Noktalama İşaretleri Test 10

1. Noktalı virgül bağlaçlarla bağlanabilen ancak yazılmayan bu bağlaçlar yerine konur.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "noktalı virgül" yanlış kullanılmıştır?

A) Mustafa'ya çok dil döktüm; Mustafa'yı bir türlü ikna edemedim.

B) Olanları izliyordu; olanlara bir türlü anlam veremiyordu.

C) Annesini çok seviyordu; annesi ona her zaman kızıyordu.

D) Çok duyarlı bir kişiliğe sahipti; bir türlü oraya sesini duyuramıyordu.

E) Arkadaşını çok seviyordu; fakat ona bir türlü yardımcı olmuyordu.

 

2. I. Virgülle birbirinden ayrılmış söz öbeklerini ayırmak için kullanılır.

   II. Kesirli sayılarda kesirli kısmı göstermek amacıyla konur.

   III. Tarih ve saat bildiren sayılar arasına konur.

   IV. Bir sözcüğün eş anlamlısı olduğunu belirtmek için kullanılır.

Yukarıda açıklaması yapılmayan noktalama işareti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Virgül        

B) Nokta         

C) Kısa çizgi       

D) Yay ayraç (Parantez)       

E) Noktalı virgül

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kesme işareti" yanlış kullanılmıştır?

A) Çırağan Sarayı'nda akşama doğru başbaşa görüştüler.

B) Kazım Karabekir Lisesi'nden mezun oldu.  

C) TBMM'nin topluma örnek olması herkesin ortak dileğidir.

D) Türkçe'nin söz dizimine oldukça hakimdi.

E) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri yeniden düzenlendi.


4. Aşağıda boş bırakılan yerlerden hangisine ötekilerden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?

A) Geldik, gördük ( ) gidiyoruz.

B) Çok yeme, sıcak yeme ( ) çiğ yeme.

C) Çok bağırıp çağırıyordu ( ) oradakilere bir türlü sözünü geçiremiyordu.

D) Annesini çok özlemiş ( ) her yerde arıyordu.

E) Tarlayı baştanbaşa suladı ( ) başaklara su verdi.

 

5. Ünlem değeri taşıyan hitaplardan sonra ünlem işareti (!) konur.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ünlem (!)" bu amaçla konulmamıştır?

A) Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!

B) Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: İlerle! 

C) Eyvah! Ne yer, ne yâr kaldı.

D) Dur, yolcu! Bilmeden gelip bastığın

E) Müminler! Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz.

 

6. Yöneticilik hayatımda üç şeyden ödün vermedim ( ) adalet ( ) aidiyet ( ) motivasyon ( )

Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (:) (,) (,) (…)       

B) (:) (,) (,) (.)     

C) (:) (;) (,) (.)      

D) (:) (,) (;) (.)     

E) (;) (,) (,) (…)

 

7. 

Seninle bir yağmur başlıyor iplik (,) iplik (.) 
                                                             I         II 

Bir güzellik doğuyor yüreğime şiirden (.)  

                                                                 III

Martılar konuyor omuzlarıma (.) 

                                  IV 

Gözlerin İstanbul oluyor birden (.)

                                     V

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisindeki noktalamada bir yanlışlık yapılmıştır?

A) I     B) II      C) III      D) IV     E) V

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kısa çizgi (-)" yanlış konulmuştur?

A) Beş-on yıl sonra bu programlar olduğu gibi değişecek.

B) Arabalarımızı -34 derecede çalıştırmaya çalışıyorduk.

C) Köyümü- çocukluğumun bütün hatıralarını barındıran yeri- asla unutmam.

D) Mustafa- o da orada doktordu- olaya zamanında müdahale etmemişti.

E) Cihan yırtılsa- emin ol- bu cephe sarsılmaz.

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "tırnak işareti" yanlış kullanılmıştır?

A) Yahya Kemal Beyatlı'nın ünlü "Sessiz Gemi" şiirini en az bir kez okumalıyız.

B) Toplantıda tartışılan en önemli mesele "yozlaşma" konusuydu.

C) Türk edebiyatının en çok okunan eseri "Çalıkuşu" romanıdır.

D) Kitabını "kendisine en yakın bulduğu arkadaşını" evde unutmuştu.

E) Divan edebiyatında "hamse" sahibi olmak herkese nasip olmamıştır.

 

10. Türk Dil Kurumu ( ) İmla Kılavuzu ( ) TDK Basımevi ( ) Ankara ( ) 2009 ( )

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (:) (,) (,) (,) (.)                             

B) (,) (,) (;) (,) (.)                         

C) (,) (-) (-) (,) (.)

D) (;) (,) (,) (,) (.)                             

E) (,) (,) (,) (,) (.)

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "parantez işareti" diğerlerinden farklı bir işlevde kulla­nılmıştır?

A) Montaigne (Monteyn) denemeleriyle 16. yüzyıla damgasını vurmuş, denemenin kurucusudur.

B) Romantizm akımı Schiller (Şiyler) gibi bir ünlüyü ortaya çıkarmıştır.

C) İki şehir arasında (Van-Diyarbakır) uçak seferleri yakında başlayacakmış.

D) 16. yüzyılda denemeleriyle öne çıkan kişi Bacon (Beykın) İngiliz'dir.

E) "Elem Çiçekleri" eserini Dünya edebiyatına Baudelaire (Badlır) kazandırmıştır.

 

12. Para ve insan arasındaki karşılıklı ilişki şöyledir ( ) İnsan paranın sahtesini yapar ( ) para da insanın ( )

Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (;) (,) (.)             

B) (:) (,) (.)             

C) (.) (,) (.)            

D) (,) (,) (.)          

E) (:) (,) (…)

 

13.  "hem… hem", "ya… ya", "ne… ne", "de… de", "gerek… gerek" bağlaçlarından sonra virgül işareti (,) kullanılmaz.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde "virgül işareti"  yanlış kullanılmamıştır?

A) Gelen de, giden de, bu saatte kadar olmadı.

B) Ev de, okul da, bu saatten sonra çekilmez olur.

C) Gölgende bana da, bana da, yer ver.

D) Bizi evde, sizi okulda aramışlar.

E) Gül de, bülbül de, bizar olmuşlardı hallerinden.14. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde 
"ünlem işareti (!)" yanlış kullanılmıştır?

A) Ey garip çizgilerle dolu han duvarları,

    Ey hanların gönlümü sızlatan duvarları!.. 

B) Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken

    Sana uğurlar olsun... Ayrılıyor yolumuz!

C) Dur, yolcu! Bilmeden gelip bastığın

    Bu toprak bir devrin battığı yerdir.

D) Ey köyleri hududa bağlayan yaslı yollar,

    Dönmeyen yolculara ağlayan yaslı yollar!

E) Nerden çıktı bu cenaze, ölen kim!

    Bu kaçıncı bahçe gördüm tarumar!

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "virgül işareti (,)" sıralı cümleleri ayırmak için kullanılmamıştır?

A) Mustafa'nın gözlerinin içine baktı, ona bir şeyler söyledi.

B) Okula erken saatlerde gitti, okulda kimseler yoktu.

C) Umduk, bekledik, düşündük. 

D) İstanbul'da, o hatıraların şehrinde, yıllarca çalışmıştım.

E) Bahçeyi suladı, civcivlere yem verdi.

 

16. 2 ( ) sınıf öğrencileri saat 14 ( ) 15 ( ) başlayacak maçı izleyemeyecek ( )

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (.) (.) (') (.)       

B) (,) (.) (') (.)      

C) (.) (:) (') (.)        

D) (,) (:) (') (.)     

E) (-) (:) (') (.) 

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "parantez işareti" yanlış kullanılmıştır?

A) Edebiyat (yazın) güzel sanatların en önemli dallarındandır.

B) Shakespeare (Şekspir) İngilizcenin en büyük şairi kabul edilir.

C) Edebiyat tarihimizde iz bırakan Fazıl Hüsnü Dağlarca (1914-2008) yılları arasında yaşamıştır.

D) Ahmet, bu hareketi (her zaman) aynı saatte yapardı. 

E) Erkek Sesi — (Dışarıdan) Ayşe kadın!.. Ayşe kadın! Çabuk hazırlan! Düşman neredeyse köye girmek üzeredir.

 

18. 5 ( ) 6 ( ) 7 ( ) yaş grubundakiler bu yarışmaya davetlidir ( )

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (.) (.) (.) (.)     

B) (,) (,) (.) (.)   

C) (,) (,) (,) (.)      

D) (-) (-) (,) (.)   

E) (,) (.) (.) (.)

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna "soru işareti (?)"  getirilmelidir?

A) Ankara'ya geldi mi bizi ziyaret etmeden gitmezdi

B) Nasıl bir dünya istiyorsak öyle çalışmalıyız

C) Sizden daha iyi arkadaş mı bulacağım

D) Kaç gün ağladı sızladı; kimse onu dinlemedi

E) Kim eve önce giderse diğerine mutlaka haber versin

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "noktalı virgül (;)" farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır.

B) Kel ölür, sırma saçlı olur; kör ölür, badem gözlü olur.

C) Mutluluktan, heyecandan uyuyamadı; erkenden ayağa kalktı.

D) Bülbül ötmüş, gül dinlemiş; kuşlar uçmuş, el izlemiş.

E) Matematik; Türkçe, tarih ve coğrafyadan daha anlaşılmazdır.


CEVAP ANAHTARI: 1-E 2-C 3-D 4-C 5-C 6-B 7-A 8-A 9-D 10-E 11-C 12-B 13-D 14-E 15-D 16-A 17-D 18-B 19-C 20-E

Ayrıca bakınız


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder