Şiir Bilgisi Test 1

1. Şiir ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Şiir, zengin bir hayal dünyasını içerir.

B) Şiirde günlük dilde kullanılan sözcüklere farklı anlamlar yüklenir.

C) Şiir, yakın tarihlerde ortaya çıkmış bir türdür.

D) Şiirdeki ahengi uyak, redif, aliterasyon, asonans ve vurgu sağlar.

E) Şiirin kulağa hoş gelmesi, müziğe yakın olması, çağrışım uyandırması gibi özellikleri onu düzyazıdan ayırır.

 

2. Bu sofracık efendiler ki yenmek üzere tam hazır,
    Huzurunuzda titriyor- şu milletin hayatıdır;
    Şu milletin ki mustarip ve ölmeden ağır ağır
    Fakat sakın çekinmeyin, yiyin, yutun hapır hapır
    Yiyin, efendiler, yiyin bu han-ı iştiha sizin
    Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!

Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?

A) Dramatik şiir     

B) Satirik şiir         

C) Lirik şiir         

D  Didaktik şiir         

E) Pastoral şiir

 

3. Artık demir almak günü gelmişse zamandan,

    Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.

    Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol;

    Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol.

    Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli,

    Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli.

    Biçare gönüller! Ne giden son gemidir bu!

    Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu!

    Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler;

    Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler.
   
    Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden,
    Birçok seneler geçti; dönen yok seferinden.

Yukarıdaki şiirin teması aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Ölüm              

B) Özlem            

C) Ayrılık              

D) Yaşama Sevinci              

E) Sitem


4. İlim ilim bilmektir
    İlim kendin bilmektir
    Sen kendini bilmezsen
    Ya nice okumaktır

Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?

A) Satirik şiir        

B) Didaktik şiir         

C) Epik şiir         

D  Lirik şiir        

E) Pastoral şiir         

 

5. Hece ölçüsündeki "durak" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Dizelerin içinde yer alan duraklama yerlerine denir.

B) Şiirin tümünde bir iç ahenk sağlar.

C) Sözcüğü bölmez. Şiirde vurgulamanın bir sonucudur.

D) Aynı şiirde genellikle bütün dizelerde duraklar aynıdır.

E) İkili, üçlü gibi az heceden oluşan dizelerde de durak vardır.6.
 Bursa'da bir eski cami avlusu,

    Küçük şadırvanda şakırdayan su;
    Orhan zamanından kalma bir duvar...
    Onunla bir yaşta ihtiyar çınar
    Eliyor dört yana sakin bir günü.
    Bir rüyadan arta kalmanın hüznü
    İçinde gülüyor bana derinden.
    Yüzlerce çeşmenin serinliğinden
    Ovanın yeşili göğün mavisi
    Ve mimarîlerin en ilâhisi.

Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?

A) Pastoral şiir            

B) Didaktik şiir           

C) Lirik şiir         

D) Epik şiir        

E) Satirik şiir

 

7. Ağlasam sesimi duyar mısınız,
    Mısralarımda;
    Dokunabilir misiniz,
    Gözyaşlarıma, ellerinizle?
    Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel
    Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu
    Bu derde düşmeden önce 
    Bir yer var biliyorum;
    Her şeyi söylemek mümkün;
    Epeyce yaklaşmışım duyuyorum
    Anlatamıyorum

Yukarıdaki şiir için aşağıdakilerden hangisi kesin olarak denilebilir?

A) Yarım kafiye vardır.

B) Ulama yoktur.

C) Bir şiirin son bölümüdür.

D) Serbest ölçü ile yazılmıştır.

E) Anonimdir.

 

8. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde farklı bir uyak (kafiye) türü kullanılmıştır?

A) Hörü melek var mı senin soyunda
    Kız nazarım kaldı usul boyunda

B) Mâzî köyünde, hatıralar gölgesinde hal,

    Yaklaştığın tabiatı günlerce seyre dal.  

C) Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker!

    Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer

D) Çiçek ülkesinden girerken yaza
      Örer her doğan gün bir altun koza

E) Ertesi gün başladı gün doğmadan yolculuk 

    Soğuk bir mart sabahı buz tutuyor her soluk

 

9. "Mensur şiir", "şiir" ve "düzyazı" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Mensur şiir ve şiirde temalar benzerdir.

B) Mensur şiirde, "düşünce" düzyazıda ise "duygu" ön plandadır.

C) Şiirde dörtlük, beyit gibi nazım birimleri vardır; mensur şiirde bu birimler yer almaz.

D) Mensur şiirde ölçü, kafiye, dize yoktur. Şiirde ise bunlar ana unsurlardır.

E) Mensur şiirde şairanelik, edebi sanatlar ön plandayken düzyazıda açık ve sade anlatım esas alınır.

 

10. Türk edebiyatında şiirin gelişimi ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı'nda şiirler dini törenlerden okunmuştur.

B) İslamiyet'ten Sonraki Türk Edebiyatı'nda şiir, Divan ve Halk şiiri olarak iki kol halinde devam etmiştir.

C) Divan şiiri, soyut, daha çok yüksek zümreye hitap eden Arapça ve Farsça sözcük ve terkiplerle dolu bir şiirdir.

D) Halk Edebiyatı'nda şiir daha çok halka hitap eder.

E) Halk şiirinde aruz ölçüsü kullanılmıştır.

 

11. "Satirik şiir" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Toplumun, kişilerin veya bir olayın kusurlu ve gülünç yönlerini işleyen şiirlere denir.

B) Satirik şiirlerde alaycı ve iğneleyici anlatım ön plandadır.

C) Satirik şiirlerde öğreticilik ön planda olmadığı için lirik anlatım esastır.

D) Halk Edebiyatı'nda "taşlama", Divan Edebiyatı'nda "hicviye" çağdaş yani günümüz Türk edebiyatında ise "yergi" adıyla anılır.

E) İnançların aksayan taraflarını, yöneticilerin becerisizliklerini, kendilerini fazlaca beğenmelerini yermek için de kaleme alınır.

 

12. Koyun verdi kuzu verdi süt verdi
      Yemek verdi ekmek verdi et verdi
      Kazma ile döğmeyince kıt verdi
      Benim sadık yârim kara topraktır

Yukarıdaki şiir ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Şiirin ilk üç dizesinde geçen "verdi" sözcükleri hem yazılış hem de anlam olarak aynı olduklarından rediftir.

B) "verdi" sözcüklerinden önce gelen "-t" sesleri yarım uyaktır.

C) Nazım birimi dörtlüktür.

D) Hece ölçüsünün 11'li kalıbıyla (4+4+3) yazılmıştır.

E) Uyak örgüsü çapraz uyak şeklindedir.

 

13. "Epik şiir" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Epik kavramı Yunancada destan anlamına gelen "epope"den gelmektedir.

B) Destansı şiir olarak da bilinir.

C) Epik şiirler genellikle kısa şiirlerdir.

D) Epik şiirlerin arka planında her zaman için tarihsel bir gerçeklik söz konusudur.

E) Olağanüstü olaylar ve kahramanlıklar epik şiirde ön plana çıkan unsurlardır.

 

14. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde "cinaslı uyak" yoktur?

 A) Güle naz

    Bülbül eder güle naz
    Öyle bir derde düştüm
    Ağlayan çok gülen az

B) Dönülmez akşamın ufkundayız vakit çok geç

    Bu son fasıldır ey ömrüm nasıl geçersen geç

C) Gayet çoktur değil benim yaram az

    Bana yardan gayrı cerrah yaramaz

D) Bilmem ki yaz mı gelmiş

    Niçin açmış gül erken
    Aklını kayıp ettim
    Nazlı yârim gülerken

E) Her şey akar su, tarih, yıldız, insan ve fikir 

    Oluklar çift, birinden nur akar birinden kir

 

15. Şiirde en çok kullanılan kelime, kelime grubu şiirdeki tema için ipucu oluşturur. Bazen temanın kendisi olur. Buna anahtar kelime veya kelimeler denir.

Buna göre aşağıdaki şairlerin şiirlerinde ön plana çıkan temalardan hangisinde bir yanlışlık vardır?

A) Ahmet Haşim'in şiirlerinde "akşam"

B) Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şiirlerinde "rüya ve zaman"

C) Yahya Kemal Beyatlı'nın şiirlerinde "deniz"

D) Cahit Sıtkı Tarancı'nın şiirlerinde "yaşama sevinci"

E) Kemalettin Kamu'nun şiirlerinde "gurbet"

 

16. "Lirik şiir" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İçten gelen heyecanları anlatan duygusal şiir türüne denir.

B) Lirik şiirde coşku, heyecan, bireysel duygular ön plandadır.

C) Konusu genellikle aşk, ayrılık, özlem, hasret ve ölümdür.

D) Lirik şiirlerde hedef kitlenin beynine değil kalbine seslenme söz konusudur.

E) İçli anlatımın esas olduğu lirik şiirlerde durum değil olay ön plandadır.

 

17. "Aruz ölçüsü" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Türkçenin ünlü harflerinden (a, e, ı, i, o, ö, u, ü) biriyle biten hecelere açık hece denir.

B) Açık heceler nokta (.) işaretiyle gösterilir.

C) Sonu ünsüzle biten hecelere kapalı hece denir. Kapalı heceler çizgi (-) işaretiyle gösterilir.

D) Sonunda iki ünsüzün yer aldığı heceler açık hece kabul edilir.

E) Dize sonlarında bütün heceler -açık dahi olsa- kapalı (uzun) hece kabul edilir. Dolayısıyla çizgi (-) işareti ile gösterilir.

 

18. "Dramatik şiir" türü ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Tiyatroda kullanılan acıklı ve korkunç olayları anlatan şiir türüne denir.

B) Günümüzde örneklerine rastlanmamaktadır.

C) Eski Yunan edebiyatında tragedya ve komedya olmak üzere ikiye ayrılırdı. Sonraki zamanlarda buna dram da eklenir.

D) Konuyu okuyucunun gözünde canlandırmak, harekete dönüştürmek esastır. 

E) Batı edebiyatında Corneille, Shakespeare, Racine bu türle önemli eserler vermişlerdir.

 

19. Eğer benim ile gitmek dilersen 
      Eğlen güzel yaz olsun da gidelim
      Bizim iller kıraçlıdır açılmaz
      Yollar çamur kurusun da gidelim

Yukarıdaki şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Şiir, hece ölçüsünün 11'li kalıbıyla yazılmıştır.

B) 4+4+3 şeklindeki duraklardan oluşmuştur.

C) Şiirin son dörtlüğüdür.

D) Nazım birimi dörtlüktür.

E) Sözcük halinde redif vardır.

 

20. "Şiirde zihniyet" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi  yanlıştır?

A) Bir dönemin sosyal, dini, terennüm, anlayış ve zevklerin hepsine zihniyet denir. 

B) Zihniyet, bir toplumun üyelerinin ortak tutumunu yansıtır. 

C) İslamiyet'ten önceki Türk şiirinde hâkim olan zihniyet o dönemin atlı göçebe kültürü, Şamanizm, Maniheizm, Budizm dinleri ile tamamen milli ve yerli olan düşünce yapısıdır.

D) Şiirimiz zihniyet değişimi açısından çok önemli iki aşama geçirmiştir. Bu aşamalar "İslamiyet'in kabul edilmesi" ve "Batı medeniyetine yöneliş" aşamalarıdır.

E) Bir devrin zihniyetiyle edebi eserleri arasında çok düşük bir ilişki, iletişim söz konusudur.

 

CEVAP ANAHTARI: 1-C 2-B 3-A 4-B 5-E 6-C 7-D 8-E 9-B 10-E 11-C 12-E 13-C 14-E 15-D 16-E 17-D 18-B 19-C 20-E

Ayrıca bakınız

10 yorum:

 1. Teşekkür eder, başarılar dilerim.

  YanıtlaSil
 2. Bu siteyi çok kullanışlı ve başarılı buluyorum.
  Emeği geçenleri tebrik ederim...

  YanıtlaSil
 3. Çok gürzel bir site soruları çok güzel

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Teşekkür ederim. Sürekli güncel ayda 1 milyona yakın ziyaretçi alıyor.

   Sil
 4. Test baya uzun ama çok güzel bence çok kolaydı

  YanıtlaSil
 5. Sorular çok güzeldi. Hazırlayanların ellerine sağlık, herkese başarılar dilerim.

  YanıtlaSil