İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Test 1

1. Aşağıdakilerden hangisi Sözlü Dönem Türk Edebiyatı şairlerine verilen adlardan biri değildir?

A) Kam                   

B) Baksı                    

C) Kutlug                 

D) Ozan                  

E) Oyun

 

2. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı (I) tarihin karanlık (II) devirlerinin bilinmeyen dönemlerinden başlayarak İslamiyet'in (III) kabul edildiği 8. ve 10. (IV) yüzyıla kadar geçen süreyi kapsar.  İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı'nın M.S. VIII.  (V) yüzyıla kadar olan zaman dilimi Sözlü Edebiyat; ilk yazılı eserlerle birlikte oluşan edebiyat da Yazılı Edebiyat dönemi olarak adlandırılır.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) I       B) II     C) III     D) IV      E) V

 

3. Alp Er Tonga öldi mü
    İsiz ajun kaldı mu
    Ödlek öçin aldı mu
    Emdi yürek yırtılur
 

    Günümüz Türkçesiyle

    Alp Er Tunga öldü mü
    Kötü dünya kaldı mı
    Felek öcünü aldı mı
    Şimdi yürek yırtılır

Yukarıdaki dörtlük aşağıdakilerden hangisine örnek olabilir?

A) Sav                    

B) Sagu                  

C) Destan                 

D) Ağıt                  

E) Koşuk

 

4. Aşağıdakilerden hangisi "Sözlü Edebiyat" devri ürünlerinden değildir?

A) Sav                   

B) Koşuk                

C) Sagu                

D) Semai              

E) Destan

 

5. Hun hükümdarı Mete'nin yiğitliklerini, yaşamını, ülkesini mamur ettikten sonra oğulları arasındaki paylaşımını konu alır. Kısacası destanda Mete ve yaşamı anlatılır.

Yukarıda sözü edilen Türk destanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oğuz Kağan Destanı

B) Şu Destanı

C) Alp Er Tunga Destanı

D) Atilla Destanı

E) Ergenekon Destanı

 

6. Sözlü Edebiyat (I) dönemi ürünlerinden olan savlar, (II) 13. yüzyılda (III) Kaşgarlı Mahmut (IV) tarafından yazılan Divanü Lügati't Türk (V) adlı eserde derlenmiştir.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I      B) II      C) III      D) IV     E) V

 

7. Sözlü Edebiyat'ta en yaygın tür olarak şiir ön plana çıkar. (I) Çuçu, Ki-ki, Kül Tarkan, Çişuya Tutung, Aprın Çor Tigin, Asıg Tutung ilk Türk şairlerinin önde gelen isimleridir. (II) Sözlü Edebiyat döneminde aşk, kahramanlık, doğa, at sevgisi, cesaret ve ölüm konuları en çok işlenen konular olur. (III) Sözlü Edebiyat dönemi eserleri yabancı etkilerden oldukça uzak oldukları için eserlerin dili sadedir. (IV) Şairler, şiirlerin son dörtlüklerinde mahlaslarını geçirmişlerdir. (V)

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı'nın "Sözlü Edebiyat" dönemi ile ilgili yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I     B) II      C) III    D) IV    E) V

 

8. Sözlü Edebiyat döneminin en önemli ürünüdür. Türk Edebiyatının ilk örneklerini oluşturan bu tür, milletlerin hayatını yakından ilgilendiren büyük felaketleri, sosyal olayları, kahramanlıkları, savaş, göç ve doğal afetleri anlatan uzun manzum ürünlerdir. Dizeler ile oluşturulmuşlardır.

Yukarıda sözü edilen "Sözlü Edebiyat" dönemi ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sagu                 

B) Destan                  

C) Koşuk                

D) Sav               

E) Koşma

 

9. Aşağıdakilerden hangisi "Yazılı Edebiyat" döneminin özellikleri arasında yer almaz?

A) Bu dönem Türklerin yazıyı kullanmalarıyla başlar.

B) Bu dönemin yazılı eserlerinde dönemin kültürel unsurlarına rastlanılır.

C) Yazılı dönem ürünleri Göktürkçe ve Uygurca olarak yazılmışlardır.

D) İlk alfabelerimiz Göktürk ve Uygur alfabeleridir. Bu alfabeleri Arap, Latin alfabeleri takip etmiştir.

E) Yazılı Edebiyat döneminde sadece din dışı konularda eserler verilmiştir.

 

10. 1893 (I) yılında Danimarkalı (II) Thomsen (III) anıtlardaki yazıyı çözmüş, Rus bilgini (IV) Radloff, (V) yazıtların çevirisini yaparak dünyaya tanıtmıştır.

"Göktürk Yazıtları (Orhun Abideleri)"  ile ilgili yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde verilen bilgi yanlıştır?

A) I      B) II     C) III     D) IV      E) V


11.
 Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde "destan" türü ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) Destanlarımızın önemli bir kısmı yazıya geç geçirildiğinden Sözlü Edebiyattaki şeklini yansıtmaktan uzaklaşmışlardır.

B) Türk destanlarının günümüzdeki mevcutları kendi kaynaklarımızdan derlenmiştir.

C) Destanlar, bir ulusun kaderini ilgilendiren konuları işlediğinden ortak bir vicdanı yansıtır.

D) İran, Çin ve Arap belgeleri Türk destanları için önemli kaynaklardır.

E) Türk destanlarındaki mitolojik öğeleri ışık, rüya, demir, ağaç, altın, at, yay, kurt, mağara gibi unsurlar oluşturur.

 

12. 731'de yazılıp dikilen ilk anıttır. (I) Yazarı, Yollug Tigin'dir. (II) Tarih ve anı özellikleri taşıyan Tonyukuk Anıtı'nda oldukça sade bir dil kullanılmıştır. (III) Anıtlarda, daha çok Çinliler ile yapılan savaşlar, Türk milletinin Çin tutsaklığından kurtuluşu anlatılır. (IV) Anlatımda çok fazla atasözü yer almaktadır (V)

"Tonyukuk Anıtı" ile ilgili yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) I      B) II      C) III      D) IV       E) V

 

13. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet Öncesi Türk destanlarından biri değildir?

A) Şu Destanı

B) Alp Er Tunga Destanı

C) Oğuz Kağan Destanı

D) Cengiz Han Destanı

E) Atilla Destanı

 

14. Türk destanları oluşum sırasına göre hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Saka – Hun – Uygur – Göktürk

B) Göktürk – Uygur – Saka – Hun

C) Saka – Hun – Göktürk – Uygur

D) Hun – Göktürk – Uygur – Saka

E) Göktürk – Saka – Hun – Uygur

 

15. "Göktürk Yazıtları (Orhun Abideleri)" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Göktürk Yazıtları (Orhun Abideleri) Türkçenin bilinen en eski kaynağı ve ilk yazılı belgeleridir.

B) Abideler, Türk tarihi, Türk toplumunun yaşam biçimi ile ilgili bilgiler içerir.

C) Milli alfabemizdir yani Türkler tarafından bulunmuştur.

D) Göktürk Yazıtları'ndaki metinler yukarıdan aşağıya doğru yazılmış satırlar da sağdan sola doğru dizilmiştir.

E) Sözcükleri ayırmada çoğunlukla nokta kullanılmıştır.

 

16. Aşağıdakilerden hangisinde "destan" türü ile ilgili bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) Destanlar, dörtlüklerden oluşur.

B) Destanlarda dil oldukça sade ve anlaşılırdır.

C) Destanlarda belirli olan bir zaman ve yer vardır.

D) Hem gerçek hem de olağanüstü olaylar birlikte yer alır.

E) Destanlarda milli nazım ölçüsü kullanılır. Destanlarda milli, dini, örfi ve tarihi değerlere yer verilir.

 

17. Aşağıdakilerden hangisinde "sagu" türü ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) Kişilerin ölümünden duyulan acının işlendiği şiirlere denir.

B) Ölen kişinin dürüstlüğü, iyilikleri, yaptığı işler, ölümünden doğan acının fazilet ve mertlikleri anlatılır.

C) Sagular, "yuğ" adı verilen cenaze törenlerinde söylenirdi.

D) Sagular, destan özelliği de gösterdiğinden saguda geniş doğa tasvirlerine yer verilir.

E) Sagular, günümüzde atasözleri şeklinde varlığını sürdürmektedir.

 

18. Türkler, İslamiyet ile tanışmadan evvel "sığır" adı verilen av törenleri ile "şölen" adı verilen ziyafetlerde ve kazanılan savaşlar sonunda birtakım eğlenceler düzenlemişlerdir. Bu eğlencelerde daha çok lirik, epik ve pastoral özellikler taşıyan ve bir ezgiyle söylenen doğa sevgisi temalı şiirlere ……. denir. Sözlü Edebiyat döneminin diğer ürünlerine oranla duygu yönü ağır basan bir türdür.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Semai                  

B) Koşma                

C) Koşuk                

D) Sagu                

E) Destan

 

19. Sözlü Edebiyat dönemi ürünlerinden olan "sav" türü ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Az sözle çok şey anlatan anlam yoğunluğu taşıyan özlü sözlere denir.

B) Savlar, İslamiyet öncesi Türk toplumunun geleneklerini ve hayata bakış açısını ortaya koyar.

C) Kolayca ezberlenip unutulmasın diye şiir gibi söylenmişlerdir.

D) Divan Edebiyatı'nda "tezkire" adını alır.

E) İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı'nda atasözünün karşılığı olarak kullanılmıştır.


20. Aşağıdakilerden hangisi "İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı"nın özelliklerinden biri değildir?

A) Tamamen yerli ve milli bir karakter taşıyan bu dönem edebiyatının ürünleri anonim özellikler taşır.

B) Yabancı etkilerden uzak olan İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı'nda atlı göçebe kültürünün izleri belirgin bir şekilde görülür.

C) Bu dönemde toplumsal yaşam ve inanç edebiyatta da yansımıştır.

D) İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Şamanizm, Maniheizm ve Budizm gibi dinlerin etkisiyle oluşmuştur.

E) Dil, Arapça ve Farsça sözcüklerle yüklü bir dildir.


CEVAP ANAHTARI: 1-C 2-E 3-B 4-D 5-A 6-C 7-E 8-B 9-E 10-D 11-B 12-B 13-D 14-C 15-E 16-C 17-E 18-C 19-D 20-E

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder