Anlatım Bozuklukları Test 7

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?

A) Hiç olmazsa bu soruyu doğru yapsaydın bari.

B) Asla vazgeçmeyin, kaybedenler yalnızca vazgeçenlerdir.

C) En güç ve zor şartlarda bile okula gitti.

D) Beklenmedik o güzel sürpriz onu duygulandırdı.

E) Çocuk söz almak için oturduğu yerden ayağa kalktı.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yoktur?

A) Tabaka havuzun üstünü olduğu gibi kapsamıştı. 

B) Öğrencilerin sayısının kalabalık olması bu sonucu doğuruyor. 

C) Bu kazada can kaybı olmadı. 

D) Teknoloji ne kadar artarsa da el emeğinin önemi azalmıyor. 

E) Yemeğini erken yemesi gerektiği halde hasta bu yasağa uymuyor.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir deyim veya atasözünün yanlış anlamda kullanılmasından veya yerinde kullanılmamasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Kişilerin ağzından girip burnundan çıkmayı çok iyi beceriyordu.

B) Bunu yapmak demek aklını peynir ekmekle yemek demektir.

C) Anlaşılan bu adam ayağımızın altına karpuz kabuğu koymaya çalışmaktadır.

D) Hiç kimse görmek istemeyen kişi kadar kör değildir.

E) Olanlar karşısında saçlarımız diken diken olmuştu.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yoktur?

A) Bizim ilçemizde tam seksen civarında köyün yolu kapalıdır.

B) Okula gitmemişse sinemaya gitmiş olabilir.

C) Bu mevsimde hiç şüphesiz Türkiye'nin en soğuk şehri Erzurum olsa gerek.

D) Emanetlerimi eminim bu saate kadar almış olmalısınız.

E) Mustafa, artık kesinlikle böyle bir hataya düşmeyebilir.

 

5. Yasalara göre, paraların üzerine yazı yazmak, yırtmak yasaktır.

Yukarıdaki cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Nesne eksikliği

B) Özne eksikliği

C) Tümleç eksikliği

D) Yüklem eksikliği

E) Çatı uyuşmazlığı

 

6. Şehrimizde çeşitli kültürel ve sanat etkinlikleri gerçekleştirildi. 

Yukarıdaki cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

A) "çeşitli" sözcüğünden sonra "yerlerde" sözcüğü getirilerek

B) "etkinlikleri" yerine "etkinlikler" sözcüğü getirilerek

C) "çeşitli" sözcüğü cümleden atılarak

D) "kültürel" sözcüğünden sonra "etkinlikler" sözcüğü getirilerek

E) "ve" bağlacı cümleden atılarak

 

7. Parnasizm, Fransa'da romantizm akımındaki şiirin aşırı duygusallığına ve hayalciliğine tepki olarak doğmuştur. (I) Şiirin toplumsal, siyasal işlevinin olmadığını savunan parnasyenler şiirde "güzellik" kavramını ön plana çıkarmışlardır. (II) Parnasyenler, şiirlerde kişiliklerini gizlemiş, dış dünyada gördüklerini tarafsız bir şekilde anlatmaya çalışmışlardır. (III) Parnasyenler, yapıtlarında açık ve yalın bir anlatımı benimsemişlerdir. (IV) Duygunun yerini düşüncenin aldığı akımda sanatçılar, duygusallıktan uzak nesnel ve objektif bir bakış açısıyla eserlerini oluşturmuşlardır.

Yukarıdaki metindeki numaralanmış yerlerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) I      B) II      C) III      D) IV     E) V

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Bilginin efendisi olmak için çalışmanın kölesi olmak gerekir.

B) Kötü haberlerin kanatları, iyi haberlerin ayakları bile yoktur.

C) Çocuğa küçük şeylerden zevk almasını öğreten ona büyük bir servet bırakmış olur.

D) Dehanın ilk ve en büyük şartı hakikati sevmektir.

E) Felaketlerin üstünde dimdik oturan insan soylu ve cesurdur.

 

9. Ben, bizim komşuları sen de sizin komşuları çağır.

Yukarıdaki cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Nesne eksikliği

B) Yüklem eksikliği

C) Tümleç eksikliği

D) Tamlama yanlışı

E) Çatı uyuşmazlığı

 

10. Her gün planlı çalışarak bu sınav kazanıldı.

Yukarıdaki cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

A) "kazanıldı" yerine "kazandı" sözcüğü getirilerek

B) "bu" sözcüğü cümleden atılarak

C) "çalışarak" yerine "çalışılarak" sözcüğü getirilerek

D) "gün" yerine "zaman" sözcüğü getirilerek

E) "sınav" yerine "sınavı" sözcüğü getirilerek

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yanlış kullanılmıştır?

A) Her yayınlanan kitabı hemen almaya çalışmalıyız.

B) En son makalesini bir hakemli dergide yayımladı.

C) Son eserini yayımladı ama istediği neticeyi alamadı.

D) Kar yağışından televizyonlardaki yayınlar kesildi.

E) Dergilerde yayımlanan birçok şeyi maalesef kimse okumaz.

 

12. I. Bu yol yaya yürümekle bitecek gibi değil.

     II. Mazideki anılarını bir bir anlattı.

     III. Daha ilk tanışmamızda bizden bir şey istedi.

     IV. Arapça dili en zengin diller arasında yer alır.

     V. Bundan seni hiç sevmiyordu.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?

A) I      B) II       C) III      D) IV      E) V

 

13. Modernizm, 19. yüzyılın ortalarında Fransa'da ortaya çıkan bir edebi akımdır. (I) Modernizmde insan karmaşık bir varlık olarak sunulur. (II) Modernizmde kişilerin ruh hallerinin üzerinde durulduğu için modernist eserlerde olay örgüsü yoktur. (III) Modernizmde evrensel ve nesnel bilgiye ulaşmada akıl yolu önemlidir. (IV) Modernizmde ayrıca kelimelerin çağrışım gücünden yararlanarak şiirsel bir dil kullanılmıştır. (V)

Yukarıdaki metindeki numaralanmış yerlerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Kendini yalnız hisseden kimse için her yer çöldür.

B) Ön yargıları kırmak atom çekirdeğini parçalamaktan daha zordur.

C) Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.

D) Sevginin olduğu yerde hayat vardır.

E) Doğruluk, insan kalbinin en gerçek anlatımıdır.

 

15. Tıbbi ve gıda yardımı yapılan herkese bir de geçici maaş bağlandı.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisiyle giderilebilir?

A) "yapılan" yerine "yapılmış" sözcüğü getirilerek

B) "herkese" yerine "her kişiye" söz öbeği getirilerek

C) "bağlandı" yerine "verildi" sözcüğü getirilerek

D) "tıbbi" sözcüğünden sonra "yardım" sözcüğü getirilerek

E) "yardımı" sözcüğü "yardım" şekline getirilerek

 

16. Mustafa oldukça çalışkan, kimseye de kini olmayan biriydi.

Yukarıdaki cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Nesne eksikliği

B) Yüklem eksikliği

C) Tümleç eksikliği

D) Kip uyuşmazlığı

E) Çatı uyuşmazlığı

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Gerçeği aramak onu elde etmekten daha kıymetlidir. 

B) Sanat hem bir coşma, hem de bir yadsıma işidir. 

C) Seni hayallerine ulaştıracak en önemli şey, cesaretindir.

D) Büyük beyinler fikirleri, orta beyinler olayları, küçük beyinler ise kişileri konuşur. 

E) Hayatın gerçek amacı bilgi değil eylemdir.

 

18. Sizin verdiğiniz bu karar sosyal ve hukuk devletine olan güveni sarstı.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

A) "Güveni" sözcüğü yerine "derinden" sözcüğü getirilerek

B) "Karar" yerine "kararlar" sözcüğü getirilerek

C) "Devletine" sözcüğü "devletimize" şekline getirilerek

D) "Sosyal" sözcüğünden sonra "devlete" sözcüğü getirilerek

E)  "Sizin" sözcüğünden sonra "alelacele" sözcüğü getirilerek

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) İnsanlar, eğlenebildikleriyle arkadaş, anlatabildikleriyle dost, ağlayabildikleriyle kardeş olurlar.

B) Dünya nüfusu arttıkça insanlık daha da gerilemektedir.

C) Yarın dudağından getirilmiş bir katre alevdir bu karanfil. 

D) Bir insanı sevmek, onunla birlikte yaşlanmaya razı olmaktır. 

E) Yaşlıları gençlik, gençleri ise aşk ölüme götürür. 

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) İnsan, âlemde hayal ettiği müddetçe yaşar.

B) Ne etrafınızı kıracak kadar sert, ne de karşınızdakilere cesaret verecek kadar yumuşak olunuz. 

C) İyilik, insanları hakkettiklerinden fazla sevmektir. 

D) Beraber ağlamaktaki tatlılık kadar hiçbir şey kalpleri birbirine bağlayamaz. 

E) Dünyayı anlayabilmek için arada sırada sırtını dönmeli insan.

 

CEVAP ANAHTARI: 1-B 2-C 3-E 4-B 5-A 6-D 7-E 8-B 9-B 10-C 11-A 12-E 13-E 14-E 15-D 16-B 17-C 18-D 19-D 20-E

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder