Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Test 6

1. Türk edebiyatına getirdiği en büyük yenilik metin tahlilleri metodudur. Sahip olduğu geniş kültürün etkisiyle edebi metinleri tarihi ve sosyal çevreleri içinde değerlendirir. Eserlerinde devlet-kültür-millet kavramları üzerinde ısrarla duran yazar, milleti millet yapan esas unsurun kültür olduğu hususuna dikkat çeker. Tanzimat sonrası edebiyatımızın geçirdiği aşamaları tespit edip incelediği her şairi kendisinden öncekilere ve geleneğe göre değerlendirip şairlerin hayatlarını ortaya koyduğu ayrıntılı araştırma ve incelemesini "Şiir Tahlilleri" isminde bir araya getirir. Tanzimat sonrası romanları ve hikâyeleri üzerinde de geniş bir incelemede bulunup bunları "Hikâye Tahlilleri" ismi altında kitaplaştırır. "Nesillerin Ruhu", "Kültür ve Dil" inceleme türünde önemli eserleri arasında yer alır.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Salah Birsel

B) Sabahattin Eyüboğlu

C) Mehmet Kaplan

D) Cemil Meriç

E) Suut Kemal Yetkin


2. "Kemal Tahir"e ait aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir türde yazılmıştır?

A) Göl Saatleri           

B) Karılar Koğuşu      

C) Köyün Kamburu

D) Rahmet Yolları Kesti

E) Yorgun Savaşçı

 

3. İkinci Yeni hareketinin şairlerindendir. Bu dönemin akımına bağlı kalarak kaleme aldığı şiirlerinde düzyazıyı andıran çok boyutlu, çağrışım gücü yüksek, kapalı şiire yönelir. "Köroğlu", "Galile Denizi", "Çivi Yazısı" kitaplarında bu dönemin şiirleri yer alır. Lirik şiirlerinin yanında toplumcu anlayışla da şiirler yazar. Kırsal kesime, emekçilere yöneldiği şiirlerinde özgürlük, eşitlik ve umut naraları atar. Sürrealizm akımından etkilenir. "Ulus" duygusunu inkâr eden sanatçı şiirin insanlığa açılması gerektiğini savunur. Bu anlamda kendini "Lanetlenmiş Şairler" arasında görür. "Kül", "İstanbul Kitabı", "Deniz Eskisi", "Güzel Irmak" eserleriyle ön plana çıkar.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ece Ayhan       

B) Cemal Süreya       

C) Edip Cansever       

D) Ülkü Tamer      

E) İlhan Berk

 

4. Kendine özgü anlatımı, ses ve ahengi, imgelerin zenginliğiyle şiirler yazar. Sahip olduğu izlenimci şiir anlayışını doğaya duyduğu sevgi ile birleştirerek sunar. Yaprak, akasya, nergis, gül, çiğ, yasemin, zambak ve bulutla ilgili kelimeler şiirlerinde ön plana çıkar. Biçime önem verir. Hatta biçim onun için vazgeçilmez olur. Hece ölçüsünü kullanan şair şiirde durakları kaldırır. Neyi söylediğine değil nasıl söylediğine önem verir. Sembollerle dolu, mecazlı ve destansı bir dil kullanır. Hem şiir hem de oyunlarında gerçekle düş, geçmişle şimdiki zaman, yaşamla ölüm arasındaki çatışmaları konu edinir. "Fahriye Abla" şiiriyle büyük ün kazanır. İsmi neredeyse bu şiirle özdeşleşir.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Necip Fazıl Kısakürek

B) Cahit Sıtkı Tarancı

C) Asaf Halet Çelebi

D) Ahmet Muhip Dıranas

E) Ahmet Hamdi Tanpınar

 

5. Nazım Hikmet çizgisinde toplumcu gerçekçi şiirler yazar. Şiirlerinde hep ezilen insanı ve ezilenlerin kardeşliğine vurgu yapar. Türkçeyi en iyi kullanan şairlerin başında gelir. Şiirlerinin birçoğunu türkülere dayandırır. "İmge Ustası" olarak tanınır. Bu konuda genç şairlere örnek olur. Özgün, ezgili çağdaş şiirler kaleme alır. Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan insanları duygusal ve acıklı bir şekilde anlatır. Lirik, epik ve koçaklama tarzını kusursuz bir kurguyla kullanarak özgün, tutkulu ve bir o kadar da ezgili şiirler yazar. Toplumcu şiirlerden oluşan "Hasretinden Prangalar Eskittim" tek kitabı olma özelliğini taşır. Şiirlerinin çoğu bestelenir.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Enis Batur        

B) Ahmet Arif         

C) Kemal Özer       

D) Dilaver Cebeci    

E) Gülten Akın    

 

6. Şiirlerinde Âşık Edebiyatı geleneği hâkim olan sanatçı, özellikle 1940'lardan sonra edebiyat tarihi, folklor ve Halk Edebiyatı'na yönelir. "Bu Vatan Kimin" şiiriyle asıl ününe kavuşur ve vatansever bir şair olarak hafızalarda yer edinir. İçtenlik ve samimiyet şiirlerinde ön plana çıkar. Dili, sade, süssüz, dolambaçsız ve son derece durudur. Edebiyat araştırmaları ve eleştiri türüyle edebiyatımıza önemli yapıtlar kazandırır. "Dede Korkut Hikâyeleri"ni sadeleştirmesi dil alanında en önemli çalışması olarak kabul edilir. Bu nedenle "Modern Dede Korkut" olarak tanınır. 1991'de Devlet Sanatçısı olan şairin şiirleri ölümünden sonra "Bu Vatan Kimin?" adı altında birleştirildi.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hüseyin Nihal Atsız

B) Behçet Kemal Çağlar

C) Zeki Ömer Defne

D) Behçet Kemal Çağlar

E) Orhan Şaik Gökyay 

 

7. "Cumartesi Yalnızlığı" (I) Adalet Ağaoğlu'nun (II)  ilk öykü kitabıdır. Kitapta sınırlı ilişkiler içinde sıkışan kişilerin hayatlarını kaleme alır. "Pastırma Yazı" (III) ve "Bir Denizin Eteklerinde" (IV) öykülerinde duyarlı gençleri ve orta tabakadan insanların acılarını, yalnızlıkları ve kurtuluş arayışlarını konu edinir. Birey olamamanın nedenleri üzerinde durur. "Her Gece Bodrum" (V) romanı ona büyük ün kazandırır. Eserde bunalıma giren aydınların arayış ve çıkmazını işler. Bu romanda iç konuşma tekniğini kullanır.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

8. "Aziz Nesin" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Mizahi öykü, roman ve oyunlarıyla tanınır.

B) Eserlerinden dolayı birkaç kez hapse mahkûm olur.

C) Gülmecede Türk edebiyatının en usta kalemi kabul edilir.

D) Anlatımında Divan edebiyatının ana öğelerinden yararlanır.

E) Marko Paşa dergisinde dönemin politikacılarını sözünü esirgemeden eleştirir.

 

9. Modernizmi esas alan sanatçılardandır. Köy hayatı ve kent yaşamından edindiği izlenimleri özgün bir anlatımla işler. Fertlerin yabancılaşma, yalnızlık, bunalım, hayata tutunamama gibi durumlarını eserlerinde kaleme alır. Eserlerinde zaman zaman bilinçaltı ve psikanalitik yöntemlere başvurur. Romanlarında iç gözlem tekniğini kullanır. Roman karakterlerinin hepsinin bir isyanı vardır. Romanın sonunda hepsi psikolojik yıkıma uğrar. "Anayurt Oteli" yazarın en önemli romanıdır. Beyaz perdeye de uyarlanan romanda eserin kahramanı Zebercet'in şahsında psikolojik yabancılaşma ve yalnızlık konuları ön plana çıkar. "Anayurt Oteli" romanı sinemaya aktarılır. "Aylak Adam"da çağdaş bireyin trajedisini işler.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Samiha Ayverdi    

B) Aka Gündüz    

C) Yusuf Atılgan    

D) Nahit Sıtkı Örik   

E) Kemal Bilbaşar

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Sait Faik Abasıyanık'ın roman türünde kaleme aldığı eseridir?

A) Sarnıç        

B) Semaver       

C) Şahmerdan      

D) Medarı Maişet Motoru      

E) Son Kuşlar

 

11. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nda toplumcu-gerçekçi anlayışla eser veren roman ve hikâye yazarlarındandır. Eserlerinin konularını, işçilerin hayatları, sömürülmeleri, ağa-tüccar sömürü düzeni ve fabrika-işçi ilişkileri gibi toplumsal sorunlar oluşturur. Duygusallıktan ve psikolojik derinlikten uzak, bütün gücünü düşüncelerden alan bir anlatımı vardır. Türk edebiyatında işçi sorunlarından söz eden ilk eserler olan "Bacayı İndir Bacayı Kaldır" öyküsü ile "Çıkrıklar Durunca" romanını yazar. Bu eserlerde fabrikadan çıkan ithal kumaşların yerli dokumacılığı yok etmesini ve bunun sonunda oluşan işsizliği işler. "Bir Varmış Bir Yokmuş" romanında da Tanzimat'la başlayan kapitülasyonların yol açtığı felaket ve sarsıntıları anlatır. "Düşkünler", "Yol Arkadaşları", "Çıkrıklar Durunca" diğer önemli eserleri olarak öne çıkar.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sadri Ertem     

B) Mahmut Yesari    

C) Dursun Akçam    

B) Mahmut Makal     

E) Bilge Karasu

 

12. "Orhan Kemal"e ait aşağıdaki eserlerden hangisi farklı türde kaleme alınmıştır?

A) Avare Yıllar       

B) Önce Ekmek      

C) Baba Evi      

D) Devlet Kuşu       

E) Eskici ve Oğulları

 

13. Şair, öğretmen ve oyun yazarı kimlikleriyle öne çıkar. Eserlerinde aile, aile sorunları, çevre, küçük aşklar, yalnızlık, bunalım, hastalık, ölüm ve yokluk temalarını işler. Zengin bir kelime hazinesi ve özgün bir üslupla eserlerini oluşturur. Kendine özgü süsten uzak bir anlatımı vardır. Sanat hayatı boyunca hiçbir topluluğa katılmaz. Kapalı mekânlar ve özellikle ev kavramından hareketle anlamca kapalı şiirler kaleme alan sanatçı, "Ev Şairi" olarak tanınır. Edebiyat tarihi araştırmaları, çevirmenlik, mitoloji, sözlük çalışmaları ve radyo oyunları yazma uğraş alanları arasında yer alır. İlk şiir kitabı unvanına sahip eseri olan "Kapalı Çarşı"yı 1945'te yayımlar. "Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü" ismiyle yayımladığı eserinde şiir yaşantısını özetler. "Eski Toprak", "Yaz Dönemi" önemli eserleri arasında yer alır.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Behçet Necatigil

B) Hilmi Yavuz

C) Fazıl Hüsnü Dağlarca

D) Sabahattin Kudret Aksal

E) Cahit Külebi

 

14. Birinci Yeni (Garip) hareketinin kurucusu, Türk şiirindeki büyük değişimin öncüsüdür. Şiirle ilgili görüşlerini "Garip" adlı kitapta ortaya koyar. Ölçü, uyak, şairanelik, edebi sanatlar ve imgeye karşı çıkar. Anlatımı, düzyazıyı andırır. Hayal ve tasvirden uzak durur. Şiirlerinde, basit hayat sahnelerini, sade yaşayan vatandaşın yaşamını, küçük mutlulukları, sokaktaki adamı işler. Eserlerinde; aşk, deniz, sıradan insanlar, çocukluk, tabiat, işçi sınıfı, ölüm, işsizlik, savaş ve yalnızlık gibi konulara yer verir. Şiirlerinde duygudan ziyade akla seslenir. "Mehmet Ali Sel" takma adını da kullanır. Çevirileriyle de tanınan sanatçı ayrıca Nasreddin Hoca öykülerini nazma çevirir. "Vazgeçemediğim", "Garip", "La Fontaine Masalları" önemli eserleri arasında yer alır.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cahit Külebi

B) Melih Cevdet Anday

C) Orhan Veli Kanık

D) Behçet Necatigil

E) Oktay Rıfat Horozcu

 

15. Varlık Yayınevi'nin sahibidir. 48 yıl boyunca bu dergiyi yönetti.  Edebiyat dünyasına şiir türüyle başlayıp sonraları roman, öykü, gezi yazıları, oyun ve deneme türlerinde eserler oluşturdu. Şiirlerinde topluma açılmayan bireysel duyarlılıkları işledi. Batı edebiyatından kitaplar çevirip derleme ve antoloji alanında önemli çalışmalarda bulundu. Panait İstrati ve Balzac'tan romanlar çevirdi. Türkçenin yaygınlaşması için büyük çaba sarf etti. Eserlerinde kendi isminin yanında bazen de "Muzaffer Reşit" takma adını kullandı. Asıl, yayıncılık alanında ismini duyuran sanatçı, aylık yayımlanan "Cep" dergisini çıkardı. Hemen hemen her türde eserler kaleme aldı.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Muammer Lütfi Bahşi

B) Yaşar Nabi Nayır

C) Kenan Hulusi Koray

D) Vasfi Mahir Kocatürk

E) Sabri Esat Siyavuşgil

 

16. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nın çağdaş yazarlarındandır. Edebiyatımızın en ağırbaşlı ve kişilikli yazarlarından biri olarak bilinir. Yazın hayatına öyküyle başlar. Sonraları roman, eleştiri ve deneme türlerinde de önemli eserler verir. "Peygamberin Son Beş Günü", "Mutfak Çıkmazı" ve "Bıyık Söylencesi" romanlarında genel anlamda halka karşı ironik eleştirilerde bulunur. "Uçan Daireler", "Haney Yaşamalı" ve "Düşlerin Ölümü" adlı öykü kitaplarında otobiyografik parçalar kullanır. Bu kitapları oldukça karamsar bir bakışı içerir. "Yaşadıktan Sonra ve Dönüşüm", "Vatandaş", "Ben ve Öteki" kitaplarıyla dış dünyadan iç dünyaya yönelir.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tahsin Yücel         

B) Ayla Kutlu        

C) Oya Baydar        

B) İnci Aral         

E) Nezihe Meriç

 

17. Cumhuriyet Dönemi'nin öz şiir anlayışını devam ettiren şairlerindendir. Mistik ve metafizik anlayışı modern şiirimize getiren kişidir. Hayatını ve sanatını 1934'ten önce şöhretin ve bohem yaşam tarzının zirve yaptığı dönem; 1934'ten sonra ünlü din âlimi Abdülhakim Arvasi hazretleri ile tanıştığı dönem diye iki safhaya ayırıp değerlendirmek gerekir. Bu dönemle düşünce örgüsü, din, tasavvuf ve mistisizm etrafında gelişir. Ölüm, yalnızlık, karamsarlık, kâinat, sayıklama gibi bunalımlı durumlar, Allah, korku, iç çatışmalar, insanın evrendeki yeri, madde ve ruh meseleleri, insanın iç dünyasına has gizli duygular eserlerinde işlenen başlıca konuları oluşturur.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Hamdi Tanpınar

B) Cahit Sıtkı Tarancı

C) Asaf Halet Çelebi

D) Ahmet Muhip Dıranas

E) Necip Fazıl Kısakürek

 

18. "Karartma Geceleri" önemli romanlarından birisi olarak ön plana çıkar. (I) 100 Temel Eser arasında tavsiye edilen romanda Rıfat Ilgaz, Türkçe öğretmeni Mustafa Ural'ın hikâyesini anlatır. (II) Eserde I. Dünya Savaşı betimlenir. (III) Anı niteliği taşıyan eserde halkın psikolojisi ön plana çıkarılır. (IV) Eser, Yusuf Kurçenli tarafından filme çekilir ve birçok ödül alır. (V)

"Rıfat Ilgaz" ile ilgili yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

19. "İkinci Yeni Şiiri" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi  yanlıştır?

A) Şiirde olması gereken en önemli öğe "imge"dir.

B) Erdem, ahlaki değerler, gerçek gibi kavramların şiirde amaç olmaması gerektiğini savunurlar.

C) Yalnızlık, karamsarlık, bunalım kavramları en fazla işledikleri kavramlar olur.

D) Şiirde öyküleyici anlatımı tercih ettikleri için şiirde konu ve olayı oldukça önemserler.

E) Garip akımında görülen sıradanlık ve basitlikten ayrılırlar.

 

20. Günümüz tiyatro yazarlarından olan sanatçı sağlam bir tiyatro kültürüne sahiptir. Toplumu, köyü ve tarihî konuları işleyen oyunlarıyla tanınır. Oyunlarında günlük yaşam ile toplumsal gerçekleri sanatın potasında eritir. Tarihi şahsiyetler de oyunlarında kendine yer bulur. Tarihi oyunlarında daha çok Osmanlı tarihini konu alır. Oyunlarının hemen hemen hepsinde ortak özellik iktidar mücadeleleridir. Shakespeare, Rilke, Kafka, Nietsche gibi yazarlardan birçok ünlü eseri Türk edebiyatına çevirir. "Yine Bir Gülnihal" oyununda İsmail Dede Efendi'nin yaşamını, "Deli İbrahim" oyununda tahta çıkmaya hazır olmayan bir şehzadenin içinde bulunduğu durumu anlatır. "Keziban", "IV. Murat", "Genç Osman" önemli oyunları arasında yer alır.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Refik Erduran   

B) Orhan Asena   

C) Turan Oflazoğlu   

D) Turgut Özakman   

E) Recep Bilginer

 

CEVAP ANAHTARI: 1-C 2-A 3-E 4-D 5-B 6-E 7-B 8-D 9-C 10-D 11-A 12-B 13-A 14-C 15-B 16-A 17-E 18-C 19-D 20-C

Ayrıca bakınız


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder