Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Test 15

1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nın özelliklerinden biri değildir?

A) Roman, öykü, tiyatro ve düşünce yazıları ön plana çıkan türlerdir.

B) Dilde sadeleşme çabaları olumlu netice verir. "İstanbul Türkçesi" esas alınır. Yazı ve konuşma dili arasındaki fark ortadan kalkar.

C) Türk şiirinde biçim ve içerik yönünden büyük değişiklikler olur. Aruz ölçüsünün yerini hece ölçüsü ve serbest ölçü alır. Serbest ölçü özellikle ön plana çıkar.

D) Şiirlerde günlük konuşma dilinden faydalanılır.

E) "Deneme" türünde diğer düzyazı türlerine nazaran bir gerileme olur.

 

2. "Server Bedii" takma adıyla bilinir ve yazar kimliğiyle ön plana çıkar. Felsefe, edebiyat, tıp, resim, hukuk, tarih, sosyoloji, musiki psikoloji konularında geniş bir bilgiye sahiptir. Ayrıntıları ressam gibi yansıtır. Anlatımı sanatlı, cümleleri ise oldukça uzundur. "Canan", "Bir Tereddüdün Romanı", "Biz İnsanlar" önemli eserleri arasında yer alır.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orhan Kemal      

B  Adalet Ağaoğlu     

C) Yaşar Kemal     

D) Peyami Safa      

E) Kemal Tahir

 

3. Hisar dergisinin önemli şairleri arasında yer alır. Anadolu, Anadolu insanının sorunlarını eserlerinde işler. İlk şiirleri henüz lise yıllarındayken çıktı. "Türk Sanatı" dergisinde çıkan bu şiirlerinden sonra şiirleri mahalli gazete ve dergilerde yayımlandı. Özü ve sözüyle Arif Nihat Asya'nın yolunu devam ettiren şairlerden olan sanatçı milli duygular ve manevi değerlere bağlı biri olup bu değerlerin savunuculuğunu yapar. Geleneksel şiir anlayışının öz ve şekil özelliklerini kendi şiir potasında eriterek kişiliğine kavuşur. "Duvak", "Yalnızlık", "Harman", "Seninle" önemli şiirleri; "Türkistan Türkistan", "Üsküp'ten Kosova'ya", "Sözün Doğrusu" da gezi türündeki önemli eserleri arasında yer alır.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bekir Sıtkı Erdoğan

B) İlhan Berk

C) İlhan Geçer

D) Mehmet Çınarlı

E) Yavuz Bülent Bakiler

 

4. Bireyin iç dünyasına yönelen modernist yazarlardan olup günümüz Türk hikâyeciliğinin en önemli kişilerindendir. Roman ve hikâyelerinde İstanbul'da yaşanmış hayatı ve burada yaşayanları anlatır. Genç kesimin tutkularını, orta sınıf insanının acılarını, yalnızlıklarını öykülerinde ön plana çıkarır. Hikâye ve romanlarında iç konuşma tekniklerini kullanır. Eserlerini oldukça kolay yazar ve eserlerinde üslup kaygısı gütmez. Deneme, senaryo, edebiyatla ilgili inceleme çalışmalarında bulunan sanatçı makale, röportaj, söyleşi, anı, şiir, fıkra türlerinde eserler kaleme alıp edebiyat araştırmaları ve yayıncılık alanında da önemli çalışmalar yapar. "Dostlukların Son Günü", "Cumartesi Yalnızlığı", "Pastırma Yazı", "Yalancı Şafak"  önemli eserleri arasında yer alır.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Elif Şafak        

B) Ayşe Kulin         

C) Selim İleri       

D) Adalet Ağaoğlu       

E) Pınar Kür  

 

5. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Nurullah Ataç"a ait değildir?

A) Günlerin Getirdiği

B) Karalama Defteri

C) Sözden Söze 

D) Köçekler

E) Günce

 

6. Toplumcu-gerçekçi anlayışla eser veren yazarlardandır. Türk edebiyatında destanları andıran romanları ve Anadolu kasabalarının ruhunu yansıtan hikâyeleriyle tanınır. Anadolu insanının gelenek, inanç, töre ve adetlerini, köylülerin maddi sorunlarını, mutsuz ve dertlileri eserlerinde işler. Doğu Anadolu köylüsünün geri kalmışlığını dile getirip Doğu Anadolu'daki feodal toplum yapısına eserleriyle ışık tutar. 18. yüzyılda Osmanlılar ile Ruslara karşı mücadele eden Çerkesler'in yaşam ve geleneklerini bütün ayrıntılarıyla ele alır. "Cemo" romanında Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki ağalık düzenini ve kadın-erkek ilişkisini konu edinir. Eser, yaşanmış bir aşk öyküsü bağlamında gelişir. "Memo" eserinde de Doğu Anadolu insanının dramını yansıtır.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aka Gündüz    

B) Samim Kocagöz      

C) Abbas Sayar     

B) Kemal Bilbaşar    

E) Yusuf Atılgan

 

7. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi "İkinci Yeni Şiiri"nin temsilcilerinden değildir?

A) Cemal Süreya      

B) İlhan Geçer     

C) Ece Ayhan    

D) Edip Cansever    

E) Sezai Karakoç

 

8. Çukurova âşıklık geleneği içerisinde önemli bir yere sahiptir. "Çoban Osman" tabşırmasıyla şiir söyler. Şiirlerinde işlediği temalar arasında orman ve tabiat önemli yer tutar. Şiirlerinde yer yer tasavvufi deyişlere de yer verir. Karacaoğlan'ın etkisiyle türkülü halk hikâyeleri söyler. Karacaoğlan geleneğinde yetiştiği için Karacaoğlan'ı manevi ustası olarak görür. Taşlamalarıyla da ön plana çıkar. Şiirlerinin birçoğunu "Ahu Gözlüm" adlı kitapta toplar. Halk şiirinin sevilen türlerinden güzelleme, koçaklama, nasihat, taşlama, destan ve devriye tarzında yüzlerce şiir söyler. "Alvarlı Reyhani", "Barışmam", "Elveda", "Böyle Bağlar" önemli eserleri arasında yer alır.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Âşık Şeref Taşlıova

B) Âşık Mahzuni Şerif

C) Âşık Murat Çobanoğlu

D) Âşık Feymani

E) Abdürrahim Karakoç

 

9. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nda Milli Edebiyat geleneğinin zevk ve anlayışını sürdüren şairlerindendir. "Anadolu", şiirlerinin ana temasını oluşturur. "Ilgaz" şiiri ile tanınır. Kendisine has şiir anlayışı ile halk şiiri arasında bir köprü kurmaya çalışır. Hece ölçüsüne bağlı kalır, ama modern şiire geçip halk şiiri geleneğini çağdaş şiirle yoğurmayı başarır. Son şiirlerinde serbest tarza yönelir. Folklor ve destanlardan yararlanarak lirik ve romantik şiirler yazar. Lirizm,  bütün şiirlerin ortak özelliği olarak ön plana çıkar. Şiirlerin dili son derece sade olan sanatçı yurt güzellemeleriyle de tanındı. Erzurum, Isparta, Bursa, İstanbul, Konya başta olmak üzere birçok Anadolu şehrini çeşitli açılardan tanıttı. "Denizden Çalınmış Ülke" yayımlanmış tek şiir kitabıdır.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zeki Ömer Defne

B) Behçet Kemal Çağlar

C) Ali Mümtaz Arolat

D) Necmettin Halil Onan

E) Hüseyin Nihal Atsız 

 

10. "Necip Fazıl Kısakürek"e ait aşağıdaki eserlerden hangisi farklı türde kaleme alınmıştır?

A) Bir Adam Yaratmak

B) Künye

C) Sonsuzluk Kervanı

D) Ahşap Konak

E) Tohum

 

11. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nda göstermeye bağlı metinlerde ön plana çıkan kişilerdendir. Oyunlarının ortak özelliği aile ilişkileri içinde zamanla değişen düşünce ve ortak zıtlaşmalardır. Konularını günlük hayattan, olaylar ve kişiler arasındaki çatışmalardan alır. Bu çatışmalar köylü-şehirli, batılı-doğulu, memur-amir, eski nesil-yeni nesil şeklinde cereyan eder. Oyunlarıyla Türk aile yapısındaki bozulmaya dikkat çeker. "Paydos" oyunu yurt dışında sahnelenen ilk Türk oyunu olur. "Küçük Şehir Oyunu" eseriyle 1948 İnönü Tiyatro Armağanı'nı kazanır.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Turgut Özakman

B) Orhan Asena

C) Turan Oflazoğlu

D) Refik Erduran

E) Cevat Fehmi Başkut

 

12. Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında "Memleketçiler" olarak bilinen şiir anlayışını savunan sanatçılardan biri değildir?

A) Ahmet Kutsi Tecer

B) Ömer Bedrettin Uşaklı

C) Orhan Şaik Gökyay 

D) Ahmet Oktay

E) Zeki Ömer Defne

 

13. Modernizmi esas alan sanatçılardandır. İslami kimliği ile tanınır. Eserlerinde geleneksel ahlak anlayışını öne çıkarır. Değerlerinden koparılmış aynı zamanda modern kentlerin varoşlarında yaşayan kişilerin acılarını, yalnızlıklarını, bunalımlarını derinlemesine işler. Aile kavramındaki çatışma ve parçalanmışlık da eserlerinde işlenen önemli kavramlar olarak öne çıkar. Kültür şokuna karşı kişilerin tasavvufa yönelmelerini tavsiye eder. Eserlerinde gözlem önemli bir öğe olarak yer alır. Bu anlamda "ayrıntı avcısı" olarak adlandırılır. Öykülerinde temel öğe olarak insan ve insan ruhunu esas alır. Bazı yazılarında "A. Gaffar Taşkın" adını kullanır. "Denize Açılan Kapı", "İki Dünya", "Çok Sesli Bir Ölüm" eserleriyle ön plana çıkan sanatçı aynı zamanda 2015, T.C. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nün de sahibidir.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Samim Kocagöz       

B) Rasim Özdenören         

C) Bilge Karasu  

B) Orhan Hançerlioğlu

E) Bahaeddin Özkişi

 

14. "Birinci Yeni (Garipçiler)" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Konuşma diliyle halk ağzının şiirde yer alması gerektiğini vurgularlar.

B) Şiirde sıradan insanların ve her şeyin konu olarak yer alması gerektiğini savunurlar.

C) Şiirde o zamana kadar kullanılmayan bazı sözcükleri kullanırlar.

D) Şiirde, hece ölçüsünü savunurlar.

E) Akıl, anlam ve somut gözlemin; hayal, ilham ve duygunun yerine geçmesi gerektiğini dile getirirler.

 

15. Öykü, tiyatro, kabare yazarı ve gazeteci olarak ön plana çıkan Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının önde gelen yazarlarındandır. Öykülerinde bireyin toplum içindeki yaşam biçimini, bunların aksayan yanlarını mizah unsurlarını kullanarak anlatır. Sonradan görme zenginlerin yaşayışları, ahlaki ve toplumsal çöküntüleri, yükselmek için tüm değerlerini feda eden kişileri eserlerinde konu edinir. Öykücülüğünün ilk devresinde klasik Türk tiyatrosundaki meddah geleneğinin anlatım imkânlarından faydalanır. İkinci devresinde kişi ve olaylara toplumcu bir anlayışla bakar. Türkiye'de epik tiyatro ve kabare tiyatrosunun öncüsü sayılır. Türk edebiyatında ilk epik tiyatro örneği olan "Keşanlı Ali Destanı"nı yazar. Zeki Alasya ve Metin Akpınar ile "Deve-kuşu Kabare Tiyatrosu"nu kurar.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sabahattin Ali      

B) Tarık Buğra         

C) Haldun Taner         

D) Aziz Nesin      

E) Oğuz Atay

 

16. Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'yla birlikte; Yedi Meşaleciler, (I)  Garipçiler, (II) Maviciler, (III) Hisarcılar, (IV) Yeni Lisancılar (V) gibi yeni akım ve topluluklar ortaya çıkar.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

17. Modernizmi esas alan sanatçılardandır. Hayatından ve gözlemlerinden yola çıkarak farklı dil ve anlatım biçimlerini kullanır. "O" ismindeki romanı Erden Kıral tarafından "Hakkari'de Bir Mevsim" adıyla filme çekildi. Edebiyatla ilgili araştırma kitapları ve makaleleriyle de büyük başarılara imza attı. Abidin Dino, Bedri Rahmi Eyüboğlu gibi ünlü sanatçıların hayatlarıyla ilgili araştırma kitapları yayımladı. "Bir Gemide" öyküsüyle 1979 Sait Faik Hikâye Armağanı'nı; "Eylülün Gölgesinde Bir Yazdı" romanıyla da 1988 Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü'nü kazandı.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oktay Akbal         

B) Ferit Edgü         

C) Buket Uzuner        

B) Nezihe Meriç       

E) İnci Aral

 

18. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'ndaki "öz (saf) şiir anlayışı" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kendilerini her türlü fikir eğilimlerinin dışında tutarak sadece "estetizm" kavramına yoğunlaşırlar.

B) Şiirde sembolizm ve empresyonizm akımının etkisindedirler.

C) Şiiri bir biçim sorunu olarak ele alırlar. Şiir dilini her şeyden üstün görürler.

D) Şiirde edebi sanatlar, imge, iç ahenk, redif, kafiye, ritm gibi unsurları önemserler.

E) "Sanat, toplum içindir." anlayışı doğrultusunda eserlerini oluştururlar.

 

19. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Kemal Tahir"e ait değildir?

A) Yılanların Öcü

B) Rahmet Yolları Kesti

C) Kurt Kanunu

D) Esir Şehrin İnsanları

E) Yorgun Savaşçı

 

20. Atatürk'ün şahsiyetini, devrimlerini yapıtlarında büyük bir ustalıkla işler. "Türk Teceddüd Edebiyatı Tarihi" kitabı liselerde ders kitabı olarak okutulur ve geniş ilgi uyandırır. Coşku ve duygulu dili eserlerinde ön plana çıkar. Gözleme dayalı, renkli, süslü ve sürükleyici bir anlatımı vardır. "Tuna'dan Batı'ya" ve "Yurttan Yazılar" kitapları ile gezi türünde önemli yapıtlara imza atar. Atatürk'ün kişilik ve inkılâplarını "Atatürk İçin"; Atatürk ile ilgili anılarını da "O Zamanlar" eserinde toplar. "Avrupa Edebiyatı ve Biz" adlı iki ciltlik eserinde Batı'nın kültür ve sanatını oluşturan yazar ve şairlerin yaşamlarını ve sanatlarını anlatır.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Asım Bezirci

B) İsmail Habip Sevük

C) Nihat Sami Banarlı

D) Şevket Süreyya Aydemir

E) Suut Kemal Yetkin

 

CEVAP ANAHTARI: 1-E 2-D 3-E 4-C 5-D 6-B 7-B 8-D 9-A 10-C 11-E 12-D 13-B 14-D 15-C 16-E 17-B 18-E 19-A 20-B

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder