Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Edebiyatı Test 1

1. Şiirlerini hem Farsça hem de Arapça kaleme almıştır. (I) Şiirlerinin dili oldukça sade, yalın ve anlaşılırdır. (II) Şiirleriyle bütün Türk coğrafyasında etkili olmuştur. (III) Farsçayı güzelce bildiği için İran edebiyatında da bilinen bir şairdir. (IV) Ünlü sanatçılar Hafız, Sadi ve Fuzuli'nin etkisinde kalmıştır. (V)

"Muhammed Hüseyin Şehriyar" ile ilgili verilen yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

2. 1960'ta başlayan özgürlük mücadelesinin öncü kişilerindendir. Bu anlamda "Gülistan" eserini kaleme alır. Eserinde Azerbaycan halkının yaşadığı felaketleri anlatır. Bu eserinden ötürü milliyetçi olmakla suçlanır. Üniversiteden iki yıl uzaklaştırılsa da bu onu yıldırmaz. En zor şartlarda dahi Azerbaycan halkının sıkıntılarını anlattığı eserlerini yurt dışına kaçırarak yayımlanmasını sağlar.

Yukarıda sözü edilen Azeri edebiyatının ünlü şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mağcan Cumabayuli

B) Celil Mehmet Kulizade 

C) Bahtiyar Vahapzade

D) Muhammed Hüseyin Şehriyar

E) Aybek

 

3. Eserlerinde folklorik unsurları ustaca kullanır. (I) Kırgız halk kültürüyle birlikte Türklerin eski inanışları, tarihi ve kültürüne duyulan özlemi de eserlerinde işler. (II) Eserlerinde mitolojiden de bol bol yararlanır. (III) Öğretilerinde Kırgızların geleneksel kültürünü çok iyi bilen ve çocukluğunda sürekli ona bunları terennüm eden büyükbabasının rolü yadsınamaz. (IV) Yaratılış destanı onun ilham kaynaklarından biri olarak ön plana çıkar. (V)

"Cengiz Aytmatov" ile ilgili yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

4. Aşağıdakilerden hangisi "Kazakistan edebiyatı"na ait bir sanatçıdır?

A) Recep Küpçü 

B) Mağcan Cumabayuli

C) Celil Mehmet Kulizade 

D) Bahtiyar Vahapzade

E) Ayaz İshaki


5. Aşağıdaki eserlerden hangisi 
"İsmail Gaspıralı"ya ait değildir?

A) Rusya Müslümanları

B) Salname-i Türki

C) Asya'da Komşularımız

D) İhtiyar Savaşçı

E) Avrupa Medeniyetine Bakış

 

6. Bulgaristan Türklerindendir. Şiirlerinde ağırlıklı olarak ulus, yurt, bayrak özlemi ile insan sevgisini işler. Özellikle yurt sevgisi ve hasretini her şeyin üstünde tutar. Türk halkına yapılan haksızlıkların doruk noktasına çıktığına dikkat çekmek için şiirlerinde bazen haykırır. Ayrıca birçok şiirinde denizden ilham alırcasına "deniz"i işler. Eserlerinde kullandığı dil açık, anlaşılır, sanatsız, süssüz ve içtenliklidir. Şiir türünde oldukça başarılı olup şiirlerinde yüreğinin bütün sıcaklığı sezilir. Biçime de önem verir. "Ötesi Var" önemli eseri olarak öne çıkar.

Yukarıda sözü edilen sanatçı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Cengiz Dağcı

B) Recep Küpçü

C) Nimetullah Hafız

D) Ziya Samedi

E) Ata Atacanoğlu

 

7. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Özker Yaşın"a ait değildir?

A) Bütün Kapılar Kapandı

B) Bayraktar Türküsü 

C) Ötesi Var

D) Kıbrıs'ta Bayrak

E) Kıbrıs'tan Atatürk'e 

 

8. Türk edebiyatının büyük romancılarından olan sanatçı özellikle Kırım Türklerinin dramını anlattığı romanları ile büyük bir ün kazanır. Eserlerinde Kırım Türklerinin Rusların zulmü altındaki hayatını anlatır. Ayrıca kendi hayatından da kesitler sunar. Romanlarında Kırımlıların çektikleri zorlukları, acıklı bir dille yazar. Kırım'da yetişmiş daha sonra İngiltere'ye yerleşmiş olan sanatçı, eserlerini Türkiye Türkçesi ile sade ve anlaşılır bir şekilde kaleme alır. İnsanı hüzünlendiren bir üsluba sahiptir.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İsmail Gaspıralı       

B) Cengiz Dağcı       

C) Osman Türkay      

D) Ziya Samedi      

E) Aybek

 

9. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Osman Türkay"a ait değildir?       

A) Kıbrıs'ta Vuruşanlar 

B) Yedi Telli 

C) Evrenin Düşünde Gezgin 

D) Kıyamet Günü Gözlemcileri

E) Beethoven'da Aydınlığa Ulaşmak

 

10. Irak Türkmenleri arasında dil, edebiyat ve folklor araştırmaları yapar. "Kerkük Hoyratları ve Manileri" eseri edebiyat dünyasında oldukça önemli yer tutar. Eser, üç ciltten oluşmaktadır. Eserin ilk cildinde hoyratın sözlük anlamı, edebi ciheti, musiki açısından kaynağına değinilir. İkinci cildinde 850 civarında cinaslı hoyrat yer alır. Üçüncü cildinde ise 1200 civarında cinassız hoyrat ve mani yer alır. Irak Türkmenlerinin kültür ve edebiyat tarihçisi olan sanatçı ayrıca Irak'ta yaşayan edebiyatçıları "Kerkük Şairleri" başlığı altında 13 ciltlik bir külliyatta toplar.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Mağcan Cumabayuli

B) Aybek

C) Ziya Samedi

D) Ata Terzibaşı

E) Muhammed Hüseyin Şehriyar

 

11. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Cengiz Aytmatov"a ait değildir?

A) Dağlar Devrildiğinde

B) Elveda Gülsarı

C) Anamın Kitabı

D) Cemile 

E) Selvi Boylum Al Yazmalım 

 

12. Çağdaş Uygur edebiyatının en büyük yazarıdır. Çin milliyetçiliği altında ezilen Uygur Türkleri için kendisine büyük ün kazandıran "Kanlı Dağ" eseriyle öne çıkar. Yine Uygurların ünlü epik şiiri olan "Garip ve Senem"i yazar. Uygur edebiyatına büyük hizmetlerinden ötürü "Kazakların Yazarı Ödülü" ile taltif edilir. Eserleri diğer Türk yazarları gibi bütün Türk dünyasında değil sadece Kazakistan'da ilgi görür. Tiyatro başta olmak üzere birçok alanda farklı eserleri mevcuttur.

Yukarıda sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?       

A) Ziya Samedi     

B) Ata Atacanoğlu      

C) Aybek      

D) Mehmet Hilmi       

E) İsmail Gaspıralı

 

13. Öykü, roman, hikâye ve tiyatro yazarı olan sanatçının eserlerinde öne çıkan en önemli konu "milliyetçilik"tir. Türkçülük akımından etkilenmiştir. Ulusal ahlak, Kazan Türklerinin Ruslara verdikleri mücadeleler eserlerinde yer alan konular arasında yer alır. Çağdaş Kazan Türkleri edebiyatının öncülerinden olan sanatçının bütün eserleri rejim karşıtlığını içerdiğinden yasaklanır. Sovyetlerin dağılmasından sonra eserleri yeniden basılır.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ayaz İshaki

B) Mehmet Hilmi

C) Mağcan Cumabayuli

D) Abdürrahim Dede

E) Aybek

 

14. Zeki ve korkusuz bir kişi olan sanatçı Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'nı desteklemiş bu anlamda birçok şiir kaleme almıştır. Bu mücadeleyi desteklediğini gösteren en somut kanıt onun "Tufan" şiiridir. Şiirdeki "Ey İnönü, ey Sakarya, ey İstiklâl Erleri / Misak-ı Millî'ye kadar durmadan ileri!" dizeleri onun ne denli Türk Kurtuluş Savaşı yanlısı birisi olduğunu göstermektedir. Özbekistan edebiyatının yenilikçi kanadını temsil eden sanatçı eserlerinde milli meseleler ağırlıkta olmak üzere sosyal buhranları da işler.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aybek

B) Ayaz İshaki

C) Abdülhamit Süleyman Çolpan

D) Recep Küpçü 

E) Nimetullah Hafız

 

15. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Cengiz Dağcı"ya ait değildir?

A) Korkunç Yıllar 

B) O Topraklar Bizimdi

C) Onlar da İnsandı 

D) Yurdunu Kaybeden Adam 

E) Balık

 

16. Eserlerinde bütün dünya Türklüğünün anlayabileceği ortak bir edebi dil yani ortak bir Türkçe geliştirmeye çalışır. (I) Bunun için de Osmanlı Türkçesinin, İstanbul ağzında karar kılar. (II) Osmanlı Türkçesindeki Arapça ve Farsça terkip ve ibareleri atıp yerine diğer coğrafyalardaki lehçelerden alıntılar yapar. (III) Eğitim sistemini modernleştirme taraftarıdır. (IV) Gaspıralı, modernleşmenin Amerikalılaşma olduğunu savunmuş bu modernleşmenin tek yolunun da eğitim olduğuna inanmıştır. (V)

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde "İsmail Gaspıralı" ile ilgili verilen bilgi yanlıştır?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

17. Kırgız gelenek ve göreneklerine büyük bir sadakatle bağlı kalan sanatçı, milletinin tarihten gelen maddi ve manevi zenginliklerini eserlerine yansıtır. Halkın içine düştüğü zor durumları anlatmış bu zor durumlardan kurtulmanın ipuçlarını da vermiştir. Kırgız Türk kültürünü bütün içselliğiyle psikolojisiyle duyuş tarzıyla maddi ve manevi zenginliğiyle Kırgız halkının gençlerine yeniden hatırlatmaya çalışmıştır.

Yukarıda sözü edilen Kırgız edebiyatının ünlü yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cengiz Dağcı

B) Cengiz Aytmatov

C) Aybek

D) Abdülhamit Süleyman Çolpan

E) İsmail Gaspıralı

 

18. Azerbaycan edebiyatında şiir türünde ön plana çıkar. (I) Azerbaycan'ın düşünce ve basın hayatına birçok yenilik getirir. (II) Ona büyük ün kazandıran eserlerden biri de "Molla Nasreddin" adlı mizah dergisidir. (III) Eğitimci kimliğiyle de bilinir. (IV) Edebi dil olarak konuşma dilini esas alması da onun halk tarafından okunmasında ve sevilmesinde önemli bir etken olmuştur. (V)

"Celil Mehmet Kulizade" ile ilgili yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

19. "Bahtiyar Vahapzade" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Sovyet rejiminin baskılarına rağmen sürekli bir özgürlük savaşçısı olmuş Azeri halkının felaketlerini kendine dert edinmiş ve eserlerinde işlemiştir.

B) Eserlerinde duru ve akıcı bir Azerbaycan Türkçesi kullanmaya özen göstermiştir.

C) Klasik şiirde ve yeni Azeri şiirinde var olan bütün unsurları şiirlerinde toplamıştır.

D) Söylemek istediklerini süslü, mecazlı, imgeli ve dolaylı söylemiştir.

E) Oldukça güçlü bir anlatım gücüne sahiptir.

 

20. Aşağıdakilerden hangisi "Batı Trakya Türkleri Edebiyatı"  yazarlarındandır?

A) Mehmet Hilmi         

B) Ayaz İshaki         

C) Aybek         

D) Ziya Samedi       

E) Ata Terzibaşı

 

CEVAP ANAHTARI: 1-A 2-C 3-E 4-B 5-D 6-B 7-C 8-B 9-A 10-D 11-C 12-A 13-A 14-C 15-E 16-E 17-B 18-A 19-D 20-A

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder