Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Test 8

1. Milli Edebiyat geleneğini sürdüren şairlerdendir. Yapıtlarında ağırlıklı olarak vatan sevgisi, savaş, aşk, gurbet ve doğa temalarını işler. Yazın hayatına aruz vezni ile yazdığı şiirler ile başlar. Milli Edebiyat'ın tesiriyle hece ölçüsüne yönelir. "Gurbet şairi" unvanıyla bilinir. Doğduğu şehir olan Bayburt'u terk etmek zorunda kalması onda gurbet duygusunun zirve yapmasına neden olur. Pastoral şiir türünün en güzel örneklerinden sayılan "Bingöl Çobanları" şiiri ona büyük ün kazandırır. Şiirde Anadolu insanını işler. "Gönlümü yayla yaptım Bingöl çobanlarına" dizesi unutulmaz dizeleri arasında yer alır. "Gurbet" diğer önemli bir şiiri olarak öne çıkar.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ömer Bedrettin Uşaklı

B) Kemalettin Kamu

C) Zeki Ömer Defne

D) Arif Nihat Asya

E) Orhan Şaik Gökyay 

 

2. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Melih Cevdet Anday"a ait değildir?

A) Rahatı Kaçan Ağaç

B) Aylaklar

C) Mikado'nun Çöpleri

D) Vazgeçemediğim

E) Gizli Emir

 

3. Modernizmi esas alan sanatçılardandır. Roman ve öykü türündeki eserleriyle tanınır. Eserlerinde ülkemizin çalkantılı dönemleri ve bu dönemlerin bireylerin yaşamı üzerindeki etkilerini incelemeye çalışır.  İlk romanı olan "Ölmeye Yatmak" yayımlanıncaya kadarki geçen sürede sadece tiyatro türünde eserler kaleme alır. "Ölmeye Yatmak" romanında kadının özgürleşmesi sorununu ve 1938-1968 yılları arasının toplumsal panoramasını yansıtır. Bunları "Doçent Aysel"in şahsında anlatır. "Bir Düğün Gecesi" romanı "Ölmeye Yatmak" romanının devamı niteliğindedir. 1970'li yıllarının Türkiye'sini bir düğüne katılan davetliler üzerinden anlatır. Hikâye, deneme ve anı türlerinde eserler kaleme alır. Yazın hayatının bazı devirlerinde "Remüs Tealada" ve "Parker Quinck" gibi takma adlar kullanır.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pınar Kür         

B) Ayşe Kulin         

C) Adalet Ağaoğlu       

D) Orhan Pamuk      

E) Elif Şafak   

 

4. "Sabahattin Ali" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Doğa betimlemeleri ve psikolojik çözümlemelerde oldukça etkileyicidir.

B) Sömürülen, ezilen kişilerin acılarını, toplumdaki adaletsizlikleri konu edinir.

C) Roman ve hikâyelerinde canlı, güzel, etkileyici bir dil ve üslup kullanır.

D) Eserlerinde klasisizm ve romantizm akımının etkisi altında kalır.

E) Hikâye ve romanlarında Edremit, Balıkesir, Aydın, Konya, Ankara ve Sinop ön plana çıkan şehirlerdir.

 

5. Orhan Kemal, (I) otobiyografik roman özelliği taşıyan "Dokuzuncu Hariciye Koğuşu" (II) romanında kendi hayatının bir bölümünü anlatır. Roman, anlatımındaki yalınlık, psikolojik çözümlemelerdeki başarısı ve gerçekçi betimlemeleriyle ön plana çıkar. "Fatih-Harbiye"de (III) Doğu-Batı çelişkisini oldukça etkileyici bir dille anlatır. "Sözde Kızlar" (IV) romanında mütareke yıllarındaki ahlaki bozukluklara yönelir.  "Matmazel Noralya'nın Koltuğu" (V) yapıtında da mistisizmi ön plana çıkarır. Eserde, tıp öğrenimi sırasında bunalıma girip felsefeye yönelen ve bunun sonucunda mistisizmde karan kılan bir genci anlatır.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

