Şiir Bilgisi Test 2

1. Türk edebiyatında şiirin gelişimi ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Tanzimat Edebiyatı'yla birlikte şiirimizin muhteva ve şeklinde önemli değişiklikler olmuştur. 

B) Milli Edebiyat Dönemi'yle şiirde ulusal kaynaklara yönelme başlar.

C) Cumhuriyet Dönemi şiiri akım ve topluluk açısından oldukça fakir bir dönemdir.

D) Milli Edebiyat Dönemi ile Divan Edebiyatı'nda kökleşen aruz ölçüsünün hâkimiyeti tam olarak kırılmış hece ölçüsü esas ölçü haline gelmiştir.

E) Günümüz şiirinde ölçü, uyak ve biçimin yerini serbest şiir almıştır.

 

2. Aşağıdakilerden hangisi yapay epik şiirler arasında yer almaz?

A) Kalevela (Fin)

B) Kurtarılmış Kudüs (Tasso)

C) Şehname (Firdevsi)

D) Kaybolmuş Cennet (John Milton)

E) Üç Şehitler Destanı (Fazıl Hüsnü Dağlarca)

 

3. Aşağıdakilerden hangisi manzum hikâyelerin özelliklerinden biri değildir?

A) Manzum hikâyeler, eğitici ve öğretici tarafı ağır basan hikâyelerdir.

B) Manzum hikâyelerde toplumu ilgilendiren olaylar işlenir.

C) Ölçü ve uyak, önemli unsurlar olarak karşımıza çıkar.

D) Manzum hikâyeler, bir olay örgüsü (serim, düğüm, çözüm) etrafında oluşur.

E) Manzum hikâyelerde yalnızca belirli bazı konular anlatılır.

 

4. "Şiirde Gerçeklik" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Şiirde gerçeklik; aynı gerçekliğin farklı şairlerin elinde farklı bir şekle bürünmesidir.

B) Şiir dilinde şairler daha çok kelimelerin terim ve gerçek anlamlarından faydalanır.

C) Doğada, hayatta olan her gerçeklik şair tarafından yorumlanır.

D) Gerçek olan bir şekilde değişir şiirde. İnsan, duyu organları vasıtasıyla gerçekliği algılar ve dönüştürür.

E) Şiir dili öğretmez, anlatmaz, göstermez; hissettirip sezdirir.

 

5. Bütün sevgileri atıp içimden, 
    Varlığımı yalnız ona verdim ben, 
    Elverir ki bir gün bana derinden, 
    Ta derinden bir gün bana "Gel" desin. 

Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?

A) Lirik şiir          

B) Pastoral şiir            

C) Epik şiir            

D  Satirik şiir         

E) Didaktik şiir

 

6. Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken 
    Yazılmamış bir destan gibi Anadolu’muz 
    Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken 
    Sana uğurlar olsun... ayrılıyor yolumuz 

Yukarıdaki şiirin teması aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Ölüm         

B) Özlem         

C) İnsan sevgisi        

D) Yaşama Sevinci       

E) Memleket sevgisi

 

7. "Şiirde tema" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Şiirde tema, hedef kitleye verilmek istenen asıl mesajı içerir.

B) Tema, soyut olması bakımından konudan ayrılır.

C) Şiirde tema, geneli yansıtır.

D) Tema, şiirin bütününde yer aldığı zaman şiirde açık olarak verilir.

E) Temayı bulmak için "niçin" sorusu sorulur. Tema bir şekilde nesirdeki ana fikrin karşılığıdır.

 

8. Sen petek misali Veysel'de arı
     İnleşir beraber yapardık balı
     Ben bir insanoğlu sen bir dut dalı
     Ben babamı sen ustanı unutma

Yukarıdaki şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Şiirin son dörtlüğüdür.

B) Kimin tarafından yazıldığı bilinmemektedir.

C) Nazım birimi dörtlüktür.

D) Kafiye örgüsü düz uyaktır.

E) 11'li hece ölçüsü (6+5) ile yazılmıştır.

 

9. Çukurova bayramlığın giyerken,

    Çıplaklığın üzerinden soyarken,
    Şubat ayı kış yelini kovarken,
    Cennet demek sana yakışır dağlar.

Yukarıdaki şiir ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Nazım birimi dörtlüktür.

B) Hece ölçüsüyle yazılmıştır.

C) Şiirdeki her bir dize üç duraktan oluşmuştur.

D) Hece ölçüsünün 11'li kalıbı kullanılmıştır.

E) Şiirin durakları "6+5" şeklindedir.

10. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Türk edebiyatında satirik şiirleriyle öne çıkan kişilerden biri değildir?

A) Nef'i              

B) Şeyhi             

C) Şeyh Galip          

D) Seyrani         

E) Bağdatlı Ruhi        

 

11. "Aruz ölçüsü" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Aruz, "çadırın ortasına dikilen direk" anlamına gelir.

B) Aruz ölçüsünde "kafiye kulak içindir." kuralı esas alınır.

C) Aruz ölçüsünde heceler uzun ve kısa olmak üzere ikiye ayrılır.

D) Aruz ölçüsünün kaynağı Arap Edebiyatı'dır.

E) Aruz ölçüsünde en sondaki hece her zaman uzun hece (kapalı hece) kabul edilir.

 

12. "Mensur şiir" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bu şiirlerde seslenme ve ünlem cümleleri çok fazla yer alır.

B) Mensur şiirlerde şairane bir üslup söz konusudur.

C) Betimleme ve çözümlemelere önem verildiği için mensur şiirlerde cümleler oldukça uzundur.

D) Mensur şiirlerde iç ahenk önemli olduğu için dil bilgisi kurallarına yer verilmez.

E) Düzyazı biçiminde yazılan mensur şiirlerde kafiye örgüsü ve nazım birimi de yer alır.

 

13. İncecikten bir kar yağar

      Tozar Elif Elif diye
      Deli gönül abdal olmuş
      Gezer Elif Elif diye

Yukarıdaki şiirle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) "Elif Elif diye" sözleri hem anlam hem de görevce aynı olduklarından rediftir.

B) "-er, -ar" ekleri geniş zaman eki olduklarından ek halindeki redife örnektir.

C) Şiir, duraksız olarak yazılmıştır.

D) Ölçüsü, 8'li hece ölçüsüdür.

E) Nazım birimi dörtlüktür.

 

14. Şehitler tepesi boş değil, 
      Toprağını kahramanlar bekliyor! 
      Ve bir bayrak dalgalanmak için; 
      Rüzgâr bekliyor! 
      Destanı öksüz, sükûtu derin meçhul askerin; 
      Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye 
      Yattığı toprak belli, 
      Tuttuğu bayrak belli, 
      Kim demiş meçhul asker diye? ...

Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?

A) Epik şiir          

B) Pastoral şiir           

C) Lirik şiir           

D  Satirik şiir           

E) Didaktik şiir

 

15. Madem çoban değildin

      Arkandaki sürü ne
      Beni yârdan ayıran
      Sürüm sürüm sürüne

Yukarıdaki dörtlükteki kafiye (uyak) türü hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Cinaslı Uyak        

B) Yarım Uyak        

C) Tunç Uyak         

D) Tam Uyak         

E) Zengin Uyak

 

16. Aruz ölçüsünde yer alan kusurlarla ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Aslında kısa olan bazı hecelerin ölçüye uydurulması için uzun okunmasına "imale (uzatma)" denir.

B) Aruz kalıbının ortaya çıkması için Arapça ve Farsça sözcüklerdeki uzun bir heceyi kısa okumaya "zihaf (kısma)" denir.

C) Aruz ölçüsünde ahengi sağlamak için iki kapalı hece arasında bir açık hece olduğunda sonu uzun bir ünlü ve bir ünsüzle biten heceyi imaleden biraz daha uzun okumaya "med (uzatma)" denir.

D) Arapça veya Farsça uzun olan bir sözcüğü hafifleştirerek okumaya "sekti melih" denir.

E) Kapalı bir hecenin açık hece yapılması için son sesi ünsüzle biten bir sözcüğün bu sesinin kendisinden sonra gelen sözcüğün ilk sesine bağlanarak okunmasına "vasl (ulama)" denir.

 

17. Sonbahar geliyor serçe
      Yuvanı ne yapacaksın?
      Ayva çiçek açmadan önce.
      Meyvelerin içi geçecek
      Rüzgâr başka çeşit esecek
      Yağmurlarla ıslanacaksın.

Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?

A) Satirik şiir        

B) Pastoral şiir          

C) Epik şiir          

D  Lirik şiir        

E) Didaktik şiir

 

18. Aşağıdaki seçeneklerin hangisindeki uyak türü diğerlerinden farklıdır?

A) Nasihatim sana herzeyle iştigali bırak
    Adamlığın yolu nerdense bul da girmeye bak

B) Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik
    Bina atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik

C) Orhan zamanından kalma bir duvar,
    Onunla bir yaşta ihtiyar çınar.

D) Baygın bir ihtizaz ile bi-huş akar dere,
    Sahillerinde çocuklar uzanmış çemenlere.

E) Dedem koynunda yattıkça benimsin, ey güzel toprak!
    Neler yapmış bu millet, en yakın tarihe bir sor bak.

 

19. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde farklı bir uyak (kafiye) türü kullanılmıştır?

A) Şöyle olmış câm-ı âşk-ı yârdan mest ü harâb
    Kendüsin dîvârdan dîvâra urmış âfitâb

B) Bir hüsn dahi bağladı hattın izâr-ı yâr
    Etrâf-ı bâğ hûb olur olsa benefşe-zâr

C) Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya;
    Yüzüstü Çok süründün ayağa kalk, Sakarya!

D) Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır  yol
    Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir  kol            

E) Bin bahçeli beldemizi yâd ellere bıraktık,
    Gölgesinde barınacak tek ağacım yok artık.20.
 Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın
      Denizler ortasında bak yelkensiz bıraktın
      Öylesine yıktın ki bütün inançlarımı;
      Beni bensiz bıraktın; beni sensiz bıraktın.

Yukarıdaki şiirin teması aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Ayrılık            

B) Özlem           

C) Aşk            

D) Yaşama Sevinci        

E) Memleket Sevgisi

 

CEVAP ANAHTARI: 1-C 2-A 3-E 4-B 5-A 6-E 7-D 8-B 9-E 10-C 11-B 12-E 13-C 14-A 15-A 16-D 17-B 18-D 19-D 20-A

 

Ayrıca bakınız

1 yorum: