İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Test 2

1. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı'nın "Sözlü Edebiyat" döneminin özelliklerinden biri değildir?

A) Şamanizm, Maniheizm ve Budizm gibi dinler bu dönem edebiyatının özünü oluşturur.

B) Anlatım sözlüdür.

C) Sözlü Edebiyat dönemi şiirinde kafiye olarak daha çok tam uyak kullanılmıştır.

D) Koşuk, sav, sagu ve destanlar dönemin başlıca ürünleridir.

E) Sözlü Edebiyat döneminde destanlar ön plandadır. Bu sebeple bu döneme "Destan Devri Türk Edebiyatı" ismi de verilmiştir.

 

2. Aşağıdakilerden hangisi oluşumu bakımından yapma bir destandır?

A) Nibelungen (Alman)

B) Kalevela (Fin)

C) Mahabarata (Hint)

D) İlahi Komedi (Dante)

E) Chanson de Roland (Fransız)   

 

3. Koşuklar, içerik ve söyleyiş bakımından Halk Edebiyatı'ndaki ……. ve Divan Edebiyatı'ndaki …….. türüne benzer.

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) Koşma – kaside  

B) Semai – gazel 

C) Koşma – gazel

D) Varsaşı – mesnevi

E) Semai – şarkı

 

4. Alp Er Tunga Destanı, (I) "Alp Er Tunga" adlı Türk kahramanın İranlılarla yaptığı savaşı, onun yiğitliklerini ve bir hile neticesinde öldürülmesini konu alır. Şu Destanı, (II) "Şu" ismindeki kahramanın Büyük İskender ile yaptığı mücadeleleri konu edinir. Şu, savaş sonrasında "Şu"  şehrini inşa eder. Atilla Destanı'nda (III) Batı Hun devletinin ünlü hükümdarı Atilla'nın yaşamı ve fetihleri anlatılır. Türeyiş Destanı'nda (IV) Uygurların bir erkek kurttan türeyişi; Ergenekon Destanı'nda  (V) Göktürklerin dişi bir kurttan türeyişi anlatılır.                       

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?  

A) I       B) II      C) III      D) IV     E) V

 

5. Sözlü Edebiyat dönemi ürünlerinden olan "sav" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kısa ve özlü sözlerdir.

B) İlk söyleyenleri belli olan savlar da vardır.

C) Savlar, biçim olarak düzyazının bir cümlesi gibidir.

D) Bugünkü atasözlerinin ilk şekillerini oluşturur.

E) Bir öğüt, deneyim ve düşünceyi içerir.

 

6. Türk edebiyatının bilinen ilk yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaşgarlı Mahmut     

B) Vezir Tonyukuk     

C) Bilge Kağan    

D) Yollug Tigin    

E) Oğuz Kağan

 

7. Aşağıdaki destanlardan hangisinin ait olduğu ulus yanlış verilmiştir?

A) Ramayana – Hint

B) Şu – Türk

C) Nibelungen – İngiliz

D) Kalavela – Fin

E) Chansen de Röland  Fransız

 

8. Türklerin kullandıkları alfabeler hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Göktürk, Uygur, Arap, Latin

B) Göktürk, Uygur, Çin, Latin

C) Göktürk, Uygur,  Fars, Latin

D) Uygur, Göktürk, Çin, Latin

E) Hun, Göktürk, Arap, Latin

           

9. Göktürk Yazıtları, düzyazı şeklinde şiirsel bir anlatımla oluşturulmuşlardır. (I) Anıtlarda sadece din dışı konular işlenmiştir. (II) Göktürk Yazıtları, (Orhun Abideleri) "Türk" kelimesinin içerisinde geçtiği ilk metindir. (III) Göktürk Yazıtları, II. Göktürk devleti döneminde dikilmiştir. (IV) Yazıtlarda I. Göktürk devletinin tarihi anlatılır. (V)

"Göktürk Yazıtları (Orhun Abideleri)"  ile ilgili yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I       B) II     C) III     D) IV     E) V

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Türk destanlarından biri değildir?

A) Manas           

B) Şu           

C) Göç          

D) Türeyiş         

E) Şehname

 

11. Türk edebiyatının ilk yazılı metinleri olan Göktürk Yazıtları'nı (Orhun Abideleri) ilk çözümleyen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Radloff       

B) Vilhelm Thomsen      

C) Strahlenberg       

D) Nemeth       

E) Kaşgarlı Mahmut

 

12. Oluşumları bakımından destanlar doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrılır. (I) Kendiliğinden oluşan ve çoğunlukla bir şair tarafından bir araya getirilen destanlara doğal destan denir. (II) Herhangi bir tarihi hadisenin sonraki yıllarda bir şair tarafından kaleme alındığı destanlar yapma destan adını alır. (III) Türk destanları hakkında mevcut bilgiler oldukça fazladır. (IV) Alp, bilge ve kadın tipi destanlarda karşımıza çıkan ortak tiplerdir. (V)

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde "destan" türü ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I      B) II     C) III     D) IV     E) V

 

13. Göktürk alfabesi, 38 harflidir. 25 sessiz, 4 sesli 9 da birleşik sesten oluşmuştur. (I) Göktürk Yazıtları, yabancı etkilerden uzak arı bir Türkçe ile yazılmıştır. (II) Anıtlarda; aliterasyonlar, benzetmeler, atasözleri ve deyimler çok fazla yer alır. (III) Taşların bir tarafı Çince, üç tarafı da Göktürk alfabesiyle yazılmıştır. (IV) Kitabelerin yazarı Bilge Kağan'dır. (V)

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde "Göktürk Yazıtları" ile ilgili bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) I      B) II     C) III      D) IV     E) V

 

14. Aç ne yimes, tok ne times.

      Ağılda oğlak toğsa arıkta otı öner.

      Arpasız at aşumaz.

      Alın arslan tutar, küçin sıçgan tutmas.

Yukarıdaki örnekler aşağıdaki türlerden hangisine örnek oluşturur?

A) Sav                  

B) Sagu                 

C) Koşuk                 

D) Destan                 

E) Semai

 

15. Aşağıdakilerden hangisi "İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı"nın özelliklerinden biri değildir?

A) Ölüm, doğa sevgisi, kahramanlık, aşk ve savaş gibi konular çokça işlenmiştir.

B) Şiirlerde daha çok yarım uyak kullanılmıştır.

C) Sözlü Edebiyat ve Yazılı Edebiyat olmak üzere iki bölümde incelenir.

D) Bu dönem edebiyatında destan geleneği fazla yaygın değildir.

E) Şiirlerin ölçüsü hece ölçüsü nazım birimi dörtlüktür.

 

16. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet Öncesi Türk destanlarından biri değildir?

A) Türeyiş Destanı

B) Göç Destanı

C) Manas Destanı

D) Şu Destanı

E) Bozkurt Destanı

 

17. Saguların halk şiirindeki karşılığı …… divan şiirindeki karşılığı …… 'dir.

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) Ağıt – gazel

B) Koşma – mersiye

C) Ağıt – mersiye

D) Ağıt – kaside

E) Semai – mersiye

 

18. Aşağıdakilerden hangisinde İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı'nın "Yazılı Edebiyat" dönemi ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) Nazım birimi dörtlüktür.

B) Ölçü, hece ölçüsüdür.

C) Yalın, açık ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.

D) Türklerin yazıyı kullanmaya başlamalarıyla oluşan bir edebiyattır.

E) Yazılı Edebiyat, İslamiyet'in kabulünden önceki 8. yüzyılda başlayıp 12. yüzyıla kadar devam eder.

 

19. Aşağıdaki destanlardan hangisi "Göktürkler"e aittir?

A) Bozkurt Destanı

B) Atilla Destanı

C) Türeyiş Destanı

D) Göç Destanı

E) Şu Destanı

 

20. I. Hece ölçüsünün 7'li ve 11'li kalıplarıyla yazılmışlardır.

     II. Daha çok yarım uyak kullanılmıştır.

     III. Nazım birimi dörtlüktür.

     IV. Ahmet Yesevi, bu türü yazıya geçiren kişi olarak bilinir.

     V. Sözlü Edebiyat dönemi ürünlerindendir.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde "koşuk" türü ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir? 

A) I       B) II      C) III      D) IV      E) V

  

CEVAP ANAHTARI: 1-C 2-D 3-C 4-E 5-B 6-D 7-C 8-A 9-B 10-E 11-B 12-D 13-E 14-A 15-D 16-C 17-C 18-E 19-A 20-D

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder