Noktalama İşaretleri Test 9

 1. I. Çağdaşları ona şu lakabı takmıştı: Vatan şairi.

   II. Sartre: "Sɑvɑşı zenginler çıkarır, yoksullɑr ölür." der.

   III. Çarşıdan birçok meyve almıştı: elma, üzüm, muz, çilek…

   IV. Lokman Hekim: "Hekimler ahmaklığa deva bulamazlar." demiş.

    V. https://www.google.com.tr

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde "İki nokta (:)" aynı görevde kullanılmıştır?

A) I ve II                

B) II ve IV            

C)  II ve III             

D) IV ve V             

E) III ve V

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ünlem işareti (!)" yanlış kullanılmıştır?

A) Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: İlerle!

B) Ay, ne tatlı şeysin sen öyle!

C) Bir hilâl uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor!

D) Elveda, ey baharın müjdecisi!

E) Her sevinç bir hüzne gebedir!

 

3. I. Bir ok attım karlı dağın ardına

       Düştü m'ola sevdiğimin yurduna

       İl yanmazken ben yanarım derdine

       Engel aramızı açtı n'eyleyim 

   II. Güzelliğin on par'etmez

        Bu bendeki aşk olmasa 

   III. Karac'oğlan der ki ismim öğerler

        Ağı oldu yediğimiz şekerler

   IV. Fatih'in ordusu ne şanlı ordu

        Muştuyla beslenen o kutsal ordu

    V. Türkiye'dir bize sevda her daim

        Günde dört mevsim yaşanır daim 

Yukarıdaki dizelerin hangilerinde "kesme işareti" farklı bir amaçla kullanılmıştır?

A) IV ve V                  

B) II ve III             

C) I ve II             

D) II ve V          

E) III ve IV

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "soru işareti (?)" doğru kullanılmıştır?

A) Kaç gün ağladı sızladı; kimse onu dinlemedi?

B) Hangi gün beyaz gömlek giysem yağmur yağar?

C) Niçin ağladığını orada merak etmeyen yoktu?

D) Bunu yapan kim olursa olsun bunun hesabını verecek?

E) O da bir gün bu kutlu yürüyüşümüze katılacak mı?

 

5. İçten gelen heyecanları anlatan duygusal şiir türüne lirik şiir denir ( ) Lirik şiirde coşku, heyecan, bireysel duygular ön plandadır ( ) Lirik şiirlerde hedef kitlenin beynine değil kalbine seslenme söz konusudur ( ) Eski Yunan edebiyatında şairler şiirlerini ( ) lir ( ) denilen bir sazla söyledikleri için bu şiire lirik şiir ismi verilmiştir ( )

Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (.) (.) (.) (-) (-) (.)                    

B) (.) (.) (.) (,) (,) (.)                  

C) (.) (;) (.) (") (") (.)

D) (.) (.) (.) (") (") (.)                    

E) (.) (.) (.) (") (") (!)

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "parantez işareti" yanlış kullanılmıştır?

A) Cümlenin anlamında anlamadığım tek yer nesnel (objektif) kavramıydı.

B) Voltaire (Volter) ünlü eserleriyle dünya edebiyatına damgasını vurmuştur.

C) Türkiye'yi (birçok ülke) çekemiyordu.

D) Sarı Naciye — (Fırlayarak): Sen kim oluyorsun be ırgat?

E) Dekor: (Geniş bir köy evinin salonudur. İki yan tarafta divan vardır. Orta yerde kilim bulunur.)

 

7. ( ) yazdır ( ) ( ) sözcüğü bir eylem gövdesidir ( )

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (-) (-) (.) (.)      

B) (") (,) (") (.)      

C) (-) (,) (-) (.)     

D) (") (-) (") (…)    

E) (") (-) (") (.)

 

8. "Kısa çizgi (-)" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi  yanlıştır?

A) Yapım ve çekim eklerinin başında kullanılır.

B) Heceleri göstermek için konur.

C) Cümle içindeki ara sözlerin, ara cümlelerin başına ve sonuna konur.

D) Matematikte çıkarma işareti olarak kullanılır.

E) Cümle içinde sayı adlarının yinelenmesi sırasında konur.

 

9. Seneca ( ) ( ) Cesaret cennete ( ) korku ölüme sürükler ( ) ( ) der ( ) 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (;) (") (,) (.) (") (.)                   

B) (:) (") (,) (.) (") (.)                 

C) (:) (") (,) (.) (.) (")

D) (:) (") (,) (,) (") (.)                  

E) (:) (") (;) (.) (") (.)

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "eğik çizgi (/)" yanlış konulmuştur?

A) http://edebiyatokulu.org

B) Uçun kuşlar uçun doğduğum yere / Şimdi dağlarında mor sümbül vardır. 

C) 30 m/s kaç km/h dir?

D) 29/04/1453 tarihi Türk ve dünya tarihi için bir dönüm noktasıdır.

E) Dil/bilgisi kurallarını tam öğrenmeden anlam bilgisinde başarılı olamayız.


11. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde "kesme işareti" kullanılmalıdır?

A) Mısırlıdan           

B) İngilizceye         

C) Türkleşmekten        

D) Türkün         

E) Atatürkçülük

 

12. "Parantez (yay ayraç)" aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı (anlamdaş) sözcükleri belirtmek için kullanılmamıştır?

A) Bu sınıf, edebiyat (yazın) çalışmalarına oldukça vakit ayıran bir sınıftır.

B) Emrinde hazır (amade) bir ordu bekliyordu o ulu komutanın.

C) Voltaire (Volter) ünlü eserleriyle edebiyat dünyamıza damgasını vurmuştur.

D) İki yazar kafiye (uyak) konusunda zıt fikirlere sahiptiler.

E) Bu alev (alaz) bütün köyü sarabilir.

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "virgül (,)" doğru kullanılmıştır?

A) Seni her gördükçe, onu hatırlıyorum.

B) O güzelim yılları hep hatırlayacağım, diyordu.

C) Arkadaşına durmaksızın, gel diye bağırıyordu.

D) Annesine çanta, ayakkabı, gömlek, vs. şeyler aldı.

E) Seni hatırladıkça, yüreğim yanıyor.

 

14. I. Alıntıların aktarıldığı eser, yazar veya künye bilgilerini göstermek amacıyla kullanılır.

     II. Sıfırdan küçük değerleri göstermek için konur.

     III. Cümle içindeki ara sözlerin, ara cümlelerin başına ve sonuna konur.

   IV. Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek veya ifadeye güç katmak için konur.

     V. Kavramlar tanımlanırken ilgili kavramdan hemen sonra konur.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisiyle ilgili bir bilgi yoktur?

A) Nokta             

B) Kısa çizgi             

C) İki nokta             

D) Üç nokta               

E) Virgül

 

15. 11 ( ) sınıf öğrencileri saat 14 ( ) 30 ( ) da yeni bir sınava girecekler mi ( )

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (.) (:) (') (?)       

B) (') (:) (.) (?)     

C) (') (.) (') (?)       

D) (') (:) (') (?)      

E) (.) (.) (') (?)

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işaretleri ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) İki noktadan sonra sıralanan örnekler özel isim değilse küçük harfle; cümle ise her zaman büyük harfle başlar.

B) Noktalı virgülden sonra gelen sözcük özel isim değilse büyük harfle başlamaz.

C) "-sa, -se" şart kipi ekinden sonra virgül işareti kullanılır.

D) Öğelerde anlam karışıklığını önlemek için noktalı virgül kullanılır.

E) Metin içinde "-ınca, -ince" anlamıyla zarf-fiil görevinde kulla­nılan "mı, mi" eklerinden sonra virgül işareti kullanılmaz.

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kesme işareti" yanlış kullanılmıştır?

A) TDK'nin saygınlığına gölge düşürmemek gerekir.

B) 2'nci katın 8'inci dairesinde oturuyorlar.

C) Kadı'nın Osmanlı devlet sistemindeki rolünü herkes bilir.

D) Türkçe'nin dünya dilleri arasındaki yeri hakkında çok az bilgiye sahibiz.

E) Betül Hanım'ı herkes o akşam çok takdir etmişti.

 

18. Çocuğuna ( ) ( ) Haydi aslanım ( ) ( ) diye sesleniyordu ( )

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (:) (") (;) (") (.)                           

B) (:) (") (!) (") (.)                         

C) (: (") (:) (") (.)

D) (:) (") (,) (") (.)                           

E) (:) (") (!) (.) (")


19. Bahçenin (I) güllerini toplayan (II) çocuk (III) bir an kendini yerde buldu (IV)

Yukarıdaki yerlerin hangisine veya hangilerine herhangi bir noktalama işareti gelmez?

A) I                     

B) I ve III                 

C) I ve IV              

D) II ve III                

E) I ve II

 

20. Şaşma, heyecan, sevinç, acı, korku, gibi duyguların yer aldığı söz, söz grupları veya cümlelerin sonuna ünlem işareti (!) konur. Bu sözlerin olduğu yerler vurgulanarak okunur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde "ünlem işareti (!)" yanlış kullanılmıştır?

A) Eyvah! Ne yer, ne yâr kaldı.

B) Tüh, sınavı geçememişim!

C) Bu dağların eskiden aşinasıdır soyum!

D) Kazanmışım, anne kazanmışım!

E) Ey Türk Gençliği!


CEVAP ANAHTARI: 1-B 2-E 3-A 4-E 5-D 6-C 7-E 8-E 9-B 10-E 11-D 12-C 13-B 14-A 15-E 16-C 17-D 18-B 19-E 20-C

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder