Edebi Akımlar Test 3

1. Aşağıdakilerden hangisi "klasisizm"in özelliklerinden biri değildir?

A) Klasisizmde sanat doğanın taklididir. Bu doğa dış doğa değil, insanın iç doğasıdır.

B) 17. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkan bir edebiyat akımıdır.

C) Klasisizmde ahlaksal bir amaç güdülmez.

D) Özellikle tiyatro ve deneme türlerinde gelişen klasisizmde "Sanat sanat içindir" anlayışı hâkimdir.

E) Klasik akımın kurucusu Boileau'nun: "Aklı seviniz, yapıtlarınız değerini akıldan alsın." sözü klasisizmin dayandığı temel ilkeyi ortaya koyar.

 

2. Bu akıma mensup edebiyatçıların amacı olay ve duyguları birbirine karıştırmak, farklı yerlerde geçen olayları birlikte, aynı zamanda olduğunu kabul edip buna göre yapıtlar oluşturmaktır. Dolayısıyla ortaya çıkan eserler oldukça karışıktır. İzlenimcilerin aksine, ilim yoluyla değil sanat yoluyla düşüncelerini gerçekleştirmeye çalışmışlardır. Nesnelerin sadece görünen taraflarını değil görünmeyen taraflarını da üç boyutlu bir şekilde tabloda göstermeyi başarmışlardır. 1910-1914 yılları arasında etkili olmuş daha sonra etkisini yitirmiştir.

Yukarıda hakkında bilgi verilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekspresyonizm (Dışavurumculuk)

B) Kübizm

C) Fütürizm (Gelecekçilik)

D) Sürrealizm (Gerçeküstücülük)

E) Dadaizm (Kuralsızlık)

 

3. "Natüralizm" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Natüralizmde öykü, roman ve tiyatro türleri büyük bir gelişme göstermiştir.

B) Natüralist eserlerde olaylar yazarca yönlendirilir.

C) Natüralistler, yaşadıkları dönemin ağır şartlarından dolayı olaylara ve kişilere olumsuz bir bakış açısıyla yaklaşmışlardır.

D) Natüralizmde romanlarda oldukça ayrıntılı betimlemeler yapılmış, bu tasvirler aracılığıyla kişilerin psikolojik durumları ortaya konulmuştur.

E) Natüralizme göre yazar sadece bir gözlemcidir.

 

4. 20. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkan bir felsefe akımıdır. Bu felsefe akımı Jean Paul Sartre tarafından edebiyatta uygulanmıştır. Ünlü Fransız düşünür ve romancı Jean Paul Sartre, bu akım için: "İnsan, bütün bir dünyadır; her yerde vardır, her yerde hareket halindedir, her şeyden sorumludur. Ne yaparsam yapayım, onu yapan benim. Şimdiki durumumuz, bütünüyle düşüncelerimizin sonucudur." ifadelerini sarf eder.

Yukarıda sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk)

B) Sürrealizm (Gerçeküstücülük)

C) Empresyonizm (İzlenimcilik)

D) Fütürizm (Gelecekçilik)

E) Dadaizm (Kuralsızlık)

 

5. "Empresyonizm (izlenimcilik)" akımıyla ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Empresyonizmde özellikle resimde özgürlük ön plandadır. Ressamlar, hiçbir kurala bağlı kalmamışlardır.

B) Empresyonizmin edebiyatta geliştiği başlıca türler şiir ve tiyatrodur.

C) Sembolizm ile tamamen farklı özellikler içerir.

D) Empresyonistler, dış âleme, ondaki varlık ve nesnelere karşı ilgisizdirler.

E) Onlara göre manzaranın arkasındaki ruh önemli olduğu için sanatçının kişisel yorumu da resme yansır.

 

6.  I. Aşağılayıcı ve alaycı tavırlarıyla toplumsal değerleri kökünden sarsmışlardır.

    II. Şiiri, rastgele bir araya getirilmiş sözcükler yığını olarak görmüşlerdir.

    III. Anlatımda kapalılık, çağrışım ve başıboş bir yöntemi benimsemişlerdir.

    IV. Sözcükleri bilinen anlamı dışında kullanmayı seçmişlerdir.

    V. İnsanları şaşırtmayı amaç edinmişlerdir.

Yukarıda sözü edilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Empresyonizm (İzlenimcilik)

B) Sürrealizm (Gerçeküstücülük)

C) Kübizm

D) Dadaizm (Kuralsızlık)

E) Sembolizm (Simgecilik)

 

7. "Modernizm" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Modernizm, aydınlanmanın ilkelerini esas alır.

B) Modernizmde akıl ve bilim ilerlemede aracı olarak görülür.

C) Evrensel ve nesnel bilgiye ulaşmada akıl ve deney yolu önemlidir.

D) Sanatçılar, dış dünyadaki şeylerin göründükleri gibi olmadıklarını ileri sürmüş, yerleşik kurallara başkaldırmışlardır.

E) Modernizmde din olgusu sosyal hayatın bir parçası olarak kabul edilir.

 

8. "Sembolizm (simgecilik)" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Klasik nazım biçimleri yerine sembolistler, serbest müstezat başta olmak üzere serbest nazım biçimlerine yönelmişlerdir.

B) Şiirin bizde bıraktığı etkiyi değil gerçeği anlatması gerektiğini savunmuşlardır.

C) Şiirde ölçü ve uyak gibi biçimle ilgili unsurları yok saymışlardır.

D) Lirizm, sembolizmin en önemli öğesidir.

E) "Sanat sanat içindir." anlayışıyla şiir yazan sembolistler toplumsal ve siyasi meselelerden uzak durmuşlardır.

 

9. I. Bunalım, yalnızlık vb. duygular ön plandadır.

    II. Yazılar birden fazla sonla neticelenebilir.

    III. Doğru ve tek olan bir yorum değil, okur sayısı kadar yorum vardır.

    IV. Eserlerde yazar, anlatımın bir kurmaca olduğunu okura hissettirir. 

    V. Roman kişileri, başka romanların kahramanlarıyla konuşturulur.

Yukarıda sözü edilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Postmodernizm

B) Klasisizm (Kuralcılık)

C) Modernizm

D) Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk)

E) Sürrealizm (Gerçeküstücülük)

 

10. Aşağıdakilerden hangisi "romantizm"in özelliklerinden biri değildir?

A) Duygu, coşkunluk ve hayal en önemli özellikler olarak ön plana çıkar.

B) Eski Yunan ve Latin mitolojisine ilgi duyulmamış bunun yerine Hristiyanlık mucizeleri ve ulusal efsanelere ağırlık verilmiştir.

C) Eserlerde din duygusuna geniş yer verilmiştir.

D) Dil ve biçim mükemmelliğini önemsemişlerdir.

E) Yapıtlarda aşk, ölüm, doğa, özgürlük konuları çok fazla işlenmiştir.

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "sürrealizm (gerçeküstücülük)" ile ilgili bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) Sürrealizmde anlamca kapalı ve anlaşılmaz şiir anlayışı esas alınmıştır.

B) Sürrealizm (gerçeküstücülük), daha çok roman türünde etkili olan bir edebi akımdır.

C) Sanatı, şuuraltının bir engele takılmayan aktarımı olarak görmüşlerdir.

D) Sürrealistlere göre insan kapalı bir kutudur. İnsanlar, gerçek kişiliğini gelenek, din gibi bazı dış baskılar nedeniyle açığa çıkaramamaktadır.

E) Anlamsız sözler, birbiriyle ilgili saçma ifadeler sürrealistler için gerçek sanat eserlerini oluşturur.

 

12. Aşağıdakilerden hangisi ismi "realizm" ile özdeşleşen sanatçılardan biri değildir?

A) Anton Çehov        

B) Charles Dickens         

C) Lamartine         

D) Balzac        

E) Tolstoy

 

13. "Fütürizm (gelecekçilik)" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Fütürizmde geleneksel dil bilgisi kuralları ve söz dizimi yıkılmış mastar halindeki isim ve fiillere önem verilmiştir.

B) Makineye duyulan hayranlık, savaşın güzelliği, tehlike tutkusu gibi kavramlar yüceltilmiştir.

C) Şairler, içinde bulundukları zamanın ve geleceğin dinamizmine yönelmişler, bu hareketliliğin sesini şiirleriyle duyurmuşlardır.

D) Dizelerde makine ve çark seslerini duyurmaya çalışmışlardır. Trenlere, uçaklara övgüler düzmüşlerdir.

E) Şiiri, tanınmayan ve bilinmeyen güçlere karşı durağan yani şiirin pasif olması gerektiğini savunmuşlardır.

 

14. Aşağıdaki edebi akım-sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk) – Jean Paul Sartre

B) Fütürizm – Marinetti

C) Hümanizm – Dante

D) Realizm – Victor Hugo

E) Klasisizm – Racine

 

15. "Parnasizm (şiirde gerçekçilik)" akımıyla ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Şiirde geçmiş zaman yerine şimdiki zaman kişileri ve olayları işlenmiştir.

B) Sanatçılar Mısır, Hint, Filistin vb. yerlerin efsanelerine yönelmiş, egzotik temaları öne çıkarmışlardır.

C) Şiiri oluşturan sözcükleri, bir kuyumcu titizliği ile işlemeye özen göstermişlerdir.

D) Doğa, başarılı bir şekilde betimlenmiş, şairler "tablo gibi şiir" anlayışına yönelmişlerdir.

E) Şiirin toplumsal, siyasal işlevinin olmadığını savunan parnasyenler şiirde "güzellik" kavramını ön plana çıkarmışlardır.

 

16. Freud'un "psikanaliz" kuramına bağlı olarak ortaya çıkan ve bu kuramın edebiyata uyarlanmış biçimi olan akım; realizm, natüralizm ve parnasizme tepki olarak doğmuştur. 1924'te Andre Breton, akımı; "Bilinçle bilinçaltını birleştiren bir yoldur. İster söz ister yazı ile ya da herhangi bir yolla düşüncenin gerçek işleyişini belli etmek için başvurulan katıksız ruh otomatizmidir. Aklın hiçbir denetimi olmadan her türlü estetik ve ahlâk kaygısı dışında düşüncenin yazılışıdır." şeklinde tanımlar. Temelini akılcılığı yadsıyan ilk dadaistlerin eserlerinden alır.

Yukarıda sözü edilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk)

B) Sürrealizm (Gerçeküstücülük)

C) Postmodernizm

D) Empresyonizm (İzlenimcilik)

E) Fütürizm (Gelecekçilik)

 

17. Aşağıdakilerden hangisi "modernizm" ile ön plana çıkan sanatçılardan biri değildir?

A) Franz Kafka      

B) James Joyce      

C) Marcel Proust    

D) Umberto Eco     

E) Virginia Wolf

 

18. Aşağıdakilerden hangisi "realizm (gerçekçilik)" akımının özelliklerinden biri değildir?

A) Realistler, çevre betimlemelerine büyük önem verirler. Onlara göre insanın kişiliğini çevre belirler.

B) Biçim kusursuzluğunu oldukça önemsemişlerdir.

C) Realizmde "Sanat toplum içindir." anlayışı benimsenmiştir.

D) Realistler, duyguların aldatıcı tarafına dikkat çekerek eserlerine duygu ve düşüncelerini katmazlar.

E) Realizmde neden-sonuç ilişkisi bilimsel anlamda yer alır. Tesadüfi ve şaşırtıcı unsurlara rastlanılmaz.

 

19. Aşağıdakilerden hangisi "klasisizm" akımının sanatçıları arasında yer almaz?

A) Fenelon           

B) Racine           

C) La Fontaine              

D) Boileau         

E) Lamartine

 

20. I. İçinde yaşadığı topluma yerel ve ulusal değerlere sırtını çevirmiş, evrenselliğe yönelmişlerdir.

     II. Eski Yunan ve Latin sanat, edebiyat ve felsefesini incelemeyi ve örnek almayı esas almışlardır.

     III. Asıl amaçları insanı mükemmel bir varlık haline getirmektir.

   IV. Sanatın ve edebiyatın asıl uğraş alanı insandır.

Yukarıda özellikleri verilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Realizm          

B) Modernizm          

C) Klasisizm         

D) Hümanizm       

E) Romantizm

 

CEVAP ANAHTARI: 1-C 2-E 3-B 4-A 5-C 6-D 7-E 8-B 9-A 10-D 11-B 12-C 13-E 14-D 15-A 16-B 17-D 18-C 19-E 20-D

Ayrıca bakınızHiç yorum yok:

Yorum Gönder