Edebi Akımlar Test 5

1. "Sembolizm (simgecilik)" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Çağrışım ve sanatsal ifadelere çok fazla başvurmuşlardır.

B) Sembolistler şiirde hayalden kaçıp gerçeği esas almışlardır.

C) Sembolistler, alışılmamış bağdaştırmalar, yepyeni imgeler oluşturmuşlardır.

D) Mecaz ve sembollerle dolu kapalı anlatımı esas almışlardır.

E) Sembolizmde musiki değeri olmayan sözcükler kullanılmaz. Sembolistler, müziği, özle biçim arasında uyumu sağlayan bir unsur olarak görmüşlerdir.

 

2. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi "realizm" akımının temsilcileri arasında yer almaz?

A) İvan Turgenyev       

B) Tolstoy        

C) Maksim Gorki      

D) Dostoyevski     

E) J. J. Rousseau

 

3. Aşağıdakilerden hangisi "klasisizm"in dil ile ilgili özelliklerinden biri değildir?

A) Klasisizmde ana dil esas alınmıştır.

B) Dil; açık, yalın ve soyludur.

C) Klasikler, gereksiz sözlerden kaçmış sade ve ağırbaşlı bir üslup benimsemişlerdir.

D) Klasisizmde sıradan kişilerin konuşma dili esas alınmıştır.

E) Klasisizmde dil ve üslup kusursuz bir şekilde işlenmiştir.

 

4. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi "parnasizm (şiirde gerçeklik)" akımının temsilcileri arasında sayılmaz?

A) Gauthier     

B) Banville     

C) Prudhomme     

D) François Coppee     

E) Stephane Mallarme

 

5. "Ekspresyonizm (Dışavurumculuk)" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ekspresyonizmde eserlerde korkunç ve fantastik olaylar anlatılmaz.

B) Ekspresyonizmde insanın iç dünyasını ve bütün duygularını en gizli ve çıplak yönleriyle olduğu gibi anlatmak esas alınır. Yani iç gözlem esastır.

C) Şair, dış dünyanın anlamsızlığına, ruhsuzluğuna bir anlam kazandırmaya çalışır.

D) Ekspresyonistler özün kavranılması için aklın kontrolüne bağlı olmaması gerektiğine inanmışlardır.

E) Ekspresyonizmde amaç insanın ruhsal durumunu anlatmaktır.

 

6. Modernistler, lâik düşünce yapısına sahip kişiler olup toplumsal hayatta bilim ve aklı esas alırlar. (I) Modernizmde insan karmaşık bir varlık olarak ele alınır. (II) Modernizm, insan merkezci bir anlayışı benimser. (III) Modernist eserlerde toplumdaki değer çatışmaları, fertlerin bunalımları ve karmaşık ruh halleri anlatılır. (IV) Modernizmde, bilinç akışı, iç diyalog ve iç konuşma teknikleri reddedilmiş geleneksel yapı ve anlatım teknikleri kullanılmıştır. (V)

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde "modernizm" ile ilgili bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) I       B) II      C) III      D) IV      E) V

 

7. "Fütürizm (gelecekçilik)" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Sanatta süreklilik, değişkenlik ve hareketliliği savunurlar.

B) Geleneksel tüm sanat anlayışlarına karşı çıkarlar.

C) Geçmişi ve durgun davranışı oldukça önemserler.

D) Geçmişte ait olan her şeyin unutulması, yok edilmesi gerektiğine inanırlar.

E) Şiirde ölçü, uyak ve nazım şekilleri yerine serbest nazmı tercih ederler.

 

8. Aşağıdaki sanatçılardan hangileri Türk edebiyatında "klasisizm"in önemli temsilcileri arasında yer alır?

A) Şinasi, Ahmet Vefik Paşa, Direktör Ali Bey

B) Direktör Ali Bey, Namık Kemal, Şinasi

C) Şinasi, Abdülhak Hamit Tarhan, Direktör Ali Bey

D) Ahmet Vefik Paşa, Recaizade Mahmut Ekrem, Şinasi

E) Şinasi, Ahmet Vefik Paşa, Namık Kemal

 

9. "Natüralizm" akımı ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Natüralizmde sokak edebiyatta yansıtılmıştır.

B) Yazar eserde kişiliğini gizler, sadece olanları yazar.

C) Natüralistlere göre insanı yönlendiren en önemli şey iradedir.

D) Natüralist yazarların dili yalın, açık ve doğaldır. Natüralizmde üslup kaygısı güdülmez.

E) Natüralistler, sanatı toplumsal sorunların çözümü için bir araç olarak görmüşlerdir.

 

10. Aşağıdaki edebiyat akımı-sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Natüralizm - Emile Zola

B) Sembolizm - La Fontaine

C) Romantizm - Chateaubriand

D) Realizm – Gustave Flaubert

E) Parnasizm - Gauthier

 

11. Moliere, Racine, La Fontaine, Boileau'nun ortak yönleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Romantizm akımını hazırlayan kişiler olmaları

B) Eserlerinde duygusallığı ön plana çıkarmaları

C) Aynı türde eser vermeleri

D) Türk edebiyatını en çok etkileyen sanatçılar olmaları

E) Klasisizm akımının temsilcileri olmaları

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "sürrealizm (gerçeküstücülük)" ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) Onlara göre sanatçı; akıl, mantık ve zekâsıyla bir şey oluşturan değil iç beninin emrini kâğıda döken bir otomattır.

B) İçinden geldiği gibi yazmak sürrealizmde en belirgin özellik olduğundan sürrealistler, akıl ve mantığın kontrolünde yazılan eserleri sahte olarak görmüşlerdir.

C) Gülmenin kişiyi ikiyüzlülükten kurtardığını savunan sürrealistler mizaha ve alaya büyük önem vermişlerdir.

D) Sürrealistler, aklı hayat ve sanatın birinci koşulu olarak kabul etmişlerdir.

E) Hayat, insan, toplum ve olaylar karşısında alaycı bir tavır takınmışlardır.

 

13. Bu akımdaki sanatçılar çevre betimlemelerine büyük önem verirler. Onlara göre insanın kişiliğini çevre belirler. Gözlem, temel bir unsur olduğu için bu akımda çevre betimlemeleri önemsenmiştir. Çevrenin insan ruhu üzerindeki tesirine kuvvetli bir inanç söz konusudur. Tasvirler nesneldir.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda sözü edilen edebi akım ile eser veren sanatçılardan biri değildir?

A) Gustave Flaubert

B) Stendhal

C) Victor Hugo

D) Honore de Balzac

E) Nikolay Gogol

 

14. "Hümanizm" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Hümanizmde sanatkârların çoğunluğu asker ve asilzadelerden oluşur.

B) Taklit ve yansıtma hümanizmde önemli kavramlardır.

C) Yunus Emre'deki insan sevgisi onu Türk edebiyatının en büyük hümanist sanatçısı yapar.

D) Hümanist anlayış, Türk edebiyatında Cumhuriyet devriyle birlikte etkili olur.

E) Hümanizmde insan ihmal edilmiştir.

 

15. Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin ismi "natüralizm" akımı ile adeta özdeşleşmiştir?

A) Tolstoy          

B) Emile Zola          

C) Nikolay Gogol         

D) Lamartine         

E) Stendhal

 

16. "Realizm (gerçekçilik)" akımı ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Realizmde gözlem temel bir unsur olduğu için çevre betimlemeleri önemsenmiştir.

B) Realistler, olağanüstü olay, kişi ya da çevreleri konu edinmezler. Realizmde kahramanlar, halktan, sıradan kişilerdir.

C) İnsanı adeta bir bilim adamı nesnelliğiyle iyi-kötü, güzel-çirkin vb. özellikleriyle olduğu gibi yansıtırlar.

D) Realizmde dış gerçeklik önemsenmiş iç gerçeklik ihmal edilmiştir.

E) Realizmde içinde yer aldığı grup veya sosyal sınıfı temsil eden insan tipi esas alınır.

 

17. "Egzistansiyalizm (varoluşçuluk)" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Varoluşçulara'a göre yeni doğan bir bebek bir beyaz kâğıt gibidir.

B) Kişi, kendi iradesini kullanmak için yeterli değildir.

C) Bunalım yaşayan insanları anlatırlar.

D) Egzistansiyalizme göre her insanın kendi iradesiyle şekillendireceği bir geleceği ve yine insanın kendisinin oluşturduğu değerleri vardır.

E) Varoluşsal özgürlük, hiçbir dış etken tarafından kısıtlanamaz.

 

18. Aşağıdakilerden hangisi "klasisizm" akımının sanatçıları arasında yer almaz?

A) Descartes          

B) Corneille           

C) La Bruyere         

D) Chateaubriand           

E) Pascal

 

19. Aşağıdakilerden hangisi "romantizm"in özelliklerinden biri değildir?

A) Romantikler olayları anlatılırken rastlantılara yer vermemişlerdir.

B) Romantikler, insanı düzeltmeyi toplumu düzeltmekle eş değer görmüşlerdir.

C) Romantizmde gerçek, bir yönüyle değil; çirkin, bozuk, gülünç bütün taraflarıyla ele alınmıştır.

D) Romantikler eserlerde kapalı, süslü bir üslup kullanmış; duygu yüklü, şairane bir anlatımı benimsemişlerdir.

E) Doğaya karşı büyük bir ilgi duyan romantikler, uzak ülkelerin, doğa güzelliklerinin tasvirlerine geniş yer vermişlerdir.


20. ……. bu konuda; "Nasıl ki kimya bilgini kendi hazırladığı koşullar altında oluşan doğal olayları gözleyip saptamakla yetinir, azota kızmadığı gibi oksijene de aşırı sevgi göstermezse sanatçı da suç karşısında yargıç kesilmez, erdem karşısında ise alkış tutmaz." der. Bu da …………..i en güzel şekilde özetler.

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

A) Stendhal, realizm

B) Lamartine, romantizm

C) Gustave Flaubert, realizm

D) Emile Zola, natüralizm

E) Guy de Maupassant, realizm


CEVAP ANAHTARI: 1-B 2-E 3-D 4-E 5-A 6-E 7-C 8-A 9-C 10-B 11-E 12-D 13-C 14-E 15-B 16-D 17-B 18-D 19-A 20-D

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder