Yazınsal Türler Test 2

1. "Tiyatro" türüyle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yunancada "seyirlik yeri" anlamını içeren "theatron" sözcüğünden türemiştir. 

B) Bir olayı, öyküyü, yaşamın çelişkilerini söz veya eylemle sahnede bir seyirci kitlesi önünde canlandırma sanatıdır.

C) Tiyatro metinleri oynanma, canlandırma için yazılır.

D) Dinsel törenlerden doğan tiyatro, sonrasında dinden bağımsızlaşarak sanatsal bir kimlik kazanır.

E) Tiyatro yapıtlarına "dram" adı verilir.

 

2. "Dram" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kahramanlar, hem soylu hem de halktan kimseler olabilir. Yani kahramanlar her sınıftan seçilebilir.

B) Olaylar sadece günlük hayatın içinden alınır.

C) Ölüm vb. acı veren hadiseler sahnede gösterilebilir.

D) Yaşamın çirkin ve güzel tarafları bir arada yer alır.

E) "Üç birlik" kuralına, yani yer, olay ve zaman birliğine uyma zorunluluğu yoktur. 

 

3. Aşağıdaki eserlerden hangisi "tiyatro" türünde kaleme alınmamıştır?

A) İntibah (Namık Kemal) 

B) Zor Nikâh (Ahmet Vefik Paşa)

C) Kokana Yatıyor (Direktör Ali Bey)

D) Çok Bilen Çok Yanılır (Recaizade Mahmut Ekrem)

E) Finten (Abdülhak Hamit Tarhan)

 

4. Geleneksel Türk tiyatrosu içerisinde yer alan "orta oyunu" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Oyunun oynandığı yuvarlak veya oval şeklindeki alana "palanga" adı verilir.

B) Kadın kıyafeti giymiş erkek, orta oyununda "zenne" ismiyle isimlendirilir.

C) Orta oyunu oyunlarının yazılı bir metni yoktur. Doğaçlamadır. Oyunlar, tuluat yoluyla gerçekleşir.

D) Orta oyununda asıl kişiler Kavuklu ve Pişekâr'dır. Orta oyununda Hacivat'ın yerini Pişekâr, Karagöz'ün yerini Kavuklu alır. 

E) Kavuklu; kültürlü, yazar ve saray ağzıyla konuşan pişekâr ise oyundaki komik kişidir. 

 

5. Meddah oyununda perde, sahne, kostüm, dekor yer almadığı için her şey meddahın zekâsına ve anlatımındaki başarısına bağlıdır. (I) Meddah hikâyelerinde yer alan bütün kişileri hikâyeyi anlatan meddah ismindeki kişi canlandırır veya anlatır. (II) Meddahın dekorunu; bir iskemle, mendil ve baston oluşturur. Mendil ve baston vazgeçilmez iki araçtır. (III) Meddah, hikâyenin kahramanlarını onların yöre ve şivesinin diliyle konuşturur. (V) Anlatımın düzyazı şeklinde oluştuğu meddahta yazı dili esas alınır. (V)

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde "meddah" türü ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I      B) II      C) III     D) IV     E) V

 

6. Tiyatrodaki terimler ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yabancı dilde yazılmış bir eseri, yerli isimlerle yaşama uydurma yoluyla çevirme, uyarlama "adaptasyon" olarak nitelendirilir.

B) Erkek tiyatro sanatçısına "aktör"; kadın tiyatro sanatçısına "aktrist" denir.

C) Tiyatro ve sinemada yedek rol oyuncusuna "figüran" denir.

D) Tiyatroda sahneyi eserin konusuna göre döşeyip hazırlamada kullanılan eşyanın genel adına "dekor" denir.

E) Oyuncunun, konuya bağlı kalıp fakat metne bağlı kalmadan içinden geldiği gibi konuşması ve davranmasına "doğaçlama" denir.

 

7. Aşağıdakilerden hangisinde "köy seyirlik oyunları" ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) Köy seyirlik oyunları köy meydanında, bahçe ve hasat yerlerinde gündüz vaktinden ziyade gece oynanır. 

B) Köy seyirlik oyunlarının sanatsal işlevi toplumsal ve dinsel işlevlerinin önünde yer alır.

C) Köy seyirlik oyunlarında daha çok kız kaçırmalar, eşlerin geçimsizliği, kaynana gelin ilişkisi gibi konular işlenir.

D) Köy seyirlik oyunlarının yazılı metinleri yoktur. Oyunlar doğaçlamadır.

E) Köy seyirlik oyunlarında oyuncular köyün gençleri ve orta yaşlılarından oluşur.

 

8. Geleneksel Türk tiyatroları içerisinde yer alan "meddah" türü ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Meddah; elinde bastonu, omzunda büyük bir mendil ile taklitler yaparak hikâyeler anlatan halk sanatçısına verilen isimdir.

B) Meddahta perde, sahne, kostüm ve dekor tek kişide toplanır.

C) Meddahlar anlatacakları hikâyeler için herhangi bir hazırlık yapmayıp oyunlarını doğaçlama şeklinde sahneye koyarlar.

D) Meddah oyunlarında yer ve zaman sınırlaması yoktur. Günlerce, haftalarca süren gösteri ve anlatımlara rastlanılır.

E) Meddah isim olarak 19. yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlanır.

 

9. "Kol oyunu, meydan oyunu, taklit oyunu" olarak da adlandırılan etrafı seyircilerle çevrelenmiş, sahne olarak kabul edilen bir alanda oynanan birden fazla aktörü olan müzikli, şarkılı ve danslı oyuna denir. Seyircilerin çevrelediği boş bir alanda oynandığı için oyuna bu isim yakıştırılmıştır. Müzikli bir halk tiyatrosudur. Her oyunda bir saz grubu yer alır. Bölümler arası geçişlerde seyirci, şarkı, türkü eşliğindeki danslarla eğlendirilir. Zurna ve çifte nara gibi nefesli ve vurmalı çalgılar bu oyunda önemli müzik araçlarıdır.

Yukarıda sözü edilen geleneksel Türk tiyatrosu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orta oyunu      

B) Meddah      

C) Karagöz      

D) Köy Seyirlik Oyunları      

E) Absürt tiyatro

 

10. Absürt (uyumsuz) tiyatro, "Nihilizm" (hiççilik) görüşüne dayanan bir tiyatro türüdür. (I) Dadaizm ve sürrealizm akımından etkilenen yazarların bu tiyatronun gelişmesinde büyük etkisi olmuştur. (II) Absürt tiyatro; olay değil durum tiyatrosudur. Bir öykü, süregelen bir olay bu tiyatro türünde bulunmaz. (III) Absürt tiyatroda verilmek istenen mesaj açıkça ifade edilir. (IV) Kahramanlar, mutsuz ve umutsuz kişiler olup bir durumu değiştiremeyecek kadar aciz, pısırık ve pasif kişilerdir. (V)

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde "absürt tiyatro" ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I       B) II      C) III      D) IV      E) V

 

11. Bu bölüm, Kavuklu ve Pişekâr'ın tanışma konuşmasıyla başlar. İkisi tanıdık çıkar. İkisi de birbirlerinin sözlerini ters anlamaya başlar. Sonunda komik bir durum ortaya çıkar. Bu durum "arzbâr" olarak adlandırılır. Sonra bir tekerleme gelir. Kavuklu, başından geçen olağanüstü bir olayı Pişekâr'a anlatır. Pişekâr, bunu gerçek bir olay gibi dinler. Bunun gerçek olmadığı bir hayal olduğu sonradan anlaşılır

Yukarıda geleneksel Türk tiyatrosundaki orta oyununun hangi bölümü açıklanmıştır?

A) Mukaddime (giriş)       

B) Muhavere (söyleşme)      

C) Fasıl (oyun)     

D) Bitiş      

E) Öndeyiş

 

12. "Epik tiyatro" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Epik tiyatro, izleyici kitlesinin aklına değil duygularına hitap eder.

B) Epik tiyatroda toplumsal bir amaç güdülür. Toplumda aksayan taraflar eleştirilir.

C) Epik tiyatronun özünde "Sosyalizm" düşüncesi yatar.

D) Epik tiyatroda sahne, bir ideolojinin propaganda aracı olarak kullanılır.

E) Epik tiyatro eleştiri ağırlıklıdır. Klasik tiyatronun dekor ve sahne anlayışına karşı durulur.


13. İslamiyet'ten sonra ortaya çıkan günümüze kadar devam eden tiyatroya geleneksel Türk tiyatrosu denir. (I) Geleneksel Türk tiyatrosunun başlıca türleri Karagöz, meddah, orta oyunu ve köy seyirlik oyunlarıdır. (II) Genellikle sahnesiz oynanan bir tiyatro türüdür. (III) Bu tiyatro oyunlarında amaç hedef kitleyi hem eğitmek hem de güldürmektir. (IV) Geleneksel Türk tiyatrosu yazılı bir metne dayanır.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde geleneksel Türk tiyatrosuyla ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

14. "Karagöz" oyunu ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Geleneksel Türk Tiyatrosu ürünleri arasında yer alır.

B) Karagöz oyununun asıl bölümü "mukaddime" bölümüdür.

C) Karagöz oyununda bütün konuşmalar perde arkasında yer alan tek kişi tarafından yapılır.

D) Karagöz oyunu yanlış anlaşılmalar ve şive taklitleri üzerine inşa edilmiştir.

E) Oyunun ana kahramanları olan Karagöz okumamış, hazır cevap, kaba halk tipini; Hacivat; biraz okumuş, içten hesaplı, kişiye göre davranışını değiştiren aydın tipini temsil eder.

 

15. Trajedide olay, baştan sona kadar ağırbaşlı, ciddi bir havada geçer. (I) Ahlak ve erdeme büyük önem verilir. (II) Trajedide konular mitoloji ve tarihten alınır. (III) İnsanın hırsları, kavgaları sahnede gösterilmez. (IV) Trajedi oyunları seçkin bir üslupla yazılır. Kaba saba sözlere sahnede müsaade edilmez. (V)

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde "trajedi" türü ile yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I       B) II      C) III     D) IV      E) V

 

16. Aşağıdakilerden hangisi "Karagöz"ün bölümlerinden biri değildir?

A) Mukaddime (giriş)    

B) Muhavere (söyleşme)   

C) Gölge (yansıtma)  

D) Bitiş  

E) Fasıl (oyun)

 

17. "Komedi" türü ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Komedide "üç birlik" kuralına uyulur. Olay, zaman ve mekânda birlik söz konusudur.

B) Üslupta soyluluk ve kusursuzluk aranmaz. Kaba sözler, şakalar, argolar dahası küfürlü ifadeler bile komedide yer alabilir.

C) Komedide yaralama, öldürme, intihar, vurma, kan akıtma vb. acı veren olaylar ile kişilerin her türlü davranışları sahnede gösterilir.

D) Kişiler (kahramanlar) mitolojik kahramanlar ve soylu kişilerdir.

E) Komedide oyun ara verilmeden oynanılır. Yani oyunda perde araları bulunmaz.

 

18. Tiyatro terimleri ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Jest: Tiyatro sahnesinde sanatçıların el, kol vb. beden hareketlerine denir.

B) Rol: Sahne oyunlarında konuşanların birbirlerine söyledikleri sözlerin her birisine denir.

C) Mimik: Bir duygu ve düşüncenin kaş, göz, ağız, yüz hareketleriyle anlatılmasıdır.

D) Kostüm: Sinema ve tiyatroda rol gereği giyilen kıyafetlerin genel adıdır.

E) Suflör: Tiyatroda, kuliste bulunan kişinin oyunculara sözlerini fısıltıyla söyleyip hatırlatan yardımcıdır.

 

19. Tiyatro, bir sahne sanatıdır. Oyunlar, sahnede canlandırmak için yazılır. Çok az da olsa okunmak için yazılan tiyatro metinleri de vardır. (I) Ortaya çıkışında insanın doğadaki olayları simgesel olarak bedenen canlandırması yatar. (II) Önceleri trajedi ve komedi olarak ikiye ayrılan tiyatro, sonraki zamanlarda dramı da içine almıştır. (III) Tiyatro yapıtlarında kostüm, ışık, dekor, sahne düzeni, müzik, ışıklandırma bir bütünlük teşkil eder. (IV) Batılı anlamda ilk tiyatro ürünleri Fransız edebiyatına aittir. (V)

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde "tiyatro" türü ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I       B) II      C) III      D) IV      E) V 

 

20. "Trajedi" türüyle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Oyunlarda ciddi ve ağırbaşlı bir hava esastır.

B) Trajedide seçkin bir üslup tercih edilir. Kötü söz ve söyleyişler yer almaz.

C) Yaralama, öldürme ve acı veren olaylara sahnede yer verilir.

D) Trajedide kişiler "Tanrı, tanrıça, krallar, kraliçeler" gibi doğaüstü veya soylu kişilerdir. 

E) Trajedide "üç birlik" kuralına uyulur. Yani olay, mekân ve zaman tektir. Zaman, 24 saati geçmez.

 

CEVAP ANAHTARI: 1-E 2-B 3-A 4-E 5-E 6-C 7-B 8-E 9-A 10-D 11-B 12-A 13-E 14-B 15-D 16-C 17-D 18-B 19-E 20-C

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder