Cümlede Anlam Test 2

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cümle vurgusunun olduğu yer yanlış belirtilmiştir?

A) Furkan son zamanlarda derslerinde oldukça başarılıdır.

B) Okulumuza son gelen öğretmen Mustafa'nın babasıydı.

C) Sınıfa geç gelen kişi Tuba'ydı. 

D) Bunu bize kazandıran sendin.

E) Üzerindeki elbiselerin çoğu yırtık pırtıktı. 

 

2. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yazarın üslubuyla ilgili olumsuz bir eleştiri söz konusu değildir?

A) Yazar, eserinde içeriği zengin tutmasına karşın anlatımda tekdüzelikten kurtulamıyor. 

B) Genç şairin şiirlerinde kullandığı imgeler, ünlü şairlerin imgelerinin taklidi olmaktan öteye gidemiyor.

C) Eserlerinin can alıcı noktalarında cümleleri uzun tutmuş.

D) Eserleri, özgün olmaktan uzak, tekdüze ve kuru bir anlatıma sahiptir.

E) Son yapıtında yine sıradan olanı anlatmayı yeğlemiş.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "karşıtlık ilişkisi" yoktur?

A) Şair, İstanbul'u dizelerde yaşatmak istemiş fakat üslubu buna ket vurmuş.

B) Zeki bir insan fakat davranışları aptalcadır.

C) Yazarın gerek seçtiği konu gerekse konuyu işleyişi eserini klasik eserler arasına sokmuştur.  

D) Eserin herkesin dikkatini çeken içeriği gereksiz betimlemelerin gölgesinde kalmıştır.

E) Konuyu en ince ayrıntısına kadar tasvir etmesine karşın kullandığı ağdalı dil eserine gölge düşürmüştür.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir "karşılaştırma" söz konusu değildir?

A) Ahmet kadar titiz birisine hiç rastlamadım doğrusu.

B) Öğretmenimden hemen hemen her konuda önemli bilgiler edindim.

C) Romanlarında sade, hikâyelerinde ise süslü bir dil tercih etmiştir.

D) Bursa İstanbul'a göre eski siluetini daha iyi korumuş görünüyor.

E) Mustafa, o maçta hiç kuşkusuz takımın en başarılı futbolcusuydu.

 

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde eserin içeriğiyle ilgili bir bilgi yer almamaktadır

A) Yazarın soyut anlatımı ve uzun cümle kurma merakı yapıtını tozlu raflara mahkûm etmiştir.

B) Osmanlının son döneminin fotoğrafıdır bu son eseri.

C) Asya'nın bozkırlarında iz süren isimsiz kahramanların öyküsünü kaleme almış son yapıtında.

D) Yahya Kemal'in eserlerinde İstanbul her açıdan yer alır.

E) Ünlü sanatçı son yapıtını anılarına ayırmış.

 

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir "tasarı cümlesi" değildir?

A) Önümüzdeki yıl bütün derslerimi akıllı tahtada işlemeyi düşünüyorum.

B) Birkaç yıl içinde mal varlığımın bir kısmıyla bir Kuran kursu açmayı planlıyorum.

C) Bu siteyi yakın bir zamanda zirveye taşımayı hedefliyorum.

D) Öğrencilerimle yıl sonunda okul dergisi çıkarmayı tasarlıyoruz.

E) Onun bir baltaya sap olacağını görmek sanırım kimseye nasip olmayacak.

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir "hayıflanma" söz konusu değildir?

A) Anne ve babamın kıymetini keşke onlar hayatta iken daha çok bilseydim.

B) Anlamını bilmediğim sözcüklerin anlamını keşke ilkin sözlükten öğrenseydim.

C) Yıllarca komşu olarak yaşadık şimdi telefonlarımıza bile çıkmıyorsun.

D) Heba olan sermaye-i ömrümüze nasıl da güzel bir şey sığdıramadık. 

E) Üniversite sınavına başka bir yayınla çalışsaydım keşke.

 

8. Hiçbir insan sahip olduğu makam ve varlıkla övünmemeli, kimseyi hor görmemelidir. Ondan üstünü her zaman vardır.

Yukarıdaki ifadeyi en iyi açıklayan söz hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) El için kuyu kazan, evvelâ kendi düşer.

B) Abdal ata binince bey oldum sanır.

C) Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.

D) Deveden büyük fil vardır.

E) Dünya Sultan Süleyman'a bile kalmamış.

 

9. Romancının başarısını onun eserindeki dili ve anlatımı belirler.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak istenene anlamca en yakındır?

A) Romancının eserindeki dil ve anlatımı sade ve pürüzsüz olmalıdır.

B) Romancının eserindeki dil ve anlatımı romancının başarısını ortaya koyar.

C) Bir romanın dil ve anlatımı sanatçının başarısıyla ortaya çıkar.

D) Başarılı bir romancı romanda en çok dil ve anlatıma önem verir.

E) Dil ve anlatımda başarılı olan birçok romancı vardır.

 

10. Bir kitap okuyan kişi ile yüz kitap okuyan kişi aynı kişi değildir. Yüz kitap okuyan kişi ile de beş yüz kitap okuyan kişi hiç aynı değildir. Beş yüz kitap okuyan kişi artık çok güçlü bir kişiliktir.

Aşağıdakilerden hangisi anlam bakımından bu cümleye en yakındır?

A) Kitap okumayan kişinin kişiliği de oluşmamıştır.

B) Her kitap insana farklı farklı bilgiler kazandırır.

C) Kişilerin okuduğu kitap sayısı arttıkça kişiler daha güçlü kişilikler edinir.

D) Güçlü bir kişiliğe sahip tüm kişiler en çok kitap okuyanlardır.

E) Her kitap insanı farklı dünyalarla buluşturur.

 

11. Bir gencin hata yapmasını önlersen onun kararlarını da kendi kendine vermesini önlemiş olursun.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?

A) Hata yapan gençler kararlarını kendi kendine veren gençlerdir.

B) Gençler hata yapabilir yeter ki o hatalardan ders alsınlar.

C) Gençlerin kararlarını kendi kendine vermeleri için onların hata yapmalarını önlememeliyiz.

D) Gençlerin verecekleri en isabetli kararlar fikirleri çatıştırmaktır.

E) Gençlerin yaptığı her hata onların kararları kendi kendine vermelerini önler.

 

12. En son yazdığı makaleyi okudum. Anlatımını hiç beğenmedim. Gereksiz, birbirinin aynı veya benzer sözcüklerle dolu bir metinle karşılaştım.

Yukarıdaki metinde altı çizili bölüm ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yoğun anlatımının metinde ön plana çıkması.

B) Kelimelere istediği gibi takla attıramaması.

C) Monoton ve tekdüze bir üslubu tercih etmesi.

D) Birçok sözcüğün kendi anlamının dışında kullanılması.

E) Aynı veya yakın anlamlı sözcüklerin metinde çok fazla yer alması.

 

13. I. Abanın kadri yağmurda bilinir.

     II. Taşıma su ile değirmen dönmez.

     III. Arsızın yüzüne tükürmüşler, "yağmur yağıyor" demiş. 

     IV. Çarşı iti ev beklemez.

      V. Kanatsız kuş uçmaz.

Yukarıdaki atasözlerinden hangileri anlamca birbirine en yakındır?

A) I ve II               
B) II ve III              
C) I ve III              
D) II ve V               
E) III ve IV

 

14. Genç kuşak, şiirin içeriğinden ziyade anlatımına odaklanır. Çok güncel konular bile etkileyici bir dil ve anlatımla işlenmezse gençler için bir anlam ifade etmez.

Yukarıda anlatılanlara anlamca en yakın ifade aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?

A) Çok güncel konular bazen gençlerin dikkatini çekmeyebilir.

B) Genç kuşak için eserde ne anlatıldığı değil eserdekilerin nasıl anlatıldığı önemlidir.

C) Genç kuşak, eserlerin ancak kendilerine zevk verenini okur.

D) Genç kuşak, şiirdeki mesaja ancak mesaj kendileriyle ilgiliyse kulak verir.

E) Eserin dil ve anlatımı içerikle bütünleşirse gençleri daha çok etkiler.

 

15. Kötü haberlerin kanatları vardır, iyi haberlerin ayakları bile yoktur.

Yukarıdaki cümlenin anlamına en yakın cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mürüvvete endaze olmaz.

B) İyi haberleri sahiplerine ulaştırmak oldukça zordur.

C) Kötü haberleri sahiplerine ulaştırmak için uygun zamanı beklemeliyiz.

D) Her iyi haberin ardında kötü bir haberin olması kaçınılmazdır.

E) Kara haber tez duyulur.

 

16. I. En çok yanılan kişiler hiç yanılmadığını düşünen kişilerdir.

     II. Kitapsız yaşamak, kör, sağır, dilsiz yaşamaktır.

     III. Ön yargıları kırmak atom çekirdeğini parçalamaktan daha zordur.

     IV. Yanıldığını asla kabul etmeyenler, en çok yanılanlardır.

     V. Kitap, hayatın gerçek yüzü ile tanışmanın en iyi aracıdır.  

Yukarıdaki cümlelerin hangileri anlamca birbirlerine en yakındır?

A) I ve III             
B) II ve V            
C) I ve IV            
D) III ve IV               
E)  II ve III

 

17. Sanatçının görevi toplumla birlikte yürümek değil topluma yol göstermektir.

Yukarıdaki cümleye göre sanatçının görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplumla özdeşleşmektir.

B) Toplumun aynası olmaktır.

C) Topluma sanat zevki aşılamaktır.

D) Topluma önderlik etmektir.

E) Toplumu zinde tutmaktır.

 

18. Aşağıdakilerden hangisi doğruluğu veya yanlışlığı kanıtlanabilen bir yargıdır?

A) Masallarda olağanüstü özellikler ön plana çıkar.

B) Sevginin gücü karşısında taşlar bile erir.

C) Cümleler oldukça sıkıcı ve sığ düşünceleri içermiş.

D) İmgelerinin birçok yerinde düğmeleri iliklememiştir.

E) Her güzel an bir kötü ana gebedir.

 

19. Günümüzün sanat yapıtları edebi nitelikten ziyade halkın beğenisini esas alır.

Yukarıdaki cümlenin anlamına en yakın cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sanatsallık günümüzde giderek işlevsiz kalmaktadır.

B) Halkın beğenisi günümüzün sanat yapıtlarının esasını oluşturur.

C) Bir eserin değerini onun öz nitelikleri belirler.

D) Halkın beğenisini kazanan yapıtlar sanatsal yapıtlardır.

E) Her sanatçı eserinin halk tarafından beğenilmesini ister.

 

20. Şiirde kelimelerin yüklendikleri anlam değil bize çağrıştırdıkları önemlidir. Şiir, düşünceye değil duyguya seslenmelidir.

Yukarıdaki ifadeleri en güzel özetleyen cümle hangi seçenekte verilmiştir?

A) Şiirin gücü kişilerde sanat zevki oluşturmakla eş değerdir.

B) Şiirde sözcükler birden fazla anlam içerir.

C) Şiirin sınırlarını hayal gücümüz belirler.

D) Şiir, bizi başka dünyalara götürmelidir.

E) Şiir, anlatılmaz, hissedilir.

 

CEVAP ANAHTARI: 1-E 2-E 3-C 4-B 5-A 6-E 7-C 8-D 9-B 10-C 11-C 12-E 13-D 14-B 15-E 16-C 17-D 18-A 19-B 20-E 

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder