Şiir Bilgisi Test 3

1. "Pastoral şiir" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Doğa güzelliklerini, kır sevgisini, manzarasını, köy ve çoban hayatını anlatan şiirlere denir.

B) Pastoral şiirlerde doğaya karşı bir özlem söz konusudur.

C) Amaç, kır, çoban hayatı ve tabiat güzelliklerini sevdirmektir.

D) Cumhuriyet döneminde yavaş yavaş önemini yitirmiştir.

E) Pastoral şiirlerde süsten, imgeden, edebi sanatlardan uzak bir dil ve anlatım hâkimdir.

 

2. Aşağıdakilerden hangisi manzum hikâyelerin özelliklerinden biri değildir?

A) Öyküde esas unsurlar olan yer, zaman, kişi ve olay manzum hikâyede yer almaz.

B) Oldukça uzun metinlerden oluşan manzum hikâyelerde düz anlatım ve yalınlık esastır.

C) Manzum hikâyelerde öğüt verme ön plandadır.

D) Manzum hikâyelerde öncelikle çevre sonra da kişiler tasvir edilir.

E) Manzum hikâye, "şiir biçiminde hikâye yazmak" şeklinde de tanımlanmıştır.

 

3. Ağlasam sesimi duyar mısınız, 
    Mısralarımda; 
    Dokunabilir misiniz, 
    Gözyaşlarıma, ellerinizle? 

    Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, 
    Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu 
    Bu derde düşmeden önce. 

    Bir yer var, biliyorum; 
    Her şeyi söylemek mümkün; 
    Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum; 
    Anlatamıyorum.

Yukarıdaki şiirin konusu aşağıdakilerden hangisidir

A) Özlem                

B) Yalnızlık                 

C) Sevgi                 

D) Ayrılık             

E) Haykırış

 

4. Ormanda büyüyen adam azgını, 
    Çarşıda, pazarda insan beğenmez. 
    Medrese kaçkını,  softa bozgunu 
    Selâm vermek için kesan beğenmez… 

Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?

A) Pastoral şiir          

B) Satirik şiir            

C) Epik şiir            

D  Lirik şiir         

E) Didaktik şiir

 

5. Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlare su

    Kim bu denlü tutuşan odlare kılmaz çâre su

Yukarıdaki şiir aşağıdaki aruz kalıplarından hangisiyle yazılmıştır?

A) fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün

B) feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün

C) Feûlün / feûlün / feûlün / feûlün

D) Mefâilün / feûlün / mefâilün / feûlün

E) Mefâilün / mefâilün / feûlün

 

6. Karac'oğlan der ki olup ölünce
    Bende güzel sevdim kendi halimce
    Varıp gurbet ele vasıl olunca
    Dostlardan haberim al melil melil

Yukarıdaki dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Şiirin en son dörtlüğüdür.

B) 6+5 şeklinde iki duraklıdır.

C) 11'li hece ölçüsü ile yazılmıştır.

D) Kafiye örgüsü çapraz uyak şeklindedir.

E) Dönemin şiir zihniyetini yansıtmaktadır.

 

7. "Şiir dili" ve "günlük dil" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Şiir dili, kurmaca bir dildir; günlük dil, gerçeğin ta kendisidir.

B) Şiir dili, süslü, sanatlı, ağdalıdır; günlük dil ise sade ve yalındır.

C) Şiir dilinde sözcüklerin mecaz ve yan anlamları ön plandadır; günlük dilde ise gerçek ve terim anlam esastır.

D) Şiir dilinde hissetme, sezme; günlük dilde öğretme, anlatma esastır.

E) Şiir dili somut; günlük dil ise soyuttur.

 

8. Aşağıdakilerden hangisi mensur şiir olarak değerlendirilemez?

A) Damla Damla (Ruşen Eşref Ünaydın)

B) Siyah İnciler (Mehmet Rauf)

C) Han Duvarları (Faruk Nafiz Çamlıbel)

D) Mensur Şiirler (Halit Ziya Uşaklıgil)

E) Okun Ucundan (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

 

9. Seni düşünürken
    Bir çakıl taşı ısınır içimde
    Bir kuş gelir yüreğimin ucuna konar
    Bir gelincik açılır ansızın
    Bir gelincik sinsi sinsi kanar
    Seni düşünürken
    Bir erik ağacı tepeden tırnağa donanır
    Deliler gibi dönmeğe başlar
    Döndükçe yumak yumak çözülür
    Çözüldükçe ufalır küçülür

Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?

A) Lirik şiir         

B) Pastoral şiir           

C) Epik şiir           

D  Satirik şiir          

E) Didaktik şiir

 

10. Hece ölçüsündeki "kalıp" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Şiirlerde dizelerin hece sayısına göre aldıkları özelliğe denir.

B) Şiirlerin dizelerindeki hece sayısı o şiirlerin kalıbını gösterir.

C) Hece ölçüsünde en çok yedili, sekizli ve on birli kalıplar kullanılır.

D) Edebiyatımızın ilk dönemlerinde daha çok 14'lü kalıp kullanılmıştır.

E) Kalıplarda şiirin (dizelerin) belirli yerlerde bölümlere ayrılmasına da "durak" veya "durgulanma" denir.

 

11. "Epik şiir" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Tarihimiz savaşlarla ve büyük zaferlerle dolu olduğundan epik şiir geleneği edebiyatımızda önemli bir yer tutmuştur.

B) Doğal epik şiirler daha çok destan şeklindedir.

C) Çağdaş şiirde "kahramanlık" öğesi ağır basan şiirler epik şiir olarak kabul edilir.

D) Epik şiir türünün ilk örneği Homeros'un derlediği "İlyada ve Odise" destanı kabul edilir.

E) Mahabaratta (Hint), yapay epik şiirler içerisinde yer alır.

 

12. Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum.
      Bu dağların eskiden aşinasıdır soyum.
      Bekçileri gibiyiz ebanced buraların,
      Bu tenha derelerin, bu vahşi kayaların
      Görmediği gün yoktur sürü peşinde bizi 
      Her gün aynı pınardan doldurup testimizi
      Kırlara açılırız çıngıraklarımızla.
      Okuma yok, yazma yok, bilmeyiz eski yeni,
      Kuzular bize söyler yılların geçtiğini,
      Arzu, başlarımızdan yıldızlar gibi yüksek;
      Önümüzde bir sürü, yanımızda bir köpek,
      …

Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?

A) Pastoral şiir          

B) Satirik şiir            

C) Epik şiir            

D  Lirik şiir         

E) Didaktik şiir

 

13. "Aruz ölçüsü" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Aruz ölçüsü, Arap edebiyatından İran edebiyatına oradan da Türk edebiyatına geçmiştir.

B) Aruz ölçüsünde her şiirin sadece bir kalıbı bulunur. Şiir hangi kalıpla başlamışsa onunla biter.

C) Aruzda tef'ileler heceleri bölmez.

D) Türkçeye Arapça ve Farsçadan sözcüklerin girmesinde aruz ölçüsünün büyük etkisi olmuştur. 

E) Aruz ölçüsü, Türk edebiyatında Divan şiiri ile özdeşleşmiştir. 

 

14. Leyla gelin oldu, Mecnun mezarda,

      Bir susuz yolcu yok şimdi dağlarda,
      Ateşten kızaran bir gül arar da,
      Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi, 

Yukarıdaki şiir için verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Nazım birimi dörtlüktür.

B) "da" ekleri rediftir.

C) Pastoral şiirle ilgili nitelikler ön plandadır.

D) 6+5 şeklinde iki duraktan oluşmuştur.

E) 11'li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

 

15. "Uyak (kafiye)" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi  yanlıştır?

A) Mısra sonlarındaki ses benzerliğine denir.

B) Türk edebiyatında İslamiyet'ten Önceki Türk Edebiyatı'ndan itibaren kullanılır.

C) İslamiyet'ten Önceki Türk Edebiyatı'nda genellikle yarım uyak kullanılmıştır.

D) Divan Edebiyatı ile "kulak için kafiye" anlayışına geçilir.

E) Çağdaş Türk şiirinde uyak, serbest şiir anlayışıyla beraber önemini yitirmiştir.

 

16. Şiirde gerçeklik ve anlamla ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Şiirlerde kelimelerin mecaz ve yan anlamlarından ziyade gerçek anlamı ön plandadır.

B) Hedef kitlede (alıcı) uyandırılan her türlü etkiye anlam denir.

C) Şiirde anlam, gerçekliğin yorumlanmasıdır.

D) Şiirde ifade aracı olan her imge ve ses, gücünü gerçeklikten alır.

E) Şiir dili tamamen kurmaca, sanatlı bir dil olup yoğun anlamlar barındırır.

 

17. "Uyak (kafiye)" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi  yanlıştır?

A) Bir tek ünsüz benzerliğine dayanan uyağa yarım uyak (kafiye) denir.

B) Yarım uyak (kafiye) bir sesli harf ile de oluşturulur.

C) Biri sesli biri sessiz iki harfin oluşturduğu uyağa tam uyak (kafiye) denir.

D) Dize sonlarında benzeşen uzun ünlüler (â, û, î)  yarım uyak kabul edilir.

E) Dize sonlarında ikiden çok sesin oluşturduğu uyak türüne zengin uyak (zengin kafiye) denir.

 

18. Atıldı, bir Mehmetçik, büyü bozuldu
      Bir düşman süngüsüne, göğsünden
      Bu şehadetle kayalar yarıldı sanki
      Dipçik gürültüsünden

Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?

A) Dramatik şiir         

B) Pastoral şiir           

C) Lirik şiir         

D  Didaktik şiir         

E) Epik şiir

 

19. Semaî'm kavuştuk bahara yaza

      Güzeller kendini çekerler naza
      Hayran oldum yeşil dalda avaza
      Bülbüller ötüşür güller ne güzel

Yukarıdaki dörtlükteki kafiye (uyak) türü hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Yarım Uyak       

B) Cinaslı Uyak         

C) Tunç Uyak        

D) Tam Uyak         

E) Zengin Uyak


20. 
"Şiirde tema" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Şiirdeki başlık şiirin temasını bulmak için bir ipucu olabilir.

B) Bir eserin teması konusu değildir. Konuda "Ne anlatılıyor?" temada "Niçin anlatıyor?" sorusu sorulur.

C) Şiirin yapısı ile teması arasında bir anlam ilişkisi yoktur.

D) Şiirde tema, bir sözcükte, mısrada ya da mısralarda bazen de şiirin bütününde yer alabilir.

E) Şiirde en çok kullanılan kelime, kelime grubu şiirdeki tema için ipucu oluşturur. Buna anahtar kelime veya kelimeler denir.

 

CEVAP ANAHTARI: 1-D 2-A 3-B 4-B 5-A 6-D 7-E 8-C 9-A 10-D 11-E 12-A 13-C 14-B 15-D 16-A 17-D 18-E 19-D 20-C

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder