Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Test 1

1. Aşağıdakilerden hangisi "Serbest Nazım ve Toplumcu Gerçekçi Şiir"in özelliklerinden biri değildir?

A) İçerik, her zaman biçimin önünde yer alır.

B) Şiirlerde din ve töre oldukça önemsenir.

C) Emek, sömürü, isyan, baskı, halkçılık gibi konular işlenir.

D) "Toplum" merkezli bir şiir anlayışı olduğundan bu şiirde "sanat toplum içindir" anlayışı esastır.

E) Dil, alıcıyı harekete geçirme işleviyle kullanılır.

 

2. Kemal Bilbaşar (I) "Yılanların Öcü" (II) romanında yıllar önce bir köyde geçmiş bir toprak kavgasını işler. Köyün kahramanı olan "Bayram"ın (III) haklı mücadelesini eserde ön plana çıkarır. "Kamlumbağalar" (IV) romanında da Ankara'ya yakın Tozak köyünde Eğitmen Rıza, Muhtar Battal ve Kır Abbas'ın (V) şahsında kurak topraklarla boğuşan Türk köylüsünün mücadelesine dikkat çeker.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V 

 

3. "Ahmet Hamdi Tanpınar"a ait aşağıdaki eserlerden hangisi farklı türde kaleme alınmıştır?

A) Huzur   

B) Mahur Beste  

C) Sahnenin Dışındakiler

D) Saatleri Ayarlama Enstitüsü

E) Beş Şehir    

 

4. Modernizmi esas alan yazarlardan olan sanatçı çağdaş Türk hikâyeciliğinin kurucuları arasında yer alır. Öykücülüğü üç dönemde incelenebilir. İlk dönem öykülerinde ortak özellik olarak insan sevgisi ön plana çıkar. Bu dönemde zenginlere karşı emekçiler yüceltilir. Orta dönemde dilinde çok önemli değişiklik olur. Devrik cümleyi ön plana çıkarıp argoya ve günlük konuşma diline başvurur. İlk dönemdeki insan sevgisi, yerini avarelik, boşluk ve umutsuzluğa bırakır. Yazar, bu dönemde kendi içine kapanıp kendi sorunlarını işler. Son dönemde genellikle öykülerinde ortak karakterler öne çıkar. Öykülerinde balıkçıları, avare ve serserileri, meyhane, park ve sokaklarda gördüğü yoksulları, yakından tanıdığı insanları konu edinir.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sait Faik Abasıyanık

B) Cevat Şakir Kabaağaçlı

C) Memduh Şevket Esendal

D) Haldun Taner

E) Tarık Buğra

 

5. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Fazıl Hüsnü Dağlarca"ya ait değildir?

A) Üç Şehitler Destanı

B) Çakırın Destanı

C) Kapalı Çarşı

D) Malazgirt Uluması

E) Çocuk ve Allah

 

6. "Beyaz Kale"de (I) 17. yüzyılda korsanlara esir düşen Venedikli bir kişinin Osmanlı biri tarafından satın alınmasını konu edinir. "Kar" (II) romanı ilk ve son siyasi romanı olma özelliği taşır. Bu romanda siyasal İslamcılar, laikler, askerler, Türk ve Kürtler arasındaki siyasal gerilimi işler. "Benim Adım Kırmızı" (III) romanında 16. yüzyıl nakkaşlarını konu edinir. Bu roman bir aşk ve cinayet romanı olarak ön plana çıkar. "Sessiz Ev", (IV) Orhan Pamuk'un simgesel değerler ile yüklü romanıdır. Eserde, Avukat Galip'in kendisini terk eden karısı Rüya'yı aramasını konu edinir. "Yeni Hayat" (V) romanında bir kişinin okuduğu değerlerden uzaklaşarak çevreye karşı duyarsızlaşması ve değerlerinden uzaklaşması anlatılır.

"Orhan Pamuk" ile ilgili yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

7. Çağdaş Türk tiyatrosunun Batılı anlamdaki kurucularındandır. Çağdaş Batı tiyatrosunu ülkemizde kurumsallaştıran kişidir. Tiyatro oyuncusu, eğitmeni, yönetmeni ve çevirmeni olan çok yönlü bir sanatçıdır. Bunların yanında makale yazarı ve sinema yönetmeni özellikleriyle de tanınır. Daha iyi, daha düzenli, daha güzel olana erişmeyi amaçlar. Tiyatro sanatçısı olmakla yetinmeyerek bu alandaki düşüncelerini kaleme alan aynı zamanda önemli bir fikir adamıdır. Çağdaş Türk tiyatrosunun temelini atan ve geliştiren sanatçı, tiyatro alanındaki hizmetleri nedeniyle 1932'de Goethe Madalyası ile ödüllendirildi.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Muhsin Ertuğrul

B) Cevat Fehmi Başkut

C) Turan Oflazoğlu

D) Refik Erduran

E) Recep Bilginer

 

8. "Atilla İlhan" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Günlük, sıradan kişileri konu alan toplumcu-gerçekçi romanlar kaleme alır.

B) Romanlarında tarihten beslenir.

C) "İmge"yi şiirin anlaşılması önünde bir engel olarak görür.

D) Halk ve divan şiirine özgü özellikleri yeni şiirin unsurlarıyla sentezler.

E) Eserlerinde konuşma diline ve argolu söyleme yer verir.

 

9. "Orada Bir Köy Var Uzakta" (I) Ahmet Kutsi Tecer'in (II) en bilinen şiiridir. Şiiri, babasının memleketi olan Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Apçağa köyü için kaleme alır. Şiir, Münir Ceyhan tarafından şarkı haline getirilir. "Köşebaşı", (III) roman (IV) türündeki önemli yapıtları arasında yer alır. Burada Batı'ya özenenleri eleştirir. "Köylü Temsilleri" (V) adlı eserini seyirlik oyunlar üzerine kaleme alır.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

10. Toplumcu-gerçekçi anlayışla eser veren Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı roman ve oyun yazarlarındandır. Alafrangalık, şüphecilik, yoksulluk, ahlaksızlık, işçi sorunları, şüphecilik ve verem romanlarında işlenen başlıca konuları oluşturur. Hikâyelerinin çoğu kitap olarak yayımlanan yazarın film senaryoları da vardır. Eserlerinden "Bağrı Yanık Ömer"  edebiyatımızın ilk çocuk romanı olarak bilinir. Romanlarının yanında telif ve uyarlama oyunlar da kaleme alır. "Fidan Zehra" adlı uyarlama oyunu bir ilk olarak öne çıkar. Oyunlarının çoğu Darülbedayi tarafından sahnelenen sanatçı "Çoban Yıldızı" ve "Çulluk" romanlarıyla tanınır.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilge Karasu   

B) Dursun Akçam   

C) Mahmut Yesari    

B) Mahmut Makal  

E) Rasim Özdenören

 

11. Melih Cevdet Anday, (I) Oktay Rıfat Horozcu (II) ve Orhan Veli Kanık (III)  ile  1841'de (IV) "Garip" (V) isminde bir şiir kitabı çıkardı.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

12. Toplumsal gerçekçilik akımının önde gelen kişilerinden olan sanatçı Türk edebiyatının dünyaca tanınmış romancılarının başında yer alır. Halk ve tabiat unsurları eserlerinde en önemli öğeleri oluşturur. Toroslar, Çukurova, Çukurova halkının ezilişi, sömürülüşü, acıları, ağalık ve toprak sorunları ile kan davalarını eserlerinde kendine has çarpıcı bir üslupla anlatır. "İnce Memed", yazarın baş anıt romanı sayılır. Eserde Cumhuriyetin ilk yıllarında Çukurova köylüsünün ağalığa karşı mücadelesini anlatır. Anadolu halkının cahil bırakılmışlığı, geri kalmışlığı, köy hayatının sefaleti, ağaların mutlak hâkimiyetini eserde ön plana çıkarır. 

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orhan Kemal       

B) Yaşar Kemal     

C) Peyami Safa       

D) Sabahattin Ali     

E) Kemal Tahir

 

13. Mehmet Kaplan, (I) denemelerin birçoğunu "Nesillerin Ruhu", (II) "Büyük Türkiye Rüyası (III) "Edebiyatımızın İçinden" (IV) ve "Kahveler Kitabı" (V)  isimleriyle kitaplaştırır.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

14. İkinci Yeni hareketinin önemli şairlerindendir. İçerik bakımından Necip Fazıl'a yakın bir çizgi izler. İnançla yoğrulmuş bir özü, zaman zaman soyutlamaya başvurarak serbest çağrışımla kendine has bir üslupla dizelere döker. Türk halkının inançlarına ve milli değerlere sürekli bağlı kalır. Mistisizmden, veli ve peygamberler kıssalarından faydalanıp özgün sentezlere varır. Metafizik sorunlar, Anadolu gelenek ve görenekleri, şehir hayatının doğurduğu bunalımlı sonuçlar, eserlerinde en fazla işlenen konular olarak öne çıkar. "Mona Rosa" adlı şiiri ona büyük ün kazandırır. Eser, edebiyatımızın çağdaş anlamda "Leyla ve Mecnun"u sayılır. "Diriliş" dergisini çıkarıp bu derginin etrafında bir araya gelen birçok genç aydın, fikir ve sanat erbabının yetişmesine öncülük eder.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ülkü Tamer        

B) Cemal Süreya        

C) Turgut Uyar       

D) Sezai Karakoç    

E) İlhan Berk

 

15. Arif Nihat Asya, (I) "Deli Kurt"a (II) Osmanlı tarihini özellikle de bu tarihin ilk dönemini; "Ruh Adam" (III)  romanında kendi hayatını anlatır. Göktürklerin tarihini de "Bozkurtların Ölümü", (IV) "Bozkurtlar Diriliyor" (V) eserlerinde kaleme alır.   

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

16. Eserlerinde köylü, işçi, esnaf, memur gibi karakterleri özellikle seçer. Aydın tabakanın köylüye olumsuz yaklaşımını ve tarzını eleştirir. Aydın olarak işlediği tiplerde ahlaki çöküntü, ukalalık ve gösteriş ön plana çıkar. "Kuyucaklı Yusuf" en önemli romanı olarak bilinir. Romanda Anadolu insanını, özellikle de ezilen köylü kesimini ele alır. Romanın bitmemiş olması okuyucuda derin izler bırakır. Eserde Yusuf ile Çineli Kübra'nın ilişkisi merak unsuru olarak kalır. "İçimizdeki Şeytan" otobiyografik karakterler içeren romanıdır. Romanda, doğruyu bildiği halde anlatmaktan çekinen korkak bir aydının iç çatışmalarını işler. "Kürk Mantolu Madonna" eserini de anı biçiminde kaleme alır. Halk şiirinden esinlenerek kaleme aldığı şiirlerini "Dağlar ve Rüzgâr" adlı şiir kitabında bir araya getirir.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oğuz Atay         

B) Sabahattin Ali         

C) Haldun Taner       

D) Aziz Nesin      

E) Tarık Buğra

 

17. Nazım Hikmet Ran, (I) "Yeni Sanat" (II) şiirinde Marksist görüşleri benimser. "Makinalaşmak" (III) şiirinde makine sesleri, çark sesleri ve fabrika gürültülerini hedef kitlesine yüksek perdeden hissettirir. "Salkım Söğüt" (IV) ismindeki eserinde kendisini yolun yarısında terk eden arkadaşına beslediği acıma duygusunu ön plana çıkarır. "835 Satır" (V)  isimli destanında ülkeyi düşmandan temizlemeye çalışan meçhul kahramanları konu edinir.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

18. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nın önemli roman ve öykü yazarlarındandır. Toplumcu gerçekçilik anlayıştan soyutçuluğa kayar. Yaşadığı dönemdeki kadın problemlerini, yalnızlıkları, mutsuzlukları eserlerinde işler. Yeni bir biçim ve üslup geliştiren yazarın düşünce kaynağını Marx ve Freud oluşturur. İnsan, hayat ve dünyaya sorumlu bir aydın tavrı ile sanatını icra ettirir. "Gecede" kitabında hastamsı, bunalmış, anormal kişileri yeni tekniklerle konuşturur. "Tuhaf Bir Kadın" romanı feministlerce bir ilk eser olarak görüldü. "Eski Sevgili" eseri öykülerini içerir. "Mektup Aşkları", tarihsiz mektuplardan oluşan aşkı irdelemeye odaklı bir yapıttır. "Karanlığın Günü" roman türündeki diğer önemli bir eseridir.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nazlı Eray          

B) Ayla Kutlu         

C) Leyla Erbil         

B) İnci Aral        

E) Oya Baydar      

 

19. Yedi Meşaleciler, Cumhuriyet Döneminin son topluluğudur. (I) "Yedi Meşale" isimli kitapta şiir ve yazılarını toplayan topluluk 1928'de ortaya çıktı. (II) Yedi Meşaleciler, "Yedi Meşale" ismindeki kitabın yanında sonraları "Yedi Meşale" isminde bir dergi de çıkardılar. (III) Milli Edebiyat'a ve Beş Hececiler'e  tepki gösterdiler. (IV)  Milli Edebiyatçıları masa başında oturup Anadolu'yu hayal edip adeta sahte bir Anadoluculuk oynamakla suçladılar. (V)

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

20. Türk edebiyatının en önemli deneme ve eleştiri yazarlarındandır. Eleştiri yazılarıyla Türk edebiyatında izlenimci eleştirinin ilk örneklerini veren kişi olarak bilinir. Yazın hayatına şiirle başlayan sanatçı, Cumhuriyet Dönemi'nde sadece deneme ve eleştiri yazıp çeviriler yapar. Türk edebiyatının modern anlamda ürün veren ilk yazarı kabul edilir. "Türkçenin özleşmesi-arılaşması" konusunda çok önemli çalışmalarda bulunur. Türkçedeki bütün yabancı kelimelerin atılması için gayret gösterir.  Fransızca kitaplar, onun düşünce dünyasında önemli bir yer tutar. Latin, Yunan, Fransız ve Rus klasiklerini Türk edebiyatına kazandırır. "Benim geleceğe kalacak eserlerim, onlardır." diyecek kadar çeviriye önem verir. Hayatının büyük bir kısmını çeviriye ayırarak yetmiş civarında kitap çevirir.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mehmet Kaplan

B) Sabahattin Eyüboğlu

C) Suut Kemal Yetkin

D) Salah Birsel

E) Nurullah Ataç

 

CEVAP ANAHTARI: 1-B 2-A 3-E 4-A 5-C 6-D 7-A 8-C 9-D 10-C 11-D 12-B 13-E 14-D 15-A 16-B 17-E 18-C 19-A 20-E

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder