. "Gizli Mabet", "Perili Köşk" (IV)  hikâyelerinde halk arasında yerleşmiş olan yaygın yanlış inanışları işler. "Bahar ve Kelebekler", "Yüksek Ökçeler" (V) hikâyeleri ise düşünce esaslı tezli öykülerdir.

"Ömer Seyfettin" ile ilgili yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

6. Sembolizmin edebiyatımızdaki en önemli temsilcisi sayılır. (I) Şiirde mükemmeliyetçidir. (II) Şiirlerinde dil ve üslubu önemsemiş en uygun kelimeyi bulmak için bazen yıllarca beklemiş sözcüklerin yerli yerinde kullanılmasına özel önem vermiştir. (III)  Öz şiir anlayışını savunmuş, şiiri, "musikiden başka türlü bir musiki" olarak görmüştür. (IV) Sembolizmin etkisiyle şiirde musiki ve iç ahengi önemsemiştir. (V)

"Yahya Kemal Beyatlı" ile ilgili yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V7. Roman, öykü ve oyun yazarı olarak ön plana çıkan sanatçı 20. yüzyıl Türk edebiyatının en büyük romancılarından biridir. Önceleri bir oyun olarak yazılan fakat savaş ortamında sahneleme ortamı bulamayan "Çalıkuşu" romanıyla ün kazanır. Anadolu'yu, Anadolu köylüsünü, şehrini, kasabasını roman ve hikâyelerinde işler. Bunları adeta betimler. İnsanı, insan-çevre ilişkisi içinde yansıtan yazar, anlatımda oldukça doğal bir dil kullanır. "Öğretmenler ve memurlar romancısı" olarak tanınır.

Yukarıda sözü edilen "Milli Edebiyat" dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halide Edip Adıvar

B) Reşat Nuri Güntekin

C) Falih Rıfkı Atay

D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

E) Refik Halit Karay

 

8. I. Türk dili üzerinde önemli çalışmalar yapmış olan sanatçı "Genç Kalemler" dergisini çıkaran üç kişiden biridir.

    II. Şiir ve düzyazıyı fikirleri yaymada bir araç olarak kullanmıştır.

   III. Batı'nın bilimsel ve teknolojik gelişmesini sağlayan pozitif bilim anlayışını benimsemiştir.

   IV. "Kızıl Elma", "Turan", "Türkçülüğün Esasları" önemli eserleri arasında yer alır.

Yukarıda sözü edilen "Milli Edebiyat" dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mehmet Fuat Köprülü

B) Yahya Kemal Beyatlı

C) Ziya Gökalp

D) Mehmet Akif Ersoy

E) Mehmet Emin Yurdakul

 

9. "Halide Edip Adıvar" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Edebiyatın birçok türünde eser vermesine karşın öykücü olarak tanınmıştır.

B) Gözlem, betimleme ve tahlillerde oldukça başarılıdır.

C) Birçok eseri sinema ve televizyon dizilerine uyarlanmıştır.

D) Kişileri yaşadıkları olay çevresinde gelenek ve göreneklere bağlı kalarak anlatmıştır.

E) Eserlerinde oldukça basit dil yanlışları ve anlatım bozuklukları göze çarpmaktadır. Genellikle konuşma dilini kullanır.


10. "Safahat" (I) eseri İslam ideali üzerine kuruludur. Eserle Akif, Kuran-ı Kerim'i rehber edinen bir toplum oluşturmayı hedefler. Mısır'da iken kaleme aldığı "Gölgeler" (II) şiirinde ölüm düşüncesi ağır basar. Milletin ayağa kalkışını ve destan yazmasını "Küfe"  (III) şiirinde işler. "Bülbül" (IV) şiirini Bursa'nın işgali üzerine kaleme alır. "Seyfi Baba"yı (V) manzum hikâye şeklinde oluşturur. Bu eser, Mehmet Akif Ersoy'un kendi hayatından izler taşıyan şiiridir.

"Mehmet Akif Ersoy" ile ilgili yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V


11. Aşağıdakilerden hangisi "Milli Edebiyat"ın özellikleri arasında yer almaz?

A) Dil, süslü, sanatlı, ağdalı olmaktan kurtarılır.

B) "Toplum için sanat" anlayışı çerçevesinde eserler ortaya konulur, edebiyat, düşünceyi yaymanın bir aracı olarak görülür.

C) Yeni ve milli bir edebiyat ortaya koyma amacı güdülür, "Memleket Edebiyatı" dönemi başlar.

D) Edebiyat tarihi ve tenkit türünde büyük bir gerileme görülür.

E) Roman, öykü, tiyatro ve şiirde Anadolu coğrafyası, köylüsü, folkloru, masalı ve yaşamı işlenir.

 

12. Roman, öykü ve makaleleri ile Türk toplumunun Tanzimat'tan bu yana geçirdiği değişimleri anlatır. Romanlarında Türk toplumunun yaşam tarzı ve sorunlarını konu edinir. Edebiyatın her alanında eser yazmasına rağmen asıl ününü romanlarıyla sağlar. Romanlarıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş yıllarından başlayarak Kurtuluş Savaşı'na hatta 1952'ye kadar olan Cumhuriyet Türkiye'sine tanıklık edip siyasi tarihimizi çözümlemeye çalışır. Karakterleri yansıtmada oldukça başarılı olan sanatçının eserlerinde sağlam bir gözlem tekniği ve güçlü realist çizgiler yer alır.

Yukarıda sözü edilen "Milli Edebiyat" dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Reşat Nuri Güntekin

B) Falih Rıfkı Atay

C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

D) Halide Edip Adıvar

E) Refik Halit Karay

 

13. Halide Edip Adıvar'a ait aşağıdaki eserlerden hangisi "hikâye" türünde kaleme alınmıştır?

A) Dağa Çıkan Kurt  

B) Mor Salkımlı Ev  

C) Yeni Turan  

D) Kenan Çobanları 

E) Sonsuz Panayır

 


14. Milli Edebiyat ruhuyla eser veren sanatçılardandır. Sanatçı kimliğinden ziyade siyaset adamı kimliğiyle bilinir. Türkçülük akımının önemli temsilcilerinden olup ömrü boyunca bu fikre sahip çıkar. Türkçülüğü Balkanlardan Çin'e kadar çeşitli ülkeleri kapsar. Osmanlı Devleti'ni ise bunun sadece bir parçası sayar. "Üç Tarzı Siyaset" adlı dizi makale ona asıl ününü kazandıran yazılarını oluşturur. Türk Tarih Kurumu, Türk Yurdu dergisi ve Türk Ocağı'nın kurucularından olan sanatçı fikirleriyle büyük bir coğrafyada önemli bir etki oluşturur. "Türkçülüğün Tarihi" diğer önemli bir eseridir.

Yukarıda sözü edilen "Milli Edebiyat" dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ruşen Eşref Ünaydın

B) Yusuf Akçura

C) Memduh Şevket Esendal

D) Hamdullah Suphi Tanrıöver

E) Mehmet Emin Yurdakul

 


15. Faruk Nafiz Çamlıbel'in (I) en uzun şiiri olan " Çoban Çeşmesi", (II)  Anadolu'yu en güzel yansıtan şiirlerin başında gelir. Şiiri, Kayseri'den Ankara'ya giderken gördüklerinden yola çıkarak kaleme alır. "Yıldız Yağmuru", (III) Faruk Nafiz Çamlıbel'in tek romanıdır. Romanda Çamlıbel, Şükufe Nihal'e olan aşkını anlatır. Milli Mücadele ile ilgili duygularını "At" (IV) şiiriyle dile getirir. Türkçeye olan sevgisini ve saygınlığını "Ana Dili" (V) adlı dörtlüğünde haykırır.

"Faruk Nafiz Çamlıbel" ile ilgili yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

16. Ömer Seyfettin ve Sait Faik Abasıyanık ile Türk hikâyeciliğinde üç büyük isimden biri sayılır. Durum-kesit (Çehov Tarzı) öykücülüğünün Türk edebiyatındaki güçlü temsilcisidir. Edebiyat çevrelerinde "Yerli Çehov" olarak anılmıştır. Eserlerinde güçlü gözlem yeteneği ön plandadır. Eserlerinde açık, anlaşılır, sade ve süsten uzak bir konuşma dilini kullanır. "Vassaf Bey", "Miras", "Mendil Altında" önemli eserleri arasında yer alır.

Yukarıda sözü edilen "Milli Edebiyat" dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ebubekir Hazım Tepeyran

B) Faruk Nafiz Çamlıbel

C) Yusuf Akçura

D) Refik Halit Karay

E) Memduh Şevket Esendal

 


17. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Reşat Nuri Güntekin"e ait değildir?

A) Anadolu Notları     

B) Balıkesir Muhasebecisi

C) Handan

D) Tanrı Dağı Ziyafeti

E) Akşam Güneşi

 

18. Çocuklara Atatürk sevgisini aşılamayı amaçlayan Atay bunu, "Babanız Atatürk" (I) yapıtında kaleme alır. "Çankaya" (II) eserinde Atatürk'ü doğumundan ölümüne dek olduğu gibi işler. Atatürk'le birlikte Ankara da esere konu olur. Fransa'nın bazı bölgelerine yaptığı gezileri "Deniz Aşırı" (III) eserinde işler. Gezi yazısı türünde kaleme aldığı "Taymis Kıyıları" (IV) eserinde Hindistan'a yaptığı gezilerini anlatır. Fıkra türündeki "Kurtuluş" (V) eserinde ise III. Selim'den 27 Mayıs 1960 ihtilaline kadar geçen dönemi anlatır.

"Falih Rıfkı Atay" ile ilgili yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 


19. "Mehmet Akif Ersoy" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) "Sanat toplum içindir." anlayışına bağlı olan sanatçı sosyal gerçekçi şiirin edebiyatımızdaki öncülerindendir.

B) Hakikati anlatmaya çalışırken sanat ve güzellik kaygısı taşımayıp sanatı ikinci plana atar.

C) Gözlem yeteneği üst seviyede olup şiirlerinde canlı tablolar çizer.

D) Dili ilk dönemlerine nazaran son zamanlarda ağırlaşır.

E) Üslubunda somutlaştırma ve mizahilik unsurları göze çarpar.

 

20. Siyasetçi, tarihçi ve yazar kimliğiyle bilinir. İlk zamanlarında Fecriati topluluğunda yer alan sanatçı sonraları Milli Edebiyat akımına katılır. Milli Edebiyat'a katılmasıyla birlikte sanatsal içerikli yapıtlardan ziyade bilimsel eserler üzerine çalışmalar yapar. "Türkiye Enstitüsü"nü kurup Türk kültürü, Türk dili ve uygarlığı bilimi alanlarında önemli çalışmalarda bulunur. Tarih ve edebiyat alanında Batılı görüşe sahip ilk bilginimiz sayılır. Edebiyat tarihi başta olmak üzere makale ve inceleme türlerinde edebiyatımıza binlerce eser kazandırır. "Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar", "Türk Edebiyat Tarihi", "Divan Edebiyatı Antolojisi", "Türk Saz Şairleri" en önemli eserleri olarak ön plana çıkar.

Yukarıda sözü edilen "Milli Edebiyat" dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mehmet Fuat Köprülü

B) Ahmet Hamdi Tanpınar

C) Mehmet Emin Yurdakul

D) Mehmet Akif Ersoy

E) Yahya Kemal Beyatlı

 

CEVAP ANAHTARI: 1-A 2-C 3-B 4-D 5-E 6-A 7-B 8-C 9-A 10-C 11-D 12-C 13-A 14-B 15-B 16-E 17-C 18-D 19-D 20-A

Ayrıca bakınız

2 yorum: