Noktalama İşaretleri Test 4

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "soru işareti (?)" yanlış kullanılmıştır?

A) Türkçenin ilk yazılı metinleri nerede bulunmaktadır?

B) Kim yarın günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapacak? 

C) Ahmet Yılmaz 1940 (?) yılında doğmuş.

D) Mustafa'dan daha çalışkan öğrenci mi olur? 

E) Mustafa okula geldi mi? gelmedi mi?

 

2. I. Sayılardan sonra sıra bildirmek için kullanılan "-ıncı, -inci, -uncu, -üncü" ekleri yerine konur.

   II. Yazıda tırnak içine alınmayan alıntı cümlelerden sonra konur.

   III. Bağlaçlarla bağlanabilen ancak yazılmayan bu bağlaçlar yerine konur.

   IV. Karşılıklı konuşmalarda, konuşma çizgisinden önce konur.

   V. Örnekler sıralandıktan sonra "ve benzerleri" yerine konur.

Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisinin açıklaması yukarıda verilmemiştir?

A) İki Nokta                 

B) Nokta                

C) Virgül            

D) Noktalı Virgül          

E) Ünlem

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "virgül (,)" doğru kullanılmıştır?

A) Dadaloğlu, Bütün Şiirleri, Umutbahar Yayınları, Ankara, 2004.

B) Okula Mustafa ile, Mehmet birlikte gelmişlerdi. 

C) Kitaplarını, defterlerinive kalemlerini okulda unutmuştu. 

D) Odaya Ali, ile Ferhat aynı anda gelmişlerdi.

E) Bu hafta sonu İstanbul'a, veya Ankara'ya gideceğiz.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kesme işareti (')" yanlış kullanılmıştır?

A) Mehmet Ali günde ortalama 500'e yakın soru çözerdi. 

B) 5'milyon insan bu olayı protesto etmiş.

C) 2010'dan bu yana Türkiye'de önemli sanayi hamleleri gerçekleştirilmektedir.

D) Amcalarım o apartmanda 5'inci katta oturur.

E) Saat 16.15'te maçı izlemek için oraya gidelim.

 

5. 8 ( ) inci maddenin 3 ( ) fıkrası 1972 ( ) nin 18 ( ) inde kabul edildi ( )

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (') (') (') (') (.)                                 

B) (.) (.) (') (') (.)                      

C) (') (.) (') (') (.)

D) (.) (') (') (') (.)                                 

E) (,) (.) (') (') (.)

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ünlem (!)" farklı bir nedenden konulmuştur?

A) Hayret, ne çabuk büyümüş!

B) Dikkat et, önüne araba çıkabilir!

C) Eh, bu sınavı da geçtim!

D) Aman Allah'ım bu ne mutluluk!

E) Ey müminler! Sözümü iyi dinleyiniz.

 

7I. Saat ve dakikayı gösteren rakamları ayırmada konur.

    II. Kişi adlarından sonra gelen saygı ve unvan sözlerine getirilen ekleri ayırmak için konur.

    III. Başka bir kişiden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içine alınır.

    IV. Adres yazılırken apartman numarası ile daire numarası arasına, semt ile şehir arasına konur.

    V. Sıfırdan küçük değerleri göstermek için konur.

Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisinin açıklaması yukarıda verilmemiştir?

A) Kesme İşareti        

B) Nokta           

C) Eğik Çizgi         

D) Noktalı Virgül         

E) Kısa çizgi

 

8. Ordular ( ) İlk hedefiniz Akdeniz ( ) dir ( ) ileri ( )

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (!) (') (,) (.)         

B) (!) (') (,) (!)    

C) (:) (') (,) (.)        

D) (:) (') (,) (!)     

E) (,) (')  (,) (.)

 

9. Aşağıdakilerden hangisinde "tırnak işareti" yanlış kullanılmıştır?

A) Yahya Kemal: "İzmir üzerine dünyada bir şehir daha yoktur!" der. 

B) Höyük sözü Anadolu'da "tepe" olarak geçer.

C) Babalarını "geçen yaz" kaybetmiştiler.

D) Admin Türkçede "Yönetici" olarak adlandırılmıştır.

E) Yahya Kemal Beyatlı'nın ünlü "Sessiz Gemi" şiirini en az bir kez okumalıyız.

 

10. Genç (I) doktora geçirdiği (II) hastalığın (III) bir benzerini geçirmek (IV) istemediğini (V) söyledi.

Yukarıdaki cümledeki anlam karışıklığını gidermek için numaralanmış yerlerin hangisine "virgül (,)" getirilmelidir? 

A) I        B) II       C) III      D) IV       E) V

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir noktalama yanlışlığı yoktur?

A) Montesquies: "Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluma yönelik bir tehdittir." der.

B) Montesquies: "Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluma yönelik bir tehdittir". der.

C) Montesquies; "Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluma yönelik bir tehdittir." der.

D) Montesquies: "Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluma yönelik bir tehdittir. der"

E) Montesquies: "Bir tek kişiye yapılan haksızlık; bütün topluma yönelik bir tehdittir." der.

 

12. "Virgül (,)" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kesirli sayılarda kesirli kısmı göstermek amacıyla konur.

B) Cümlede özne göreviyle kullanılan ve bir isimden önce gelen "bu, şu ve o" zamirlerinden sonra konur.

C) "ve, ile, veya, yahut" bağlaçlarından önce ve sonra konur.

D) Bibliyografik künyelerde yazar, eser, basımevi vb. maddelerden sonra konur.

E) Eş görevli sözcükler ya da söz gruplarını ayırırken konulur.

 

13. "Parantez işareti ( )" aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Bacon (Beykın) İngiliz edebiyatında deneme türüyle ün yapmıştır.

B) O kutsal diyar (Mekke) hiçbir zaman unutulmayacak.

C) Leo Tolstoy (Li Tolstoy) herkes dünyayı değiştirmeyi düşünüyor ama kimse kendini değiştirmeyi düşünmüyor, der.

D) Voltaire (Volter) ünlü eserleriyle edebiyat dünyamıza damgasını vurmuştur.

E) Shakespeare (Şekspir) İngilizcenin en büyük şairi kabul edilir.

 

14. Dede Korkut ( ) yüzyıllarca Türk milletine nasihat etmiş ( ) rehberlik etmiştir ( ) Özellikle 14 ( ) yüzyılda ön plana çıkmıştır ( )

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (,) (,) (.) (,) (.)                                

B) (,) (;) (.) (.) (.)                    

C) (,) (,) (.) (.) (.)

D) (:) (,) (.) (.) (.)                                

E) (;) (,) (.) (.) (.)

 

15. "Kesme işareti (')" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kitap, dergi, gazete, tablo, heykel, müzik vb. adlardan sonra gelen çekim ekleri kesme işareti ile ayrılır.

B) Hayvanlara verilen özel adlardan sonra gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır.

C) Kısaltmalardan sonra gelen ekleri ayırmada kullanılır.

D) Rakamlardan sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır.

E) Özel adlara getirilen yapım ekleri kesme işaretiyle ayrılır.

 

16. Balzac ( ) ( ) Bencillik ( ) dostluğun zehiridir ( ) ( ) der ( )

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (:) (") (,) (.) (") (.)                       

B) (;) (") (;) (.) (") (.)               

C) (:) (") (,) (") (.) (.) 

D) (:) (") (,) (,) (") (.)

E) (:) (") (,) (") (,) (.)

 

17. "Köşeli Ayraç ( [ ] )" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi  yanlıştır?

A) Ayraç içinde ayraç işaretine başvurulması gereken durumlarda yay ayraçtan önce köşeli ayraç konur.

B) Bibliyografik yani kaynak olarak verilen makale ve kitapların künyeleri ile ilgili bazı ayrıntıları göstermek amacıyla konur.

C) Çevirilerde çeviriyi yapan kişi veya kişilerin eklemiş olduğu tamamlayıcı sözler için kullanılır.

D) Matematikte yay parantez içindeki işlemlerin yeniden parantez içine alınması gerektiği yerlerde kullanılır.

E) Matematikte çeşitli işlem sırasını veya büyüklükleri belirtmek için konur.


18. Beş Hececilerde iki isim ön plana çıkar ( ) Faruk Nafiz Çamlıbel ( ) Oktay Rıfat Horozcu ( )

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (:) (,) (…)             

B) (:) (,) (.)              

C) (;) (,) (.)           

D) (;) (,) (...)       

E) (:) (;) (.)

 

19. "Virgül (,)" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) "vb.", "vs." gibi kısaltmalardan önce virgül işareti konulmaz.

B) İsim veya sıfat tamlamalarında tamlayan ile tamlanan arasına kesinlikle virgül işareti gelmez.

C) "hem… hem, ya… ya, ne… ne, de… de, gerek… gerek" bağlaçlarından sonra virgül işareti kullanılmaz.

D) "-sa, -se" şart kipi ekinden sonra virgül işareti kullanılmaz.

E) İkilemeler arasına konur.

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kesme işareti (')" yanlış konulmuştur?    

A) Selçuklu Devleti'nden bize çok büyük bir miras kalmış.

B) Allah'tan korkmayan bir insan için kul korkusu ne gezer.

C) Fırat Nehri'ne nice medeniyetler komşu olmuş bir zamanlar.  

D) Bir İstanbul'lu için en önemli şey her zaman için trafik olmuştur.

E) Başbakanlık Genelgesi'nin son şekli yayımlandı.

 

CEVAP ANAHTARI: 1-E 2-E 3-A 4-B 5-C 6-E 7-D 8-B 9-C 10-A 11-A 12-C 13-B 14-C 15-E 16-A 17-E 18-B 19-E 20-D

Ayrıca bakınızHiç yorum yok:

Yorum Gönder