6. Garip şiiri dışında yeniliği sürdüren şairlerdendir. Onun tanınmasını sağlayan bestelenen "Türkiye'm" şiiridir. Şiirlerini çok sesli bir destan havası içinde söyler. Şiirlerinde aşk, vatan, insan sevgisi ve kahramanlık konularını işler. Milli ve tarihi motifler şiirlerinde önemli oranda yer alır. Gazel tarzıyla da şiirler yazar. Şiirlerini hem hece hem de serbest nazımla oluşturur. Edebiyatımıza "Seyyah-ı Fakir Evliya Çelebi" mizahi tipini kazandırır. Bu imzayla oluşturduğu eserlerinde Türk sosyal hayatını işler. "Şafağa Çekilenler", "Hun Aşkı", "Kandehar Dağlarında Sabah Namazı" önemli eserleri arasında yer alır.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Enis Batur         

B) Ahmet Arif         

C) Kemal Özer        

D) Gülten Akın      

E) Dilaver Cebeci

 

7. Aşağıdakilerden hangisi "Yedi Meşaleciler" arasında yer alan sanatçılardan biri değildir?

A) Ziya Osman Saba

B) Cevdet Kudret Solok

C) Sabri Esat Siyavuşgil

D) Oktay Rıfat Horozcu

E) Yaşar Nabi Nayır

 

8. Toplumsal gerçekçi anlayışı sürdüren sanatçılardandır. Köy enstitüleri kökenli öğretmen yazarlar arasında yer alır. Sanat hayatına şiirle başlasa da sonrasında hikâye ve romana yönelir. "Yılanların Öcü" romanından sonra roman yazmaya başlar. Romanlarında Türkiye'deki köylülerin yaşamını halkçı ve devrimci bir bakış açısıyla ele alır. Sosyal sorunlara değinir. Kendisinin doğup büyüdüğü ve bizzat yaşadığı köyü ve köyün sorunlarını anılarından yola çıkarak toplumcu-gerçekçi bir anlayışla işler. Öykünün yazıldığı dönemin tarihsel, toplumsal renklerini ve özelliklerini içermesi gerektiğini savunur. Eseri, yaşanılan dönemin bir yansıması olarak görür. Yapıt; "bir ayna, bir belge gibi olmalıdır, der. Köylünün bilinçaltını köy hayatını eserlerinde işler. "Kamlumbağalar", "Tırpan", "Barış Çöreği", "Gece Vardiyası" önemli eserleri olarak ön plana çıkar.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yusuf Atılgan  

B) Abbas Sayar         

C) Fakir Baykurt       

B) Kemal Bilbaşar

E) Aka Gündüz

 

9. "Muhsin Ertuğrul" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Türk kadınını kamera karşısına çıkaran kişi olarak bilinir.

B) Cumhuriyet'in ilk yıllarında ülkemizde sinemayla ilgilenen ve film yapan tek kişidir.

C) Tiyatroyu amacına ulaşmak için sosyal bir araç olarak görür.

D) Roman türünde önemli eserler ortaya koyar.

E) Kurtuluş Savaşı'nın ilk belgesel filmi olan "Zafer Yolları"nı çeker.

 

10. Toplumcu olması ve Alevilik'e gönül vermesi ordudan atılmasına neden olur. 24 yaşında en tanınan şiiri "İşte Gidiyorum Çeşm-i Siyahım" türküsüyle dikkatleri üzerine çeker. Âşık Veysel Şatıroğlu'nun da beğenisini kazanır. Nihat Erim Hükümeti'nin Deniz Gezmiş ve arkadaşlarına yaptığı baskıya dayanamayıp "Erim Erim Eriyesin" türküsünü kaleme alır. Bundan dolayı tutuklanıp dört ay cezaevinde kalır. 1962-1968 yılları arasında onlarca kez saldırıya uğrar, evi yıkılır, tutuklanır ve ağır işkencelere maruz kalır. "Sivas Dramı" ismindeki türküsünü Sivas Katliamı'nda yaşamını kaybedenlere ithaf eder.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Âşık Şeref Taşlıova

B) Âşık Mahzuni Şerif

C) Âşık Veysel Şatıroğlu

D) Âşık Murat Çobanoğlu

E) Abdürrahim Karakoç

 

11. "Fazıl Hüsnü Dağlarca" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Şiirlerini yalın, açık ve anlaşılır bir Türkçe ile yazar.

B) İlkin hece ölçüsünü kullanan sanatçı sonra serbest şiire yönelir.

C) Eserleriyle Malazgirt'ten Kurtuluş Savaşı'na kadar birçok savaşı destanlaştırır.

D) Her eserinde yeni bir konuya, söyleyişe başvurur.

E) Toplumsallıktan bireyselliğe kayan şiirler kaleme alır.

 

12. "1980 Sonrası Türk Şiiri" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İdeoloji kavramı şiirden tamamen atılır.

B) İçerik ikinci planda kalır, yapı ve söyleyişe daha çok önem verilir.

C) Karmaşık ve bir o kadar da kapalı olan bir anlatım benimsenir.

D) Şiir, düzyazıya yaklaştırılır.

E) İnsani duyarlılık ve evrensel değerler şiirde ön plana çıkar.

 

13. Necip Fazıl Kısakürek, (I) 35 yıl çıkardığı "Büyük Doğu" (II) dergisiyle özdeşleşir. Siyasal ve İslami unsurların ön planda olduğu bu dergideki fikirlerinden ötürü birçok kez hapis cezası alır. "Sonsuzluk Kervanı" (III)  dergisi, çıkardığı diğer önemli bir dergi olarak öne çıkar. "Çile (IV) şiirinde sonsuzluk temini işler. "Tohum" (V) ismindeki oyununda İslamcılık ve Türklük vurgusu önem kazanır. Kurtuluş Savaşı'ndaki üstün mücadeleyi mistik açıdan irdeleyip Anadolu'nun manevi gücünü ön plana çıkarır. 

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

14. İkinci Yeni hareketinin önemli şairlerindendir. Eserlerinde sıkıntı ve yalnızlık temalarını ön plana çıkarır. Divan, halk ve Batı şiiri geleneğinden faydalanma yoluna gider. Özellikle naat, münacaat, rubai, kaside gibi türleri yeni dilin imkânlarıyla kaleme alır. Şiirlerindeki dizeler oldukça uzun olup şiirle düzyazı arasındaki farkı ortadan kaldırır. Simgeci söyleyiş, şaşırtıcı tamlamalar, soyutluluk, kapalı anlatım ve yoğun hayal gücü şiirlerinin temel özellikleri olarak ön plana çıkar. "Dünyanın En Güzel Arabistan'ı" ismini taşıyan şiir kitabında bireyin sorunlarını, açmazlarını; "Arz-ı Hal" ve "Türkiyem" eserlerinde toplumsal konuları; "Toplandılar" ve "Kayayı Delen İncir" eserlerinde de sınıfsal mücadeleleri işler.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ülkü Tamer      

B) Ece Ayhan       

C) İlhan Berk       

D) Turgut Uyar       

E) Edip Cansever

 

15. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Sait Faik Abasıyanık"a ait değildir?

A) Kayıp Aranıyor

B) Alemdağda Var Bir Yılan

C) Mahşer

D) Kumpanya

E) Mahalle Kahvesi

 

16. Toplumcu gerçekçi anlayışla eser veren sanatçılardandır. Hayatını denizde geçiren Karadeniz balıkçıları ve deniz insanlarını öykülerinde işler. Deniz teminin öykülerinde çokça işlenmesi Saik Faik ile Halikarnas Balıkçısı'nı hatırlatır. Eserlerinde ölçüyü kaçırmadan yerel söyleyişlere yer verir. Birçok öykü yazmasına karşın sadece bir roman kaleme alır. "Tutkunun Köşeleri" isimli bu romanda da zenginleşmeyi hedefleyenler ile sınıf atlama yarışı içinde olanları konu edinir. "Koca Denizde İki Nokta", "Direğin Tepesinde Bir Adam", "Deprem" öykü türündeki önemli eserleri olarak öne çıkar.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zeyyat Selimoğlu       

B) Dursun Akçam         

C) Talip Öksüz  

B) Bilge Karasu

E) Sadri Ertem

 

17. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi "öz (saf) şiir" anlayışını savunanlardan biri değildir?

A) Ahmet Hamdi Tanpınar

B) Asaf Halet Çelebi

C) Ahmet Muhip Dıranas

D) Cahit Sıtkı Tarancı

E) Rıfat Ilgaz

 

18. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nda öz (saf) şiir anlayışını sürdüren sanatçılardandır. Yazın hayatına öykü türüyle başlayıp sonrasında şiire yönelir. "Otuz Beş Yaş" şiiriyle büyük üne kavuşur. İlk şiirlerinde Fransız şairlerinin üsluplarına benzer bir üslup kullanır. Şiirlerinde ölüm başta olmak üzere iç sıkıntılar, karamsarlık, ölüm-hayat, geçmiş zaman-şimdiki zaman karşıtlıklarını ve yaşama sevincini işler. Şiirlerinde "ölüm korkusu" ve "yaşama sevinci" iç içe geçer. Ölümü unutabildiği şiirlerinde kendini mutlu hisseder. Genellikle ölüm korkusuyla yaşar ve bu korku kendisini sürekli rahatsız eder. Hayata bağlılık, şiirlerinin diğer önemli bir özelliği olarak bilinir. "Gün Eksilmesin Penceremden" şiirinde yaşama olan bağlılığı ön plana çıkar.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Necip Fazıl Kısakürek

B) Cahit Sıtkı Tarancı

C) Asaf Halet Çelebi

D) Ahmet Muhip Dıranas

E) Ahmet Hamdi Tanpınar

 

19. "İkinci Yeni Şiiri" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Şiirde ahenk, ölçü ve uyak ön plana çıkar.

B) Garip akımına tepki olarak doğar.

C) Şiirin yoruma açık olması gerektiğini savunurlar.

D) Eserlerinde edebi sanatlara çok fazla başvururlar.

E) Şiirdeki üslubun konuşma dilinden uzak ve özgün olması gerektiğini savunurlar.

 

20. Eserlerinde farklı bir üslup ve yaklaşım sergiler. Anadolu köylüsünün yaşam tarzını ilk romanı olan "Sevgili Arsız Ölüm"de konu edinir. Bu eserinde masalımsı bir anlatımı tercih eder. Eser, sihir ve mantık dışı öğeleri içerdiğinden çok fazla ilgi görür. Eserde kırsaldan kente göç eden bir ailenin yaşamını masalsı bir hava içinde anlatır. "Rüyalar ve Uyanışlar" kitabını 2010'da yayımlar. "Unutma Bahçesi" romanıyla Sedat Simavi Edebiyat Ödülü ve senaryosunun kendisinin yazdığı "Bir Yudum Sevgi" ile 22. Antalya Film Şenliği"nde en iyi Altın Portakal Ödülü'nü kazanır. Bu senaryo Uluslararası İstanbul Sinema Günleri'nde de en iyi film seçilir.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnci Aral       

B) Ayla Kutlu       

C) Nezihe Meriç        

D) Latife Tekin         

E) Oya Baydar      

 

CEVAP ANAHTARI: 1-B 2-D 3-C 4-D 5-E 6-E 7-D 8-C 9-D 10-B 11-E 12-A 13-C 14-D 15-C 16-A 17-E 18-B 19-A 20-D

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder