İsimler-Adlar Test 1

1. İsimlerle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Varlıklara verilişlerine göre isimler özel ve cins isim olmak üzere ikiye ayrılır.

B) Varlıkların sayılarına göre isimler tekil, çoğul ve topluluk ismi olmak üzere üçe ayrılır.

C) Varlıkların oluşlarına göre isimler somut, soyut ve eylem isimleri şeklinde ayrılır.

D) Yapılarına göre isimler basit, türemiş ve birleşik isim olmak üzere üçe ayrılır.

E) Şahıs ekleri isim çekim ekleri arasında yer alır.

 

2. "Artık" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad olarak kullanılmıştır?

A) Artık hep birlikte size gidebiliriz.

B) Yemek artıklarını sürekli biriktirip fakirlere dağıtırdı.

C) Tabaktaki artık yemeği ısıtıp çocuklarına verdi.

D) Havalar ısındığı için artık çiçeklerin çıkması gerekir.

E) Bugünden sonra artık daha iyi geçinmeye çalışacağız.

 

3. Aşağıdakilerden hangisi özel isimler arasında yer almaz?

A) Kişi adları ve soyadları

B) Takma adlar

C) Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar, saygı sözleri, rütbe adları

D) Millet, boy, oymak adları

E) Organ-uzuv isimleri (vücudun bölümleri)

 

4. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi somut anlamlı değildir?

A) Rüzgar sert esmeye başlayınca köye dönmek zorunda kalmışlardı.

B) İşlerinde adaleti gözetmeyenler başarılı olamaz.

C) Sesi işitir işitmez aşağıya doğru yönelir.

D) Balık kokusu bütün eve sinmişti.

E) İlk kez hava bu kadar soğuk olmuştu burada.

 

5. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili isimlerden hangisi fiil kök veya gövdesinden türemiştir?

A) Sanat, toplumsal bir çabadır; toplumdan gelir, topluma döner. 

B) Mutlu insan, başkalarının mutluluğundan pay çıkaran kimsedir.  

C) Ahlak kanunları çiğnenmeye gelmez, hemen öcünü alır.

D) Ahlaksızların, dürüstlerden çok kazandığı ülke bir gün batar.

E) Güzel ahlâk; güler yüz, tatlı söz, iyilik yapmak, kötülük etmemektir.

 

6. Aşağıdaki altı çizili sözcük veya söz öbeklerinden hangisi özel isim değildir?

A) Deli Petro, savaşta Osmanlılara esir düşer.

B) Her akşam Minnoş sobanın yanında mırıldanarak uyurdu.

C) Geleneklerimizi Karakeçili olanlardan da öğrenebiliriz.

D) Cennet, anaların ayakları altındadır.

E) İslamiyet, bizim edebiyatımızda bir dönüm noktası olmuştur.

 

7. Aşağıdaki altı çizili bileşik isimlerden hangisi isim tamlaması şeklinde oluşmamıştır?

A) Ateşböcekleri her tarafı istila etmişti.

B) Suçiçeği geçiren çocuk ikide bir fenalaşıyordu.

C) Gökkuşağı farklı görünürdü oradan.

D) Bu yıl Yenişehir ilçesinde ev kiralayacak.

E) Yeni bir ayakkabı almak için mağazaya gitti.

 

8. Güneş ufkun kenarından
    Yavaş yavaş yükseliyor
    Köyün yüce dağlarından
    Serin nefesler geliyor

Yukarıdaki dizelerde kaç isim vardır?

A) 3       B) 4      C) 5       D) 6       E) 7

 

9. I. Bahçedeki otları tek tek yoldu.

   II. Yaşamak demek, aslında başkalarının ölümünü yaşamaktan pek fazla bir şey değildir. 

   III. Okuma alışkanlığını kazanmak süreçle alakalıdır.

   IV. Sözde özneyi iyice öğrenmek gerekir.

Yukarıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangi ikisi isimdir?

A) II ve III              
B) I ve II                
C) III ve IV              
D) I ve III           
E) I ve IV


10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-lık" eki somut bir addan soyut bir ad türetmiştir?

A) Bayram için aldığı şekerlik oldukça beğenildi.

B) Kışlık elbiseleri bu yıl biraz erken çıkardık.

C) İnsanlık, bu trajediyi asla unutmayacaktır.

D) Masalara tuzluk bırakma kültürü yavaş yavaş terk edilmektedir.

E) Her evde bir kitaplık için bir proje yapılabilir.

 

11. Yapıca tekil olduğu hâlde, yani çoğul "-ler, -lar"  ekini almadığı halde birden çok varlığı karşılayan adlara topluluk adları denir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde topluluk ismi yoktur?

A) Bu konuda halk ne düşünür asıl ona bakmak gerekir.

B) Bugün okulun birinci katında yer alan en sondaki sınıf boyanacak.

C) İlk toplantıda komisyon bunu karara bağlayacak.

D) Bir ülkede demokrasi gelişmişse o ülkede ordu siyasetten uzak durur.

E) Kurul, birkaç eksik üye ile toplanacak.

 

12. Sanat ve sanatçıdan yoksun bir toplumun canlılığı olmaz.

Yukarıdaki cümlede aşağıdaki isim türlerinden hangisi yoktur?

A) Tür ismi         
B) Türemiş isim          
C) Topluluk ismi          
D) Özel isim         
E) Basit isim

 

13. Aşağıdaki altı çizili bileşik isimlerden hangisi bir isimle bir fiilin birleşmesinden oluşmamıştır?

A) Öğrenciler imambayıldı yemeğini bir türlü sevmedi.

B) Çağımızda birçok şeyi bilgisayar bize öğretir.

C) Bir gecekondu sahibi bile olmadan hayata gözlerini yumdu.

D) İki ülke arasında ateşkes ilan edilecek.

E) Dedikodu, basit ruhlu insanların eğlencesidir.


14. 

Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, 

                   I

Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü
                          II                             III                            
Işık ışık, dalga dalga bayrağım!   
     IV
Senin destanını okudum, destanını yazacağım.  
                 V                    

Yukarıdaki altı çizili sözcüklerle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I. sözcük en az iki isim çekim eki almıştır.

B) II. sözcük isimden isim yapım ekinden sonra isim çekim eki almıştır.

C) III. sözcük basit bir isimdir.

D) IV. öbek fiil kökünden türemiş bir ikilemedir.

E) V. sözcük hem iyelik eki hem de hal eki almış basit bir isimdir.

 

15. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi "belirtme (-i) hal eki" almamıştır?

A) Evi, iki katlı, yeni bir evdir.

B) İşçiler, okulu güzelce temizlediler.

C) Ali yeni aldığı kitabı bir günde bitirdi.

D) Dünyayı verseler bana onu vermem, diyordu.

E) Evi, bir haftada baştan sona temizlediler.

 

16. Aşağıdaki altı çizili bileşik isimlerden hangisi sıfat tamlaması şeklinde oluşmamıştır?

A) İlkbahar, mevsimlerin tartışılmaz en güzelidir.

B) Kimi açıkgöz öğrenciler kopya çekmeye yeltenmişler.

C) Aslanağzı bazı hastalıklara iyi gelen bir bitkidir.

D) Karatavuk avlamak üzere sabah erkenden yola çıktılar.

E) Herkes kırkayak nedir diye merak ediyordu.

 

17. Bazı birleşik isimler isim soylu sözcüklerle fiilimsilerin bir araya gelmesiyle oluşur.

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili birleşik isimlerden hangisi buna örnek oluşturmaz?

A) O artık bakarkör biri olmuştu. 

B) Yanardağ, yine lav püskürmeye başladı.

C) İstanbul'da son yıllarda kapkaç olayları neredeyse sonlandı.

D) Akaryakıt almak için benzinliğe uğradı.

E) Kan akışı için atardamar hayati önem taşır.


18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk ismi yoktur?

A) Görmediği gün yoktur sürü peşinde bizi der, Kemalettin Kamu.

B) Bir millet kültürüyle diliyle ancak tarih sahnesinde yer edinebilir.

C) Meclis, bu yıl tümden tadilattan geçirilecek. 

D) Bu oyunla takım çok şey başaracaktır.

E) Bir yerde orman tahrip edilmişse oranın sakinleri de suçludur. 

 

19. "-ler, -lar" isim çekim eki, sadece çokluk oluşturmaz, cümlelere çeşitli anlamlar da katar.

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerdeki çoğul ekinin cümlelere kattığı anlam hangisinde yanlış belirtilmiştir?

A) Çocuk ateşler içinde yanıyordu. (abartma)

B) Akşam hep beraber Mustafalara gidelim. (aile)

C) Akşamları çocuklarıyla kitap okur. (genellikle, her zaman)

D) Osmanlı ve Selçuklular isimlerini tarihe altın harflerle yazdırmışlardır. (soy, topluluk)

E) Mustafa Bey'ler bugün bize teşrif edecekler. (benzerleri)

 

20. Aşağıdakilerden hangisi cins isimler arasında yer almaz?

A) Araç ve eşya isimleri

B) Hayvan ve bitki isimleri

C) Meslek ve meslek sahibi isimleri

D) Renk isimleri

E) Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge isimleri

 

CEVAP ANAHTARI: 1-E 2-B 3-E 4-B 5-C 6-D 7-D 8-D 9-A 10-C 11-B 12-D 13-E 14-C 15-A 16-C 17-C 18-C 19-E 20-E

Ayrıca bakınız

5 yorum:

 1. 9.cu soru yanlış sanırım

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Hayır, doğrudur. Fiilden isim yapım eki alan sözcükler isim olur. Diğerleri sıfat görevindedir.

   Sil
 2. 18.soru yanlışmı acaba

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Hayır yanlış değil. Orada meclis üyelerinden değil, meclis binasından bahsetmiş. O yüzden topluluk ismi değil.

   Sil
 3. Doğru, anlamsal yaklaşmak gerekir.

  YanıtlaSil