Tanzimat Edebiyatı Test 1

1. Ziya Paşa, (I) Namık Kemal, (II) Ahmet Mithat Efendi, (III) Nabizade Nazım, (IV) Ahmet Vefik Paşa (V) Tanzimat I. Dönemi'nin önemli sanatçıları olarak öne çıkarlar.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

2. Türk edebiyatında uzun öykü şeklinde yazılmış ilk köy romanıdır. Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Beymelik köyünde yaşayan eserin ana kahramanı, babasından miras kalan 12 dönümlük tarlasının dört dönümünü komşusu Kara Durmuş'a satar. Bununla askerlik borcunu öder. Tarlasından geriye kalan sekiz dönümlük yer için de komşusu Yosturoğlu ile kavgalıdır. Yosturoğlu'nun amacı tarlayı ele geçirmektir. Eserin ana kahramanı, elinde kalan tarlayı sürmek için her sene Koca İmam'ın öküzlerini kiralar. Huri ismindeki kızını da imamın kayınçosu olan Sarı İsmail'e vererek öküzleri bedava kiralamayı planlar. Bu planı tutmaz. Bunun üzerine Temre köyündeki tefeci Rum tüccardan yüksek faizle para alıp iki öküz sahibi olur. Tarla için kavgalı olduğu Yosturoğlu'nun yeğeni de Huri'yi sever ve onunla evlenir.

Yukarıda sözü edilen eser hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Zehra          

B) Yadigarlarım        

C) Heves Ettim            

D) Karabibik          

E) Heves Ettim

 

3. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Muallim Naci"ye ait değildir?

A) Demdeme

B) İclal

C) Ömer'in Çocukluğu

D) İstilahat-ı Edebiyye

E) Lügat-i Naci

 

4. Sanatçı kimliğinden ziyade dilci ve araştırmacı kimliğiyle ön plana çıkar. Türkçenin, Osmanlıcılık fikrinin en önemli temsilcilerinden olan sanatçı, Osmanlı Devleti'nin modernleşerek güçlenmesi için büyük çaba gösterir ve ortak dil Türkçenin önemi üzerinde durur. En önemli özelliği Türkçeye verdiği büyük emektir. Türkçeyi geliştirmek, öğretmek ve incelemek için çok büyük çaba gösterir. Türkçenin yapısı yani etimolojisi üzerinde önemle durur. "Lisanımız Türkçedir" düşüncesinden Arapça ve Farsça kelimeleri dilimizden atmak gerektiğini savunan yazar, "Lisan-ı Türki" adlı makalesinde, Osmanlıcayı değil Türkçe ve sadeleşmeyi savunur.

Yukarıda sözü edilen "Tanzimat Edebiyatı" sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Direktör Ali Bey

B) Ahmet Cevdet Paşa

C) Sami Paşazade Sezai

D) Nabizade Nazım

E) Şemsettin Sami

 

5. I. "Belde" adlı şiir kitabında şehir hayatıyla, Paris'teki sanat ve eğlence hayatını işlemiştir.

    II. Edebiyatımızda uyaksız ilk şiir örneği sayılan "Validem" eserinin sahibidir.

    III. "Sabr u Sebat" ve "İçli Kız" ismindeki tiyatro eserlerinde günlük hayatı işler.

    IV. Roman ve hikâye türünde de önemli eserlere imza atmıştır.

     V. Şiirlerinde Arapça, Farsça sözcük ve tamlamaları yoğun olarak kullandığı görülür.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde "Abdülhak Hamit Tarhan" ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

6. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Namık Kemal"e ait değildir?

A) Magosa Hatıraları

B) Zavallı Çocuk

C) Renan Müdafaanamesi

D) Kanije Muhasarası

E) Müntehabat-ı Eş'ar

 

7. Tanzimat II. Dönem Edebiyatı'nın roman ve öykü yazarı olarak öne çıkar. "Sanat için sanat" anlayışına bağlıdır. Birçok türde eser vermesine karşın asıl ününü realist çizgide verdiği roman ve hikâyeleriyle kazanır. Roman ve öykülerinde realist akımının etkisinde kalır. Romancılığımızı realizme yönelten kişidir. "Esaret" ve "zavallılık duygusu" temaları eserlerinde önemli yer tutar. "Sergüzeşt" romanı ona büyük ün kazandırır.

Yukarıda sözü edilen "Tanzimat Edebiyatı" sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nabizade Nazım

B) Şemsettin Sami

C) Sami Paşazade Sezai

D) Ahmet Cevdet Paşa

E) Ahmet Vefik Paşa

 

8. "Harabat", (I) Şinasi'nin (II) Türkçe, (III) Farsça (IV) ve Arapça (V) şiirlerinden oluşturduğu divan şiiri antolojisidir. Eserde, Divan şiiri övülmüş adeta göklere çıkarılmış halk şiiri ise küçümsenmiştir. Hatta yer yer halk şairleri ile alay bile edilmiştir.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

9. Osmanlı Devleti'nde 19. asırda yetişen büyük devlet ve bilim adamıdır. Hukuk, tarih ve dil hakkında çeşitli çalışmalar yapar. Özellikle hukukçu ve tarihçi kimliğiyle tanınan çok yönlü bir kişiliğe sahiptir. Mecelle'yi kaleme alarak İslam hukukunu sağlam bir dille kitaplaştırır. Eseri, görünüşte her ne kadar Batı medeniyetinin prensiplerinin bir uygulaması gibi görünse de eserde İslam hukukuna bağlı kalma hususu vurgulanır. Eser, 1926 Türk Medeni Kanunu'nun kabulüne kadar yürürlükte kalır.

Yukarıda sözü edilen Tanzimat Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Vefik Paşa

B) Ahmet Cevdet Paşa

C) Yusuf Kâmil Paşa

D) Direktör Ali Bey

E) Ahmet Mithat Efendi

 

10. "Sahra", (I) Abdülhak Hamit Tarhan'ın (II) en önemli şiiri sayılır. İlk eşi Fatma Hanım'ın (III) ölümü üzerine kaleme aldığı ağıt özelliği (IV) ağır basan bir şiirdir. Şiirimizde metafizik düşüncenin (V) başlangıcı olarak da kabul edilir.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

11. Tanzimat II. Dönem sanatçısıdır. Tanzimatçılarla aynı dönemde yaşamasına karşın sanat anlayışı bakımından onlardan ayrılır. Aldığı medrese kültürü onu eski edebiyatın taraftarı biri haline getirir. Tanzimat Edebiyatı'nda eski şiirin temsilcisi olarak eski edebiyat geleneğini sürdüren kişi olarak bilinir. Eski-yeni tartışmasını başlatarak uzun yıllar isminden söz ettirmeyi başarır. Eski şiirin bağlarından kopmadan yenileşmeyi savunan sanatçı eski ile yeni arasında bir denge kurmaya çalışır. Eski şiir taraftarı olmasına rağmen Batılı şiir tarzında da önemli örnekler verir. Eski şiire olan sevgisi "Ateşpare", "Şerare" ve "Füruzan" adlı eserlerinde görülür.

Yukarıda sözü edilen Tanzimat Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Muallim Naci

B) Sami Paşazade Sezai

C) Şemsettin Sami

D) Ziya Paşa

E) Ahmet Cevdet Paşa

 

12. II. Abdülhamit'in Osmanlı-Rus Savaşı'nı bahane ederek meşrutiyet yönetimine son verip baskıcı yönetime geçmesi döneme damgasını vurur. (I) Devrin siyasi şartlarının ağırlığından sanatçılar eserlerinde "sanat için sanat" anlayışını benimsemişlerdir. (II) Tanzimat Edebiyatı ikinci döneminde siyaset eserlerde yer bulmamıştır. (III) Sanatçılar, eserlerinde toplumsal konulara yönelmişlerdir. (IV) Tanzimat ile başlayan dili yalınlaştırma çalışmalarına son verilmiş, Arapça ve Farsça sözcüklerin kullanıldığı ağır bir üslupla eserler oluşturulmuştur. (V)

"Tanzimat Edebiyatı II. Dönemi" ile ilgili yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V


13. Tanzimat'ın ilanıyla toplumumuzda Batılaşma sürecinin ilk ve en önemli yazarlarından birisi olarak dil, edebiyat ve düşünce hayatının değişmesinde etkili olmuştur. Batılı anlamda Türk edebiyatının kurucusu ve yenileşmenin öncüsü olup edebiyatımızda ilklerin sanatçısı olarak bilinir. Tanzimat Dönemi'nde, edebiyat alanında birçok yeniliğin öncülüğünü yapar. Eserlerinde klasisizm akımının etkileri belirgin bir şekilde görülen sanatçı Türk edebiyatında kalıcı eserler ortaya koyar.

Yukarıda sözü edilen Tanzimat Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ziya Paşa

B) Namık Kemal

C) Şinasi

D) Direktör Ali Bey

E) Ahmet Mithat Efendi

 

14. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Ahmet Mithat Efendi"ye ait değildir?

A) Paris'te Bir Türk

B) Tarık

C) Dünyaya İkinci Geliş

D) Dürdane Hanım

E) Letaif-i Rivayet

 

15. Türk edebiyatında Tanzimat Dönemi'nin önde gelen düşünce, sanat ve siyaset adamlarından birisidir. "Toplum için sanat" anlayışını benimseyen yazar, Tanzimat Edebiyatı'nda hemen hemen her türde eser verir. Eleştiri (tenkit), biyografi, roman, tarih, makale ve şiir alanında eserler vermiş, sanatı, bir amaç olarak değil toplumun Batılılaşması için bir araç olarak görmüştür. "Vatan Şairi" unvanıyla anılır. Tanzimat I. Dönem Edebiyatı'nın en büyük fikir adamı sayılır. Mustafa Kemal Atatürk'ü eserleri ve sahip olduğu fikirleriyle etkiler.

Yukarıda sözü edilen Tanzimat Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Namık Kemal

B) Ahmet Mithat Efendi

C) Şinasi

D) Recaizade Mahmut Ekrem

E) Ziya Paşa

 

16. Tanzimat Dönemi'nde milliyetçilik ve Türkçülük akımlarının ilk temsilcilerindendir. Devlet adamı ve yazarlığıyla ön plana çıkan sanatçı, tiyatro tarihimizde de oldukça önemli bir yere sahiptir. Tiyatro alanındaki çevirileri ve uyarlamaları ile de bilinir. Sanatçının Bursa'da kurduğu tiyatro, Türk tiyatrosunun gelişmesinde büyük katkı sağlar. Klasisizm akımının etkisinde kalır. Edebiyat dünyamızda özellikle Moliere'den yaptığı çeviriler ile tanınır. Moliere'den 16 eser uyarlamıştır. Moliere'i edebiyatımıza kazandıran isim olarak bilinir. "Zor Nikâh" ve "Zoraki Tabip" eserleri tiyatromuzun sahnelenen ilk oyunları arasında yer alır.

Yukarıda sözü edilen Tanzimat Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şemsettin Sami

B) Ahmet Vefik Paşa

C) Ahmet Mithat Efendi

D) Yusuf Kâmil Paşa

E) Ahmet Cevdet Paşa

 

17. Tanzimat Edebiyatı II. Dönemi ile Divan Edebiyatı nazım biçimleri terk edilmeye başlanmış Batılı nazım biçimleri kullanılmıştır. (I) Tanzimat I. Dönem şiirinin tersine "sanat için sanat" anlayışı şiirde hâkim olur. (II) Şiirde konu genişlemiş, zerrelerden güneşe kadar her güzel şeyin şiirin konusu olması gerektiği görüşü benimsenmiştir. (III) Tanzimat II. Dönem şiirinin dili ağır ve sanatlıdır. Fransızca, Arapça ve Farsça sözcük ve tamlamalarla dil anlaşılmaz bir hal almıştır. (IV) Sanatçılar, şiirlerinde çoğunlukla realizm akımının etkisinde kalmışlardır. (V)

Tanzimat Edebiyatı II. Dönem şiiriyle ilgili yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde  bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

18. Türk edebiyatının ilk edebi romanıdır. "Son pişmanlık" anlamına gelen eser, aşk ve kıskançlık temaları çerçevesinde kurgulanmış bir romandır. İstanbul Çamlıca'nın mekân olarak seçildiği eserde, Dilaşup, Mehpeyker ve Ali Bey isminde üç ana karakter ön plana çıkar. Ali Bey, aslında iyi bir eğitim almış fakat hayatın gerçekleri karşısında tecrübesiz olduğu için sonu felaketle biten bir aşk macerasına atılır. Romanda İslam birliği, insan hakları ve vatan sevgisi gibi temalar ele alınır.

Yukarıda sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cezmi              

B) Gülnihal               

C) İntibah                 

D) Akif Bey           

E) Karabela

 

19. Tercüman-ı Ahval gazetesinde yayımlanan Türk edebiyatındaki ilk makale örneği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi 

B) Müntehebat-ı Tasvir-i Efkâr 

C) Müntehebat-ı Eş'ar 

D) Tercüman-ı Ahval

E) Durub-ı Emsal-i Osmaniye 

 

20. Mecmua-i Fünûn, (I) Münif Paşa (II) tarafından çıkarılan Türk edebiyatındaki ilk dergi örneğidir. Diyojen, (III) Teodor Kasap (IV) tarafından çıkarılmıştır. Edebiyatımızın ilk mizah dergisidir. Dağarcık, Kırkambar dergileri Tanzimat II. Dönemi'nin (V) diğer önemli dergileridir.  

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

CEVAP ANAHTARI: 1-D 2-D 3-B 4-E 5-D 6-E 7-C 8-B 9-B 10-A 11-A 12-D 13-C 14-B 15-A 16-B 17-E 18-C 19-A 20-E

Ayrıca bakınız

2 yorum: