Yazınsal Türler Test 5

1. Aşağıdakilerden hangisi sözlü anlatım türlerinden biri değildir

A) Röportaj          

B) Münazara          

C) Mülakat         

D) Sempozyum         

E) Söylev (nutuk)

 

2. Türk Edebiyatında Orhun Yazıtları (I) söylev (nutuk) türünün ilk örneklerini oluşturur. Reşat Nuri Güntekin (II) Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nda (III) düzenlediği protesto mitinginde coşkulu bir konuşma yapar. Söylev (nutuk) türünde bu dönemde öne çıkan diğer önemli bir şahsiyet de Hamdullah Suphi Tanrıöver'dir. (IV) Onun söylevleri de "Dağ Yolu" (V) adlı kitapta toplanır.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) I      B) II     C) III     D) IV     E) V

 

3. Sözlü anlatım türlerinden olan "konferans" türüyle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bilim, sanat gibi konularda uzman kişilerin, düşünürlerin, sanatçıların bir dinleyici topluluğu karşısında yaptığı hazırlıklı ve planlı konuşma türüdür.

B) Konferansta en temel özellikler kesinlik ve inandırıcılıktır.

C) Konferanslar daha çok akademik yerlerde verilir. Konferanslarda bilimsellik ön plandadır.

D) Konferanslarda konu, ilgi çekici ve izleyici kitlesinin seviyesine uygun olmalıdır.

E) Konferansta dil, daha çok şiirsel (sanatsal) işlevde kullanılır.


4. Sözlü anlatım türlerinden olan "tartışma" türüyle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Tartışmada bir hedefe, bir sonuca varma amaçlanmaz.

B) Tartışmanın kuralları önceden belirlenir.

C) Tartışmada dil daha çok göndergesel işlevde kullanılır.

D) Konu, tartışma başlamadan önce seyircilere duyurulur. 

E) Tartışmada bir başkan yer alır. Başkan, tartışmayı başlatan, yürüten ve sonuçlandıran kişidir.

 

5. I. Açık oturumlarda süre işlenen konuya göre farklılık arz edebilir.

    II. Tartışma kurallarının dışına çıkılmasını önlemek başkanın görevidir.

   III. Açık oturumda planı katılımcılar belirler.

   IV. Açık oturumun sonunda başkan konuşmacıların görüş ayrılıklarındaki birleştirici noktalarından hareketle oturumdaki sonucu özetler.

    V. Açık oturumlar, çoğunlukla bir forumla sonlanır. 

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde sözlü anlatım türlerinden olan "açık oturum" ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I      B) II     C) III     D) IV      E) V

 

6. "Sempozyum (bilgi şöleni)" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Sempozyumun bitiminde bildiri ve alınan kararlar kamuoyuna duyurulur ve bu kararlar basılarak dağıtılır.

B) Sempozyumda en az 2 en fazla 7 konuşmacı vardır.

C) Sanatsal, bilimsel, düşünsel değer taşıyan konuların farklı kişiler tarafından konuyla ilgilenen küçük bir dinleyici topluluğu önünde sunum yapmalarına denir.

D) Başkan, konuşmacılara belirli bir süre verir. Bu süre genellikle beş dakikadan az, yirmi dakikadan çok olmaz. 

E) Sempozyum sonunda ortaya atılan görüşlerin başkan tarafından kısa bir özeti yapılır.

 

7. Toplumun çoğunu ilgilendiren bir konunun uzmanlarınca bir başkan yönetiminde dinleyici grubu önünde tartışıldığı türe açık oturum denir. (I) Açık oturumlarda amaçlanan problemlere yeni bakış açıları getirmektir. (II) Açık oturumlar geniş salonlarda kalabalık topluluklar karşısında yapılır. Stüdyolara davet edilen dinleyiciler önünde televizyon ekranlarında da yapılabilir. Yine seyircisiz bir şekilde radyodan da yapılır. (III) Açık oturumda amaç, bir sonuca varmak değil sadece dinleyicileri bilgilendirmektir. (IV) Konuşmacı sayısı 3 veya 5 arasında değişir. (IV)

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde sözlü anlatım türlerinden olan "açık oturum"  ile ilgili bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) I      B) II     C) III      D) IV      E) V

 

8. "Söylev" türü ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi  yanlıştır?

A) Söylev (nutuk) türünde cümleler, ünlem cümleleri şeklindedir. 

B) Söylevde sık sık özlü sözlere, özdeyişlere yer verilir.

C) Söylevde dil, göndergesel işlevde kullanılır.

D) Söylevde izleyici kitlesini coşturmak ve belli bir amaca yöneltmek amaçlanır.

E) Söylev, tek kişi tarafından icra edilen söz ve sesle birleşen bir yazınsal türdür.

 

9. Forum, tartışmaya dayanan bir anlatım türüdür. (I) Forumda kamuoyunu ilgilendiren bir konu kalabalık bir izleyici kitlesi önünde konuşulur. (II) Forum, dinleyicilerin farklı bakış açılarıyla düşünmelerini sağlar. (III) Forum daha çok açık oturumun devamında yapılır. (IV) Başkan tartışmanın sonunda ortaya çıkan görüş ve düşünceleri özetler. (V)

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde sözlü anlatım türlerinden olan "forum"  ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I      B) II      C) III     D) IV      E) V

 

10. "Münazara" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi  yanlıştır?

A) Münazara, bir konunun iki karşıt yönü üzerinde tarafların tartışmasıdır.

B) İki grup, bir başkan ve jüriden oluşur.

C) Konuşmacı gruplar 5 ya da 6 kişiden oluşur.

D) Amaç, savunulan tezi kanıtlamak, karşı tarafın tezini çürütmektir.

E) Münazarada bir tez ve antitez vardır. Bir grup bir tezin doğruluğunu; diğeri de onun yanlışlığını ispat etmeye çalışır.

 

11. Sözlü anlatım türleri içerisinde yer alır. Burada işlenen konunun geneli ilgilendiren ve güncel olması gerekir. Bu yazınsal tür, izleyici kitlesine bakış açısı kazandırdığı gibi kişinin bilgili olmasını ve kültürlenmesini de sağlar. Türe, başkanın konuyu açıklamasıyla başlanır. Başkan, konuşmacıları tanıttıktan sonra kendisinin belirlediği sıraya göre onlara söz hakkı verir. Konuşmacılar sırayla birkaç tur şeklinde konuşur. Başkan konuşmacılara soruları yönelttiği gibi arada bir söze karışarak kısa değerlendirmeler yapar. Bazı noktalarda özellikle konuşmacılardan açıklama isteyebilir. Bu yazınsal türde ciddi ve mücadele ruhunun ön planda olduğu bir üslup söz konusudur.

Yukarıda sözü edilen yazınsal tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Forum             

B) Açık oturum            

C) Panel          

D) Sempozyum           

E) Münazara

 

12. Sözlü anlatım türlerinden olan "panel" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Panel, İngilizce bir sözcük olup "parça, bölüm" anlamlarına gelir.

B) Panelde konuşmacılar, uzmanı oldukları konunun farklı birer yönünü işlerler.

C) Panel, bir yarışma havası içerisinde geçer. 

D) Panelde konuşmacıların sayısı en az 3 en çok 6'dır.

E) Bir konu ya da sorun üzerinde bir başkan ve birkaç konuşmacının düşünce alışverişinde bulunmasına panel adı verilir. 

 

13. Bu türde iyi bir diksiyon, tonlama ve kelime hazinesine sahip olma; konuyla ilgili belge ve dokumana erişme ve üst baş düzeni oldukça önemlidir. Konuya yaklaşım, konuşmacıların hazırlıkları, konuşmada başvurdukları teknikler ve hitabet güçlerine göre puanlama yapılır. Bu türde bir grup "tez" diğeri "antitez"i savunur. Genellikle olumlu tezi savunanlarla başlanır. Ayrıca zaman faktörünün iyi kullanılması gerekir. Bu zaman aralığı 5-15 dakika arasında değişir. Bitimde jüri, değerlendirmeyi yapıp yarışmanın galibini belirler.

Yukarıda sözü edilen yazınsal tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sempozyum          

B) Açık oturum           

C) Panel            

D) Forum              

E) Münazara

 

14. Sözlü anlatım türlerinden olan "forum" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Forumda amaç, belli sonuçlara, kararlara ulaşmaktır.

B) Toplumu ilgilendiren bir konuda farklı gruplardan oluşan dinleyicilerin yaptıkları tartışmalara forum denir.

C) Forum, tartışmaya dayanan bir sözlü anlatım türüdür.

D) Forum, günümüzde "toplantı" anlamında kullanılmaktadır.

E) Forumda dinleyicilerin aktifliği onu açık oturum ve panelden ayırır.

 

15. Toplumsal sorunların konuşulduğu en önemli türlerden biri olup konuşmacılar ve dinleyicileri içeren bir tartışma türüdür. Konular günceldir. Kamuoyunun gündeminde olan konuların tartışılmasına özen gösterilir. Amaç bir sorun üzerinde bir karara varmak değil konuyu birçok açıdan değerlendirmektir. Başkan ortada olmak üzere konuşmacılar bir masa etrafında otururlar. Oturumu ve planlamayı başkan yapar. Başkan, konuyu ortaya atan ve konu hakkında başlangıçta bilgi veren kişidir. Başkan, oturumun başında konuşmacıları izleyicilere tek tek tanıtır. Konuşmacılar sıralarını bekleyip kendilerine verilen süre kadar konuşurlar. Bu arada diğer konuşmacılar da gerekli yerlerde not alırlar. Oturum süresince mevcut samimi üslup onu diğer bazı türlerden ayırır.

Yukarıda sözü edilen yazınsal tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Forum           

B) Açık oturum           

C) Panel           

D) Münazara             

E) Sempozyum


16. Aşağıdakilerden hangisi "söylev (nutuk)" çeşitleri arasında yer almaz?

A) Edebi söylev (nutuk)

B) Askeri söylev (nutuk)

C) Dini söylev (nutuk)

D) Hukuki söylev (nutuk)

E) Siyasi söylev (nutuk)


17. 
Münazara bir yarışma havası içinde gerçekleşir. Savunulan düşünceyi kanıtlama ve tartışmada üstün taraf olmak için uğraş verilir. (I) Münazarada zaman faktörünün iyi kullanılması gerekir. Bu zaman aralığı 5-15 dakika arasında değişir. (II) Her grubun bir başkanı vardır, başkanlar grupların sözcülüğünü yaparlar. (III) Konuşmaların uzunluğu değil özlü ve etkili olması önemlidir. (IV) Münazarada puanlama 50 puan üzerinden yapılır.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde "münazara" türü ile ilgili bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) I      B) II      C) III     D) IV     E) V

 

18. Panelde başkan, sırayla herkese söz hakkı verir. Başkanın verdiği süre kadar konuşmacılar konuşabilirler. (I) Bu süre genellikle 10-15 dakikadan oluşur. (II) Panel, geniş bir dinleyici kitlesi önünde yapılır. (III) Panelin sonunda dinleyiciler panel üyelerine soru sorabilir. Böylece tartışma "forum"a dönüşür. (IV) Panelin sonunda başkan, konuşmacıların ve dinleyicilerin görüşlerini özetler ve paneli kapatır. (V)

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde "panel" türü ile ilgili bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) I       B) II      C) III      D) IV      E) V

 

19. Aşağıdakilerden hangisi "mülakat" türünün yöntem ve türlerinden biri değildir?

A) Birebir Görüşmeler

B) Panel Görüşmeler

C) Forum Görüşmeler

D) Telefon Görüşmeleri

E) Sıralı Görüşmeler

 

20.Dünya edebiyatında söylev (nutuk) türünün ilk örnekleri Eski Yunan ve Roma (I) döneminde görülür. Eski Yunan edebiyatında Aristophanes (II) ilk hatiplerden sayılır. Dünya edebiyatında söylev (nutuk) türünün özdeşleştiği kişi Latin edebiyatında ön plana çıkan İtalyan Çiçero'dur. (III) Türk edebiyatında bu tür II. Meşrutiyet ile gelişmeye başlamıştır. Hamdullah Suphi Tanrıöver (IV) ve Ömer Naci (V) bu anlamda ön plana çıkan kişilerdir.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

 A) I    B) II     C) III      D) IV     E) V 

 

CEVAP ANAHTARI: 1-A 2-B 3-E 4-A 5-C 6-B 7-D 8-C 9-D 10-C 11-B 12-C 13-E 14-A 15-C 16-A 17-E 18-B 19-C 20-B

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder