Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Test 13

1. Doğu ile Batı kültürlerini büyük bir ustalıkla birleştirir. Yapıtlarında Yahya Kemal, yer yer Ahmet Haşim ve Fransız sembolistlerin etkisi görülür. Şiirlerinde aşk, ölüm, sanat ile kâinat ve insan arasındaki ilişkiyi işler. Şiir dili ile nesir dilini olabildiğince birbirine yaklaştırmaya çalışır. Şiirlerinde hece ölçüsüne bağlı kalır. Son dönem şiirlerinde ise serbest şiire yönelir. Roman ve öykülerinde psikolojik unsurlar önemli yer tutar. "Huzur" romanında bu özellik daha fazla ön plana çıkar. "Beş Şehir" ismindeki deneme kitabında Ankara, Erzurum, Bursa, Konya ve İstanbul'u tabiatından kültürüne kadar geniş bir şekilde ve hayatımızda kaybolan şeylerin ardında duyulan üzüntü sloganıyla anlatır.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Hamdi Tanpınar

B) Cahit Sıtkı Tarancı

C) Necip Fazıl Kısakürek

D) Ahmet Muhip Dıranas

E) Asaf Halet Çelebi

 

2. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nın ve günümüzün âşık tarzının önde gelen şairlerindendir. Çok küçük yaşlarda şiire merak saldı. Şiirlerinde insanı merkeze aldı. İlk yazdığı şiirlerini beğenmeyip yakacak kadar şiirlerde seçici olmaya çalıştı. 1958 yılından bu yana yazdıklarını "Hasan'a Mektuplar" eserinde bir araya getirdi. Saz çalmayan bir ozan olup politik taşlamalar ve sevgiyle ilgili yazdığı şiirleriyle tanınır. Birçok şiiri bestelenen sanatçı sanatıyla haksızlıklara karşı mücadele eder. Şiirlerinde hicvedici özelliklere rastlanır. En sevilen eseri "Mihriban" türküsüdür. "Hasan'a Mektuplar", "Vur Emri", "Suları Islatamadım", "Beşinci Mevsim" önemli eserleri arasında yer alır.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Âşık Murat Çobanoğlu

B) Abdürrahim Karakoç

C) Âşık Şeref Taşlıova

D) Âşık Feymani

E) Âşık Mahzuni Şerif

 

3. Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şairlerdendir. Eserlerinde tarihi ve milli konulara ağırlık verir. Şiire aruz ölçüsüyle başlar. Aruzla yazdığı şiirleri "Nedim" dergisinde; aruzu bırakıp heceye yöneldiğinde de şiirlerini "Dergâh" ve "Hayat" dergilerinde yayımlar. Şiirlerini 1927 ve 1933'te bastırdığı iki kitapta toplar. Son dönem şiirlerinde Yahya Kemal Beyatlı'nın etkisi görülür. Çanakkale Savaşı'nda olağanüstü savunmanın hatırası olan "Dur Yolcu" diğer ismiyle "Bir Yolcuya" şiiriyle büyük ün sahibi olur. "Bir Yudum Daha", "Çakıl Taşları", "İzahlı Divan Şiiri Antolojisi" önemli eserleri olarak ön plana çıkar.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zeki Ömer Defne

B) Orhan Şaik Gökyay 

C) Necmetin Halil Onan

D) Arif Nihat Asya

E) Behçet Kemal Çağlar

 

4. "Cevdet Bey ve Oğulları" (I) Orhan Pamuk'un (II) ilk romanıdır. Romanda, II. Abdülhamit'ten (III) Cumhuriyet'e dek çeşitli kuşakların hayatını işler. "Öteki Renkler" (IV) ismindeki romanı da otobiyografik roman (V) özelliği gösterir.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

5. Milli Edebiyat akımının değerlerini benimseyen sanatçı milli konular çerçevesinde yazdığı epik-lirik şiirleriyle tanınır. Vatanseverlik ile ilgili şiirleri onu milliyetçi şairler arasına sokar. Şiirlerinde Mehmet Akif Ersoy ile Yahya Kemal Beyatlı'nın etkisinde kalır. "On Beş Yılı Karşılarken" şiirinin sonunda yer alan ve hafızalardan silinmeyen "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır/ Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır." dizelerinin sahibidir. Şiirlerini, "Türk'ün Şehnamesi" ismiyle yayımlar. Burada 82 şiiri yer alır. Osmanlı'nın yıkılışını anlatan "Üç İstanbul" eseri ilk ve tek romanıdır. Eserde II. Abdülhamit, II. Meşrutiyet ve mütareke yıllarının İstanbul'unu anlatır. Romandaki kişiler; dalkavuklar, jurnalciler, ikiyüzlü kimselerdir. Olay, Adnan ve Belkıs'ın şahsında anlatılır.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mehmet Emin Yurdakul

B) Orhan Şaik Gökyay

C) Abdülhak Şinasi Hisar

D) Arif Nihat Asya

E) Mithat Cemal Kuntay

 

6. "Ferit Edgü" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Plastik sanatlar ile ilgili deneme, tartışma ve eleştirileriyle tanınır.

B) Düşsel ve fantastik gerçekçilik şeklini özümser.

C) Romanlarında "niçin" sorusundan ziyade "nasıl" sorusu üzerine kafayı yorar.

D) Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nda şiir türüyle ön plana çıkar.

E) Romanlarında çevresiyle uyum sağlayamayan kişilerin sorunları üzerinde durur.

 

7. Bireyin iç dünyasını yansıtan sanatçılardandır. Öykü ve roman yazarıdır. Eserlerinde varlık ve olayların iç yüzünü araştırıp kişilerin iç dünyalarına inmeyi ilke edinir. İnsandan yola çıkarak topluma yönelir. Toplumsal gerçekçiliğin karşısına bireysel sanatsal gerçekçilikle çıkar. "Sanat için sanat" anlayışıyla eserlerini oluşturur. Romanlarında genellikle Türk tarihini işler. Eserlerinde açık, anlaşılır, etkileyici bir Türkçe kullanır. Hikâyelerini "Oğlumuz" adlı kitapta toplar. Hüzün, yalnızlık, kişilerin içine düştüğü çıkmazları işler. Türk tarihi eserlerinde önemli yer tutar. "Osmancık" adlı eserinde Osman Gazi'nin tarih sahnesine çıkışı ve Osmanlı devletinin kuruluşunu anlatır.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarık Buğra       

B) Sabahattin Ali       

C) Haldun Taner     

D) Ömer Seyfettin     

E) Oğuz Atay

 

8. "Semaver" (I) öyküsünde İstanbul'da bir fabrikada işçi olarak çalışan Ali'nin annesiyle geçirdiği mutlu günleri anlatır. "Lüzumsuz Adam"da (II) Mansur Bey isminde bütün günleri aynı uğraşlarla geçen bir adamın hikâyesini anlatır. "Havada Bulut" (III) öyküsünde II. Dünya Savaşı'nın olduğu yıllarda İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde aylak aylak gezen bir öğrencinin dünyayı umursamayan maceralarını konu edinir. "Havuz Başı" (IV) öyküsünde ağırlıklı olarak İstanbul izlenimlerini anlatır. Ayrıca Adapazarı ve Bursa'da gördükleri de bu kitapta yer alır. Yine bu kitapta yer alan iki öyküyle de ilk kez Doğu Anadolu'ya açılır. "Alemdağda Var Bir Yılan" (V) öyküsünde ise kendi yalnızlığını anlatır. 

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

9. "Orhan Veli Kanık" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi  yanlıştır?

A) Son dönemde kaleme aldığı şiirlerinde sesi ve ahengi tamamen terk eder.

B) Eserlerinde sokaktaki sade vatandaşın dilini kullanır.

C) Şakacı, iğneli, alaycı bir üslupla okuyucusuyla buluşur.

D) Kısa fakat bir o kadar da yoğun olan şiiri tercih eder.

E) Her türlü sözcüğü, konuyu şiire sokan sanatçı, halk deyişlerinden yararlanır.

 

10. Edebiyat tarihçiliği yönüyle ön plana Cumhuriyet Dönemi yazarlarındandır. Edebiyat tarihçiliğinin yanında roman, şiir, tiyatro, hikâye, makale, deneme ve fıkra türleriyle de yakından ilgilenip önemli eserler ortaya koyar. Yahya Kemal Beyatlı'yı sevdiren tanıtan kişilerin başında gelir. Türkçenin en büyük savunucularından olup "Türkçenin Sırları" denemesinde Türkçe hakkındaki görüşlerini ayrıntılı bir şekilde belirttikten sonra Türkçenin incelik, ahenk ve güzelliklerini anlatır. Ona asıl ününü kazandıran "Resimli Türk Edebiyat Tarihi" eseridir. Bu eserde Türk tarihini dönemlere ayırarak oluşturur. Bu eseriyle edebiyatımızı sözlü dönemden başlayarak günümüze doğru tarihsel gelişimini değerlendirmeye çalışır.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mehmet Kaplan

B) İskender Pala

C) Nihat Sami Banarlı

D) Şevket Süreyya Aydemir

E) Cemil Meriç

 

11. Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında "Yedi Meşaleciler"  olarak bilinen grubun özelliklerinden biri değildir?

A) "Sanat sanat içindir" anlayışı ile öz şiiri bağdaştıran ilk edebi topluluktur.

B)  Milli Edebiyatçılara ve "Beş Hececiler" hareketine bir tepki olarak ortaya çıkarlar.

C)  Edebi eserlerde sanat ve inceliğe dikkat edilmesi gerektiğini savunurlar.

D) İlkelerini, "samimilik, içtenlik, canlılık ve devamlı yenilik" şeklinde açıklarlar.

E) "Hayal" kavramını, şiirdeki gerçekliğin önünde büyük bir engel olarak görürler.

 

12. Milli Edebiyat zevk ve anlayışıyla eser veren yazarlardandır. Hikâye, öykü ve roman yazarı olarak ön plana çıkar. Hayatı, realist, adeta fotoğraf çekercesine vermenin yanlışlığını savunur. Roman ve hikâyelerinde Cumhuriyet'ten önceki çöküşü anlatır. Makam sevdasında olan memurlar ile yeteneksiz memurları eleştirir. Uygar bir toplum için tiyatronun gerekliliğini vurgular. Tarihe özel bir önem verir. Tarihi anlattığı eserlerinde konak betimlemeleri ve kadın karakterini başarılı bir şekilde yansıtır. "Sultan Hamit Düşerken" romanında II. Abdülhamit dönemini anlatır. Bu romanda Osmanlının çöküşüne neden olan olayların arka planını deşifre eder. "Kıskanmak", "Sönmeyen Ateş" önemli eserleri olarak ön plana çıkar.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Samim Kocagöz

B) Abbas Sayar         

C) Nahit Sıtkı Örik       

B) Kemal Bilbaşar

E) Yusuf Atılgan

 

13. Aşağıdaki şiirlerden hangisinin şairi yanlış olarak verilmiştir?

A) Bayrak: Arif Nihat Asya

B) Kaldırımlar: Necip Fazıl Kısakürek

C) Bursa'da Zaman: Ahmet Hamdi Tanpınar

D) Otuz Beş Yaş: Ahmet Muhip Dıranas

E) Sebil ve Güvercinler: Ziya Osman Saba

 

14. İlk şiir kitabı olan "Güneşi Yakanların Selamı"nda Nazım Hikmet'in izleri görülür. Sonraki şiirlerinde bu iz kaybolur. Doğu şiirinin klasik kalıplarını deneyip beyit ve türkü biçimlerinden yararlanır. "Âşıkane"de divan kalıplarını kullanır. Şiirlerinde sonsuzluk, kızıl, ateş, hülya en sevdiği sözcükler olarak öne çıkar. Türk şiirinin en deneyci şairlerinden biri olarak kabul edilir. Aşk, erotizm, tarih, mitoloji, tabiat ve coğrafya şiirlerinde önemli bir yer tutar. "Çivi Yazısı" ve "Otağ" şiirlerinde mitoloji ön plana çıkar. "Şenlikname"de şiiri düzyazıya yaklaştırır. "İstanbul", "Günaydın Yeryüzü", "Türkiye Şarkısı" kitaplarında yer alan şiirlerinde geleceğe yönelik toplumsal özlemlerini dile getirir.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sezai Karakoç        

B) Ece Ayhan        

C) Turgut Uyar       

D) Ülkü Tamer        

E) İlhan Berk

 

15. Asıl mesleği öğretmenlik (I) olan Ceyhun Atuf Kansu, (II)  Kemalist  (III) şairler arasında yer alır. "Dünyanın Bütün Çiçekleri" (IV) isimli şiiri ile büyük ün sahibi olur. Bu şiirini bir köy öğretmeni olan Şerif Sınığ'ın (V) son sözleri olan "Bana çiçek getirin, dünyanın bütün çiçeklerini" sözünden  etkilenerek yazar.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

16. Modernizmi esas alan öykü yazarlarındandır. Türk edebiyatında daha çok öz yaşam özellikli öyküleriyle ön plana çıkar. "Altın Kuşak" olarak isimlendirilen öykücülüğümüzün temsilcileri arasında yer alır. Eserlerinde gündelik hadiselerle bilinçaltında birikmiş yaşam parçalarını birleştirir. Gerçek olan her şeyi edebiyat süzgecinden geçirerek okuyucusuyla buluşturur. "Ölüm" teması eserlerinde önemli bir yer tutar. Doğumda kaybettiği eşi ve sonrasında yaşatamadığı çocuğundan dolayı bu temayı özellikle işler. Eserlerinde yeni anlatım biçimlerini dener. Esprili, ironik ve şaşırtıcı bir üslup kullanır. "Yaşamsız", "Dost", "Kara Tren", "Mızıkalı Yürüyüş" öykü; "İpin Ucu", "Ihlamur Ağacı" oyun türünde öne çıkan yapıtlarıdır.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bahaeddin Özkişi       

B) Samiha Ayverdi         

C) Bilge Karasu  

D) Vüs'at Orhan Bener

E) Rasim Özdenören

 

17. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Atilla İlhan"a ait değildir?

A) Ben Sana Mecburum

B) Yağmur Kaçağı

C) Havaya Çizilen Dünya

D) Sırtlan Payı

E) Yaraya Tuz Basmak

 

18. "Teneke", (I) Yaşar Kemal'in (II) 1967'de yayımlanan romanıdır. Romanda Pamukkale'deki (III) bir kaymakamın yaşamı ve mücadelesi anlatılır. Eser, hem tiyatroya çevrilir hem de beyaz perdeye aktarılır. Sohbet havasında oldukça samimi bir üslupla oluşturulur. "Orta Direk", (IV) Yaşar Kemal'in Dağın Öte Yüzü (V) serisi içerisinde yer alan romanıdır. Eserde Çukurova'da var olan pamuk toplama mücadelesi anlatılır. Eserde bölge halkının dili, dini ve batıl inanışları da yer alır.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

19. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nda "Hisarcılar" olarak bilinen grubun özelliklerinden biri değildir?

A) Milli ve manevi değerlere oldukça bağlıdırlar.

B) Şiirde sloganı önemli bir unsur olarak ön plana çıkarırlar.

C) Eserlerinde ölçü ve kafiyeyi önemsemişlerdir.

D) Sanatçının bağımsız olması gerektiği fikrini savunurlar.

E) Doğa sevgisi, aşk, yurt sevgisi ve kahramanlık eserlerinde önemle üzerinde durdukları konulardır.

 

20. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nda hemen her alanda ürün veren sanatçılardandır. "Boğazkesen" romanında Fatih Sultan Mehmet'i anlatır. İstanbul'un fethi eserde ön plana çıkar. "Uzun Sürmüş Bir Yaz" romanında 12 Eylül askeri darbesinin kişilerin iç dünyalarında yol açtığı sarsıntıları ile işkence ve ölüm karşısındaki davranışlarını; "Sevgilim İstanbul"da, dünyayı tek başına dolaşan gurbetteki bir yazarın aşklarını, özlemlerini ve hatıralarını anlatır. "Kadınlar Kitabı" eserinde yazar hem kendi kimliğini arar hem de İstanbul kentine olağanüstü güzellikte bir aşk mektubu yazar. "Gemiler de Gitti" eserinde de okurlarını yepyeni yerlere yolculuklara çıkarır.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Turan Oflazoğlu

B) Orhan Asena

C) Turgut Özakman

D) Refik Erduran

E) Nedim Gürsel

 

CEVAP ANAHTARI: 1-A 2-B 3-C 4-D 5-E 6-C 7-A 8-D 9-A 10-C 11-E 12-C 13-D 14-E 15-A 16-D 17-C 18-C 19-B 20-E

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder