Şiir Bilgisi Test 4

1. "Manzume" ve "şiir" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Şiirde duygu, imge, çağrışım ön plandayken manzumede toplumsal konular, olaylar ön plandadır.

B) Şiirde olay örgüsü söz konusu değilken manzumelerin bir olay örgüsü vardır.

C) Şiirde sözcüklerin yan, mecaz anlamları ön plandayken manzumede sözcüklerin gerçek anlamları ön plandadır.

D) Şiir, manzumeden daha somut bir içerik ve anlatıma sahiptir.

E) Şiirde anlatılanlar düzyazıya çevrildiğinde anlam tamamen kaybolur. Manzumede anlatılanlar bir şekilde düzyazıda da ifade edilebilir.

 

2. Uçun kuşlar uçun doğduğum yere;

    Şimdi dağlarında mor sümbül vardır.
    Ormanlar koynunda bir serin dere,
    Dikenler içinde sarı gül vardır.

Yukarıdaki şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaşama sevinci          

B) Memleket özlemi          

C) Ayrılık         

D) Sevgi         

E) Özgürlük

 

3. "Şiirde konu" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Şiirde somutlaştırılan temaya konu denir.

B) Konuları daha çok edebi devirler ve devirdeki zihniyet belirler.

C) Şiirde konu yaşamın her alanından alınabilir.

D) Bazı şiirlerde konu olmayabilir.

E) "Şiirde ne anlatılmaktadır?" veya "Şiirde neden bahsedilmektedir?" sorularının cevabı konuyu oluşturur.

 

4. Aşağıdaki şiirlerden hangisi pastoral şiirler arasında  değerlendirilemez?

A) Çoban Çeşmesi (Faruk Nafiz Çamlıbel)

B) Sahra (Abdülhak Hamit Tarhan)

C) Sessiz Gemi (Yahya Kemal Beyatlı)

D) Bingöl Çobanları (Kemalettin Kamu)

E) Kır Şarkısı (Behçet Necatigil)

 

5. "Hece ölçüsü" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Şiirlerin dizelerindeki hece sayısının eşitliğine denir.

B) Türk şiirinde hecenin en çok 7'li, 8'li ve 11'li kalıpları kullanılır. 

C) Hece ölçüsünde "hece sayısı" ve "duraklar" olmak üzere iki temel özellik vardır.

D) Türkçenin yabancı etkilerden uzak olduğu ilk dönemde hece ölçüsü oldukça rağbet görmüştür.

E) Hece ölçüsünde aruz ölçüsünde olduğu gibi kısa ve uzun heceler vardır.

 

6. Bir arzuhal yazsan makama varsan
    Ağlasan derdini davanı sorsan
    Ağır hasta olsan hekime varsan
    Yarana bir ilaç sürmez parasız

Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?

A) Satirik şiir           

B) Epik şiir           

C) Lirik şiir           

D  Didaktik şiir         

E) Pastoral şiir

 

7. Gül hasretinle yollara tutsun kulağını

    Nergis gibi kıyâmete dek çeksin intizar

Yukarıdaki şiir aruzun aşağıdaki kalıplarından hangisiyle yazılmıştır?

A) mefâîlün / mefâîlün / feûlün

B) mef'ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün

C) mefûlü/ mefâîlü/ mefâîlü/ feûlün

D) mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün (falün)

E) mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün/ mefâîlün

 

8. "Mensur şiir" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Mensur şiirlerde bir olay örgüsü vardır.

B) His, hayal, şairanelik ve yoğun anlatımın ön planda olduğu şiir türüdür.

C) Ölçü ve uyağın olmadığı duygu ve düşüncenin şiirdeki incelikle anlatıldığı düzyazı türüne denir.

D) Dizelerle değil cümlelerle yazılır.

E) Mensur şiirlerin başlığı yoktur.

 

9. I. İslamiyet'ten Önceki Türk Edebiyatında ve Halk Edebiyatında çok fazla kullanılan bir ölçüdür.

   II. İslamiyet'in Kabulünden Sonraki Türk Edebiyatının bir kolu olan Divan Edebiyatının asıl ölçüsüdür.

   III. Günümüz çağdaş Türk şiirinin ölçüsüdür.

Yukarıda hakkında bilgi verilen şiir ölçüleri sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Aruz ölçüsü, hece ölçüsü, serbest ölçü

B) Aruz ölçüsü, serbest ölçü, hece ölçüsü

C) Hece ölçüsü, serbest ölçü, aruz ölçüsü

D) Hece ölçüsü, aruz ölçüsü, serbest ölçü

E) Serbest ölçü, aruz ölçüsü, hece ölçüsü

 

10. Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken
      Söylenmemiş bir masal gibi Anadolu'muz
      Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken
      Sana uğurlar olsun ayrılıyor yolumuz

Yukarıdaki şiirle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Nazım birimi dörtlüktür.

B) 14'lü hece ölçüsüyle yazılmıştır.

C) Hece ölçüsünün 5+5+4 duraklarından oluşmuştur.

D) Kafiye örgüsü çapraz uyaktır.

E) "Anadolu'muz" ve "yolumuz" sözcüklerindeki "-muz" ekleri rediftir.

 

11. Tiyatroda kullanılan acıklı ve korkunç olayları anlatan şiir türüne denir. Bu şiir türü, bir nevi şiir şeklini alan tiyatro eserleridir. Trajedi, dram ve komedi türündeki manzum tiyatroların genel ismidir. Bu şiirde konu tiyatro gibi canlandırılır. Konuyu okuyucunun gözünde canlandırmak, harekete dönüştürmek esastır.

Yukarıda açıklaması yapılan şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lirik şiir          

B) Satirik şiir        

C) Dramatik şiir        

D) Didaktik şiir        

E) Pastoral şiir

 

12. "Redif" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Divan Edebiyatında kaside ve gazellere isim olmuştur.

B) Eklerin görevi farklı olamadığı gibi versiyonu da farklı olamaz.

C) Bütün eklerin mutlaka aynı türden olması gerekir. 

D) Sözlük anlamı "arkadan gelen"dir. 

E) Kafiyeden sonra gelir.

 

13. O çay ağır akar, yorgun mu bilmem?
      Mehtabı hasta mı, solgun mu bilmem?    

      Yaslı gelin gibi mahzun mu bilmem?    
      Yüce dağ başında siyah tül vardır.

Yukarıdaki şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Şiirin son dörtlüğünü oluşturmaktadır.

B) 11'li hece ölçüsü ile (6+5) yazılmıştır.

C) Şiirde hem ek hem sözcük şeklinde redif vardır.

D) Kafiye örgüsü düz uyak şeklindedir.

E) Nazım birimi dörtlüktür.

 

14. Kış gününde güller bitmez

      Dalında bülbüller ötmez
      Can arzular elim yetmez
      Gönül selâm ister şimdi

Yukarıdaki şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Şiirin ilk üç dizesindeki "-t" sesleri yarım kafiyedir.

B) Nazım birimi dörtlüktür.

C) Hece ölçüsünün 8'li (4+4) kalıbıyla yazılmıştır.

D) Kafiye örgüsü çapraz uyaktır.

E) Dize sonlarındaki "-mez" ekleri rediftir.

 

15. Üstümüzden gelen boran kış gibi 
      Şahin pençesinde yavru kuş gibi 
      Seher sabahında rüya düş gibi 
      Çağırta bağırta aldı dert beni

Yukarıdaki dizelerle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi  yanlıştır?

A) "Gibi" edatlarından önceki "-ş" sesleri yarım kafiyedir.

B) "Gibi" sözcükleri rediftir.

C) 11'li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

D) Kafiye örgüsü düz kafiye şeklindedir.

E) Şiirin son dörtlüğüdür.

 

16. Aşağıdaki dizelerin hangisinde "yarım uyak" vardır?

A) Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak,
    Ve bir zaman bakacaksın semâya ağlayarak...

B) Ne aceb eylese esrâr-ı derûnun ifşâ
    Goncadan söz getirir bülbül-i şeydâya sabâ        

C) Bir geliş var!.. Ne mübarek, ne garib âlem bu!.. 
    Hava boydan boya binlerce hayaletle dolu…           

D) Bir noktada birleşmiş vatanın dört bucağı
    Gurbet çeken gönüller kuşatmıştı ocağı

 E) Yokuşlar kaybolur çıkarız düze
      Kavuşuruz sonu gelmez gündüze

 

17. I. Bir tek ünsüz benzerliğine dayanan uyağa yarım uyak denir. 

     II. Biri sesli biri sessiz iki harfin oluşturduğu uyağa zengin uyak (kafiye) denir.

     III. Dize sonlarında ikiden çok sesin oluşturduğu uyak türüne tam uyak denir.

     IV. Kafiyeli sözcüklerden birinin başka bir sözcüğün içinde yer almasına tunç kafiye denir.

     V. Ses bakımından aynı anlamları farklı sözcüklerin oluşturduğu uyak türüne cinaslı uyak denir.

Yukarıda numaralanmış yerlerin hangilerinde bilgi yanlışlığı vardır?

A) I ve II              

B) II ve III             

C) III ve IV            

D) II ve IV               

E) III ve V

 

18. Uçun kuşlar uçun doğduğum yere,
      Şimdi dağlarında mor sümbül vardır.
      Ormanlar koynunda bir serin dere,
      Dikenler içinde sarı gül vardır.

Yukarıdaki dörtlükteki altı çizili yerlerdeki kafiye (uyak) türü hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Zengin Uyak        

B) Cinaslı Uyak        

C) Tunç Uyak        

D) Tam Uyak     

E) Yarım Uyak     

 

19. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi satirik şiir türünde öne çıkan isimlerden biri değildir?

A) Kazak Abdal   

B) Neyzen Tevfik  

C) Ziya Paşa  

D) Faruk Nafiz Çamlıbel

E) Orhan Veli Kanık

 

20. On atlıya karar verdim yaşını 
      Yenice sevdaya salmış başını 
      El yanında yakar gider kaşını 
      Tenhalarda gülüşünü sevdiğim.

Yukarıdaki şiirle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) "-aş" ekleri tam kafiyedir.

B) Dize sonlarındaki "-ını" ekleri hep birlikte redifi oluşturur.

C) Hece ölçüsünün 11'li kalıbıyla yazılmıştır.

D) Kafiye örgüsü düz kafiye şeklindedir.

E) Anonim bir türküdür.


CEVAP ANAHTARI: 1-D 2-B 3-D 4-C 5-E 6-A 7-B 8-E 9-D 10-C 11-C 12-B 13-A 14-D 15-E 16-C 17-B 18-D 19-D 20-E

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder