Şiir Bilgisi Test 5

1. Derinden derine ırmaklar ağlar,   

    Uzaktan uzağa çoban çeşmesi,   
    Ey suyun sesinden anlıyan bağlar,   
    Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi.  

Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?

A) Lirik şiir         

B) Pastoral şiir         

C) Epik şiir           

D  Dramatik şiir        

E) Didaktik şiir

 

2. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ
    Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şühedâ
    Cânı cananı bütün varımı alsın da Hüdâ
    Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ

Yukarıdaki dörtlükteki kafiye (uyak) türü hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Zengin Uyak       

B) Cinaslı Uyak        

C) Yarım Uyak      

D) Tam Uyak     

E) Tunç Uyak       

 

3. Türk Edebiyatının dönemlerindeki mevcut zihniyet anlayışı hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İslami Dönem Türk şiirinde "İslamiyet" çok önemli bir özellik olarak ön plana çıkar. 

B) Halk Edebiyatı şiirinde saz ve göçebelik önemli unsurlar olarak yer alır.

C) Servetifünun Edebiyatında sanatçılar eserlerinde devrin şartlarının da etkisiyle toplumsal konulara çok fazla yer vermişlerdir.

D) Milli Edebiyat Döneminde Anadolu coğrafyası, Anadolu insanının kültür ve yaşayışı önemsenir.

E) Cumhuriyet Dönemine Kurtuluş Savaşı, Atatürk ilke, inkılap ve devrimleri damgasını vurur. 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi manzum hikâyelerin özelliklerinden biri değildir?

A) Manzum hikâyelere Hasta Çocuk (Tevfik Fikret), Küfe, Seyfi Baba, Mahalle Kahvesi, Hasta (Mehmet Akif Ersoy), Nazar (Yahya Kemal Beyatlı) örnek verilebilir.

B) Servetifünun Edebiyatı ile edebiyatımızdaki önemini kaybetmeye başlar.

C) İlk adımlarını Recaizade Mahmut Ekrem'in attığı bir türdür. 

D) Tanzimat Edebiyatı ile edebiyatımıza girmiştir.

E) Öykü türüne çok benzese de şiir biçiminde yazılmış olmaları onu öyküden ayırır.

 

5. Yürü bre Bulgar Dağı

    Hemen dağlar sende m'olur?
    Yaylalı sümbüllü yurtlar
    Büyük evler sende m'olur?

Yukarıdaki şiirle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Nazım birimi dörtlüktür.

B) Serbest ölçüyle kaleme alınmıştır.

C) Halk edebiyatına ait bir nazım şeklidir.

D) Şiirde duraklar vardır.

E) "sende m'olur" sözcükleri sözcük halinde redif; "-ler" ekleri de ek hâlinde (çoğul eki) rediftir.

 

6. Doğa güzelliklerini, kır ve doğa sevgisini, manzarasını, köy ve çoban hayatını anlatan şiirlere denir. Bu şiirlerde doğaya karşı bir özlem söz konusudur. Amaç, kır, çoban hayatı ve tabiat güzelliklerini sevdirmektir. Bu şiirlere çoban şiiri de (bukolik şiir) denir.

Yukarıda hakkında bilgi verilen şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Satirik şiir            

B) Epik şiir           

C) Didaktik şiir           

D) Lirik şiir        

E) Pastoral şiir

 

7. Ağır, ağır çıkacaksın bu merdivenlerden,
    Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak
    Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak…

    Sular sarardı… Yüzün perde perde solmakta,
    Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta…

Yukarıdaki şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaşlanmanın verdiği hüzün       

B) Akşam vakti        

C) Yalnızlık        

D) Ölüm       

E) Ayrılık

 

8. "Epik şiir" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Genellikle uzunca şiirler olup bu şiirlerin en güzel örneklerini destanlar oluşturur.

B) Divan Edebiyatı'nda kasidelerde, Halk Edebiyatı'nda koçaklama, destan, varsağı türlerinde karşımıza çıkar.

C) Türk edebiyatında Oğuz Kağan Destanı'ndan günümüze kadar epik şiir geleneği devam etmiştir.

D) Yazının olmadığı dönemlerde ortaya çıkan nesilden nesile sözlü olarak aktarılan sonraki zamanlarda yazıya geçirilen şiirler yapay epik şiirlerdir.

E) Savaş, yiğitlik, kahramanlık, büyük göçler ya da tarihi bir olayı coşkulu bir anlatımla işleyen şiirlere denir.

 

9. Nice güzellere bağlandım kaldım
    Ne bir vefa gördüm ne fayda buldum
    Her türlü isteğim topraktan aldım
    Benim sadık yârim kara topraktır

Yukarıdaki dizelerle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi  yanlıştır?

A) Şiirin dizelerinde geçen "-m" ekleri şahıs ekleri olduğu için rediftir.

B) Dizelerin son sözcüklerindeki "-l" sesleri yarım kafiyedir.

C) Uyak örgüsü sarma uyak şeklindedir.

D) Hece ölçüsünün 11'li kalıbıyla (6+5) yazılmıştır.

E) "-dı, -du" ekleri rediftir.

 

10. Bizdik o hücumun bütün aşkıyla kanatlı
      Bizdik o sabah ilk atılan safta yüz atlı
      Uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle
      Canlandı o meşhur ova at kişnemesiyle

Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?

A) Dramatik şiir         

B) Pastoral şiir           

C) Lirik şiir         

D  Didaktik şiir         

E) Epik şiir

 

11. "Hece ölçüsü" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Hece ölçüsünün temelini uzun ve kısa heceler oluşturur.

B) İslamiyet'ten Önceki Türk Edebiyatı'nda ve Halk Edebiyatı'nda çok fazla kullanılan bir ölçüdür.

C) Türk şiirinin milli ölçüsüdür.

D) İslamiyet'in Kabulünden Sonraki Türk Edebiyatında şiirlerin çok azı hece ölçüsüyle yazılmıştır.

E) 1940'lı yıllara kadar hece ölçüsü başarıyla kullanılmışken sonraki tarihlerde hece ölçüsünün tahtını serbest ölçü devralır.

 

12. Ne zaman seni düşünsem 
      Bir ceylan su içmeye iner
      Çayırları büyürken görürüm
      Her akşam seninle 
      Yeşil bir zeytin tanesi
      Bir parça mavi deniz
      Alır beni
      Seni düşündükçe
      Gül dikiyorum elimin değdiği yere 
      Atlara su veriyorum
      Daha bir seviyorum dağları

Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?

A) Satirik şiir         

B) Pastoral şiir           

C) Epik şiir           

D  Lirik şiir         

E) Didaktik şiir


13. 
İncecikten bir kar yağar,

      Tozar Elif Elif diye...
      Deli gönül abdal olmuş,
      Gezer Elif Elif diye...

Yukarıdaki şiirle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) 8'li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

B) Şiirde hem ek hem kelime halinde redif vardır.

C) Şiirin son dörtlüğüdür.

D) 4+4 şeklinde iki duraktan oluşmuştur.

E) Nazım birimi dörtlüktür.

 

14. Benden selam olsun Bolu Beyi'ne
      Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır
      Ok gıcırtısından kalkan sesinden
      Dağlar seda verip seslenmelidir

Yukarıdaki şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Hecenin 11'li kalıbıyla yazılmıştır.

B) 6+5 şeklinde iki duraktan oluşmuştur.

C) Nazım birimi dörtlüktür.

D) Şiirin son dörtlüğüdür.

E) "Yiğitlik" konusu şiirde ön plana çıkmıştır.

 

15. Kazak Abdal söyle bu türlü sözü, 
      Yoğurt ayran ile hâllolmuş özü, 
      Köyden şehre inse bir köylü kızı 
      İnci-yakut ister, mercan beğenmez. 

Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?

A) Pastoral şiir          

B) Satirik şiir            

C) Epik şiir           

D  Lirik şiir        

E) Didaktik şiir

 

16. Aşağıdakilerin hangisinde "tunç uyak" yoktur?

A) Derinden ağlarsa bir anam ağlar

    Ciğerden koparsa yüreği dağlar

B) Bir eşek var idi zâif u nizâr
     Yük elinden katı şikeste vü zâr

C) Kiminin bahtı açık kiminin bahtı kara

    Kiminin arkasında görünüyor Ankara

 D) Dalgın duyuyor rüzgârın ahengini dal dal,

      Baktım süzülüp geçti açıktan iki sandal.

 E) Her nefeste işledim ben bir günah

     Bir günah için demedim ben bir gün ah


17. "Aruz ölçüsü" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Tanzimat ve Servetifünun Edebiyatı'nda çok fazla başvurulan bir ölçüdür.

B) Kısalık ve uzunluk bakımından hecelerin birbirine denk olması gerekir.

C) Aruz vezninde bütün dizelere bakılmadan vezin bulunamaz.

D) Aruz ölçüsüyle yazılmış ilk Türkçe eser Yusuf Has Hacib tarafından yazılan Kutadgu Bilig'tir.

E) Tevfik Fikret, Ahmet Haşim, Yahya Kemal, Mehmet Akif modern Türk şiirinde aruzu ustalıkla kullanmışlardır. 

 

18. "Didaktik şiir" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bilgi ve öğüt içeren şiirlere denir.

B) Duygusal yönü zayıf olan didaktik şiirlerde ahlaki bir ders vermek ve bilgi aktarmak amaçlanır.

C) Düzyazıya en zor çevrilebilen şiir türüdür.

D) Daha çok ölçülü ve kafiyeli şiirlerdir.

E) Bu şiirlerin dil ve anlatımda sanatsallık, süslülük, estetik, imgeleme gibi özellikler ikinci planda kalır.

 

19. Nefes almak, içten içe, derin derin

      Taze, ılık, serin,
      Duymak havayı bağrında
      Nefes almak, her sabah uyanık
      Ağaran güne penceren açık
      Bir ağaç gölgesinde, bir su kenarında
      Üstünde gökyüzü, ufuklara karşı
      Senin her yer: Caddeler, meydan, çarşı…
      Kardeşim, nefes alıyorsun ya!
      Koklar gibi maviliği, rüzgârı öper gibi,
      Kana kana, doya doya…
      Nefes almak, kolunda bir sevgili,
      Kırlarda, bütün bir pazar tatili
      Bahar, yaz, kış.
      Sürahide, ışıl ışıl içilecek su
      Deniz kokusu, toprak kokusu, çiçek kokusu
      Yüzüne vuran ışık, kulağına gelen ses.
      Ah bütün sevdiklerim, her şey, herkes…
      Anlıyorum, birbirinden mukaddes,
      Alıp verdiğim nefes.

Yukarıdaki şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özlem            

B) Yaşama sevinci             

C) Ayrılık           

D) Ölüm           

E) Yalnızlık

 

20. "Serbest ölçü" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Herhangi bir ölçünün kullanılmadığı şiirlerin ölçülerine denir.

B) Cumhuriyetten sonra büyük bir gerileme gösterir. 

C) Serbest ölçü ile yazılan şiirlere serbest şiir denir.

D) Serbest şiirler uyaksız şiirlerdir.

E) Serbest şiirlerde konu sınırlaması söz konusu değildir.

 

CEVAP ANAHTARI: 1-B 2-A 3-C 4-B 5-B 6-E 7-A 8-D 9-C 10-E 11-A 12-D 13-C 14-D 15-B 16-E 17-C 18-C 19-B 20-B

Ayrıca bakınız
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder