Edebi Akımlar Test 2

1. I. "Sanatın ve edebiyatın asıl uğraş alanı insandır." görüşünü savunmuşlardır.

 II. Tabiatı yaratanın Tanrı olduğu düşüncesi kabul edilmiştir.

 III. 14. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar etkili olmuştur.

 IV. Doğuş yeri İtalya'dır.

Yukarıda özellikleri verilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Realizm          

B) Sürrealizm          

C) Hümanizm          

D) Naturalizm         

E) Klasisizm

 

2. Aşağıdakilerden hangisi "klasisizm"in özelliklerinden biri değildir?

A) Klasik yapıtlarda işlenen konunun gerçek olması değil, gerçeğe benzer olması önemlidir.

B) Klasik eserlerde biçim mükemmelliği esas alınmıştır.

C) Klasikler, mükemmeliyeti geçmişte aradıklarından tip olarak eski Yunan'daki tipleri tekrar işlemişlerdir.

D) Klasisizmde, insan dışındaki şeyler önemsenmemiş; dekor, giysi ve doğa görüntüleri ikinci planda kalmıştır.

E) Klasisizmde roman türü oldukça gelişmiştir.

 

3. Aşağıdakilerden hangisi "romantizm" akımına bağlı sanatçılardan biri değildir?

A) Moliere             

B) Voltaire            

C) Victor Hugo            

D) Goethe            

E) Schiller

 

4. "Sembolizm" için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Sembolizme sanat, resim, müzik ve edebiyat alanında rastlanır.

B) Sembolizmde dış dünya olduğu gibi değil; hissedildiği, algılandığı, duyulduğu gibi yansıtılır.

C) Sembolistler her okurun şiiri kendine göre yorumlayabilmesine olanak sağlamışlardır.

D) Sembolizmde şiirlerin dili oldukça sadedir.

E) Sembolistler, duyguların dış dünyayı olduğu gibi değil, onu değiştirerek bize ulaştırabileceğini düşünmüşlerdir.

 

5. Aşağıdakilerden hangisi "realizm (gerçekçilik)" akımının özelliklerinden biri değildir?

A) Realist bir romanda köylü de burjuvazi de, saray da kulübe de tasvir edilebilmiştir.

B) Roman türü realizmle büyük bir gelişme göstermiştir.

C) Realist eserlerde eğitme amacı güdülür. Yaşanılanlar öznel bir şekilde aktarılır.

D) Pozitivizmin bir koşulu olarak gözlem ve belgelere önem verilmiştir.

E) Realistler toplumun her kesiminde yaşanan olayları, insanları, meseleleri, durumları ön yargısız bir şekilde dile getirmişlerdir.

 

6. Gök öyle mavi, öyle durgun,

    Damlar üzerinde! Yeşil bir dal sallanadursun,
    Damlar üzerinde.
    Ürpertip gökyüzünü birden,
    Bir çan tın tın eder Bir kuştur şu ağaçta öten
    Türküsünü söyler
    İşte hayat! Aç gözünü gör,
    Bak ne kadar sade. Her günkü sakin gürültüdür
    Şehirden gelmekte.
    Ey sen ki durmadan ağlarsın,
    Döversin dizini, Gel söyle bakalım ne yaptın, n'ettin gençliğini?

Yukarıdaki şiir aşağıdaki edebi akımlardan hangisine örnek olabilir?

A) Realizm (Gerçekçilik)

B) Sembolizm (Simgecilik)

C) Parnasizm (Şiirde Gerçekçilik)

D) Ekspresyonizm (Dışavurumculuk)

E) Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk)

 

7. "Empresyonizm (izlenimcilik)" akımıyla ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Gerçeği değil varlığın sanatçıda uyandırdığı izlenimleri yansıtmayı amaçlamışlardır.

B Empresyonizmde "Sanat sanat içindir" anlayışı esas olduğundan akımın temsilcileri toplumsal sorunlardan uzak kalmışlardır.

C) Empresyonizm, izlenimi esas aldığı için realizmin karşıtı sayılır.

D) Sembolistlere gören anlatılanlar dış dünya değil, bu dünyanın hayallerle süslenmiş izlenimleridir.

E) Empresyonizm, daha çok roman ve hikâyede kendini göstermiştir.

 

8. Kübistlere göre sadece dış görünüş değil duygular da anlatılmalıdır.  (I) Kübistler, söylenememiş ve gösterilmemiş gerçeklerin peşine düşmüşlerdir. (II) Eşyanın dış görünüşü ile birlikte özünü de anlatmaya çalışmışlardır. (III) Sanatçılar, anlatımı canlı kılmak için yapıtlarında olaylarla duyguları karıştırarak yansıtmışlardır. (IV) Çok uzun yıllar etkili olan bir edebi akım olarak bilinir. (V)

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde "kübizm" akımı ile ilgili bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) I      B) II      C) III    D) IV      E) V

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "postmodernizm" ile ilgili bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) Postmodernist eserlerde neden-sonuç ilişkisi vardır.

B) Postmodernizmde kurgulanmış bir olay olmadığı gibi postmodernist romanda kronolojik bir olay ve anlatım da bulunmaz.

C) Postmodernistler, sanatla gerçek arasındaki bağları koparmışlardır.

D) Postmodernizmde yerleşik olan bütün değerler okuyucunun rahatını bozacak biçimde sorgulanır.

E) Postmodernizmde anlatımın bir hayal ürünü olduğu vurgulanır. Okuyucu metnin kurmaca olduğunu yazardan öğrenir.

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "sürrealizm (gerçeküstücülük)" ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) Gerçeküstücülere göre bilinçaltı, rüya ve düş gücü edebiyata kaynaklık etmelidir.

B) Anlatımın herkesçe anlaşılması için çaba göstermişlerdir.

C) Sürrealistler, noktalama işaretlerini, imla kurallarını gerekli görmemişlerdir. Bunları, şuuraltının akışına engel olarak görmüşlerdir.

D) Sürrealizmde şiirin konusunu olağanüstülükler, rastlantılar ve rüyalar oluşturur.

E) Sürrealizmde hipnoz ve rüya yoluyla gerçeğe ulaşılır.

 

11. 19. yüzyılın ortalarında Fransa'da ortaya çıktığı kabul edilir. Birinci Dünya Savaşı'nın ortaya çıkardığı ümitsiz, karamsar, bunalımlı psikolojik durum insanı içinde yaşadığı topluma yabancılaştırır. Teknolojinin hızlı gelişmesiyle insanın edilgenleşmesi, insanın kapitalist dünya karşısında paranın bir nevi kölesi durumuna düşmesi, yöresel ve ulusal ahlaki değerlerin küreselleşmeyle birlikte yok olması, materyalizmin manevi kültürü baskılaması sonucunda kendi kabuğuna çekilen, dışa yabancılaşan güvensiz, bunalımlı yalnız "birey"i ortaya çıkarmıştır. İnsanların kendine ve birbirlerine yabancılaşması 20. yüzyıl edebiyatının en temel noktasını oluşturur. Bütün bunlar temel çıkış noktasını oluşturur.

Yukarıdaki parçada sözü edilen durum hangi edebi akımın ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır?

A) Postmodernizm

B) Fütürizm (Gelecekçilik)

C) Dadaizm (Kuralsızlık)

D) Modernizm

E) Hümanizm

 

12. Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin etkilendiği akım yanlış gösterilmiştir?

A) Cenap Şahabettin: Sembolizm

B) Hüseyin Rahmi Gürpınar: Natüralizm

C) Şinasi: Klasisizm

D) Ahmet Haşim: Sembolizm

E) Tevfik Fikret: Romantizm

 

13. "Modernizm" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Modernizmde toplumda ve bireyde var olan huzursuzluk ön planda yer alır.

B) Toplumda tutunamayan, yabancılaşmış fertlerin trajedisi işlenir.

C) Kelimelerin çağrışım gücü önemsenmeyerek şiirsel dilden uzak durulur.

D) Alegorik anlatım önemsenmiş, özellikle olay ağırlıklı metinlerde çağrışımlara geniş yer verilmiştir.

E) Modernistler, iç içe geçmiş zaman olaylarıyla çok katmanlı bir öykü tekniğine başvurmuşlardır.

 

14. Dadaizm, Birinci Dünya Savaşı'nın yol açtığı yıkıcı ortamda hayal kırklığı yaşayan aydın ve sanatçıların bir başkaldırışı olarak doğmuştur. (I) Kuralsızlığı kural edinen bir akımdır. (II) Dadaistler, edebiyat ve sanatta her türlü gelenek ve kurala karşı çıkmışlardır. (III) Aklın hiçbir değerinin olmadığını savunmuş, her şeye kuşkuyla bakmışlardır. (IV) Dadaistler, geçmişin değerlerine oldukça önem vermiş, bu anlamda önemli çalışmalar yapmışlardır. (V)

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde "dadaizm" ile ilgili yanlış bir bilgi söz konusudur?

A) I      B) II      C) III     D) IV     E) V

 

15. Oyun ve romanlarında çağdaş anlamda varoluşçuluğun özgün temalarını işlemiştir. Varlık ve Yokluk, Egzistansiyalizm Bir Hümanizmadır, Duvar, Diyalektik Aklın Eleştiri­si, Öz­gürlük Yolları, Kirli Eller başlıca eserleridir.

Yukarıda sözü edilen ve Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk) akımıyla özdeşleşen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Jean Paul Sartre       

B) Albert Camus         

C) Marinetti      

D) Mayakovski      

E) Picasso

 

16. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Tristan Tzara adlı bir gencin etrafında toplanan bir grup şair tarafından akıma isim verilir. Tristan Tzara'nın, Meydan Larousse'dan rastgele seçtiği bu sözcük, Fransızca'da çocukların binerek oynadıkları ''ağaç parçası, tahta at" anlamına gelir. Kurucusu ve öncüsü olan Tristan Tzara, akımı şöyle tanımlar: "Kâğıt parçaları üzerine sözcükler yazın, bunları bir şapkanın içine atıp karıştırın, sonra teker teker çekip bir kâğıdın üzerine sıralayın; işte bu akım…"

Yukarıda sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kübizm

B) Dadaizm (Kuralsızlık)

C) Fütürizm (Gelecekçilik)

D) Ekspresyonizm (Dışavurumculuk)

E) Empresyonizm (İzlenimcilik)

 

17. "Parnasizm (şiirde gerçekçilik)" akımıyla ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ölçü, uyak, ritim, ahenk ve ses uyumlarını fazlaca önemsemişlerdir.

B) Sembolizmdeki kapalı anlatımın yerine açık ve yalın bir anlatımı benimsemişlerdir.

C) Eski Yunan, Latin, Hint kültür ve mitolojisinden yararlanmışlardır.

D) Duygunun yerini düşüncenin aldığı akımda sanatçılar, duygusallıktan uzak nesnel bir bakış açısıyla eserlerini oluşturmuşlardır.

E) Parnasizmde "Sanat toplum içindir." görüşü esastır.


18.
 ……. şöyle tanımlar ……..i: "Söylemek istediğimiz her ne olursa olsun, o şeyi en iyi izah edebilecek bir kelime, en iyi canlandıracak bir fiil, en güzel niteleyecek bir sıfat vardır. Şu halde, o kelimeyi, o fiili, o sıfatı bulana kadar sabırlıca aramamız lazımdır." 

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) Stendhal, realizm

B) Emile Zola, natüralizm

C) Lamartine, romantizm

D) Flaubert, realizm

E) Descartes, klasisizm


19. Aşağıdakilerden hangisi
"natüralizm"in özellikleri arasında yer almaz?

A) Yazar, çok iyi bir gözlemci ve deney yapan bir bilim adamıdır.

B) Natüralizmde sanat doğanın bir kopyası kabul edilir. Bu fikir natüralizmin ana ilkesini oluşturur.

C) "Determinizm", "soyaçekim" ve "deneysel roman" kavramları bu akımla özdeşleşen kavramlardır.

D) Naturalizmde psikolojik roman oldukça rağbet görmüştür.

E) Doğa olaylarında aynı nedenler aynı sonuçları doğurur anlayışını topluma ve insana uygulamışlardır.


20.
 Fransa'da 1830'da klasisizme tepki olarak ortaya çıkan ve gelişen bir edebiyat akımı olup sonrasında bütün Avrupa'ya yayılmış ve benimsenmiştir. Doğuşunda en önemli etken Fransız Devrimi'dir. Fransız İhtilali'nin toplumsal, düşünsel ve siyasal anlamda bu akımın üzerinde ciddi etkileri olmuştur. Bu ihtilal ile krallık yıkılmış Mostesguieu, Voltaire, Rousseau ve Diderot gibi ünlü düşünürler insan hak ve özgürlükleri alanında önemli mücadeleler vermişlerdir.

Yukarıda sözü edilen akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Natüralizm        

B) Realizm        

C) Romantizm        

D) Empresyonizm        

E) Sembolizm


CEVAP ANAHTARI: 1-C 2-E 3-A 4-D 5-C 6-B 7-E 8-E 9-A 10-B 11-D 12-E 13-C 14-E 15-A 16-B 17-E 18-D 19-D 20-C

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder