Yazınsal Türler Test 1

1. Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında "romantik roman" türünde kaleme alınmıştır?

A) Mai ve Siyah (Halit Ziya Uşaklıgil)

B) Zehra (Nabizade Nazım)

C) Tutunamayanlar (Oğuz Atay)

D) Yeni Hayat (Orhan Pamuk)

E) İntibah (Namık Kemal)

 

2. Eski kaynaklarda "mesele", "misal" olarak geçer. Yeri ve zamanı belirsiz olan "hayal" ve "olağanüstü" unsurların egemen olduğu bir türdür. Eğiticilik yönünün ön planda tutulduğu ağızdan ağıza, nesilden nesile sürüp gelen kahramanların da olağanüstü özelliklere sahip olduğu anonim halk hikâyelerine denir. Sözlü edebiyat devri ürünlerinden olup bir yazar tarafından sonraki zamanlarda yazıya geçirilmiştir.

Yukarıda sözü edilen yazınsal tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fabl                  

B) Masal               

C) Roman             

D) Hikâye (öykü)          

E) Mesnevi

 

3. Aşağıdakilerden hangisi olay çevresinde gelişen yazınsal türlerden biri değildir?

A) Masal             

B) Mesnevi             

C) Tiyatro             

D) Roman             

E) Öykü (hikâye)

 

4. Kısa, açık, sade bir anlatımı olan fabl türünde teşhis ve intak sanatı ön plandadır. (I) Fabllar, çoğunlukla epik şiir türüne örnek oluşturur. (II) Hem nesir (düzyazı) hem de nazım şeklinde oluşabilir. (III) Fabl türünün sonunda bir ahlak dersi verilir. (IV) Öğretici bir amacın güdüldüğü fabl türünde günlük hayatla ilgili dersler verilir. Bu ders ya da öğüt açık bir şekilde ve özlü sözlerle dile getirilir. (V)

"Fabl" türü ile ilgili bilgilerin verildiği yukarıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) I      B) II     C) III     D) IV      E) V

 

5. "Halk hikâyeleri" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Halk hikâyelerinde genellikle sevgi ve kahramanlık konuları işlenir.

B) Nazım-nesir karışımı bir anlatıma sahiptir. Zamanla nesirle yazma yaygınlaşmıştır.

C) Halk hikâyelerinde anlatıcı her şeyi bilen biri konumundadır. Yani hikâyelerde ilahi bakış açısı anlatımı esastır.

D) Halk hikâyelerinin sonu çoğunlukla mutsuz bir şekilde biter.

E) Halk hikâyeleri ortaya çıktıkları dönemin sosyal, kültürel ve siyasal özelliklerini yansıtır.

 

6. "Roman" türü ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Türk edebiyatının ilk köy romanı Nabizade Nazım'ın kaleme aldığı "Zehra" eseridir.
B) İlk psikolojik romanımız Mehmet Rauf'un "Eylül" romanıdır.
C) Türk edebiyatının ilk realist romanı Recaizade Mahmut Ekrem'in "Araba Sevdası" eseridir.
D) İlk çeviri romanımız Yusuf Kamil Paşa'nın Fenelon'dan çevirdiği "Telemak" ismindeki romandır.
E) İlk edebi romanımız Namık Kemal'in kaleme aldığı "İntibah"tır.

 

7. Halk hikâyelerinde manzum yerler çoğunlukla saz eşliğinde dile getirilir. (I) Halk hikâyelerinde kahramanların en büyük yardımcısı Hz. Hızır'dır. Hz. Hızır'dan sonra da attır. (II) Halk hikâyelerinde kahramanlar bade içerek, resme bakarak ilk gördüklerinde veya kardeş olmadıklarını anladıkları zaman âşık olurlar. (III) Hikâyeleri anlatan âşıklara "kısa-han" adı verilir. (IV) Halk hikâyelerinin dili ağır ve anlaşılmazdır. (V)

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde "halk hikâyeleri" ile ilgili bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) I      B) II     C) III     D) IV     E) V

 

8. Masallardaki ana karakterler ve sembolize ettiği değerlerle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Keloğlan: Şans ve zekâ

B) Üvey anne: Zulüm ve zalimlik

C) Köse: Şefkat ve merhamet

D) Yaşlı adam: Yardım ve iyilikseverlik

E) En küçük kardeş: İyilikseverlik, zekâ ve başarı

 

9. HOROZ İLE TİLKİ

Görmüş geçirmiş, anasının gözü bir horoz

Tünemiş bir ağacın dalına.
Kurnaz tilki, sesini yumuşatarak, ona
Dedi ki: "Kardeşciğim, artık dostuz;
Barış oldu hayvanlar arasında.
Müjde getirdim sana, in de bir öpüşelim;
Ama Allah aşkına oyalanma;
Çünkü bilirsin ya, başımdan aşkım işlerim.
Oysaki siz serbestsiniz daima,
İşleri düşünemeye bilirsiniz;
Hem artık siz yardım da ederiz.
Ama, kuzum, in de aşağıya bir
Doya doya öpeyim gözlerinden"

"Kardeşim" dedi horoz, "Bu mutlu haberinden
Daha güzel bir haber almazdım şüphesiz.

Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

A) Masal             

B) Hikâye (öykü)           

C) Mesnevi           

D) Fabl             

E) Halk hikâyesi

 

10. "Tahlil romanı" olarak da adlandırılan ve insan ruhu üzerinde ayrıntılı inceleme yapan romanlara psikolojik roman; (I) okuyucuyu heyecanlandıracak biçimde gelişen olağanüstü nitelikli olaylar üzerine kurulan şaşırtıcı, ilginç olayların sürükleyici bir anlatımla dile getirildiği romanlara macera romanları; (II) uzak ve yabancı ülkelerdeki yaşamdan konusunu alan uzak ülkeleri tanıtmayı amaçlayan romanlara tarihi roman; (III) bir suçluyu ortaya çıkarmayı, bir suçu aydınlatmayı konu alan roman türüne polisiye roman; (IV) bir toplumun belli bir dönem ve çevre içindeki gelenek ve göreneklerini yansıtan romanlara da töre romanları denir.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde "roman" türü ile ilgili bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) I      B) II     C) III     D) IV     E) V

 

11. Hayvanlar, bitkiler, cansız varlıklar arasında geçmiş gibi anlatılan olaylara dayanan, insanlara ahlak ve ibret ders verici kısa masallara denir. Köken olarak Latincede hikâye anlamına gelen bir kelimeden gelmiştir. Zamanla bir ahlak ilkesi veyahut davranış kuralını adil yerine getiren hikâye türüne ad olmuştur. Simgesel anlamda bu özelliği hep devam etmiştir. Çoğunun yazarı belli olmakla birlikte anonim olanları da vardır. Kahramanlar çoğunlukla hayvanlardır. Kahramanlar, insan dışı varlıklar olsalar da insana ait davranışlar yansıtılır. Hikâye kahramanı rolündeki bu hayvanlar insanlar gibi konuşturulur.

Bu parçada hangi yazınsal türden söz edilmektedir?

A) Fabl                

B) Masal             

C) Hikâye (öykü)         

D) Roman          

E) Halk hikâyesi

 

12. Aşağıdakilerden hangisi Türk kaynaklı halk hikâyeleri arasında yer almaz?

A) Dede ile Korkut

B) Kerem ile Aslı

C) Âşık Garip

D) Ercişli Emrah ile Selvihan

E) Yusuf u Züleyha

 

13. "Modern Öykü" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Metropollerdeki yozlaşmış tipleri, sosyal aksaklıklarla toplumsal bozuklukları, ince bir yergi ile anlatmak modern öykünün ana unsurlarıdır.

B) Batı edebiyatında bu türün önde gelen temsilcisi La Fontaine'dir.

C) Modern öyküde bireysel bunalım ve çıkmazlar ön plandadır.

D) Hikâye kahramanı dış gerçekliği içinde bulunduğu ruh haline göre şekillendirir.

E) İnsanların sürekli gördükleri fakat düşünemedikleri farklı durumların arkasında yer alan gerçekleri bazı olağanüstü durumlarla gösteren öykülerdir.

 

14. Yaşanmış ya da yaşanabilecek olayları yer, zaman ve kişiye bağlı olarak anlatan türe roman denir. (I) Romanda olay ve kişi betimlemeleri oldukça ayrıntılıdır. (II) Roman türü hem bir gerçekliğin hem de düş gücünün ürünü olarak ortaya çıkar. (III) Yazar, adeta anlattığı kişi veya olayları yeniden oluşturur. Buna kurmaca denir. (IV) Romanda anlatım sadece birinci kişi ağzından yapılır. (V)

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) I      B) II     C) III     D) IV      E) V

 

15. "Masal" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Masallarda yer hem belirsiz hem de hayalidir. Yer, "Kaf Dağı'nın arkası, Hint, Yemen, Çin, Maçin, yedi kat yerin altı, periler padişahının ülkesi"dir.

B) Masallarda zaman belirsizdir. Yani hayali bir zaman söz konusudur.

C) Masalların dili oldukça ağır ve ağdalıdır.

D) Masalların anlatımında genellikle ''-miş"li geçmiş zaman anlatımı esastır. 

E) Zaman; "Evvel zaman içinde kalbur saman içinde", "pireler berber iken, develer tellal iken" olarak geçer.

 

16. "Durum Öyküsü" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bu tür öykülerde kişisel ve sosyal düşünceler, hayal ve duygu öğeleri ön plandadır.

B) Bu öykülerin temelinde mutlaka bir olay yer alır.

C) Çehov tarzı da denilen durum öykülerinde yaşamdan bir kesit veya bir durum anlatılır.

D) Durum öykülerinde serim, düğüm ve çözüm kısımları bulunmaz.

E) Duygu, tahlil ve gözlemin ön plana çıktığı durum öykülerinde merak öğesi ikinci planda kalır.

 

17. Aşağıdakilerden hangisi Türk halk hikâyelerinin bölümleri arasında yer almaz?

A) Fasıl              

B) Girizgah            

C) Döşeme            

D) Sonuç ve Dua            

E) Efsane

 

18. Günümüz roman ve hikâyenin bir nevi Divan Edebiyatı'ndaki karşılığıdır. (I) Mesnevilerde daha çok aşk, savaş, kahramanlık, din, tasavvuf, mizah, şehirlerin güzellikleri vb. konular işlenir. (II) Divan Edebiyatı'ndaki manzum hikâyelerin yazıldığı biçim olarak da bilinir. (III) Mesnevide aruzun uzun kalıpları kullanılır.  (IV) Mesnevi türünde her beyit kendi içinde uyaklıdır. Uyak türü "aa, bb, cc, dd" şeklindedir. (V)

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde "mesnevi" türü ile ilgili bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) I      B) II     C) III     D) IV     E) V

 

19. "Masal" türü ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Masal türü, olay ağırlıklı bir türdür. Masalda bu olay her şey olabilir.

B) Masallarda ulusal konular işlenir.

C) Masallarda kısa ve yoğun bir anlatım söz konusudur. Gereksiz söz tekrarlarına yer verilmez.

D) Masallar, Hindistan'da doğmuş ve oradan dünyaya yayılmıştır.

E) Kahramanlar, insanlar ile birlikte devler, cinler, şeytanlar, cadılar, cüceler, gulyabani, zümrüdüanka gibi olağanüstü yaratıklardır.

 

20. Aşağıdakilerden hangisi konusu bakımından tarihi romanlar içerisinde değerlendirilemez?

A) Cezmi (Namık Kemal)

B) Devlet Ana (Kemal Tahir)

C) Sinekli Bakkal (Halide Edip Adıvar)

D) Deli Kurt (Nihal Atsız)

E) Üç İstanbul (Mithal Cemal Kuntay)


CEVAP ANAHTARI: 1-E 2-B 3-C 4-B 5-D 6-A 7-E 8-C 9-D 10-C 11-A 12-E 13-B 14-E 15-C 16-B 17-B 18-D 19-B 20-C

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder