Edebi Akımlar Test 4

1. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde "hümanizm" ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) Hümanistler, sanatı doğanın bir taklidi olarak kabul etmişlerdir.

B) Hümanizm, Rönesans'la birlikte zikredilen bir kavramdır.

C) Hümanizmde evrensel değerlerin işlenmesi esas alınmış, yerel ve ulusal değerlerden uzak kalınmıştır.

D) Otorite ve aşırı şüpheciliği reddeden hümanistler, kaderin olaylar üzerindeki etkisini kabul etmemişlerdir.

E) Hümanist düşüncede akıl dinin etkisindedir.

 

2. Aşağıdakilerden hangisi "romantizm"in özelliklerinden biri değildir?

A) Kahramanların çoğu dindar kişilerdir.

B) Romantikler, eserlerinde sadece seçkin insanları değil her kesimden insanları anlatmaya çalışmışlardır.

C) Romantikler, insanın ruhuna önem vermiş, karşıtlıklardan, (ak-kara, güzel-çirkin, iyi-kötü…) yararlanmışlardır.

D) "Sanat sanat içindir." anlayışına bağlı kalmışlardır.

E) Romantikler, insanın duygularını, düş gücünü hayata geçirmesine büyük önem vermişlerdir.

 

3. Makineyi ve hızı edebiyata taşıyan bu akım 20. yüzyılda ortaya çıkmıştır. İtalya'da başlayıp oradan Avrupa'ya yayılan bir edebiyat akımıdır. Kuruculuğunu İtalyan şair Marinetti'nin yaptığı akım, hayatın içinde olanların sürekli değiştiğini sanatın da bu değişime ayak uydurması gerektiğini savunur.

Yukarıda hakkında bilgi verilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk)

B) Fütürizm (Gelecekçilik)

C) Ekspresyonizm (Dışavurumculuk)

D) Dadaizm (Kuralsızlık)

E) Sürrealizm (Gerçeküstücülük)

 

4. "Sembolizm (simgecilik)" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Sembolizmde şairler hayali ülkelere büyük özlem duymuşlardır.

B) Sembolistler, şiirde anlamın kapalı ve belirsiz olmasını önemsemişlerdir.

C) Sembolistlere göre şiir duyguya değil düşünceye seslenmelidir.

D) Sembolistlere göre şiir anlaşılmak için değil, duyulmak içindir.

E) Sembolistler, şiiri sessiz bir şarkı olarak tanımlamış şiirde musikiyi ön plana çıkarmışlardır.


5.
 MAKİNALAŞMAK

    Trrrum,

    Trrrum
    Trrrum
    Trak tiki tak
    Makinalaşmak
    İstiyorum
    Beynimden etimden iskeletimden
    Geliyor bu!
    Her dinamoyu
    Altıma almak için
    Çıldırıyorum!
    Tükrüklü dilim bakır telleri yalıyor
    Damarlarımda kovalıyor
    Oto – direzinler lokomotifleri 
    Trrrum,
    Trrrum,
    Trrrum
    Trak tiki tak!
    Makinalaşmak istiyorum!

Yukarıdaki şiirde aşağıdaki edebi akımlardan hangisine ait özellikler ön plandadır? 

A) Fütürizm (Gelecekçilik)

B) Empresyonizm (İzlenimcilik)

C) Parnasizm (Şiirde Gerçekçilik)

D) Sürrealizm (Gerçeküstücülük)

E) Dadaizm (Kuralsızlık)

 

6. "Parnasizm (şiirde gerçekçilik)" akımıyla ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Parnasyenler en çok sone nazım biçimini kullanmışlardır.

B) Parnasyenler şiiri ışık, renk, gölge ve çizgilerle sağlamaya çalışmışlardır.

C) Şairler, değerlerin yok olmasından büyük kaygı duymuşlardır.

D) Parnasyenler 19. yüzyılın ikinci yarısında romantizme tepki olarak doğan realist yöntemi benimsemişlerdir.

E) Parnasizmde felsefi düşüncelere yer verilmemiştir.

 

7. Aşağıdaki edebi akım-sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Realizm - Maksim Gorki

B) Klasisizm - Boileau

C) Sürrealizm - gerceküstücülük - Andre Breton

D) Kübizm - Tristan Tzara

E) Fütürizm-gelecekçilik - Marinetti

 

8. "Modernizm" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Gelenekçiliğe karşı tavır sergileyen modernistler, gelenekle çatışma içerisine girmişlerdir.

B) Modernizmde eserlerde olay örgüsü çok fazla ön plana çıkarılır.

C) Eğitim seviyesindeki ilerleme, iletişimdeki değişim ve gelişmeler, ulaşım araçlarındaki iyileşmeler modernizmin diğer önemli dayanaklarıdır.

D) Modernizm, tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişin bir yansımasıdır.

E) Modernizm; kapitalizm, endüstrileşme, demokrasi, şehirleşme, akılcılık, bilimsel bilgi, ulus devlet gibi temel unsurlara dayanır.

 

9. Birinci Dünya Savaşı öncesinin sıkıntılı ve bunalımlı yıllarında Almanya'da doğan bir edebi akımdır. Empresyonizme tepki olarak doğmuş daha çok Alman sinemasında uygulanmıştır. Önce resim alanında ortaya çıkan daha sonra edebiyata yansıyan akım güzel sanatları genel olarak etkilemiştir. Doğa olduğu gibi değil de iç dünya ve duygular ön plana çıkarılmıştır.

Yukarıda söz edilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fütürizm (Gelecekçilik)

B) Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk)

C) Ekspresyonizm (Dışavurumculuk)

D) Parnasizm (Şiirde Gerçekçilik)

E) Sembolizm (Simgecilik)

 

10. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde "sürrealizm (gerçeküstücülük)" ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) Sanat yapıtının asıl kaynağı bilinçaltıdır, görüşünü savunmuşlardır.

B) Sürrealizmde insanın kendini öğrenebilmesi için mantık, akıl ve geleneğin baskısından kendini sıyırması gerekir, fikri esastır.

C) Her türlü ahlaki değer, deneye karşı çıkarlar.

D) Sürrealizme göre insanın bilinen yönleri, bilinmeyen yönlerinden fazladır.

E) Sürrealizmde rüya; akıl, mantık ve gözün gerçeklerinden uzak olduğu için gerçeklerden daha gerçekçi görülmüştür.

 

11. Aşağıdakilerin hangisinde aynı edebi akıma bağlı sanatçılar bir arada verilmiştir?

A) İsodore İsoe, Louis Aragon, Marinetti

B) Boileau, Moliere, Victor Hugo

C) Gustave Flaubert, İvan Turgenyev, Alfred de Musset

D) Aleksandre Puşkin, Chateaubriand, Maksim Gorki

E) Voltaire, Schiller, Goethe

 

12. "Realizm (gerçekçilik)" akımı ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Realist roman, gerçeği olduğu gibi aktarır.

B) Realizmde roman ve öykü türü ihmal edilmiştir.

C) Realist eserlerde ortak nitelikleri temsil eden genel tipler yer alır.

D) Realizmde yaşamda rastlanılan gerçek kişi ve olaylar anlatılır. Sıradan insanların günlük yaşamları önemlidir.

E) Realist sanatçılar, bilim adamlarını örnek aldıkları için eserlerde kişiliklerini gizlemiş tarafsız bir tutum sergilemişlerdir.


13.
 Fransız edebiyatına ait bir sanatçı olup romantizme büyük ün kazandırmıştır. Şiir, roman ve tiyatroda ön plana çıkar. Hernani, Sefiller, Notre Dame'in Kamburu, Kral Eğleniyor, Cromwell, Işıklar ve Gölgeler, Sonbahar Yaprakları başlıca önemli eserleridir.

Yukarıda sözü edilen sanatçı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Victor Hugo

B) Jean Jacgues Rousseau

C) Chateaubriand

D) Lamartine

E) Voltaire

 

14. 19. yüzyılın ikinci yarısında parnasizme tepki olarak doğan bir şiir akımıdır.  Sanatçılar, yapıtlarında duygusallığa ve insanın iç dünyasına yönelmişlerdir. Bu akımla birlikte fizyolojiden psikolojiye; gözlem ve deneyden duygu ve bilinçaltına; nesnellikten öznelliğe yönelme olur. Sanatçılar yapıtlarında dış çevrenin insan üzerindeki etki ve izlenimlerini anlatmışlardır. Bu akıma sanat, resim, müzik ve edebiyat alanlarında rastlanır.

Yukarıda bahsedilen akımın Türk edebiyatındaki önemli temsilcilerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şinasi

B) Namık Kemal

C) Hüseyin Rahmi Gürpınar

D) Ahmet Haşim

E) Ferit Edgü

 

15. Oğuz Atay, Bilge Karasu, Yusuf Atılgan, Orhan Pamuk daha çok hangi edebiyat akımından etkilenerek eserler vermişlerdir?

A) Fütürizm (Gelecekçilik)

B) Romantizm (Coşumculuk)

C) Realizm (Gerçekçilik)

D) Postmodernizm

E) Modernizm

 

16. "Egzistansiyalizm (varoluşçuluk)" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Egzistansiyalizm, öncelikle "varlık" kavramının anlamının araştırılmasını içerir.

B) Varoluşçulara göre insan, her eyleminden kendisi sorumludur. Bu sorumluluk insanı bunalıma sokar.

C) Egzistansiyalizme göre insan önce kendi özünü oluşturur sonra dünyaya gelir.

D) İnsanın geleceğini yine kişinin kendisinin kurabileceğini savunan felsefe akımıdır.

E) İnsan var olmadan önce hiçbir özelliğe sahip değildir.


17.
 Postmodernizm, 1960'larda yavaş yavaş varlığını hissettirmiş 1980 yılından itibaren de edebiyat alanında gelişme gösteren bir edebiyat akımı haline gelmiştir. (I) İlk başlarda Fransa'da boy gösteren postmodernizm oradan bütün dünyaya yayılır. (II) Modernizm sonrası anlamına gelen postmodernizm, modern hayatı reddeden bir tavrı esas alır. (III) Modernizm ve değerlerine karşı sorgulayıcılığıyla öne çıkar. (IV) Postmodernizmde olay değil, olayın oluşturduğu izlenim ve duyguları anlatmak esastır. (V)

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde "postmodenizm" ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I       B) II      C) III      D) IV     E) V

 

18. "Natüralizm" akımı ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Natüralizm, doğa bilimlerinin edebiyat ve sanata uygulanmasıyla oluşmuştur.

B) Natüralizmde yaşanılanlar, bütün gerçeklik ve çıplaklığıyla ele alınır.

C) Natüralistler yapıtlarında "sanat için sanat" anlayışını benimsemişlerdir.

D) Natüralistlere göre insanların duygu, düşünce ve eylemlerinde sosyal çevre kadar soya çekim de önemlidir.

E) Natüralizme göre toplum büyük bir laboratuvar, insan ise deney konusu olan kişidir.


19. Ünlü realist yazar Standhal'e göre roman; "Uzun bir yol üzerinde gezdirilen bir aynadır. "İşte böyle, bayım! Roman büyük bir yolun üstünde gezdirilen bir aynadır. Kâh göklerin maviliğini yansıtır, kâh yolun çukurlarında biriken çamuru; sonra da kalkar, torbasında ayna taşıyan adamı ahlaksızlıkla suçlandırırsınız! Aynası, çamuru gösteriyor diye, aynayı suçlandırıyorsunuz! Asıl çamurlu büyük yolu, en çok da suyun birikmesine, çamur olmasına yol açan bayındırlık müfettişi suçlandırılmalı."

Yukarıda sözü edilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Klasisizm             

B) Romantizm            

C) Modernizm          

D) Sembolizm        

E) Realizm


20. Aşağıdakilerden hangisi 
"klasisizm"in özelliklerinden biri değildir?

A) Eser kahramanları bedensel ve ruhsal sorunları olmayan kişilerdir.

B) Sıradan insanlar eserlerde yer almamıştır.

C) Eser kahramanları soylu kişilerdir.

D) Klasisizmde sanatçılar yapıtlarda kendi kişiliğini gizlememişlerdir.

E) Klasik akımda konuya değil konunun işleniş biçimine önem verilmiştir.

 

CEVAP ANAHTARI: 1-E 2-D 3-B 4-C 5-A 6-E 7-D 8-B 9-C 10-D 11-E 12-B 13-A 14-D 15-E 16-C 17-B 18-C 19-E 20-D

Ayrıca bakınız


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder